Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Công Thương Bình Phước

Số hiệu: 11/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Trần Tuệ Hiền
Ngày ban hành: 20/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2020/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 20 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 523/TTr-SCT ngày 08/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công thương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 05 năm 2020./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ
Công Thương;
-
Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh,
- ĐĐBQH;
UBMTTQVN tỉnh;
- CT các PCT UBND tỉnh;
- Như Điu 2;
- LĐVP
, các phòng;
- Trung tâm CCTT và TT (Sở TT&TT);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tuệ Hiền

 

DANH MỤC

 (Kèm theo Quyết định số: 11/2020/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)

TT

Số, ký hiệu

Thời gian

Trích yếu nội dung

Lý do bãi bỏ

1

49/2005/QĐ-UBND

Ngày 19/5/2005

Ban hành đơn giá xác định giá trị lưới điện hạ áp nông thôn

Không còn phù hợp với nội dung Quyết định số 4970/QĐ-BCT ngày 21/12/2016 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương về việc công bố định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp ráp đường dây tải điện, lắp ráp trạm biến áp; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá vật tư thiết bị hiện nay.

2

74/2010/QĐ-UBND

Ngày 31/12/2010

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Không còn phù hợp với Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

3

28/2012/QĐ-UBND

Ngày 18/9/2012

Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

4

24/2015/QĐ-UBND

Ngày 05/8/2015

Ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành công thương trên địa bàn tỉnh

Không còn phù hợp với Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ Công Thuơng quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương

5

22/2016/QĐ-UBND

Ngày 19/5/2016

Sửa đổi Điểm c, Khoản 1 Điểm d, Khoản 2, Điều 6 quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành công thương trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 của UBND tỉnh Bình Phước

6

14/2000/CT-UBND

Ngày 26/6/2000

Triển khai chế độ kế toán áp dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh

Không còn phù hợp với Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Điều 4 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 11/2020/QĐ-UBND ngày 20/04/2020 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Công Thương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


396

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!