Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 11/2013/QĐ-UBND quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Quỹ Hỗ trợ Nông dân thành phố Hà Nội

Số hiệu: 11/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Trần Xuân Việt
Ngày ban hành: 10/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11/2013/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH LẠI CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 m 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 908-QĐ/HNDTW ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân;

Xét đề nghị của Ban Chấp hành Hội Nông dân thành ph Nội tại Tờ trình số 202/HND ngày 02 tháng 10 năm 2012, về việc kiện toàn Quỹ Hỗ trợ nông dân Thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 115/STP-VBQP ngày 21 tháng 01 năm 2013 về việc báo cáo thẩm định dự thảo Quyết định Quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Quỹ Hỗ trợ Nông dân thành phố Hà Nội, Công văn số 148/CV-STP ngày 25 tháng 01 năm 2013 về việc giải trình thành lập Quỹ Hỗ trợ Nông dân và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 281/SNV-CTTN&QLH, ngày 08 tháng 02 năm 2013 về việc quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Quỹ Hỗ trợ Nông dân thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Quỹ Hỗ trợ Nông dân thành phố Hà Nội (sau đây gọi là Quỹ) thuộc Hội Nông dân thành phố Hà Nội.

Điều 2. Chức năng của Quỹ

1. Tiếp nhận, quản lý vốn và thực hiện cho vay vốn của Quỹ, dưới hình thức cho vay có hoàn trả (có kỳ hạn, có hạn mức), không thu lãi mà chỉ thu phí để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất;

2. Tổ chức vận động, quản lý và sử dụng các nguồn vốn theo quy định của Nhà nước và Điều lệ Quỹ.

Điều 3. Nhiệm vụ của Quỹ

1. Tiếp nhận nguồn vốn ngân sách nhà nước, huy động vốn đóng góp tự nguyện của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước với các hình thức ủng hộ, cho vay không lãi hoặc lãi suất thấp.

2. Tiếp nhận và quản lý nguồn vốn tài trợ, viện trợ, vốn ủy thác (toàn phn hoặc từng phần) tcác tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để phục vụ cho các hoạt động xây dựng và nhân rộng các mô hình hỗ trợ nông dân phát trin kinh tế, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống.

3. Tchức thm định, tái thẩm định và xét duyệt các hồ sơ dự án vay vốn theo đúng quy định hiện hành.

4. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn và công tác kế toán của Quỹ.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp có thẩm quyền giao.

Điều 4. Quyền hạn của Quỹ

1. Cho vay không thu lãi mà chỉ thu phí hoạt động cho các đối tượng là nông dân vay đ phát trin sản xuất, dịch vụ sản xuất nông nghiệp và các mục tiêu mũi nhọn của Thành phố.

2. Thu hồi vốn vay đến hạn trả nợ. Rút vốn vay đối với các dự án, các hộ vay vốn vi phạm cam kết trong hợp đồng và khởi kiện các chủ dự án tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

3. Từ chối mọi yêu cầu của bất cứ tổ chức, cá nhân nào về việc cung cấp thông tin và các nguồn khác của Quỹ, nếu yêu cầu đó trái với quy định của pháp luật và Quy chế quản lý tài chính của Quỹ.

4. Giải quyết các trường hợp gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn và đề xuất với cp có thm quyền xử lý nợ rủi ro theo quy định.

5. Kim tra, giám sát thường kỳ và đột xuất đối với các dự án, các hộ vay vốn và hoạt động của Quỹ cấp dưới.

Điều 5. Nguyên tắc hoạt động của Quỹ

1. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, hoạt động của Quvì mục tiêu hỗ trợ nông dân, phát triển sản xuất. Qutự chủ về tài chính, bảo toàn vốn và bù đắp chi phí quản lý, được miễn nộp thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước.

2. Quỹ tự chịu trách nhiệm về hoạt động của Quỹ trước pháp luật; tuân thủ các quy định về nghiệp vụ tài chính theo quy định hiện hành và hoạt động theo Điều lệ, Quy chế quản lý tài chính được UBND Thành phố phê duyệt, đảm bảo thực hiện đúng đối tượng và đúng mục đích.

Điều 6. Nguồn vốn của Quỹ

1. Nguồn vốn hoạt động của Quỹ được hình thành từ:

a) Từ nguồn ngân sách Thành phố;

b) Từ nguồn vốn ủy thác của QuHỗ trợ nông dân Trung ương;

c) Từ nguồn vốn vận động cán bộ, hội viên nông dân, cán bộ công nhân viên chức, cán bộ, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong lực lượng vũ trang, các hộ phi nông nghiệp, các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ, cho mượn không lãi hoặc lãi suất thấp;

d) Từ nguồn vốn tiếp nhận từ các nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế, các tchức và người nước ngoài cho Quỹ;

e) Các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).

2. Quỹ không được huy động vốn và cho vay dưới hình thức tiền gửi tiết kiệm, phát hành giấy tờ có giá hoặc vay vốn của các tổ chức, cá nhân như hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Điều 7. Bộ máy quản lý và điều hành hoạt động Quỹ

1. Cơ quan thường trực của Quỹ là Hội Nông dân thành phố Hà Nội.

2. Bộ máy quản lý và điều hành hoạt động Qugồm: Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, bộ phận nghiệp vụ giúp việc Ban Điều hành.

a) Ban Điều hành Quỹ gồm Giám đốc, Phó Giám đốc và các thành viên do UBND Thành phố ra quyết định công nhận theo đề nghị của Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố: gồm đại diện các cơ quan: Hội Nông dân Thành phố, Sở Tài chính, S Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội;

Các thành viên Ban Điều hành Quỹ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố.

b) Ban kiểm soát, bộ phận nghiệp vụ (Kế toán, thủ quỹ, cán bộ nghiệp vụ) tham mưu giúp việc cho Ban điều hành Quỹ do Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phHà Nội quyết định thành lập và bổ nhiệm trong tổng biên chế của Hội Nông dân thành phố Hà Nội được Thành ủy Hà Nội phân bhàng năm và sử dụng một số lao động hợp đồng có thời hạn.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban điều hành, Ban kiểm soát và bộ phận nghiệp vụ được quy định cụ thể tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Quỹ được UBND Thành phố phê duyệt.

Điều 8. Giao Hội Nông dân Thành phố phi hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính xây dựng Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý tài chính Quỹ trình UBND Thành phố xem xét, phê duyệt.

Điều 9. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định trước đây có liên quan đến tổ chức, quản lý Quỹ Hỗ trợ Nông dân thành phHà Nội.

Điều 10. Chánh văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội; Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Hội Nông dân thành phHà Nội và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 10;
- TW Hội Nông dân VN; B/c
-
Thường trực Thành ủy;  B/c
-
Thuờng trực HĐNDTP; B/c
-
Đ/c Chtịch UBND TP;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Các đ/c PCT UBNDTP;
-
Các Sở, ban ngành Thành phố;
- TH, NC, NNNT, Công báo, Cổng thông tin điện tThành phố;
-
Lưu: VT, SNV (05 bn).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Xuân Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 11/2013/QĐ-UBND quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Quỹ Hỗ trợ Nông dân thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.724
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.196