Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 11/2009/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Số hiệu: 11/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Hiệp
Ngày ban hành: 30/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 11/2009/QĐ-UBND

Cần Giờ, ngày 30 tháng 6 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HUYỆN CẦN GIỜ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;  
Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/NQ-QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa XII về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;
Căn cứ Nghị quyết số 724/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về danh sách huyện, quận, phường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;
Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về kiện toàn tổ chức bộ máy các Ban Quản lý dự án;
Căn cứ Thông báo số 210-TB/HU ngày 16 tháng 6 năm 2009 về Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy trong phiên họp lần thứ 141 ngày 03 tháng 6 năm 2009.
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ huyện tại Tờ trình số 32/TTr-NV ngày 18 tháng 6 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước huyện.

Điều 2. Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình có các nhiệm vụ như sau:

1. Bám sát nhu cầu thực tế, phối hợp cùng với các cơ quan chuyên môn của huyện xây dựng các dự án phù hợp với quy hoạch, chủ trương của huyện và thành phố. Tư vấn thực hiện các công việc như điều tra khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập dự án, thiết kế dự án. Theo dõi, kiểm tra, thẩm định, phê duyệt, trình duyệt các hồ sơ đến các cơ quan thẩm quyền và quản lý các hồ sơ theo đúng quy định hiện hành.

2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định, ký kết hợp đồng theo thẩm quyền của chủ đầu tư. Nếu dự án có liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phải thực hiện thủ tục thu hồi đất và giao đất, điều tra đo vẽ chính xác hiện trạng. Nắm vững các quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư, xây dựng và thực hiện phương án khả thi và đúng quy định hiện hành. Đồng thời tham mưu giải quyết khiếu nại, kiến nghị của các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án.

3. Tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; chỉ định thầu các công trình theo quyền hạn được ủy quyền. Thực hiện nhiệm vụ giám sát chủ đầu tư công trình cùng với đơn vị tư vấn giám sát. Tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán và quyết toán theo hợp đồng đã ký kết. Quản lý tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường của công trình, điều chỉnh dự án, thiết kế, dự toán nếu có phát sinh theo quy định.

4. Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình theo đúng quy định, lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, xây dựng kế hoạch sử dụng vốn. Thực hiện tốt chế độ lưu trữ hồ sơ.

5. Tham mưu xây dựng và thực hiện các dự án tái định cư cho các hộ bị thu hồi đất trong các dự án.

Điều 3. Ban Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình bao gồm Giám đốc phụ trách và có từ 02 đến 03 Phó Giám đốc giúp việc theo quy định hướng dẫn của cấp trên. Giám đốc chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của Ban trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Giám đốc, các Phó Giám đốc và Kế toán trưởng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban sắp xếp bộ máy tinh gọn, hợp lý, hoạt động có hiệu quả; phân công cán bộ, viên chức phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Nội vụ huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Hữu Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 11/2009/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.981

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91