Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1094/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Kim Sơn
Ngày ban hành: 09/04/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1094/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ SƠ KẾT THỰC HIỆN LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC GIAI ĐOẠN 2019-2023

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch đánh giá sơ kết thực hiện Luật Giáo dục đại học giai đoạn 2019-2023.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc đại học, học viện; Giám đốc viện nghiên cứu có đào tạo trình độ tiến sĩ; Hiệu trưởng trường đại học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Các bộ, cơ quan quản lý cơ sở GDĐH (để ph/h thực hiện);
- Các UBND cấp tỉnh/thành phố (để ph/h thực hiện);
- Lưu: VT, GDĐH.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Kim Sơn

KẾ HOẠCH

ĐÁNH GIÁ SƠ KẾT THỰC HIỆN LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC GIAI ĐOẠN 2019-2023
(Kèm theo Quyết định số 1094/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Giáo dục đại học (GDĐH) ban hành năm 2012 và sửa đổi bổ sung một số điều năm 2018 giai đoạn 2019-2023 (Luật GDĐH), cụ thể như sau:

1.1. Nhận diện những bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo, khoảng trống trong thực hiện Luật GDĐH và các chính sách pháp luật liên quan để đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH.

1.2. Nghiên cứu nhiệm vụ mới được Đảng, Chính phủ giao tại các nghị quyết, chỉ thị, Đề án Chính phủ có liên quan phát triển GDĐH trong giai đoạn mới để đề xuất các nội dung cần thể chế hóa trong Luật GDĐH.

1.3. Nghiên cứu các bối cảnh của khu vực và thế giới, ảnh hưởng của sự phát triển khoa học công nghệ tới đào tạo nguồn nhân lực trong tương lai để đề xuất các nội dung cần bổ sung trong quy định của Luật GDĐH.

2. Yêu cầu

2.1. Việc sơ kết phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, thực chất và toàn diện các nội dung liên quan đến GDĐH, bảo đảm đúng nội dung, mục đích, tiến độ đề ra, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế.

2.2. Bám sát Đề cương sơ kết, kèm theo số liệu chứng minh cụ thể; chú trọng phân tích tồn tại, hạn chế, vướng mắc của Luật GDĐH và các văn bản hướng dẫn thi hành (nếu có) và đề xuất giải pháp cụ thể.

2.3. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình sơ kết các văn bản, phát huy vai trò của các cơ sở GDĐH trong việc thực hiện sơ kết.

II. PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC SƠ KẾT

1. Phạm vi, nội dung sơ kết

a) Phạm vi sơ kết:

- Việc sơ kết được thực hiện trên phạm vi toàn quốc, tại tất cả các bộ, cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với cơ sở GDĐH, các Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh/ thành phố có cơ sở GDĐH đóng trên địa bàn, các cơ sở GDĐH.

- Mốc thời gian thông tin, số liệu sơ kết: Tính từ tháng 01/2019 đến hết tháng 12/2023.

b) Nội dung sơ kết: Rà soát toàn diện các quy định trong Luật GDĐH và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Hình thức sơ kết

2.1. Căn cứ tình hình thực tế, điều kiện cụ thể, các bộ, cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với cơ sở GDĐH, các UBND cấp tỉnh/ thành phố có cơ sở GDĐH đóng trên địa bàn, các cơ sở GDĐH chủ động lựa chọn hình thức tổ chức sơ kết thực hiện Luật GDĐH phù hợp.

2.2. Căn cứ tình hình thực tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức sơ kết thực hiện Luật GDĐH bằng hình thức phù hợp.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI VIỆC SƠ KẾT

Tổ chức đánh giá sơ kết 05 năm thực hiện Luật GDĐH giai đoạn 2019-2023 gồm các hoạt động tại Phụ lục kèm theo.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

1.1. Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Vụ GDĐH, Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị đầu mối của các bộ, cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với cơ sở GDĐH, các UBND cấp tỉnh/ thành phố có cơ sở GDĐH đóng trên địa bàn, các cơ sở GDĐH; các đơn vị có liên quan thuộc Bộ triển khai thực hiện Kế hoạch này;

- Tham mưu, giúp Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức các hoạt động sơ kết;

- Tham mưu, giúp Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đôn đốc, đề nghị các bộ, cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với cơ sở GDĐH, các UBND cấp tỉnh/ thành phố có cơ sở GDĐH đóng trên địa bàn, các cơ sở GDĐH thực hiện sơ kết thực hiện Luật GDĐH giai đoạn 2019-2023 bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ;

- Kịp thời báo cáo về khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch này.

b) Vụ Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm rà soát, thẩm định đảm bảo kinh phí triển khai đánh giá sơ kết thực hiện Luật GDĐH giai đoạn 2019-2023 bảo đảm tiết kiệm, chất lượng, hiệu quả. Đồng thời thực hiện các nội dung công việc được phân công.

c) Các đơn vị thuộc Bộ chủ động triển khai thực hiện các nội dung công việc được phân công.

d) Các tổ chuyên môn chủ động chủ trì thực hiện đánh giá sơ kết thực hiện Luật GDĐH giai đoạn 2019-2023 trong phạm vi hoạt động được phân công, dự thảo các báo cáo chuyên đề liên quan và chịu trách nhiệm về nội dung trong báo cáo sơ kết thực hiện Luật GDĐH.

1.2. Các bộ, cơ quan quản lý cơ sở GDĐH, các UBND cấp tỉnh/ thành phố có cơ sở GDĐH đóng trên địa bàn, và các cơ sở GDĐH căn cứ tình hình thực tế, điều kiện cụ thể tổ chức đánh giá sơ kết thực hiện Luật GDĐH và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

2. Kinh phí tổ chức thực hiện

Kinh phí phục vụ hoạt động tổ chức sơ kết thực hiện Luật GDĐH tại các bộ, cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với cơ sở GDĐH, các UBND cấp tỉnh/ thành phố có cơ sở GDĐH đóng trên địa bàn, các cơ sở GDĐH được lấy từ nguồn kinh phí thường xuyên năm 2024 của cơ quan, đơn vị dành cho công tác GDĐH và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).

Kinh phí phục vụ các hoạt động đánh giá sơ kết Luật GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các nguồn kinh phí hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn, giải đáp (qua Vụ GDĐH: email htnga@moet.gov.vn)./.

PHỤ LỤC

HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SƠ KẾT THỰC HIỆN LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC GIAI ĐOẠN 2019-2023
(Kèm theo Quyết định số 1094/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Sản phẩm

1

Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ Thư ký và Tổ chuyên môn giúp việc ban chỉ đạo

Vụ GDĐH, Bộ GDĐT

Các Vụ cục chức năng có liên quan

Đã hoàn thành

Các Quyết định thành lập

2

Dự thảo đề cương báo cáo đánh giá sơ kết 05 năm thực hiện Luật GDĐH

Vụ GDĐH, Bộ GDĐT

Ban chỉ đạo, Tổ Thư ký và các Vụ cục chức năng có liên quan

Trước 15/4/2024

Dự thảo Đề cương

3

Dự thảo văn bản gửi các bộ, cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với cơ sở GDĐH, các UBND cấp tỉnh/ thành phố có cơ sở GDĐH đóng trên địa bàn, các cơ sở GDĐH yêu cầu báo cáo

Vụ GDĐH, Bộ GDĐT

Ban chỉ đạo, Tổ Thư ký và các Vụ cục chức năng có liên quan

Trước 20/4/2024

Dự thảo các Công văn

4

Xây dựng báo cáo sơ kết của các bộ, cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với cơ sở GDĐH, các UBND cấp tỉnh/ thành phố có cơ sở GDĐH đóng trên địa bàn, các cơ sở GDĐH

Các bộ, cơ quan quản lý cơ sở GDĐH, các UBND cấp tỉnh/ thành phố có cơ sở GDĐH đóng trên địa bàn, các cơ sở GDĐH

Ban chỉ đạo, Tổ Thư ký và Các Vụ cục chức năng có liên quan

Trước 15/5/2024

Các báo cáo sơ kết

5

Tổ chức khảo sát, kiểm tra kết quả triển khai Luật GDĐH gắn với các Đoàn công tác của Ban chỉ đạo sơ kết thi hành Luật GDĐH của Bộ GDĐT

Vụ GDĐH, Bộ GDĐT

Ban chỉ đạo, Tổ Thư ký và các Vụ cục chức năng có liên quan

Trước 15/6/2024

Kế hoạch, báo cáo kết quả khảo sát, kiểm tra

6

Các tọa đàm chuyên đề về những nhóm vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật GDĐH (nếu có)

Vụ GDĐH, Bộ GDĐT

Ban chỉ đạo, Tổ Thư ký, các Vụ cục chức năng có liên quan, các chuyên gia và các cơ sở GDĐH

Trước 30/6/2024

Kế hoạch, báo cáo kết quả tổ chức tọa đàm

7

Xây dựng báo cáo chuyên đề từng vấn đề trong triển khai Luật GDĐH

Các Tổ chuyên môn

Ban chỉ đạo, Tổ Thư ký, các Vụ cục chức năng có liên Quan

Trước 15/7/2024

Dự thảo các báo cáo chuyên đề

8

Xây dựng Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Luật GDĐH

Vụ GDĐH, Bộ GDĐT

Ban chỉ đạo, Tổ Thư ký, các Vụ cục chức năng có liên quan, các chuyên gia và các cơ sở GDĐH

Trước 30/7/2024

Dự thảo báo cáo sơ kết

9

Xin ý kiến các Bộ ngành liên quan đối với dự thảo Báo cáo sơ kết

Vụ GDĐH, Bộ GDĐT

Các bộ, ngành có liên quan

Trước 30/8/2024

Bảng tổng hợp tiếp thu giải trình

10

Hoàn thiện dự thảo báo cáo trình Chính phủ

Vụ GDĐH, Bộ GDĐT

Ban chỉ đạo, Tổ Thư ký và các Vụ cục chức năng có liên quan

Trước 30/9/2024

Tờ trình Chính phủ, Báo cáo rà soát

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1094/QĐ-BGDĐT ngày 09/04/2024 Kế hoạch đánh giá sơ kết thực hiện Luật Giáo dục đại học giai đoạn 2019-2023 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


598

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.198.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!