Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 109/QĐ-UBND năm 2016 thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 do tỉnh Bình Phước ban hành

Số hiệu: 109/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 14/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 109/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 14 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 118/1999/QĐ-UBND ngày 31/5/1999 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tnh;

Căn cứ Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 29/7/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý và thực hiện tuyển chọn, xét chọn, triển khai, nghiệm thu và ứng dụng khoa học công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 29/7/2008 ca UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý và thực hiện tuyển chọn, xét chọn, triển khai, nghiệm thu và ứng dụng đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 22/TTr-SKHCN ngày 07/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Trần Ngọc Trai

- P. Chủ tịch UBND tỉnh

- Chủ tịch Hội đồng.

2. Ông Trần Văn Vân

- GĐ S KH&CN

- PCT TT Hội đồng.

3. Ông Nguyễn Anh Hoàng

- GĐ S Công Thương

- Thành viên.

4. Ông Phạm Văn Hoang

- PGĐ S NN&PTNT

- Thành viên.

5. Ông Nguyễn Phước Thành

- PGĐ S Tài chính

- Thành viên.

6. Bà Phan Thị Kim Oanh

- PGĐ Sở KH&ĐT

- Thành viên.

7. Ông Đỗ Văn Mnh

- PCVP Đoàn ĐBQH và HĐND tnh

- Thành viên.

8. Ông Nguyễn Minh Quang

- PGĐ Sở KH&CN

- Thành viên.

9. Ông Nguyễn Ngọc Lai

- TP.QLKH Sở KH&CN

- Thành viên, Thư ký.

Mời các ông (bà) có tên sau đây tham gia Hội đồng:

1. Bà Nguyễn Thị Lan Hương

- Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh

- PCT Hội đồng.

2. Bà Nguyễn Thị Minh Nhâm

- PTB Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Thành viên.

Điều 2. Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh làm việc theo các quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 118/1999/QĐ-UBND ngày 31/5/1999 ca UBND tỉnh:

Điều 3. Các quyết định khác trước đây có liên quan trái với quy định của Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
-
TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- LĐVP, các Phòng;
- Lưu: VT, (Qu
ế -11.1).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 109/QĐ-UBND năm 2016 thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 do tỉnh Bình Phước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.350

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.133.141