Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1080/QĐ-UBND 2020 giải quyết thủ tục hành chính Sở Giáo dục tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 1080/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 20/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1080/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 20 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT 03 QUÁ TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2201/TTr-SGDĐT ngày 17/11/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này gồm 03 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông (Phòng CNTT);
- Sở Nội vụ; Sở LĐ, TB và XH;
- Bưu điện tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT CÁC TTHC TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1080/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

TT

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận, cán bộ công chức, viên chức giải quyết hồ sơ

Thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Cơ quan phối hợp (nếu có)

Trình các cấp có thẩm quyền cao hơn (nếu có)

Mô tả quy trình

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

1. Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư (nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC).

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh

0,5 ngày

 

 

(1) Hồ sơ nộp tại TTPVHCC; Bộ phận một cửa tiếp nhận và chuyển hồ sơ về Sở GDĐT (Phòng Tổ chức cán bộ).

(2) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp thẩm định hồ sơ; phối hợp Sở Nội vụ

(3) Sở Giáo dục và Đào tạo trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt và nhận kết quả, chuyển cho Sở GDĐT.

(4) Giao cho Bộ phận một cửa trả kết quả cho nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục.

2

Bước 2

Chủ trì phân công xử lý hồ sơ

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ thẩm định

14 ngày

Thẩm định trình phê duyệt

Phòng Tổ chức cán bộ thẩm định, tham mưu Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, phối hợp Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

3

Bước 3

Phê duyệt

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

5 ngày

4

Bước 4

Trả kết qu

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh

0,5 ngày

 

 

 

Tổng cộng

 

20 ngày

(so với quy định 20 ngày)

 

 

 

2. Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư và trường phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư (nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ nhận và trả kết quả tại TTPVHCC).

1

Bước 1

Tiếp nhận h sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh

0,5 ngày

 

 

(1) Hồ sơ nộp tại TTPVHCC; Bộ phận một cửa tiếp nhận và chuyển hồ sơ về Sở GDĐT (Phòng Tổ chức cán bộ).

(2) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì điều phối thẩm định hồ sơ; phối hợp Sở Nội vụ.

(3) Sở Giáo dục và Đào tạo trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt và nhận kết quả, chuyển cho Sở GDĐT.

(4) Giao cho Bộ phận một cửa trả kết quả cho cơ sở giáo dục phổ thông tư thục.

2

Bước 2

Chủ trì phân công xử lý hồ sơ

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ thẩm định

14 ngày

Thẩm định trình phê duyệt

Phòng Tổ chức cán bộ thẩm định, tham mưu Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, phối hợp Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

3

Bước 3

Phê duyệt

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

5 ngày

4

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh

0,5 ngày

 

 

 

Tổng cộng

 

20 ngày
(so với quy định 20 ngày)

 

 

 

3. Xét, cấp học bổng chính sách (Cơ sở giáo dục).

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại các cơ sở giáo dục

1 ngày

 

 

1) Hồ sơ nộp tại các cơ sở giáo dục, hồ sơ tổng hợp đề nghị chuyển về Sở Giáo dục và Đào tạo (phòng KH-TC).

(2) Phòng KH-TC phối hợp thẩm định hồ sơ, phối hợp các đơn vị liên quan.

(3) Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Nội vụ, Sở LĐTBXH, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt chế độ.

(4) Sở GDĐT ủy quyền cho cơ sở giáo dục chi trả chế độ cho cá nhân.

2

Bước 2

Chủ trì phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng KH-TC

10 ngày

Thẩm định trình phê duyệt

Công chức phòng KH-TC, tham mưu Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, phối hợp Sở Nội vụ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

3

Bước 3

Phê duyệt

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

3 ngày

4

Bước 4

Trả kết quả

Cơ sở giáo dục chi trả chế độ cho học sinh

1 ngày

 

 

 

Tng cộng

 

Thực hiện 02 lần trong năm
(lần 1: tháng 3, lần 2: tháng 10)

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1080/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 về phê duyệt 03 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.702

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.164.32