Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 108/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Trần Anh Dũng
Ngày ban hành: 21/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 108/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 21 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH TRÀ VINH NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Anh Dũng

 

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH TRÀ VINH NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 21/01/ 2019 của UBND tỉnh Trà Vinh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm bảo đảm việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, có trọng tâm; bảo đảm sự công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và sự minh bạch của bộ máy hành chính, cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền trong kiểm soát thủ tục hành chính.

- Rà soát, đánh giá các quy định, thủ tục hành chính nhằm kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ các quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý, rào cản của phát triển kinh tế - xã hội địa phương, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực hiện thủ tục hành chính.

2. Yêu cầu:

- Nội dung Kế hoạch bảo đảm đồng bộ các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; có chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm.

- Bảo đảm sự phân công, phối hợp rõ ràng, hợp lý trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; xác định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm thực hiện, thời hạn thực hiện và dự kiến kết quả.

- Huy động sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức có liên quan trong triển khai, thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

- Kịp thời phát hiện, đánh giá và loại bỏ những quy định, thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây khó khăn, cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân, tổ chức; chấn chỉnh hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

- Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Trong đó, tập trung vào trách nhiệm công khai thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, đối thoại về thủ tục hành chính và việc xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính.

- Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm các loại giấy tờ không cần thiết, giảm đến mức thấp nhất chi phí tuân thủ cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.

- Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, tập trung kiểm tra việc công khai và giải quyết thủ tục hành chính tại Sở, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã; việc tuân thủ quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

- Kiểm soát chặt chẽ thủ tục hành chính trong dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính do Sở, ngành trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố theo thẩm quyền; tăng cường công khai, minh bạch thủ tục hành chính. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định.

- Đánh giá tác động của thủ tục hành chính được quy định trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (trường hợp được Luật giao) thực hiện theo quy trình được quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

1. Kiểm soát chất lượng thủ tục hành chính

Số TT

Nội dung công việc

Cơ quan thực hiện

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

I. Kiểm soát quy định về thủ tục hành chính

1

Xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính được luật giao

Sở, ngành thuộc UBND tỉnh

Tổ chức, cá nhân có liên quan

Trong năm

2

Tổ chức đánh giá tác động trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính

Sở, ngành thuộc UBND tỉnh

Tổ chức, cá nhân có liên quan

Trong năm

3

Tham gia ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp

Sở, ngành thuộc UBND tỉnh

Trong năm

4

Thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính

Sở Tư pháp

Văn phòng UBND tỉnh, Sở, ngành thuộc UBND tỉnh

Trong năm

II. Kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính

1

Thực hiện công bố đầy đủ thủ tục hành chính, danh mục TTHC được thực hiện tại Bộ phận một cửa, danh mục TTHC được tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh theo quy định

Sở, ngành thuộc UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Trong năm

2

Tổ chức niêm yết công khai, đúng, đầy đủ, kịp thời bằng phương tiện điện tử, bằng văn bản danh mục thủ tục hành chính, các nội dung TTHC tại Bộ phận một cửa, trụ sở cơ quan tiếp nhận, giải quyết TTHC

Sở, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh

Thường xuyên

3

Hướng dẫn, đôn đốc và tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Văn phòng UBND tỉnh

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Thường xuyên

4

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho đối tượng là công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Quý III

5

Xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của tỉnh, huyện, xã

Sở, ngành thuộc UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Thường xuyên

III. Tổ chức tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

1

Tổ chức tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Văn phòng UBND tỉnh

Sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Thường xuyên

IV. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện thủ tục hành chính

1

Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện công khai TTHC tại trụ sở nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC, tích hợp dữ liệu TTHC để công khai trên Cổng thông tin điện tử theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh

Sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Quí III

2

Tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Bộ phận một cửa tỉnh, huyện, xã; cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC

Sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Hàng quí, năm

3

Tổng hợp kết quả chấm điểm đánh giá, báo cáo, công khai kết quả.

Văn phòng UBND tỉnh, Bộ phận một cửa

Sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Hàng quí, năm

V. Truyền thông phục vụ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

1

Triển khai, quán triệt các văn bản của Chính phủ, Bộ ngành, UBND tỉnh trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính nói riêng cũng như cải cách thủ tục hành chính nói chung

Văn phòng UBND tỉnh

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Trong năm

2

Tổ chức tuyên truyền chủ trương cải cách thủ tục hành chính bằng hình thức qua hệ thống panô, áp phích, khẩu hiệu, tờ rơi.

Văn phòng UBND tỉnh

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Trong năm

3

Tổ chức chuyên mục cải cách thủ tục hành chính

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh

Trong năm

IV. Chế độ thông tin báo cáo

1

Báo cáo tình hình hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; tình hình, kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Văn phòng UBND tỉnh

Sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Định kỳ 3 tháng/1 lần, năm hoặc đột xuất

 

 

 

 

 

 

 

2. Nội dung rà soát, đánh giá TTHC:

(Đính kèm nội dung chi tiết)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính được bố trí trong dự toán kinh phí hoạt động năm 2019 của các Sở, ngành và UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Các nội dung chi có liên quan trực tiếp đến hoạt động kiểm soát TTHC thực hiện theo quy định tại Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của UBND tỉnh về việc quy định mức chi, lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng UBND tỉnh:

Có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo (hàng quý) Ủy ban nhân dân tỉnh tiến độ thực hiện Kế hoạch.

Rà soát độc lập, huy động sự tham gia của các chuyên gia, tổ chức các hoạt động tham vấn ý kiến của các cá nhân, tổ chức liên quan và các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của quy định, thủ tục hành chính.

2. Trách nhiệm của Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã:

- Căn cứ Kế hoạch này, Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chủ động thực hiện và có trách nhiệm xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 tại đơn vị, địa phương mình gửi về Văn phòng UBND tỉnh trong tháng 1 năm 2019.

- Đối với cơ quan, đơn vị có trách nhiệm triển khai thực hiện rà soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi mình quản lý. Kết quả rà soát, Thủ trưởng đơn vị phê duyệt gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 15/8/2019 (hồ sơ gửi theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP).

3. Sở Tài chính:

Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo./.

 

NỘI DUNG RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Kèm theo Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính ban hành tại Quyết định số: 108 /QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh)

Số TT

Tên/nhóm TTHC

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện rà soát

Thời gian thực hiện ra soát

Chủ trì

Phối hợp

Bắt đầu

Hoàn thành

I

Nhóm thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

01

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Qui định tại khoản 1, Điều 10 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT, ngày 09/4/2014)

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Sở Y tế

Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 8/2019

02

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Qui định tại Khoản 2, Điều 10 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT, ngày 09/4/2014)

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Sở Y tế

Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 8/2019

03

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức kinh doanh dịch vụ ăn uống (Quy định tại Khoản 1, Điều 10, Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế)

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Sở Y tế

Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 8/2019

04

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống (Quy định tại Khoản 1, Điều 10, Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế)

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Sở Y tế

Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 8/2019

05

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Qui định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ Y tế)

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Sở Y tế

Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 8/2019

06

Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Qui định tại khoản 2, Điều 6 Thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ Y tế)

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Sở Y tế

Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 8/2019

07

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Qui định tại khoản 1, Điều 1 Thông tư số 47/2014/TT-BYT, ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế)

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Sở Y tế

Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 8/2019

08

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Qui định tại khoản 1, Điều 3 Thông tư số 47/2014/TT-BYT, ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế)

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Sở Y tế

Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 8/2019

II

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

01

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn (quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014)

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Sở Y tế, UBND cấp huyện

Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 8/2019

02

Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ Y tế)

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Sở Y tế, UBND cấp huyện

Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 8/2019

03

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống (quy định tại Khoản 2, Điều 5, Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế)

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Sở Y tế, UBND cấp huyện

Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 8/2019

III

Nhóm thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

1

Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh Karaoke

Văn hóa cơ sở

Sở VHTTDL

Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 8/2019

2

Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy du lịch

Văn hóa cơ sở

Sở VHTTDL

Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 8/2019

IV

Nhóm thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

1

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên

Lĩnh vực thành lập và phát triển doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 8/2019

2

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên

Lĩnh vực thành lập và phát triển doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 8/2019

3

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với công ty TNHH một thành viên

Lĩnh vực thành lập và phát triển doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 8/2019

4

Thông báo thay đổi chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên

Lĩnh vực thành lập và phát triển doanh 5nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 8/2019

5

Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty TNHH một thành viên

Lĩnh vực thành lập và phát triển doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 8/2019

6

Thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề, kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên

Lĩnh vực thành lập và phát triển doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 8/2019

7

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty TNHH một thành viên

Lĩnh vực thành lập và phát triển doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 8/2019

8

Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên

Lĩnh vực thành lập và phát triển doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 8/2019

9

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty TNHH một thành viên

Lĩnh vực thành lập và phát triển doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 8/2019

10

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên

Lĩnh vực thành lập và phát triển doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 8/2019

V

Nhóm thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

1

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Xuất bản in và phát hành

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 8/2019

2

Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 8/2019

3

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

Bưu chính

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 8/2019

4

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

Bưu chính

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 8/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 108/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2019

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


593

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.247.88