Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1076/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang

Số hiệu: 1076/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Bùi Văn Hải
Ngày ban hành: 07/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1076/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 07 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 165/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 278/2011/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện thống kê, công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 36/TTr-SYT ngày 19 tháng 7 năm 2012 và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 11 (mười một) thủ tục hành chính mới, 12 (mười hai) thủ tục hành chính bị bãi bỏ, hủy bỏ trong lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang (Có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP Chính phủ (Cục KSTTHC);
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Sở Y tế (02);
- Trung tâm TH-CB;
- Lưu: VT, KSTTHC (02).
Bản điện tử:
- VP UBND tỉnh: LĐVP, VX.

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BÃI BỎ, HỦY BỎ TRONG LĨNH VỰC DƯỢC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-UBND, ngày 07 tháng 8 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BÃI BỎ, HỦY BỎ

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Trang

A

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP)

Dược

Sở Y tế

06

2

Cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) khi thay đổi/bổ sung phạm vi kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh, kho bảo quản thuốc

Dược

Sở Y tế

28

3

Cấp lại Giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP)

Dược

Sở Y tế

31

4

Cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP)

Dược

Sở Y tế

35

5

Cấp lại Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP)

Dược

Sở Y tế

40

6

Cấp bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Dược

Sở Y tế

44

7

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Dược

Sở Y tế

47

8

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.

Dược

Sở Y tế

50

9

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Dược

Sở Y tế

53

10

Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Dược

Sở Y tế

55

11

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Dược

Sở Y tế

58

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ, HỦY BỎ.

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Đã được công bố tại Quyết định

A

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

T-BGI-110674-TT

Cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP)

Dược

Sở Y tế

Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 14/8/2009

2

T-BGI-110501-TT

Cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP)

Dược

Sở Y tế

Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 14/8/2009

3

T-BGI-110513-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt phân phối thuốc” (do mất)

Dược

Sở Y tế

Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 14/8/2009

4

T-BGI-110552-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận “Thực hành tốt Nhà thuốc” (do mất)

Dược

Sở Y tế

Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 14/8/2009

5

T-BGI-110626-TT

Cấp bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Dược

Sở Y tế

Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 14/8/2009

6

T-BGI-110640-TT;

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Dược

Sở Y tế

Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 14/8/2009

7

T-BGI-110633-TT;

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở đã đạt chuẩn “Thực hành tốt phân phối thuốc”

Dược

Sở Y tế

Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 14/8/2009

8

T-BGI-110661-TT

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở đã đạt chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”

Dược

Sở Y tế

Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 14/8/2009

9

T-BGI-110612-TT

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.

Dược

Sở Y tế

Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 14/8/2009

10

T-BGI-110539-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Dược

Sở Y tế

Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 14/8/2009

11

T-BGI-110510-TT

Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Dược

Sở Y tế

Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 14/8/2009

12

T-BGI-110505-TT

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Dược

Sở Y tế

Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 14/8/2009

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1076/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


209
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.186.19