Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 107/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt bổ sung kèm quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng

Số hiệu: 107/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Lâm Hoàng Nghiệp
Ngày ban hành: 17/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 107/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 17 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng, tại Tờ trình số 82/TTr-SXD ngày 15 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kèm theo Quyết định này 10 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm:

1. Chủ trì phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công, triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

2. Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này, chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện việc xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Phần mềm một cửa điện tử, đúng theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (để báo c
áo);
- Cổng TTĐT tỉnh (đăng tải);
- Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính;

- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Hoàng Nghiệp

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Quy trình số: 01

THỦ TỤC: CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG II, HẠNG III

1

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Trung tâm), Số 19, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Điện thoại: 02993.879789

2

Thi gian xử lý

 

- Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ + 05 ngày kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

- Thời gian xử lý của các bước trong quy trình này có thể điều chỉnh (tăng/giảm) tùy theo đặc điểm, tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo tổng thời gian xử lý theo đúng quy định hiện hành.

- Thời gian xử lý trong quy trình này được tính từ Bước 3.

3

Nội dung quy trình

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

- Tchức nộp hồ sơ đề nghị xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

- Công chức tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn để tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định: Nhận hồ sơ, viết biên nhận cho người nộp (trong đó ghi rõ thành phần, số lượng hồ sơ đã nhận và ngày trả kết quả).

- Vào sổ hồ sơ đến, nhập hồ sơ trên phn mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý xây dựng, Sở Xây dựng để thực hiện Bước 2.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Kiểm tra tính hợp lệ và sự đầy đủ của hồ sơ trước khi trình Hội đồng.

- Lãnh đạo phòng phân công công chức phụ trách tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (mẫu kê khai, các tệp tin ảnh màu hoặc bản sao có chứng thực...):

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ chuyển trả hồ sơ về bước 1 để bổ sung hoặc soạn văn bản trả lời.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ. Chuyển đến bước 3. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Phòng Quản lý xây dựng/ Công chức phụ trách

(5 ngày làm việc) không tính vào thời gian xử lý hồ sơ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Họp hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

- Trường hợp cần phải làm rõ nội dung kê khai trong hồ sơ của tổ chức.

- Trường hợp tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực.

- Trường hợp tổ chức không đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực.

Chuyển đến bước 4. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Lãnh đạo Sở/ Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng/ Công chức Phòng Quản lý xây dựng

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Hồ sơ đủ điều kiện/ không đủ điều kiện giải quyết TTHC

Bước 4

Tổng hợp các Biên bản Họp hội đồng CCNL gửi Cục QLHĐXD xin cấp mã số:

- Dự thảo Quyết định, phôi CCNL, công văn yêu cầu làm rõ nội dung kê khai.

- Dự thảo công văn gửi Cục QLHĐXD xin cấp mã số CCNL cho các tổ chức đủ điều kiện.

- Chuyển đến bước 5. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Phòng Quản lý xây dựng

08 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Hồ sơ đủ điều kiện

Bước 5

Trình ký Lãnh đạo Sở:

- Công văn xin cp mã số CCNL. Chuyển công văn cho Cục QLHĐXD

- Quyết định, phôi CCNL cho các tổ chức đủ điều kiện.

- Công văn trả lời cho các tổ chức (chưa đủ điều kiện hoặc yêu cầu phúc tra để làm rõ thông tin kê khai).

Chuyển đến bước 6. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Phòng Quản lý xây dựng/ Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Hồ sơ đủ điều kiện/ không đủ điều kiện giải quyết TTHC

Bước 6

Xin cấp mã số CCNL cho các tổ chức đủ điều kiện:

Chuyển bước 7. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Cục QLHĐXD

05 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Hồ sơ đủ điều kiện

Bước 7

Trả kết quả:

- Công văn trả lời cho các tổ chức chưa đủ điều kiện.

- Quyết định và phôi CCNL.

- Lưu trữ hồ sơ và chuyển kết quả cho Văn phòng.

- Đăng tải thông tin năng lực tổ chức lên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Chuyển bước 8. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Lãnh đạo Sở / Công chức phụ trách/Văn phòng Sở

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Kết quả giải quyết TTHC được người có thẩm quyền ký duyệt

Bước 8

Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử:

- Chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần), cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ Văn bản/ Quyết định cấp chứng chỉ và chứng chỉ/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

 

Quy trình: số 2

THỦ TỤC: CẤP LẠI CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG II, HẠNG III

1

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Trung tâm), Số 19, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Điện thoại: 02993.879789

2

Thi gian xử lý

 

- Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ + 5 ngày kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

- Thời gian xử lý của các bước trong quy trình này có thể điều chỉnh (tăng/giảm) tùy theo đặc điểm, tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo tổng thời gian xử lý theo đúng quy định hiện hành.

- Thời gian xử lý trong quy trình này được tính từ Bước 3.

3

Nội dung quy trình

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

- Tchức nộp hồ sơ đề nghị xin cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

- Công chức tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn để tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ như quy định: Nhận hồ sơ, viết biên nhận cho người nộp (trong đó ghi rõ thành phần, số lượng hồ sơ đã nhận và ngày trả kết quả).

- Vào sổ hồ sơ đến, nhập hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý xây dựng, Sở Xây dựng để thực hiện Bước 2.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Kiểm tra tính hợp lệ và sự đầy đủ của hồ sơ trước khi trình Hội đồng.

- Lãnh đạo phòng phân công công chức phụ trách tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (mẫu kê khai, các tệp tin ảnh màu hoặc bản sao có chứng thực...):

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ chuyển trả hồ sơ về bước 1 để bổ sung hoặc soạn văn bản trả lời.

+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện cấp và hợp lệ. Chuyển đến bước 3. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Phòng Quản lý xây dựng/ Công chức phụ trách

(05 ngày làm việc) không tính vào thời gian xử lý hồ sơ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Họp hội đồng xét cấp lại nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và Dự thảo Quyết định, phôi CCNL.

- Báo cáo cho Hội đồng về nội dung xin cấp lại CCNL.

- Dự thảo Quyết định, phôi CCNL cho các tổ chức.

Chuyển đến bước 4. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Lãnh đạo Sở/ Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng/ Công chức phụ trách

05 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Hsơ đủ điều kiện giải quyết TTHC

Bước 4

Trình ký Lãnh đạo Sở:

Quyết định, phôi CCNL cho các tổ chức.

Chuyển đến bước 5. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức phụ trách/ Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Hồ sơ đủ điều kiện giải quyết TTHC

Bước 5

Trả kết quả:

- Quyết định và phôi CCNL.

- Lưu trữ hồ sơ và chuyển kết quả cho Văn phòng.

Chuyển bước 6. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Lãnh đạo Sở/Công chức phụ trách/Văn phòng Sở

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Kết quả giải quyết TTHC được người có thẩm quyền ký duyệt

Bước 6

Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử:

- Chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần), cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ Văn bản/ Quyết định cấp chứng chỉ và chứng chỉ/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

 

Quy trình: số 3

THỦ TỤC: CẤP ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG II, HẠNG III (VỀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG VÀ HẠNG)

1

Nơi tiếp nhận hsơ và trả kết quả

 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Trung tâm), Số 19, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Điện thoại: 02993.879789

2

Thời gian xử lý

 

- Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ + 05 ngày kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

- Thời gian xử lý của các bước trong quy trình này có thể điều chỉnh (tăng/giảm) tùy theo đặc điểm, tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo tổng thời gian xử lý theo đúng quy định hiện hành.

- Thời gian xử lý trong quy trình này được tính từ Bước 3.

3

Nội dung quy trình

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

- Tổ chức đề nghị xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (về lĩnh vực hoạt động và hạng).

- Công chức tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn để tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ như quy định: Nhận hồ sơ, viết biên nhận cho người nộp (trong đó ghi rõ thành phần, số lượng hồ sơ đã nhận và ngày trả kết quả).

- Vào sổ hồ sơ đến, nhập hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý xây dựng, Sở Xây dựng để thực hiện Bước 2.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Kiểm tra tính hợp lệ và sự đầy đủ của hồ sơ trước khi trình Hội đồng.

- Lãnh đạo phòng phân công công chức phụ trách tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (mẫu kê khai, các tệp tin ảnh màu hoặc bản sao có chứng thực...):

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ chuyển trả hồ sơ về Bước 1 để bổ sung hoặc soạn văn bản trả lời.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ. Chuyển đến bước 3. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Phòng Quản lý xây dựng/ Công chức phụ trách

(05 ngày làm việc) không tính vào thời gian xử lý hồ sơ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Họp hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lc hot động xây dựng.

- Trường hợp cn phải làm rõ nội dung kê khai trong hồ sơ của tổ chức.

- Trường hợp tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực.

- Trường hợp tổ chức không đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực.

Chuyển đến bước 4. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Lãnh đạo Sở/ Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng /Công chức phụ trách

03 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Hsơ đủ điều kiện/ không đủ điều kiện giải quyết TTHC

Bước 4

Tổng hợp các Biên bản hp Hội đồng CCNL:

- Dự thảo Quyết định, phôi CCNL.

- Dự thảo Công văn trả lời cho các tổ chức (chưa đủ điều kiện hoặc yêu cầu phúc tra để làm rõ thông tin kê khai).

- Chuyển đến bước 5. Luân chuyển hồ sơ trên phn mềm một cửa điện tử.

Công chức phụ trách/ Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

12 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Hồ sơ đủ điều kiện

Bước 5

Trình ký Lãnh đạo S:

- Quyết định, phôi CCNL cho các tổ chức đủ điều kiện.

- Công văn trả lời cho các tổ chức (chưa đủ điều kiện hoặc yêu cầu phúc tra để làm rõ thông tin kê khai).

Chuyển đến bước 6. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức phụ trách/ Lãnh đạo phòng Quản lý xây dựng/ Lãnh đạo Sở

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Hsơ đủ điều kiện/ không đủ điều kiện giải quyết TTHC

Bước 6

Trả kết quả:

- Công văn trả lời cho các tổ chức chưa đủ điều kiện.

- Quyết định và phôi CCNL có mã số.

- Lưu trữ hồ sơ và chuyển kết quả cho Văn phòng.

- Đăng tải thông tin năng lực tổ chức lên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Chuyển bước 7. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Lãnh đạo Sở/ Công chức phụ trách/Văn phòng Sở

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Kết quả giải quyết TTHC được người có thẩm quyền ký duyệt

Bước 7

Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử:

- Chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Đi với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bng văn bản cho Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần), cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ Văn bản/ Quyết định cấp chứng chỉ và chứng chỉ/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

 

Quy trình: số 4

THỦ TỤC: CHUYỂN ĐỔI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG II, HẠNG III CỦA CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI

1

Nơi tiếp nhận hsơ và trả kết quả

 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Trung tâm), Số 19, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Điện thoại: 02993.879789

2

Thời gian xử lý

 

- Không quá 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ + 05 ngày kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

- Thời gian xử lý của các bước trong quy trình này có thể điều chỉnh (tăng/giảm) tùy theo đặc điểm, tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo tổng thời gian xử lý theo đúng quy định hiện hành.

- Thời gian xử lý trong quy trình này được tính từ Bước 3.

3

Nội dung quy trình

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

- Cá nhân người nước ngoài hoặc người VN định cư ở nước ngoài đề nghị xin cấp chuyển đi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đã tham gia hoạt động xây dựng từ 06 tháng trở lên).

- Công chức tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc chưa đầy đủ như quy định: Hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ như quy định: Nhận hồ sơ, viết biên nhận cho người nộp (trong đó ghi rõ thành phần, số lượng hồ sơ đã nhận và ngày trả kết quả).

- Vào sổ hồ sơ đến, nhập hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý xây dựng, Sở Xây dựng để thực hiện Bước 2.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày làm việc

Giy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Tiếp nhận và kiểm tra sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ trước khi trình Hội đồng.

- Lãnh đạo phòng phân công công chức phụ trách tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (mẫu kê khai, các bằng cấp đã được hợp pháp hóa và dịch ra tiếng Việt, có chứng thực...):

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ chuyển trả hồ sơ về Bước 1 để bổ sung hoặc soạn văn bản trả lời.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ. Chuyển đến bước 3. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng/Công chức phụ trách

(05 ngày làm việc) không tính vào thời gian xử lý hồ sơ

Phiếu kim soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Họp hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

- Trường hợp cn phải làm rõ nội dung kê khai trong hồ sơ của cá nhân.

- Trường hợp cá nhân đủ điều kiện cấp CCHN.

- Trường hợp cá nhân không đủ điều kiện cấp CCHN.

Chuyển đến bước 4. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Lãnh đạo Sở/ Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng /Công chức phụ trách

03 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Hồ sơ đủ điều kiện/ không đủ điều kiện giải quyết TTHC

Bước 4

Tổng hợp ý kiến ghi nhận trong Biên bản Họp hội đồng CCHN:

- Dự thảo Quyết định, phôi CCHN cho cá nhân đủ điều kiện.

- Dự thảo Công văn trả lời cho các cá nhân (chưa đủ điều kiện hoặc yêu cầu phúc tra để làm rõ thông tin kê khai).

- Chuyển đến bước 5. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức phụ trách

12 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Hồ sơ đủ điều kiện/ không đủ điều kiện giải quyết TTHC

Bước 5

Trình ký Lãnh đạo Sở:

- Công văn xin cấp mã số CCHN. Chuyển công văn cho Cục QLHĐXD

- Quyết định, phôi CCHN cho các cá nhân đủ điều kiện và phụ lục danh sách đính kèm.

- Công văn trả lời cho các cá nhân chưa đủ điều kiện.

Chuyển đến bước 5. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức phụ trách (Phòng Quản lý xây dựng)

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Hồ sơ đủ điều kiện/ không đủ điều kiện giải quyết TTHC

Bước 6

Xin cấp mã số CCHN cho các cá nhân nước ngoài đủ điều kiện:

Chuyển bước 7

Cục QLHĐ XD

05 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Hồ sơ đủ điều kiện

Bước 7

Trả kết quả:

- Công văn trả lời cho các cá nhân chưa đủ điều kiện.

- Quyết định và phôi CCHN.

- Lưu trữ hồ sơ và chuyển kết quả cho Văn phòng Sở.

- Đăng tải thông tin năng lực cá nhân lên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng. Chuyển bước 8. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Lãnh đạo Sở/ Lãnh đạo phòng /Văn phòng/ Công chức phụ trách

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Kết quả giải quyết TTHC được người có thẩm quyền ký duyệt

Bước 8

Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử:

- Chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm và gửi văn bản xin cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần), cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ Văn bản/ Quyết định cấp chứng chỉ và chứng chỉ/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

 

Quy trình: số 05

THỦ TỤC: CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG II, HẠNG III

1

Nơi tiếp nhận hsơ và trả kết quả

 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Trung tâm), Số 19, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Điện thoại: 02993.879789

2

Thời gian xử lý

 

- Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ + 05 ngày kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

- Thời gian xử lý của các bước trong quy trình này có thể điều chỉnh (tăng/giảm) tùy theo đặc điểm, tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo tổng thời gian xử lý theo đúng quy định hiện hành.

- Thời gian xử lý trong quy trình này được tính từ Bước 3.

3

Nội dung quy trình

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

- Cá nhân nộp hồ sơ đề nghị xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

- Công chức tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn để cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ như quy định: Nhận hồ sơ, viết biên nhận cho người nộp (trong đó ghi rõ thành phần, số lượng hồ sơ đã nhận và ngày trả kết quả).

- Vào sổ hồ sơ đến, nhập hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý xây dựng, Sở Xây dựng để thực hiện Bước 2.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chi tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Tiếp nhận và kiểm tra sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ trước khi trình Hội đồng.

- Lãnh đạo phòng phân công công chức phụ trách tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (mẫu kê khai, các tệp tin ảnh màu hoặc bản sao có chứng thực...):

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ chuyển trả hồ sơ về bước 1 để bổ sung hoặc soạn văn bản trả lời.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ. Chuyển đến bước 3.

Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng/ Công chức phụ trách

05 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Họp hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghhoạt động xây dựng.

- Trường hợp cần phải làm rõ nội dung kê khai trong hồ sơ của cá nhân.

- Trường hợp cá nhân đủ điều kiện cấp CCHN.

- Trường hợp cá nhân không đủ điều kiện cấp CCHN.

Chuyển đến bước 4. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Lãnh đạo Sở/ Lãnh đạo phòng Quản lý xây dựng/ Công chức phụ trách

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Hồ sơ đủ điều kiện/ không đủ điều kiện giải quyết TTHC

Bước 4

Tổng hợp ý kiến ghi nhn trong Biên bản hp Hi đồng CCHN:

- Dự thảo Quyết định, phôi CCHN cho cá nhân đủ điều kiện.

- Dự thảo Công văn trả lời cho các cá nhân (chưa đủ điều kiện hoặc yêu cầu phúc tra để làm rõ thông tin kê khai).

- Chuyển đến bước 5. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức phụ trách

08 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Hồ sơ đủ điều kiện/ không đủ điều kiện giải quyết TTHC

Bước 5

Trình ký Lãnh đạo Sở:

- Công văn xin cấp mã số CCHN. Chuyển công văn cho Cục QLHĐXD

- Quyết định, phôi CCHN cho các cá nhân đủ điều kiện và phụ lục danh sách đính kèm.

- Công văn trả lời cho các cá nhân chưa đủ điều kiện.

Chuyển đến bước 5. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức phụ trách (Phòng Quản lý xây dựng)

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Hồ sơ đủ điều kiện/ không đủ điều kiện giải quyết TTHC

Bước 6

Xin cấp mã số CCHN cho các cá nhân đủ điều kiện:

Chuyển bước 7

Cục QLHĐ XD

05 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Hồ sơ đủ điều kiện

Bước 7

Trả kết quả:

- Công văn trả lời cho các cá nhân chưa đủ điều kiện.

- Quyết định và phôi CCHN.

- Lưu trữ hồ sơ và chuyển kết quả cho Văn phòng Sở.

- Đăng tải thông tin năng lực cá nhân lên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Chuyển bước 8. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Lãnh đạo Sở/ Lãnh đạo phòng /Văn phòng/ Công chức phụ trách

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Kết quả giải quyết TTHC được người có thẩm quyền ký duyệt

Bước 8

Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử:

- Chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nht 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tchức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần), cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ Văn bản/ Quyết định cấp chứng chỉ và chứng chỉ/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

 

Quy trình: số 06

THỦ TỤC: CẤP NÂNG HẠNG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA CÁ NHÂN HẠNG II, HẠNG III

1

Nơi tiếp nhận hsơ và trả kết quả

 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Trung tâm), Số 19, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Điện thoại: 02993.879789

2

Thời gian xử lý

 

- Không quá 20 ngày làm việc ktừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ + 05 ngày kim tra tính hợp lệ của hồ sơ.

- Thời gian xử lý của các bước trong quy trình này có thể điều chỉnh (tăng/giảm) tùy theo đặc điểm, tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo tổng thời gian xử lý theo đúng quy định hiện hành.

- Thời gian xử lý trong quy trình này được tính từ Bước 3.

3

Nội dung quy trình

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

- Cá nhân nộp hồ sơ đề nghị xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

- Công chức tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn để cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ như quy định: Nhận hồ sơ, viết biên nhận cho người nộp (trong đó ghi rõ thành phần, số lượng hồ sơ đã nhận và ngày trả kết quả).

- Vào sổ hồ sơ đến, nhập hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý xây dựng, Sở Xây dựng để thực hiện Bước 2.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chi tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Tiếp nhận và kiểm tra sự đầy đủ, hợp lệ của hsơ trước khi trình Hội đồng.

- Lãnh đạo phòng phân công công chức phụ trách tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (mẫu kê khai, các tệp tin ảnh màu hoặc bản sao có chứng thực...):

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ chuyển trả hồ sơ về bước 1 để bổ sung hoặc soạn văn bản trả lời.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ. Chuyển đến bước 3. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng/ Công chức phụ trách

05 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Họp hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghhoạt động xây dựng.

- Trường hợp cần phải làm rõ nội dung kê khai trong hồ sơ của cá nhân.

- Trường hợp cá nhân đủ điều kiện cấp CCHN.

- Trường hợp cá nhân không đủ điều kiện cấp CCHN.

Chuyển đến bước 4. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Lãnh đạo Sở/ Lãnh đạo phòng Quản lý xây dựng/ Công chức phụ trách

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Hồ sơ đủ điều kiện/ không đủ điều kiện giải quyết TTHC

Bước 4

Tổng hợp ý kiến ghi nhn trong Biên bản hp Hi đồng CCHN:

- Dự thảo Quyết định, phôi CCHN cho cá nhân đủ điều kiện.

- Dự thảo Công văn trả lời cho các cá nhân (chưa đủ điều kiện hoặc yêu cầu phúc tra để làm rõ thông tin kê khai).

- Chuyển đến bước 5. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức phụ trách

08 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Hồ sơ đủ điều kiện/ không đủ điều kiện giải quyết TTHC

Bước 5

Trình ký Lãnh đạo Sở:

- Công văn xin cấp mã số CCHN. Chuyển công văn cho Cục QLHĐXD

- Quyết định, phôi CCHN cho các cá nhân đủ điều kiện và phụ lục danh sách đính kèm.

- Công văn trả lời cho các cá nhân chưa đủ điều kiện.

Chuyển đến bước 5. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức phụ trách (Phòng Quản lý xây dựng)

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Hồ sơ đủ điều kiện/ không đủ điều kiện giải quyết TTHC

Bước 6

Xin cấp mã số CCHN cho các cá nhân đủ điều kiện:

Chuyển bước 7

Cục QLHĐ XD

05 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Hồ sơ đủ điều kiện

Bước 7

Trả kết quả:

- Công văn trả lời cho các cá nhân chưa đủ điều kiện.

- Quyết định và phôi CCHN.

- Lưu trữ hồ sơ và chuyển kết quả cho Văn phòng Sở.

- Đăng tải thông tin năng lực cá nhân lên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Chuyển bước 8. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Lãnh đạo Sở/ Lãnh đạo phòng /Văn phòng/ Công chức phụ trách

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Kết quả giải quyết TTHC được người có thẩm quyền ký duyệt

Bước 8

Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử:

- Chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nht 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tchức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần), cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ Văn bản/ Quyết định cấp chứng chỉ và chứng chỉ/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

 

Quy trình: số 07

THỦ TỤC: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA CÁ NHÂN HẠNG II, HẠNG III

1

Nơi tiếp nhận hsơ và trả kết quả

 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Trung tâm), Số 19, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Điện thoại: 02993.879789

2

Thời gian xử lý

 

- Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ + 05 ngày kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

- Thời gian xử lý của các bước trong quy trình này có thể điều chỉnh (tăng/giảm) tùy theo đặc điểm, tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo tổng thời gian xử lý theo đúng quy định hiện hành.

- Thời gian xử lý trong quy trình này được tính từ Bước 3.

3

Nội dung quy trình

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

- Cá nhân đề nghị xin nộp hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

- Công chức tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn để cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ như quy định: Nhận hồ sơ, viết biên nhận cho người nộp (trong đó ghi rõ thành phần, số lượng hồ sơ đã nhận và ngày trả kết quả).

- Vào sổ hồ sơ đến, nhập hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý xây dựng, Sở Xây dựng để thực hiện bước 2.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Tiếp nhận và kiểm tra sự đầy đủ, hợp lệ của hsơ trước khi trình Hội đồng.

- Lãnh đạo phòng phân công công chức phụ trách tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (mẫu kê khai, các tệp tin ảnh màu hoặc bản sao có chứng thực...):

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ chuyển trả hồ sơ về bước 1 để bổ sung hoặc soạn văn bản trả lời.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ. Chuyển đến bước 3. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng/ Công chức phụ trách

05 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Họp hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

- Trường hợp cần phải làm rõ nội dung kê khai trong hồ sơ của cá nhân.

- Trường hợp cá nhân đủ điều kiện cấp CCHN.

- Trường hợp cá nhân không đủ điu kiện cấp CCHN.

Chuyển đến bước 4. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Lãnh đạo Sở/ Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng/ Công chức phụ trách

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Hồ sơ đủ điều kiện/ không đủ điều kiện giải quyết TTHC

Bước 4

Tổng hợp ý kiến ghi nhn trong Biên bản họp Hội đồng CCHN:

- Dự thảo Quyết định, phôi CCHN cho cá nhân đủ điều kiện.

- Dự thảo Công văn trả lời cho các cá nhân (chưa đủ điều kiện hoặc yêu cầu phúc tra để làm rõ thông tin kê khai).

- Chuyển đến bước 5. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức phụ trách

08 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Hồ sơ đủ điều kiện/ không đủ điều kiện giải quyết TTHC

Bước 5

Trình ký Lãnh đạo Sở:

- Công văn xin cấp mã số CCHN. Chuyển công văn cho Cục QLHĐXD

- Quyết định, phôi CCHN cho các cá nhân đủ điều kiện và phụ lục danh sách đính kèm.

- Công văn trả lời cho các cá nhân chưa đủ điều kiện.

Chuyển đến bước 5. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức phụ trách (Phòng Quản lý xây dựng)

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Hồ sơ đủ điều kiện/ không đủ điều kiện giải quyết TTHC

Bước 6

Xin cấp mã số CCHN cho các cá nhân đủ điều kiện:

Chuyển bước 7

Cục QLHĐ XD

05 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Hồ sơ đủ điều kiện

Bước 7

Trả kết quả:

- Công văn trả lời cho các cá nhân chưa đủ điều kiện.

- Quyết định và phôi CCHN.

- Lưu trữ hồ sơ và chuyển kết quả cho Văn phòng Sở.

- Đăng tải thông tin năng lực cá nhân lên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Chuyển bước 8. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Lãnh đạo Sở/ Lãnh đạo phòng /Văn phòng/ Công chức phụ trách

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Kết quả giải quyết TTHC được người có thẩm quyền ký duyệt

Bước 8

Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử:

- Chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một ln), cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ Văn bản/ Quyết định cấp chứng chỉ và chứng chỉ/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

 

Quy trình: số 08

THỦ TỤC: CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG II, HẠNG III (ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP BỊ THU HỒI QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM B, C, D KHOẢN 2 ĐIỀU 44 NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2018/NĐ-CP: DO GIẢ MẠO GIẤY TỜ TRONG HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ; CHO THUÊ, CHO MƯỢN, THUÊ, MƯỢN HOẶC CHO NGƯỜI KHÁC SỬ DỤNG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ; SỬA CHỮA, TẨY XÓA LÀM SAI LỆCH NỘI DUNG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ)

1

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Trung tâm), Số 19, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Điện thoại: 02993.879789

2

Thời gian xử lý

 

- Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ + 05 ngày kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

- Thời gian xử lý của các bước trong quy trình này có thể điều chỉnh (tăng/giảm) tùy theo đặc điểm, tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo tổng thời gian xử lý theo đúng quy định hiện hành.

- Thời gian xử lý trong quy trình này được tính từ Bước 3.

- Đi với cá nhân bị thu hi CCHN theo quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 thì được đề nghị cấp lại CCHN sau 12 tháng kể từ ngày ra quyết định thu hồi.

3

Nội dung quy trình

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

- Cá nhân đề nghị nộp hồ sơ xin cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

- Công chức tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn để cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ như quy định: Nhận hồ sơ, viết biên nhận cho người nộp (trong đó ghi rõ thành phần, số lượng hồ sơ đã nhận và ngày trả kết quả).

- Vào sổ hồ sơ đến, nhập hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý xây dựng, Sở Xây dựng để thực hiện bước 2.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Tiếp nhận và kiểm tra sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ trước khi trình Hội đồng.

- Lãnh đạo phòng phân công công chức phụ trách tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (mẫu kê khai, các tệp tin ảnh màu hoặc bản sao có chứng thực...):

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ chuyển trả hồ sơ về bước 1 để bổ sung hoặc soạn văn bản trả lời.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ. Chuyển đến bước 3. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng/ Công chức phụ trách

05 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Họp hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

- Trường hợp cần phải làm rõ nội dung kê khai trong hồ sơ của cá nhân.

- Trường hợp cá nhân đủ điều kiện cấp CCHN.

- Trường hợp cá nhân không đủ điều kiện cấp CCHN.

Chuyển đến bước 4. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Lãnh đạo Sở/ Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng/ Công chức phụ trách

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Hồ sơ đủ điều kiện/ không đủ điều kiện giải quyết TTHC

Bước 4

Tổng hợp ý kiến ghi nhận trong Biên bản Họp hội đồng CCHN:

- Dự thảo Quyết định, phôi CCHN cho cá nhân đủ điều kiện.

- Dự thảo Công văn trả lời cho các cá nhân (chưa đủ điều kiện hoặc yêu cầu phúc tra để làm rõ thông tin kê khai).

- Chuyển đến bước 5. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức phụ trách

08 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Hồ sơ đủ điều kiện/ không đủ điều kiện giải quyết TTHC

Bước 5

Trình ký Lãnh đạo Sở:

- Công văn xin cấp mã số CCHN. Chuyển công văn cho Cục QLHĐXD

- Quyết định, phôi CCHN cho các cá nhân đủ điều kiện và phụ lục danh sách đính kèm.

- Công văn trả lời cho các cá nhân chưa đủ điều kiện.

Chuyển đến bước 5. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức phụ trách (Phòng Quản lý xây dựng)

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Hồ sơ đủ điều kiện/ không đủ điều kiện giải quyết TTHC

Bước 6

Xin cấp mã số CCHN cho các cá nhân đủ điều kiện:

Chuyển bước 7

Cục QLHĐ XD

05 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Hồ sơ đủ điều kiện

Bước 7

Trả kết quả:

- Công văn trả lời cho các cá nhân chưa đủ điều kiện.

- Quyết định và phôi CCHN.

- Lưu trữ hồ sơ và chuyển kết quả cho Văn phòng Sở.

- Đăng tải thông tin năng lực cá nhân lên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Chuyển bước 8. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Lãnh đạo Sở/ Lãnh đạo phòng /Văn phòng/ Công chức phụ trách

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Kết quả giải quyết TTHC được người có thẩm quyền ký duyệt

Bước 8

Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử:

- Chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bng văn bản cho Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần), cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ Văn bản/ Quyết định cấp chứng chỉ và chứng chỉ/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

 

Quy trình: số 09

THỦ TỤC: CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG II, HẠNG III

(TRƯỜNG HỢP CHỨNG CHỈ MẤT, HƯ HỎNG, HẾT HẠN)

1

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Trung tâm), Số 19, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Điện thoại: 02993.879789

2

Thời gian xử lý

 

- Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ + 05 ngày kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

- Thời gian xử lý của các bước trong quy trình này có thể điều chỉnh (tăng/giảm) tùy theo đặc điểm, tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo tổng thời gian xử lý theo đúng quy định hiện hành.

- Thời gian xử lý trong quy trình này được tính từ Bước 3.

3

Nội dung quy trình

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

- Cá nhân đề nghị nộp hồ sơ xin cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

- Công chức tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn để cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ như quy định: Nhận hồ sơ, viết biên nhận cho người nộp (trong đó ghi rõ thành phần, số lượng hồ sơ đã nhận và ngày trả kết quả).

- Vào sổ hồ sơ đến, nhập hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý xây dựng, Sở Xây dựng để thực hiện bước 2.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Tiếp nhận và kim tra sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ trước khi trình Hội đồng.

- Lãnh đạo phòng phân công công chức phụ trách tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (mẫu kê khai, các tệp tin ảnh màu hoặc bản sao có chứng thực...):

+ Nếu hồ sơ không đy đủ hoặc không hợp lệ chuyển trả hồ sơ về Bước 1 để bổ sung hoặc soạn văn bản trả lời.

+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện cấp và hợp lệ. Chuyển đến bước 3. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng/ Công chức phụ trách

05 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Họp hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hot động xây dng.

Báo cáo cho Hội đồng về nội dung xin cấp lại CCHN của cá nhân.

Chuyển đến bước 4. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Lãnh đạo Sở/ Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng/ Công chức phụ trách

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Hồ sơ đủ điều kiện/ không đủ điều kiện giải quyết TTHC

Bước 4

Tổng hợp ý kiến ghi nhận trong Biên bản Họp hội đồng CCHN của các cá nhân xin cấp lại:

- Dự thảo Quyết định, phôi CCHN cho các cá nhân.

- Chuyển đến bước 5. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức phụ trách

05 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Hồ sơ đủ điều kiện/ không đủ điều kiện giải quyết TTHC

Bước 5

Trình ký Lãnh đạo Sở:

- Quyết định, phôi CCHN cho các cá nhân xin cấp lại.

Chuyển đến bước 6. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức phụ trách/ Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng/ Lãnh đạo Sở

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Hồ sơ đủ điều kiện/ không đủ điều kiện giải quyết TTHC

Bước 6

Trả kết quả:

- Quyết định và phôi CCHN.

- Lưu trữ hồ sơ và chuyển kết quả cho Văn phòng.

- Đăng tải thông tin năng cá nhân lên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Chuyển bước 7. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Lãnh đạo Sở /Công chức phụ trách/ Văn phòng Sở

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/ Kết quả giải quyết TTHC được người có thẩm quyền ký duyệt

Bước 7

Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử:

- Chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bng văn bản cho Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần), cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ Văn bản/ Quyết định cấp chứng chỉ và chứng chỉ/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

 

Quy trình: s 10

THỦ TỤC: CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA CÁ NHÂN HẠNG II, HẠNG III DO LỖI CỦA CƠ QUAN CẤP

1

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Trung tâm), Số 19, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Điện thoại: 02993.879789

2

Thời gian xử lý

 

- Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Thời gian xử lý của các bước trong quy trình này có thđiều chỉnh (tăng/giảm) tùy theo đặc điểm, tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo tổng thời gian xử lý theo đúng quy định hiện hành.

3

Nội dung quy trình

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

- Cá nhân nộp hồ sơ đề nghị xin cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

- Công chức tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn để cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ như quy định: Nhận hồ sơ, viết biên nhận cho người nộp (trong đó ghi rõ thành phần, số lượng hồ sơ đã nhận và ngày trả kết quả).

- Vào sổ hồ sơ đến, nhập hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý xây dựng, Sở Xây dựng để thực hiện bước 2.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ/ Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Tiếp nhận và kiểm tra sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Sở.

- Lãnh đạo phòng phân công công chức phụ trách tiếp nhận kiểm tra lại hồ sơ.

- Nếu hồ sơ sai sót do lỗi của Sở Xây dựng cấp, sẽ in sửa lại nội dung sai: dự thảo Quyết định thay thế quyết định và phôi CCHN đã ban hành. Chuyển đến bước 3. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Phòng Quản lý xây dựng

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 3

Trình ký Lãnh đạo Sở:

- Quyết định thay thế quyết định đã ban hành, phôi CCHN cho các cá nhân đã được sửa lỗi.

Chuyển đến bước 4. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức phụ trách/ Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng/ Lãnh đạo Sở

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/Hồ sơ đủ điều kiện

Bước 4

Trả kết quả:

- Quyết định thay thế quyết định đã ban hành, phôi CCHN cho các cá nhân đã được sửa lỗi.

- Lưu trữ hồ sơ và chuyển kết quả cho Văn phòng.

- Đăng tải thông tin năng cá nhân lên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Chuyển đến bước 5. Luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Lãnh đạo Sở /Công chức phụ trách/ Văn phòng Sở

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ/ Kết quả giải quyết TTHC được người có thẩm quyền ký duyệt

Bước 5

Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử:

- Chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, bộ phận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Trung tâm và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần), cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ Văn bản/ Quyết định cấp chứng chỉ và chứng chỉ/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả / Phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 107/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt bổ sung kèm quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


222

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.184.142