Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 106/QĐ-BTP 2023 Kế hoạch công tác của Học viện Tư pháp

Số hiệu: 106/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Đặng Hoàng Oanh
Ngày ban hành: 02/02/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 106/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023 CỦA HỌC VIỆN TƯ PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 23/2004/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 2229/QĐ-BTP ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-BTP ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng Kế hoạch công tác của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-BTP ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023;

Theo đề nghị của Giám đốc Học viện Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2023 của Học viện Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc Học viện Tư pháp, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng BTP (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng BTP (để biết);
- Lưu: VT, HVTP (10 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Hoàng Oanh

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC NĂM 2023 CỦA HỌC VIỆN TƯ PHÁP
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số: 106/QĐ-BTP ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2023 của Bộ Tư pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ của Học viện Tư pháp.

1.2. Là cơ sở cho việc chỉ đạo, điều hành, theo dõi, đánh giá kết quả công tác và bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2023 của các đơn vị, cá nhân thuộc Học viện Tư pháp.

2. Yêu cầu

2.1. Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2022-2025 đề ra tại Kế hoạch ban hành theo Quyết định số 2500/QĐ-BTP ngày 21/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc triển khai Quyết định số 1155/QĐ-TTg ngày 30/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp”; thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

2.2. Nội dung Kế hoạch bảo đảm tính toàn diện, khả thi; các nhiệm vụ được xác định cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm gắn với nhiệm vụ thường xuyên.

2.3. Phân công công việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị thuộc Học viện; bảo đảm sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và Học viện Tư pháp trong quá trình thực hiện; có biện pháp đảm bảo các nhiệm vụ được thực hiện đúng tiến độ đề ra.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC

1. Nhiệm vụ trọng tâm

1.1. Tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả Quyết định số 1155/QĐ-TTg ngày 30/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành Trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp” theo Kế hoạch đã được Bộ Tư pháp phê duyệt.

1.2. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh, đào tạo năm 2023 đảm bảo chỉ tiêu, tiến độ theo kế hoạch được Lãnh đạo Bộ Tư pháp phê duyệt. Tổ chức có hiệu quả, chất lượng các hoạt động bồi dưỡng cho công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2023; tiếp tục tăng cường, mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội; tổ chức thí điểm Chương trình đào tạo nghề công chứng chất lượng cao, Chương trình đào tạo chung nghiệp vụ thi hành án dân sự và nghề thừa phát lại.

1.3. Thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học ứng dụng trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thực hành nghề luật. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghề các chức danh tư pháp, đảm bảo hiệu quả, thực chất. Nâng cao chất lượng Tạp chí Nghề luật.

1.4. Thực hiện hiệu quả, đảm bảo chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ được giao chủ trì tại Quyết định số 1692/QĐ-BTP ngày 09/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/BCSĐ ngày 14/4/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp về những định hướng lớn về công tác pháp luật quốc tế của Bộ Tư pháp đến năm 2030.

Tổ chức triển khai các hoạt động, thỏa thuận hợp tác quốc tế đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các chương trình, dự án được phê duyệt trong năm 2023; hoàn thành thủ tục đóng Dự án Hỗ trợ Học viện Tư pháp quốc gia Lào theo đúng quy định.

1.5. Thực hiện tốt các quy định của pháp luật, văn bản hướng dẫn về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo an ninh mạng. Xây dựng và triển khai hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi số tại Học viện Tư pháp.

1.6. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 25 năm xây dựng và phát triển Học viện Tư pháp (11/02/1998-11/02/2023) một cách thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Tăng cường công tác truyền thông về các sự kiện, hoạt động của Học viện Tư pháp, của Bộ, ngành Tư pháp trên Cổng thông tin điện tử nội bộ Học viện Tư pháp, Tạp chí Nghề luật và các phương tiện truyền thông khác.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Công tác xây dựng văn bản, đề án

Tổ chức triển khai Quyết định số 2500/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-TTg ngày 30/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp”.

Hoàn thành Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Tư pháp và dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Tư pháp, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 2229/QĐ - BTP ngày 22/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Tư pháp.

Xây dựng Đề án phát triển Học viện Tư pháp trở thành cơ sở có uy tín trong cả nước về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về pháp luật quốc tế cho các chức danh tư pháp tại Học viện Tư pháp và cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Tiếp tục hoàn thiện Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ đào tạo nghiệp vụ thi hành án dân sự tại Học viện Tư pháp.

Xây dựng Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Học viện Tư pháp.

Thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung một số quy định, quy chế liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

2.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và đảm bảo chất lượng

2.2.1. Công tác đào tạo

Thực hiện công tác tuyển sinh các lớp đào tạo các chức danh tư pháp đảm bảo theo chỉ tiêu đã được phê duyệt trong Đề án “Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp”. Học viện tổ chức tuyển sinh 3.650 học viên, trong đó có 2.000 học viên luật sư (gồm 200 học viên lớp luật sư hội nhập quốc tế và luật sư chất lượng cao), 1.000 học viên công chứng (gồm 100 học viên công chứng chất lượng cao), 100 học viên đấu giá viên, 150 học viên thi hành án, 100 học viên thừa phát lại, 50 học viên đào tạo chung nghiệp vụ thi hành án và nghề thừa phát lại, 200 học viên đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư. Bên cạnh đó, Học viện tiếp tục triển khai lịch học các lớp đào tạo từ năm 2021 và 2022 chuyển sang đảm bảo theo đúng tiến độ được phê duyệt.

2.2.2. Công tác bồi dưỡng

Tổ chức thành công hoạt động bồi dưỡng được phân công theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2023. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các lớp bồi dưỡng khác theo nhu cầu xã hội và hoàn thành lịch học các lớp bồi dưỡng từ năm 2022 chuyển sang.

2.2.3. Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng

Tiếp tục triển khai thực hiện Bộ tiêu chuẩn tự đánh giá chất lượng hoạt động của Học viện Tư pháp theo Kế hoạch được phê duyệt nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Tư pháp.

Tiếp tục triển khai xây dựng Ngân hàng đề thi các lớp đào tạo tại Học viện Tư pháp năm 2023 đáp ứng yêu cầu công tác khảo thí của Học viện.

2.3. Công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu, biên tập hồ sơ tình huống, tình huống thực hành, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học; xuất bản tạp chí Nghề luật

Xây dựng và ban hành Danh mục khoa học năm 2023 của Học viện. Trong đó, Học viện sẽ tập trung triển khai các Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2022-2023 và năm 2023-2024; Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện; biên soạn sách chuyên khảo; xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng; khai thác, sưu tầm, biên tập hồ sơ tình huống, tình huống thực hành; tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học đảm bảo đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện. Đồng thời tiếp tục triển khai xây dựng bài giảng điện tử phục vụ cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến. Tổ chức xây dựng, biên soạn tài liệu, sách, ấn phẩm về pháp luật quốc tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Học viện Tư pháp.

Tổ chức xuất bản 12 số Tạp chí Nghề luật, trong đó có số chuyên đề về kỷ niệm 25 năm xây dựng và phát triển Học viện Tư pháp.

2.4. Công tác hợp tác quốc tế

Chủ trì, phối hợp với Học viện Tư pháp Quốc gia Lào và các đơn vị liên quan tham mưu hoàn thiện thủ tục đóng Dự án Hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào.

Chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế, các đơn vị liên quan chủ động triển khai các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Dự án UNICEF, Dự án EUJULE, Quỹ IRZ (Đức), Dự án USAID (Hoa Kỳ), Cộng hòa Pháp được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Tiếp tục kết nối triển khai các hoạt động hợp tác với Học viện Hoàng gia Campuchia, Học viện Tư pháp Đài Loan (Trung Quốc), Học viện Tư pháp Quốc gia Lào theo thỏa thuận đã được ký kết giữa Học viện Tư pháp với các Học viện này. Mở rộng quan hệ hợp tác với Học viện Tư pháp liên bang của Cộng hòa liên bang Đức.

Tiếp tục tìm kiếm, trao đổi, hợp tác quốc tế về chuyển giao công nghệ xây dựng, phát triển và khai thác tài nguyên giáo dục mở và giáo dục từ xa, trực tuyến phù hợp với điều kiện của Học viện. Tìm kiếm, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, hoạt động hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với các đối tác nước ngoài có nhiều kinh nghiệm về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, đặc biệt là các nước trong cộng đồng ASEAN.

2.5. Hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý

Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc Học viện tiếp tục thực hiện Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Trung tâm, trong đó tiếp tục kiện toàn đội ngũ nhân sự của Trung tâm, đổi mới phương thức làm việc, nâng cao uy tín, chất lượng hoạt động của Trung tâm nhằm thu hút, mở rộng khách hàng; tạo điều kiện cho giảng viên Học viện được tham gia vào hoạt động tư vấn tại Trung tâm và tổ chức cho học viên đi thực tế tại Trung tâm, góp phần quảng bá thương hiệu, hình ảnh của Học viện ra bên ngoài.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng sẽ tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý cho các đối tượng theo quy định của pháp luật.

2.6. Các công tác khác

2.6.1. Công tác tổ chức cán bộ

Ban hành Kế hoạch về số lượng người làm việc năm 2023 của Học viện Tư pháp đảm bảo phù hợp chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của Học viện.

Hoàn thành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 của Học viện theo đúng quy định. Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023. Xây dựng và triển khai Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức năm 2023.

Thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đội ngũ lãnh đạo quản lý cấp Vụ và cấp Phòng của Học viện Tư pháp theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Tiếp tục rà soát, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo quản lý cấp phòng, cấp bộ môn theo đúng quy định. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, đồng thời nâng cao năng lực, kiến thức chuyên môn cho đội ngũ viên chức, người lao động của Học viện, trong đó ưu tiên bố trí, sử dụng hợp lý, hiệu quả các viên chức có tên trong danh sách quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức chuyên sâu về pháp luật của Bộ Tư pháp giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030.

Xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động bình đẳng giới của Học viện Tư pháp năm 2023.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, quyền lợi hợp pháp cho viên chức và người lao động thuộc Học viện; đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch trong công tác đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động.

2.6.2. Công tác hành chính, tổng hợp và thi đua, khen thưởng

Thực hiện tổng hợp, báo cáo đầy đủ, kịp thời kết quả công tác tháng, quý, năm và các báo cáo khác theo yêu cầu của Bộ Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan; chú trọng nâng cao chất lượng công tác tham mưu triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Tư pháp và Học viện Tư pháp.

Tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết các văn bản đến và phát hành các văn bản đi trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của Bộ Tư pháp; tăng cường áp dụng chữ ký số; thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo an ninh mạng theo quy định của pháp luật và văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2023 của Học viện Tư pháp.

Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2023 của Học viện. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, khen thưởng năm 2023 để chào mừng kỷ niệm 25 năm xây dựng và phát triển Học viện Tư pháp (11/02/1998-11/02/2023). Tiếp tục xây dựng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong toàn Học viện, động viên đội ngũ viên chức, người lao động nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động và Hội nghị triển khai công tác hằng năm đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

2.6.3. Công tác tài chính, đảm bảo cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin và công tác truyền thông

Tiếp tục phát huy, thực hiện tốt quy định về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ 100% hoạt động chi thường xuyên. Nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về công khai, quản lý, sử dụng tài chính; tổ chức quản lý, sử dụng nguồn thu hiệu quả, đảm bảo kịp thời kinh phí cho việc triển khai nhiệm vụ công tác, đồng thời thực hiện chi đúng nhiệm vụ, tiết kiệm, hiệu quả. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước theo đúng quy định.

Lập và bảo vệ dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; xây dựng phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2024-2026 của Học viện.

Triển khai thực hiện các Dự án theo Kế hoạch vốn trung hạn. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất của Học viện khang trang, sạch đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện. Đồng thời, tiếp tục sử dụng, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất của Học viện tại trụ sở Hà Nội và Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật và Đề án sử dụng tài sản vào mục đích kinh doanh, cho thuê của Học viện Tư pháp được phê duyệt.

Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch chuyển đổi số của Học viện, chú trọng tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị và ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại cho công tác đào tạo, bồi dưỡng và quản trị nội bộ. Tiếp tục nâng cấp hoàn thiện, bảo trì và khai thác hiệu quả phần mềm Thư viện điện tử phục vụ tốt hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Đầu tư nâng cấp Cổng thông tin điện tử nội bộ Học viện Tư pháp; thực hiện tốt công tác quản trị và vận hành Cổng thông tin điện tử.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về các sự kiện, hoạt động của Học viện Tư pháp, của Bộ, ngành Tư pháp trên Tạp chí Nghề luật, Cổng thông tin điện tử nội bộ Học viện Tư pháp và các phương tiện truyền thông khác. Tổ chức hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, ngày truyền thống của Bộ Tư pháp và Học viện trong năm 2023.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Học viện Tư pháp chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ công tác đã đề ra; định kỳ báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.

2. Các đơn vị thuộc Bộ, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Học viện Tư pháp trong việc thực hiện Kế hoạch này. Cục Kế hoạch - Tài chính bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, Giám đốc Học viện Tư pháp kịp thời tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Bộ để chỉ đạo, giải quyết./.

(Kèm theo Phụ lục chi tiết nội dung Kế hoạch công tác năm 2023 của Học viện Tư pháp).

PHỤ LỤC

CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023 CỦA HỌC VIỆN TƯ PHÁP
(Kèm theo Quyết định số 106/QĐ-BTP ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

STT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị/cá nhân chủ trì thực hiện

Đơn vị/cá nhân phối hợp thực hiện

Thời gian thực hiện

Sản phẩm

Nguồn kinh phí

Ghi chú

Bắt đầu

Kết thúc

I

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỀ ÁN, VĂN BẢN

1.

Xây dựng Kế hoạch của Học viện Tư pháp thực hiện Quyết định số 2500/QĐ- BTP của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp”

Phòng Tổ chức cán bộ

Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị thuộc Học viện Tư pháp.

Tháng 01

Tháng 3

Quyết định của Giám đốc HVTP ban hành Kế hoạch

Nguồn thu hoạt động sự nghiệp

2.

Xây dựng Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Tư pháp và Quyết định thay thế Quyết định số 2229/QĐ- BTP ngày 22/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Tư pháp.

Phòng Tổ chức cán bộ

Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị thuộc Học viện Tư pháp.

Tháng 01

Tháng 3

Đề án của Học viện Tư pháp; Quyết định của Bộ trưởng BTP

Nguồn thu hoạt động sự nghiệp

3.

Xây dựng Đề án phát triển Học viện Tư pháp trở thành cơ sở có uy tín trong cả nước về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về pháp luật quốc tế cho các chức danh tư pháp tại Học viện Tư pháp và cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Phòng Đào tạo và Công tác học viên, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ

Các đơn vị chức năng thuộc Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Luật Hà Nội và các đơn vị thuộc Học viện Tư pháp.

Tháng 01

Tháng 12

Quyết định của Bộ trưởng BTP phê duyệt Đề án

Nguồn thu hoạt động sự nghiệp

4.

Xây dựng Quy chế bồi dưỡng của Học viện Tư pháp (thay thế cho Quy chế đã ban hành theo Quyết định số 3100/QĐ- HVTP ngày 26/12/2019 của Giám đốc Học viện Tư pháp).

Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ

Các đơn vị thuộc Học viện Tư pháp

Tháng 03

Tháng 09

Quyết định của Giám đốc HVTP

Nguồn thu hoạt động sự nghiệp

5.

Tiếp tục hoàn thiện Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ đào tạo nghiệp vụ thi hành án dân sự tại Học viện Tư pháp.

Phòng Tài chính - Kế toán

Cục Kế hoạch - Tài chính, các đơn vị và cá nhân liên quan

Tháng 01

Tháng 12

Quyết định của Giám đốc HVTP ban hành Định mức KT-KT

Nguồn thu hoạt động sự nghiệp

6.

Xây dựng các mức thu dịch vụ đào tạo các chương trình đào tạo theo nhu cầu xã hội của Học viện Tư pháp được áp dụng từ năm 2024.

Phòng Tài chính - Kế toán

Các đơn vị thuộc Học viện, các đơn vị và cá nhân liên quan.

Tháng 01

Tháng 10

Quyết định của Giám đốc HVTP ban hành các mức thu dịch vụ đào tạo

Nguồn thu hoạt động sự nghiệp

7.

Xây dựng Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Học viện Tư pháp.

Phòng Tài chính - Kế toán

Phòng Hành chính, Tổng hợp và Đối ngoại, các đơn vị và cá nhân liên quan thuộc Học viện Tư pháp.

Tháng 01

Tháng 3

Quyết định của Giám đốc HVTP

Nguồn thu hoạt động sự nghiệp

8.

Sửa đổi kỹ thuật Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện Tư pháp theo mẫu biểu quy định tại Thông tư số 56/2022/TT- BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính.

Tổ soạn thảo

Phòng Tài chính - Kế toán

Tháng 3

Tháng 10

Quyết định của Giám đốc Học viện ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ sửa theo mẫu quy định tại Thông tư số 56/2022/TT- BTC

Nguồn thu hoạt động sự nghiệp

9.

Cập nhật, sửa đổi, bổ sung Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2024 từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư.

Phòng Quản trị

Phòng Tài chính - Kế toán, Cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm Thông tin - Thư viện và các đơn vị/cá nhân liên quan thuộc Học viện Tư pháp.

Tháng 01

Theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp

Báo cáo của Học viện Tư pháp

Nguồn thu hoạt động sự nghiệp

10.

Cập nhật, sửa đổi, bổ sung Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2024 từ nguồn NSNN cấp.

Phòng Tài chính - Kế toán

Phòng Quản trị, Cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm Thông tin - Thư viện và các đơn vị/cá nhân liên quan thuộc HVTP.

Tháng 01

Theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp

Báo cáo của Học viện Tư pháp

Nguồn thu hoạt động sự nghiệp

II

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

II.1

Công tác đào tạo

11.

Đào tạo nghề luật sư tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương (2.000 học viên)

Khoa ĐT Luật sư; Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh

Phòng Đào tạo và Công tác học viên, Phòng Tài chính - Kế toán Phòng Quản trị, các đơn vị, cá nhân liên quan.

Tháng 01

Tháng 12

Các khóa đào tạo được tổ chức

Nguồn thu hoạt động sự nghiệp

12.

Đào tạo nghề công chứng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương (1.000 học viên)

Khoa ĐT Công chứng viên và các chức danh khác; Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh

Phòng Đào tạo và Công tác học viên, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Quản trị, các đơn vị, cá nhân liên quan.

Tháng 01

Tháng 12

Các khóa đào tạo được tổ chức

Nguồn thu hoạt động sự nghiệp

13.

Đào tạo nghề đấu giá tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (100 học viên)

Khoa ĐT Công chứng viên và các chức danh khác; Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh

Phòng Đào tạo và Công tác học viên, Phòng Tài chính - Kế toán Phòng Quản trị, các đơn vị, cá nhân liên quan.

Tháng 01

Tháng 12

Các khóa đào tạo được tổ chức

Nguồn thu hoạt động sự nghiệp

14.

Đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (200 học viên)

Khoa ĐT chung nguồn TP, KSV, LS; Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh

Phòng Đào tạo và Công tác học viên, Phòng Tài chính - Kế toán Phòng Quản trị, các đơn vị, cá nhân liên quan.

Tháng 01

Tháng 12

Các khóa đào tạo được tổ chức

Nguồn thu hoạt động sự nghiệp

15.

Đào tạo nghề thừa phát lại tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (100 Học viên)

Khoa ĐT Các chức danh thi hành án dân sự; Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh

Phòng Đào tạo và Công tác học viên, Phòng Tài chính - Kế toán Phòng Quản trị, các đơn vị, cá nhân liên quan.

Tháng 01

Tháng 12

Các khóa đào tạo được tổ chức

Nguồn thu hoạt động sự nghiệp

16.

Đào tạo nghiệp vụ thi hành án tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (150 học viên)

Khoa ĐT Các chức danh thi hành án dân sự; Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh

Phòng Đào tạo và Công tác học viên, Phòng Tài chính - Kế toán Phòng Quản trị, các đơn vị, cá nhân liên quan.

Theo sự thống nhất giữa Tổng Cục thi hành án dân sự và Học viện Tư pháp

Các khóa đào tạo được tổ chức

Ngân sách nhà nước cấp

17.

Thí điểm đào tạo chung nghiệp vụ thi hành án dân sự và nghề thừa phát lại tại Hà Nội (50 học viên).

Khoa ĐT Các chức danh thi hành án dân sự

Phòng Đào tạo và Công tác học viên, Phòng Tài chính - Kế toán Phòng Quản trị, các đơn vị, cá nhân liên quan.

Tháng 7

Tháng 12

Khóa đào tạo được tổ chức

Nguồn thu hoạt động sự nghiệp

II.2

Công tác bồi dưỡng

18.

Tổ chức các lớp bồi dưỡng được phân công theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2023.

Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ

Vụ Tổ chức cán bộ; các đơn vị, cá nhân liên quan.

Tháng 01

Tháng 12

Lớp/hoạt động bồi dưỡng được tổ chức

Kinh phí NSNN cấp

19.

Tổ chức các lớp bồi dưỡng khác theo nhu cầu xã hội

Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ

Các đơn vị thuộc Học viện Tư pháp, các đơn vị, cá nhân liên quan.

Tháng 01

Tháng 12

Lớp bồi dưỡng được tổ chức

Nguồn thu hoạt động sự nghiệp

II.3

Công tác khảo thí và bảo đảm chất lượng đào tạo

20.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch triển khai Bộ tiêu chuẩn tự đánh giá chất lượng hoạt động của Học viện Tư pháp

Trung tâm Khảo khí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

Các đơn vị, cá nhân thuộc Học viện Tư pháp

Tháng 01

Tháng 12

Báo cáo tự đánh giá chất lượng hoạt động của Học viện Tư pháp

Nguồn thu hoạt động sự nghiệp

21.

Bổ sung Ngân hàng đề thi các lớp đào tạo tại Học viện Tư pháp năm 2023

Trung tâm Khảo khí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

Các đơn vị, cá nhân liên quan.

Tháng 01

Tháng 12

Ngân hàng đề thi được thẩm định

Nguồn thu hoạt động sự nghiệp

III

CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU SƯU TẦM, KHAI THÁC, BIÊN TẬP HỒ SƠ TÌNH HUỐNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, TẬP HUẤN XUẤT BẢN TẠP CHÍ NGHỀ LUẬT

III.1

Đề tài, đề án nghiên cứu khoa học

22.

Đề tài NCKH cấp Bộ năm 2022-2023: “Đổi mới hoạt động đào tạo các chức danh tư pháp đáp ứng yêu cầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Xuân Thu Thư ký: TS. Lê Thị Thúy Nga

Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý và các đơn vị, cá nhân liên quan

Tháng 3/2022

Tháng 10/2023

Đề tài được nghiệm thu cấp Bộ

Ngân sách nhà nước

23.

Đề tài NCKH cấp Bộ năm 2022-2023: Cơ sở pháp lý, trình tự, thủ tục thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế theo yêu cầu cải cách Tư pháp và phòng chống tham nhũng ở Việt Nam.

Chủ nhiệm: ThS. Trần Thị Phương Hoa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự

Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý và các đơn vị, cá nhân liên quan

Tháng 3/2022

Tháng 10/2023

Đề tài được nghiệm thu cấp Bộ

Ngân sách nhà nước

24.

Đề tài NCKH cấp Bộ năm 2023-2024: Hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại theo phương thức hòa giải và trọng tài ở Việt Nam.

Chủ nhiệm: TS. Trương Thế Côn, Phó Giám đốc Học viện Tư pháp Thư ký: TS. Nguyễn Thị Vân Anh

Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý và các đơn vị, cá nhân liên quan

Tháng 3/2023

Tháng 10/2024

Đề tài được nghiệm thu cấp Bộ

Ngân sách nhà nước

25.

Thực hiện các Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện theo Danh mục nghiên cứu khoa học năm 2023 của Học viện Tư pháp.

Các chủ nhiệm Đề tài NCKH

Phòng Quản lý khoa học và Trị sự Tạp chí Nghề luật, các đơn vị, cá nhân liên quan

Tháng 01

Tháng 12

Các Đề tài NCKH được nghiệm thu

Nguồn thu hoạt động sự nghiệp

III.2

Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng, biên soạn giáo trình, tài liệu

26.

Xây dựng, sửa đổi, bổ sung Chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng; khai thác, sưu tầm, biên tập hồ sơ tình huống, tình huống thực hành; tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học theo Danh mục các hoạt động khoa học năm 2023 của Học viện Tư pháp.

Các đơn vị, cá nhân thuộc Học viện được giao nhiệm vụ chủ trì

Phòng Quản lý khoa học và Trị sự Tạp chí Nghề luật, các đơn vị, cá nhân liên quan

Tháng 01

Tháng 12

Các nhiệm vụ khoa học được nghiệm thu/thẩm định/tổ chức thực hiện

Nguồn thu hoạt động sự nghiệp

27.

Thực hiện các nhiệm vụ được giao chủ trì tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 1692/QĐ- BTP ngày 09/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/BCSĐ ngày 14/4/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp về những định hướng lớn về công tác pháp luật quốc tế của Bộ Tư pháp đến năm 2030.

Các đơn vị, cá nhân thuộc Học viện được giao nhiệm vụ chủ trì

Vụ Pháp luật Quốc tế và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp

Tháng 01

Tháng 12

Quyết định của Giám đốc HVTP ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1692/QĐ- BTP

Nguồn thu hoạt động sự nghiệp

III.3

Xuất bản Tạp chí Nghề luật

28.

Xuất bản 12 số Tạp chí Nghề luật

Phòng Quản lý khoa học và Trị sự Tạp chí Nghề luật

Các đơn vị, cá nhân liên quan.

Tháng 01

Tháng 12

Tạp chí được xuất bản

Nguồn thu hoạt động sự nghiệp

IV

CÔNG TÁC TƯ VẤN PHÁP LUẬT, TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

29.

Thực hiện tư vấn pháp luật có thu phí và miễn phí cho các cá nhân, tổ chức

Trung tâm Tư vấn pháp luật

Các đơn vị, cá nhân liên quan.

Tháng 01

Tháng 12

Dịch vụ tư vấn pháp luật

Nguồn thu hoạt động sự nghiệp

30.

Tổ chức hoạt động trợ giúp pháp lý theo quy định của các đơn vị, cá nhân có liên quan

Trung tâm Tư vấn pháp luật

Các Khoa chuyên môn, Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh, các đơn vị, cá nhân có liên quan

Tháng 02

Tháng 12

Hoạt động ngoại khóa được tổ chức

Nguồn thu hoạt động sự nghiệp

V

CÔNG TÁC HỢP TÁC QUỐC TẾ

31.

Hoàn thiện thủ tục đóng Dự án Hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào.

Học viện Tư pháp; Ban Quản lý Dự án

Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính, các đơn vị và cá nhân liên quan.

Tháng 01

Tháng 6

Báo cáo tổng kết Dự án; Biên bản nghiệm thu, bàn giao sản phẩm và Báo cáo thanh, quyết toán kinh phí Dự án

Nguồn ngân sách nhà nước

32.

Triển khai các hoạt động hợp tác với UNICEF, EUJULE, CHLB Đức, Cộng hòa Pháp, Học viện Hoàng gia đào tạo nghề tư pháp Campuchia, Học viện Tư pháp Đài Loan (Trung Quốc)…

Phòng Hành chính, tổng hợp và Đối ngoại

Vụ Hợp tác quốc tế, các đơn vị, cá nhân liên quan.

Theo Kế hoạch của các chương trình, dự án, Kế hoạch đối ngoại năm 2023 của BTP

Các hoạt động được triển khai theo Kế hoạch

Kinh phí Dự án tài trợ; Nguồn thu hoạt động sự nghiệp hoặc nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có)

33.

Tiếp tục tìm kiếm, trao đổi, hợp tác quốc tế về chuyển giao công nghệ xây dựng, phát triển và khai thác tài nguyên giáo dục mở và giáo dục từ xa, trực tuyến phù hợp với điều kiện của HVTP.

Phòng Hành chính, tổng hợp và Đối ngoại

Vụ Hợp tác quốc tế, các đơn vị và cá nhân liên quan

Tháng 01

Tháng 12

Thực hiện các hoạt động hợp tác phục vụ việc đào tạo, bồi dưỡng.

Nguồn thu hoạt động sự nghiệp hoặc nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có)

34.

Tìm kiếm, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, hoạt động hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với các đối tác nước ngoài có nhiều kinh nghiệm về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, đặc biệt là các nước trong cộng đồng ASEAN

Phòng Hành chính, tổng hợp và Đối ngoại

Vụ Hợp tác quốc tế, các đơn vị và cá nhân liên quan

Tháng 01

Tháng 12

Các chương trình hợp tác với các nước về đào tạo, bồi dưỡng; các hội thảo, hội nghị có sự tham gia của chuyên gia nước ngoài.

Nguồn thu hoạt động sự nghiệp hoặc nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có)

VI

CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ

35.

Ban hành Kế hoạch về số lượng người làm việc năm 2023 của Học viện Tư pháp.

Phòng Tổ chức cán bộ

Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị và cá nhân liên quan.

Tháng 01

Tháng 02

Quyết định của GĐ HVTP ban hành Kế hoạch

Nguồn thu hoạt động sự nghiệp

36.

Xây dựng và triển khai Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023.

Phòng Tổ chức cán bộ

Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị, cá nhân liên quan.

Tháng 6

Tháng 9

Kế hoạch; Thông báo tuyển dụng; Thông báo trúng tuyển; Quyết định tuyển dụng

Nguồn thu hoạt động sự nghiệp

37.

Xây dựng và triển khai Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức năm 2023.

Phòng Tổ chức cán bộ

Các đơn vị thuộc Học viện Tư pháp

Tháng 01

Tháng 12

Quyết định của Giám đốc HVTP

Nguồn thu hoạt động sự nghiệp

38.

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đội ngũ lãnh đạo quản lý cấp Vụ và cấp Phòng của Học viện Tư pháp theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Phòng Tổ chức cán bộ

Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị, cá nhân liên quan.

Tháng 01

Tháng 12

Quyết định phê duyệt danh sách điều chỉnh quy hoạch của BTP và HVTP

Nguồn thu hoạt động sự nghiệp

39.

Thực hiện thủ tục kiện toàn lãnh đạo quản lý cấp phòng, cấp bộ môn của Học viện Tư pháp.

Phòng Tổ chức cán bộ

Các đơn vị, cá nhân thuộc Học viện Tư pháp.

Tháng 01

Tháng 12

Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại của Giám đốc HVTP

Nguồn thu hoạt động sự nghiệp

40.

Xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động bình đẳng giới của Học viện Tư pháp năm 2023.

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Học viện Tư pháp

Các đơn vị, cá nhân thuộc Học viện Tư pháp.

Tháng 01

Tháng 02

Các hoạt động được triển khai theo Kế hoạch

Nguồn thu hoạt động sự nghiệp

41.

Tổ chức đánh giá, phân loại viên chức và người lao động năm 2023.

Phòng Tổ chức cán bộ

Các đơn vị, cá nhân thuộc Học viện Tư pháp.

Tháng 10

Tháng 12

Kết quả đánh giá viên chức và người lao động năm 2023

Nguồn thu hoạt động sự nghiệp

42.

Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có)

Phòng Tổ chức cán bộ

Các đơn vị, cá nhân liên quan.

Tháng 01

Tháng 12

Kết luận, báo cáo

Nguồn thu hoạt động sự nghiệp

VII

CÔNG TÁC HÀNH CH NH, THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

43.

Thực hiện tổng hợp, báo cáo kết quả công tác tháng, quý, năm và các báo cáo khác theo yêu cầu của Bộ Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Phòng Hành chính, Tổng hợp và Đối ngoại

Các đơn vị thuộc Học viện Tư pháp.

Tháng 01

Tháng 12

Báo cáo tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất

44.

Tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết, phát hành các văn bản đến và văn bản đi trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của Bộ Tư pháp; tăng cường áp dụng chữ ký số.

Phòng Hành chính, Tổng hợp và Đối ngoại

Các đơn vị thuộc Học viện Tư pháp.

Tháng 01

Tháng 12

Các văn bản đến và văn bản đi được tiếp nhận, giải quyết, phát hành theo quy định

45.

Tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023 của Học viện Tư pháp.

Phòng Hành chính, Tổng hợp và Đối ngoại

Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị thuộc Học viện Tư pháp.

Tháng 01

Hội nghị được tổ chức theo kế hoạch

Nguồn thu hoạt động sự nghiệp

46.

Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2023 của Học viện Tư pháp.

Phòng Hành chính, Tổng hợp và Đối ngoại

Các đơn vị thuộc Học viện Tư pháp.

Tháng 01

Tháng 12

Kế hoạch phát động thi đua; Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng

Nguồn thu hoạt động sự nghiệp

47.

Xây dựng và triển khai Kế hoạch hưởng ứng ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2023 của Học viện Tư pháp.

Phòng Hành chính, Tổng hợp và Đối ngoại

Các đơn vị thuộc Học viện Tư pháp.

Theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp

Các hoạt động được triển khai theo Kế hoạch

Nguồn thu hoạt động sự nghiệp

48.

Tổ chức Hội nghị Viên chức, người lao động Học viện Tư pháp năm 2023.

Học viện Tư pháp (Phòng Hành chính, Tổng hợp và Đối ngoại)

BCH Công đoàn Học viện, các đơn vị thuộc Học viện Tư pháp.

Tháng 12

Hội nghị được tổ chức theo kế hoạch

Nguồn thu hoạt động sự nghiệp

49.

Xây dựng Dự thảo Kế hoạch công tác năm 2024 của Học viện Tư pháp.

Phòng Hành chính, Tổng hợp và Đối ngoại

Các đơn vị thuộc Học viện Tư pháp.

Tháng 11

Tháng 12

Quyết định phê duyệt của Bộ trưởng Bộ

Tư pháp

VIII

CÔNG TÁC TÀI CHÍNH, XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, THƯ VIỆN

VIII.1

Công tác tài chính

50.

Lập báo cáo tài chính, quyết toán năm 2022.

Phòng Tài chính - Kế toán

Các đơn vị thuộc Học viện Tư pháp

Tháng 01

Tháng 3

Báo cáo tài chính, quyết toán năm 2022

51.

Thực hiện Dự toán thu, chi kinh phí năm 2023 theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Phòng Tài chính - Kế toán

Các đơn vị thuộc Học viện Tư pháp

Tháng 01

Tháng 12

Hoàn thành dự toán thu, chi năm 2023

52.

Lập và bảo vệ dự toán NSNN năm 2024

Phòng Tài chính - Kế toán

Cục Kế hoạch - Tài chính, các đơn vị thuộc Học viện Tư pháp

Tháng 6

Tháng 12

Dự toán NSNN năm 2024

53.

Xây dựng phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2024- 2026

Phòng Tài chính - Kế toán

Cục Kế hoạch - Tài chính, các đơn vị thuộc Học viện Tư pháp

Theo Kế hoạch của Cục Kế hoạch - Tài chính

Phương án tài chính giai đoạn 2024- 2026 đã được thẩm định

VIII.2

Xây dựng cơ sở vật chất

54.

Kiểm kê tài sản, vật tư, trang thiết bị có đến ngày 31/12/2022.

Tổ kiểm kê tài sản

Phòng Quản trị, Trung tâm Thông tin - Thư viện, Cơ sở tại TP Hồ Chí Minh và các đơn vị, cá nhân liên quan

Tháng 01

Tháng 3

Báo cáo kết quả kiểm kê và biên bản kiểm kê tại các đơn vị

Nguồn thu hoạt động sự nghiệp

55.

Thực hiện thanh lý tài sản, công cụ đã cũ, hỏng, không còn giá trị sử dụng.

Tổ Thanh lý tài sản

Phòng Quản trị, Phòng Tài chính - Kế toán, Trung tâm Thông tin - Thư viện và các đơn vị, cá nhân liên quan

Tháng 01

Tháng 12

Thông báo thanh lý tài sản và các giấy tờ liên quan

Nguồn thu hoạt động sự nghiệp

56.

Xây dựng và triển khai Kế hoạch sửa chữa, mua sắm tài sản năm 2023.

Phòng Quản trị; Cơ sở tại Tp Hồ Chí Minh

Phòng Tài chính - Kế toán và các đơn vị, cá nhân liên quan.

Tháng 01

Tháng 12

Hoàn thành kế hoạch sửa chữa, mua sắm tài sản

Nguồn thu hoạt động sự nghiệp

57.

Thực hiện công tác quản trị tài sản; bảo đảm trang thiết bị làm việc, phục vụ tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện

Phòng Quản trị; Cơ sở tại Tp Hồ Chí Minh

Các đơn vị thuộc Học viện Tư pháp.

Tháng 01

Tháng 12

Tài sản, trang thiết bị làm việc và đào tạo, bồi dưỡng được duy trì đảm bảo ổn định

Nguồn thu hoạt động sự nghiệp

58.

Triển khai thực hiện các Dự án theo Kế hoạch vốn trung hạn.

Phòng Quản trị

Phòng Tài chính - Kế toán, Trung tâm Thông tin - Thư viện, Phòng Đào tạo và Công tác học viên, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ, và các đơn vị, cá nhân liên quan.

Tháng 01

Tháng 12

Các Dự án được triển khai theo Kế hoạch được phê duyệt

Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của Học viện Tư pháp

VIII.3

Công tác thư viện và ứng dụng công nghệ thông tin

59.

Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số của Học viện Tư pháp giai đoạn 2021-2025.

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Các đơn vị thuộc Học viện Tư pháp

Tháng 01

Tháng 12

Các phần mềm được nghiệm thu và áp dụng

Nguồn thu hoạt động sự nghiệp

60.

Tiếp tục thực hiện số hóa tài liệu phục vụ Thư viện điện tử của Học viện Tư pháp.

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Phòng Quản lý khoa học và Trị sự Tạp chí Nghề luật và các đơn vị, cá nhân liên quan.

Tháng 01

Tháng 12

Hệ thống học liệu điện tử

Nguồn thu hoạt động sự nghiệp

IX

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

61.

Tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và Gặp mặt truyền thống nhân dịp kỷ niệm 25 năm xây dựng và phát triển Học viện Tư pháp (11/02/1998- 11/02/2023)

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam, các đơn vị, cá nhân liên quan.

Tháng 02

Các hoạt động được tổ chức theo Kế hoạch

Nguồn thu hoạt động sự nghiệp hoặc nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có)

62.

Thực hiện công tác truyền thông về các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, các sự kiện, hoạt động của Học viện Tư pháp.

Ban biên tập Cổng thông tin điện tử HVTP

Phòng Hành chính, Tổng hợp và Đối ngoại, Phòng Đào tạo và Công tác học viên, Trung tâm Thông tin - Thư viện, các Khoa chuyên môn, Trung tâm Liên kết đào tạo luật sư TMQT, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ.

Tháng 01

Tháng 12

Các sự kiện được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử HVTP; các chương trình đào tạo, bồi dưỡng được quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng

Nguồn thu hoạt động sự nghiệp

63.

Tổ chức hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, ngày Pháp luật Việt Nam, ngày truyền thống của Bộ Tư pháp năm 2023.

Phòng Hành chính, Tổng hợp và Đối ngoại

Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi hội Cựu chiến binh, các đơn vị thuộc HVTP.

Tháng 01

Tháng 12

Các hoạt động được tổ chức

Nguồn thu hoạt động sự nghiệp

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 106/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác ngày 02/02/2023 của Học viện Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


569

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.27.215
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!