Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1056/QĐ-BXD năm 2014 thành lập Tổ công tác triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1056/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 26/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1056/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001: 2008

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 986/QĐ-BXD ngày 04/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động chỉ đạo điều hành của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các Vụ có liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (sau đây viết tắt là Tổ công tác ISO) của Văn phòng Bộ và các Vụ thuộc Bộ bao gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Tổ trưởng Tổ ISO: Ông Đỗ Đức Duy, Chánh Văn phòng Bộ.

2. Tổ phó Tổ ISO: Ông Trần Quốc Hùng, Phó Chánh Văn phòng Bộ.

3. Thành viên:

- Bà Ma Thị Luận, Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Bộ;

- Ông Nguyễn Hoàng, Hàm trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Bộ;

- Ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phụ trách Phòng Đầu tư Vụ Kế hoạch tài chính;

- Bà Hoàng Thị Thủy, Trưởng phòng Tài Chính Vụ Kế hoạch tài chính;

- Bà Trương Thị Thùy Linh, chuyên viên Vụ Kế hoạch Tài chính;

- Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chuyên viên Vụ Quy hoạch Kiến Trúc;

- Ông Trần Tuấn Anh, Chuyên viên Vụ Quy hoạch Kiến Trúc;

- Ông Nguyễn Hữu Thọ, Chuyên viên Vụ Vật Liệu Xây dựng;

- Ông Đào Danh Tùng, Chuyên viên Vụ Vật Liệu Xây dựng;

- Ông Trần Quang Hào, Chuyên viên chính Vụ KHCN và MT;

- Bà Nguyễn Thị Minh Phương, Chuyên viên Vụ KHCN và MT;

- Ông Bùi Quang Huy, Chuyên viên chính Vụ Tổ chức Cán bộ;

- Ông Nguyễn Văn Lân, Chuyên viên Vụ Tổ chức Cán bộ;

- Ông Nguyễn Quốc Đông, Chuyên viên Vụ Tổ chức Cán bộ;

- Ông Nguyễn Hoàng Dũng, Chuyên viên Vụ Tổ chức Cán bộ;

- Ông Phùng Hưng, Chuyên viên chính Vụ Kinh tế xây dựng;

- Ông Vũ Quốc Trọng, Chuyên viên Vụ Kinh tế xây dựng;

- Ông Nguyễn Mạnh Công, Chuyên viên Vụ Quản lý doanh nghiệp;

- Bà Nguyễn Hoài Thu, Chuyên viên Vụ Quản lý doanh nghiệp;

- Bà Nghiêm Thị Thúy Giang, Chuyên viên Vụ Pháp chế;

- Bà Võ Thị Quyên, Chuyên viên Vụ Pháp chế;

- Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế;

4. Thư ký: Ông Hoàng Hải Vân, Hàm Phó trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Bộ.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Tổ công tác ISO và trách nhiệm, quyền hạn của các thành viên trong Tổ được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ công tác ISO tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (Để Báo cáo);
- Lưu: VT, (PTH).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TỔ CÔNG TÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA VĂN PHÒNG BỘ VÀ CÁC VỤ THUỘC BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1056/QĐ-BXD ngày 26/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

1. Phương thức hoạt động của Tổ công tác ISO

Tổ công tác ISO hoạt động theo nguyên tắc của một nhóm chức năng trong lĩnh vực hệ thống quản lý chất lượng.

Các thành viên trong Tổ công tác ISO hoạt động theo trách nhiệm và quyền hạn được quy định ở Phần 2 dưới đây.

Tổ trưởng Tổ công tác ISO quản lý hoạt động của Tổ công tác ISO và báo cáo trực tiếp mọi hoạt động với Trưởng Ban chỉ đạo ISO. Tổ công tác ISO nhóm họp định kỳ, hoặc đột xuất theo yêu cầu của Tổ trưởng để xem xét, đánh giá và thảo luận về các hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng. Chu kỳ họp của Tổ công tác ISO được xác định và thống nhất giữa các thành viên trong Tổ sao cho thích hợp với giai đoạn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng nhưng không được ít hơn một lần/Quý.

2. Chức năng nhiệm vụ

2.1. Chức năng nhiệm vụ của Tổ công tác ISO

2.1.1 Chức năng:

Tổ công tác ISO được thành lập theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng có chức năng là bộ phận tham mưu cho Ban chỉ đạo ISO về các vấn đề liên quan đến việc thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng cho các hoạt động quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính của Văn phòng Bộ và các Vụ thuộc Bộ.

2.1.2 Nhiệm vụ:

Cùng với các chuyên gia của tổ chức tư vấn thiết lập, triển khai áp dụng, đánh giá và giám sát việc áp dụng, hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 cho phạm vi hoạt động chỉ đạo điều hành của Bộ Xây dựng.

Chuẩn bị các kế hoạch thực hiện việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng.

Phân công trách nhiệm trong việc xem xét dự thảo văn bản và trình lãnh đạo cơ quan phê duyệt các tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng.

Xác định và đề xuất với Lãnh đạo cơ quan về các yêu cầu về nguồn lực, bao gồm nhân lực, đào tạo, trang thiết bị cần thiết để thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

Là đầu mối thực hiện các quan hệ công việc với đơn vị tư vấn thiết lập hệ thống quản lý chất lượng trong suốt quá trình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

Là đầu mối thực hiện các quan hệ công việc với tổ chức chứng nhận trong việc chuẩn bị, xếp lịch, hỗ trợ việc đánh giá chứng nhận, khắc phục các phát hiện (nếu có).

Đào tạo và kiểm tra nhận thức của cán bộ, công chức, chuyên viên trong cơ quan thuộc phạm vi áp dụng về Hệ thống quản lý chất lượng nhằm đảm bảo các cán bộ, chuyên viên trong cơ quan hiểu được tầm quan trọng của việc đáp ứng các yêu cầu chất lượng của sản phẩm, dịch vụ và nâng cao thỏa mãn của khách hàng (tổ chức, công dân).

Báo cáo Lãnh đạo cơ quan về kết quả thực hiện dự án thiết lập và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 và đề xuất hướng giải quyết các vấn đề phát sinh.

2.2 - Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ trưởng Tổ công tác ISO

2.2.1 Trách nhiệm:

Tổ trưởng Tổ công tác ISO chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo ISO về tiến độ, chất lượng và kinh phí của quá trình triển khai thiết lập và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Xem xét và xác nhận các kiến nghị về nhu cầu nguồn lực (do Tổ công tác ISO đưa ra), bao gồm nhân lực, đào tạo, trang thiết bị cần thiết để thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, trước khi trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt.

Xem xét các tài liệu do các đơn vị soạn thảo, bao gồm các quy trình và các mục tiêu chất lượng của cơ quan trước khi trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Tổ chức thực hiện và giám sát hoạt động được triển khai theo lộ trình dự án. Chủ trì các cuộc họp, buổi làm việc của Tổ công tác ISO, xác nhận các biên bản cuộc họp và làm việc của Tổ công tác ISO.

Thay mặt Tổ công tác ISO xác nhận các báo cáo của Tổ công tác ISO về tình hình thực hiện dự án thiết lập và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng. Đề xuất và tổ chức thực hiện, giám sát các hoạt động tiếp theo cho các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

2.2.2 Quyền hạn:

Phân công và điều động các thành viên trong Tổ công tác ISO thực hiện các công việc trong phạm vi của dự án thiết lập và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.

Kiến nghị với Lãnh đạo Bộ các hình thức khen thưởng, kỷ luật thích hợp đối với các bộ phận, các cá nhân dựa trên mức độ tham gia vào dự án thiết lập và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.

Kiến nghị với Lãnh đạo Bộ về các yêu cầu bổ sung nguồn lực cho việc thực hiện dự án.

Xem xét và kiến nghị với Lãnh đạo Bộ về các khoản phụ cấp, chi phí làm việc ngoài giờ đối với các thành viên của Tổ công tác ISO cho các công việc thuộc phạm vi của dự án theo quy định.

2.3 - Trách nhiệm và quyền hạn của Thư ký Tổ công tác ISO

2.3.1 Trách nhiệm:

Hỗ trợ cho Tổ trưởng Tổ công tác ISO trong việc thực hiện các trách nhiệm và quyền hạn của mình.

Làm đầu mối điều phối các hoạt động của Tổ công tác ISO giữa Tổ trưởng và các thành viên trong tổ.

Thực hiện các hoạt động kiểm soát tài liệu chung, bao gồm ấn bản, đóng dấu kiểm soát, phân phối tài liệu mới, thu hồi tài liệu cũ…theo quy định của Quy trình kiểm soát tài liệu.

Báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác ISO về việc thực hiện các hạng mục công việc của dự án sau khi đã được lập kế hoạch.

Làm thư ký, lập biên bản các cuộc họp và làm việc của Tổ công tác ISO.

Thực hiện các hoạt động liên hệ trực tiếp với các chuyên gia tư vấn và tổ chức chứng nhận về các hoạt động liên quan theo chỉ đạo của Tổ trưởng Tổ công tác ISO.

2.3.2 Quyền hạn:

Thực hiện một phần quyền hạn của Tổ trưởng Tổ công tác ISO theo sự phân công của Tổ trưởng Tổ công tác ISO trong các trường hợp cụ thể.

Sử dụng các nguồn lực được cung cấp cho dự án để thực hiện các hạng mục công việc của dự án.

Thay mặt Tổ trưởng Tổ công tác ISO trong các giao dịch với tổ chức tư vấn và tổ chức chứng nhận trong phạm vi trách nhiệm được phân công.

2.4 - Trách nhiệm và quyền hạn của thành viên Tổ công tác ISO

2.4.1 Trách nhiệm:

Các thành viên trong Tổ công tác ISO chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo cơ quan và Tổ trưởng Tổ công tác ISO về tiến độ, chất lượng của quá trình triển khai thiết lập và áp dụng các yếu tố của Hệ thống quản lý chất lượng liên quan đến bộ phận của mình trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Tổ chức thực hiện và hỗ trợ hoạt động khảo sát và đánh giá thực trạng các hoạt động thực tiễn của bộ phận mình và xác định sự khác biệt so với các yêu cầu liên quan của tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.

Xem xét và kiến nghị với Tổ trưởng Tổ công tác ISO về việc lập thành văn bản các quy trình tác nghiệp, hướng dẫn công việc của bộ phận mình.

Tổ chức thực hiện và hỗ trợ hướng dẫn áp dụng và áp dụng các tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng trong bộ phận của mình. Kiến nghị, xem xét các kiến nghị và tổ chức thực hiện các điều chỉnh cần thiết với các tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng trong bộ phận của mình.

Hỗ trợ hoạt động đánh giá chất lượng nội bộ tại bộ phận của mình và thực hiện các hành động khắc phục cho các phát hiện được đưa ra trong đánh giá chất lượng nội bộ.

Tổ chức thực hiện và giám sát các hành động khắc phục trong bộ phận của mình đối với các phát hiện của tổ chức chứng nhận trong đánh giá chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng.

Thực hiện và đảo bảo việc báo cáo đầy đủ các nội dung liên quan đến công việc của bộ phận mình đến hoạt động xem xét của lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng.

Tham gia các cuộc họp, buổi làm việc của Tổ công tác ISO, xác nhận tham dự vào các biên bản cuộc họp và làm việc của Tổ công tác ISO.

Đề xuất và tổ chức thực hiện, giám sát các hoạt động tiếp theo được phân công cho các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án tại bộ phận của mình.

2.4.2 Quyền hạn:

Phân công và điều động các nhân viên trong bộ phận của mình thực hiện các công việc trong phạm vi của dự án thiết lập và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại bộ phận của mình.

Kiến nghị với Tổ trưởng Tổ công tác ISO và Lãnh đạo các hình thức khen thưởng, kỷ luật thích hợp đối với các nhân viên trong bộ phận mình dựa trên mức độ tham gia vào dự án thiết lập và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.

Kiến nghị với Tổ trưởng tổ công tác ISO, Lãnh đạo cơ quan về các yêu cầu bổ sung nguồn lực cho việc thực hiện phần của dự án trong bộ phận của mình.

Xem xét và kiến nghị với Tổ trưởng Tổ công tác ISO, Lãnh đạo cơ quan về các khoản phụ cấp, chi phí làm việc ngoài giờ đối với các nhân viên trong bộ phận của mình cho các công việc thuộc phạm vi của dự án theo quy định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1056/QĐ-BXD năm 2014 thành lập Tổ công tác triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.400

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253