Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 105/2004/QĐ-TTg điều chỉnh mức giá mua xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước kèm theo Quyết định 122/1999/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 105/2004/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 08/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 105/2004/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 105/2004/QĐ-TTG NGÀY 08 THÁNG 6 NĂM 2004 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC GIÁ MUA XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 122/1999/QĐ-TTG NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 1999 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 208/1999/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức giá mua mới xe ô tô lắp ráp trong nước phục vụ công tác cho các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước được quy định tại các Điều 6, Điều 7, Điều 10, Điều 12, Điều 15 bản Quy định về tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

a) Điều chỉnh mức giá tối đa mua mới xe ô tô phục vụ công tác cho các chức danh được quy định tại khoản 1 Điều 6 từ 600 triệu đồng/một xe lên 900 triệu đồng/một xe. Đối với mức giá mua mới xe ô tô phục vụ công tác các chức danh còn lại quy định tại Điều 6 được điều chỉnh từ 600 triệu đồng/một xe lên 800 triệu đồng/một xe.

b) Điều chỉnh mức giá tối đa mua mới xe ô tô phục vụ các chức danh được quy định tại Điều 7 từ 500 triệu đồng/một xe lên 700 triệu đồng/một xe.

c) Điều chỉnh mức giá mua mới tối đa xe ô tô phục vụ công tác chung cho các cơ quan hành chính sự nghiệp được quy định tại Điều 10, Điều 12 từ 400 triệu đồng/một xe lên 550 triệu đồng/một xe.

d) Điều chỉnh mức giá tối đa mua mới xe ô tô phục vụ công tác chung cho các cơ quan hành chính sự nghiệp được quy định tại Điều 10, Điều 12 từ 350 triệu đồng/một xe lên 450 triệu đồng/một xe.

đ) Điều chỉnh mức giá tối đa mua mới xe ô tô phục vụ công tác của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tổng công ty thành lập theo Quyết định số 90/TTg ngày 07 tháng 3 năm 1994 và số 91/TTg ngày 07 tháng 3 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ được quy định tại Điều 15 từ 450 triệu đồng/một xe lên 600 triệu đồng/một xe.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ các quy định về mức giá mua mới xe ô tô quy định tại Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 1999.

Các quy định khác ban hành kèm theo Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 1999 và Quyết định số 208/1999/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các doanh nghiệp nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------

No. 105/2004/QD-TTg

Hanoi, June 8, 2004

 

DECISION

ADJUSTING THE PURCHASE PRICES OF CARS IN SERVICE OF WORKING REQUIREMENTS OF ADMINISTRATIVE AND NON-BUSINESS AGENCIES AND STATE ENTERPRISES, PROMULGATED TOGETHER WITH THE PRIME MINISTER'S DECISION NO. 122/1999/QD-TTG OF MAY 10, 1999

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of December 25, 2001;
Pursuant to the Prime Minister's Decision No. 122/1999/QD-TTg of May 10, 1999 promulgating the Regulation on criteria and norms for use of cars in administrative and non-business agencies and State enterprises;
Pursuant to the Prime Minister's Decision No. 208/1999/QD-TTg of October 26, 1999 amending and supplementing the Regulation on criteria and norms for use of cars in administrative and non-business agencies and State enterprises, promulgated together with the Prime Minister's Decision No. 122/1999/QD-TTg of May 10, 1999;
At the proposal of the Minister of Finance,

DECIDES:

Article 1.- To adjust the purchase prices of new home-assembled cars in service of working requirements of administrative and non-business agencies and State enterprises prescribed in Articles 6, 7, 10, 12 and 15 of the Regulation on criteria and norms for use of cars in administrative and non-business agencies and State enterprises, promulgated together with the Prime Minister's Decision No. 122/1999/QD-TTg of May 10, 1999, as follows:

a/ To adjust the maximum purchase price of new cars in service of working requirements of holders of the titles prescribed in Clause 1 of Article 6 from VND 600 million/car to VND 900 million/car. The purchase price of new cars in service of working requirements of the remaining titles prescribed in Article 6 shall be adjusted from VND 600 million/car to VND 800 million/car.

b/ To adjust the maximum purchase price of new cars in service of holders of the titles prescribed in Article 7 from VND 500 million/car to VND 700 million/car.

c/ To adjust the maximum purchase price of new cars in service of common working requirements of administrative and non-business agencies prescribed in Articles 10 and 12 from VND 400 million/car to VND 550 million/car.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 105/2004/QĐ-TTg điều chỉnh mức giá mua xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước kèm theo Quyết định 122/1999/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.956

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.219.62