Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 104/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi

Số hiệu: 104/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 31/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN SẮP XẾP CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 05/4/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Căn cứ Quyết định số 70/2017/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 1659/SVHTTDL-TCPC ngày 25/10/2018 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 185/SNV-TCBC&TCPCP ngày 28/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các Bộ: Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- VPUB: PCVP, KGVX, CBTH;
- Lưu: VT, NC, Vi82.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

ĐỀ ÁN

SẮP XẾP CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Phần I

SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm) ở địa phương, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở gồm có 09 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và 08 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Trong những năm qua, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo Sở trong công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo theo thẩm quyền được phân cấp; qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao. Tuy nhiên, thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy của tổ chức hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở còn cồng kềnh; một số tổ chức (phòng/đơn vị) thiếu nhân lực để thực hiện nhiệm vụ; nguồn lực bị phân tán, dàn trải...phần nào hạn chế hiệu quả hoạt động của Sở.

Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi thực hiện Nghị quyết 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 05/4/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 05/4/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; theo đó, các sở, ngành thuộc UBND tỉnh phải tiến hành rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong theo hướng tinh gọn đầu mối, cắt giảm số lượng, sắp xếp lại các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ngành nhằm khắc phục triệt để sự trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ để một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính, ... Do đó, việc xây dựng Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi là thật sự cần thiết, nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Sở.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Nghị quyết số 08-NQ/CP ngày 24/01/2018 của chính phủ và Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 05/4/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

2. Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

3. Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

4. Quyết định số 70/2017/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Ngãi;

5. Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi;

6. Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch tinh giản biên chế khối Nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi;

7. Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 04/6/2018 UBND tỉnh Quảng Ngãi thực hiện Nghị quyết 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 05/4/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

8. Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 05/4/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

9. Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 21/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh cắt giảm biên chế, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ khối nhà nước tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2019-2021.

Phần II

THỰC TRẠNG VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY

Cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm lãnh đạo Sở, 09 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và 08 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, cụ thể như sau:

1. Lãnh đạo Sở: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc (hiện nay có 02 Phó Giám đốc).

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Văn phòng Sở;

b) Thanh tra Sở;

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

đ) Phòng Tổ chức - Pháp chế;

e) Phòng Quản lý Văn hóa;

g) Phòng Quản lý Di sản văn hóa;

h) Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình;

l) Phòng Quản lý Thể dục thể thao;

m) Phòng Quản lý Du lịch.

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc:

a) Thư viện tỉnh;

b) Bảo tàng tỉnh;

c) Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh;

d) Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh;

e) Trường Năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh;

g) Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh;

h) Tạp chí Cẩm Thành;

l) Ban Quản lý Khu Chứng tích Sơn Mỹ.

Ngoài ra, có bộ phận sự nghiệp xúc tiến du lịch (chưa thành lập đơn vị sự nghiệp từ khi tiếp nhận từ Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc UBND tỉnh) và sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn.

II. VỀ BIÊN CHẾ, NHÂN SỰ

Tổng số biên chế được giao năm 2018 là 199 chỉ tiêu. Trong đó: Biên chế công chức hành chính 46 biên chế (thực hiện 41 chỉ tiêu); biên chế sự nghiệp 153 biên chế (thực hiện 122 chỉ tiêu).

Hợp đồng lao động theo NĐ 68 là 12 chỉ tiêu (trong đó, cơ quan hành chính là 02 chỉ tiêu, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc là 10 chỉ tiêu).

Hợp đồng lao động ngắn hạn (bảo vệ cơ quan ngoài giờ hành chính, lái xe) tại Khối hành chính là 02 người (kinh phí chi trả lương trích từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên, ngân sách nhà nước không bố trí thêm cho những đối tượng này).

Hợp đồng lao động chuyên môn nghiệp vụ tại các đơn vị sự nghiệp trong năm 2018 có 70 người; hợp đồng lao động ngắn hạn (bảo vệ cơ quan, bảo vệ các di tích, lao động sân vườn, cộng tác viên huấn luyện thể dục thể thao) là 36 người (kinh phí chi trả lương trích từ nguồn tiết kiệm, chi thường xuyên, ngân sách nhà nước không bố trí thêm cho những đối tượng này). Cụ thể:

1. Khối hành chính:

Biên chế công chức hành chính trong năm 2018 là 46 biên chế (thực hiện 41 chỉ tiêu) và 02 hợp đồng theo NĐ 68 và 02 hợp đồng lao động ngắn hạn. Cụ thể:

a) Lãnh đạo Sở: Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:

* Văn phòng Sở: 06 công chức, 02 hợp đồng lao động theo NĐ 68, 02 hợp đồng lao động ngắn hạn gồm:

- Chánh Văn phòng;

- 01 Phó chánh Văn phòng;

- 04 chuyên viên;

- 01 nhân viên bảo vệ giờ hành chính và 01 nhân viên tạp vụ (hợp đồng lao động theo NĐ 68);

- 01 nhân viên lái xe và 01 nhân viên bảo vệ ngoài giờ hành chính (hợp đồng lao động ngắn hạn).

* Thanh tra Sở: 04 công chức, gồm:

- Chánh thanh tra;

- 01 Phó Chánh thanh tra;

- 02 Thanh tra viên.

* Phòng Kế hoạch - Tài chính: 03 công chức, gồm:

- Trưởng phòng;

- 01 Phó Trưởng phòng;

- 01 Chuyên viên.

* Phòng Tổ chức - Pháp chế: 03 công chức, gồm:

- Trưởng phòng;

- 01 Phó Trưởng phòng;

- 01 Chuyên viên.

* Phòng Quản lý Văn hóa: 05 công chức, gồm:

- Trưởng phòng;

- 04 Chuyên viên (trong đó có 01 biệt phái đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh).

* Phòng Quản lý Di sản văn hóa: 03 công chức, gồm:

- Trưởng phòng;

- 01 Phó Trưởng phòng;

- 01 Chuyên viên.

* Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình: 04 công chức, gồm:

- Trưởng phòng;

- 01 Phó Trưởng phòng;

- 02 Chuyên viên.

* Phòng Quản lý Thể dục thể thao: 04 công chức, gồm:

- Trưởng phòng;

- 01 Phó Trưởng phòng;

- 02 Chuyên viên.

* Phòng Quản lý Du lịch: 05 công chức, gồm:

- Trưởng phòng;

- 01 Phó Trưởng phòng;

- 03 Chuyên viên.

2. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc:

a) Thư viện tỉnh:

Biên chế sự nghiệp được giao là 18 chỉ tiêu (thực hiện 13 chỉ tiêu), 04 hợp đồng làm việc chuyên môn và 01 hợp đồng ngắn hạn bảo vệ Thư viện.

Cơ cấu tổ chức Thư viện gồm Lãnh đạo Thư viện (hiện có Giám đốc, 01 Phó Giám đốc) và 11 viên chức tại 04 phòng thuộc Thư viện.

b) Bảo tàng tỉnh:

Biên chế sự nghiệp được giao là 22 chỉ tiêu (thực hiện 16 chỉ tiêu), 01 hợp đồng lao động theo NĐ 68, 09 hợp đồng làm việc chuyên môn và 22 hợp đồng ngắn hạn (bảo vệ cơ quan, bảo vệ các di tích, lao động sân vườn) tại các di tích thuộc Bảo tàng.

Cơ cấu tổ chức Bảo tàng gồm Lãnh đạo Bảo tàng (hiện có Giám đốc, 01 Phó Giám đốc) và 14 viên chức tại 04 phòng và 04 di tích thuộc Bảo tàng.

c) Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh:

Biên chế sự nghiệp được giao là 22 chỉ tiêu (thực hiện 19 chỉ tiêu), 20 hợp đồng làm việc chuyên môn tại Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.

Cơ cấu tổ chức Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh gồm Lãnh đạo Đoàn Ca múa nhạc dân tộc (hiện có Trưởng đoàn, 01 Phó Trưởng đoàn) và 17 viên chức tại 04 Đội thuộc Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.

d) Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh:

Biên chế sự nghiệp được giao là 25 chỉ tiêu (thực hiện 18 chỉ tiêu), 02 hợp đồng lao động theo NĐ 68, 11 hợp đồng làm việc chuyên môn và 01 hợp đồng ngắn hạn (bảo vệ cơ quan) tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.

Cơ cấu tổ chức Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh gồm Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (hiện có Giám đốc, 01 Phó Giám đốc) và 16 viên chức tại 02 phòng và 01 Đội Tuyên truyền lưu động thuộc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.

e) Trường Năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh:

Biên chế sự nghiệp được giao là 20 chỉ tiêu (thực hiện 19 chỉ tiêu), 03 hợp đồng lao động theo NĐ 68, 06 hợp đồng làm việc chuyên môn và 04 hợp đồng ngắn hạn (cộng tác viên giáo viên thể dục thể thao) tại Trường Năng khiếu Thể dục thể thao.

Cơ cấu tổ chức Trường Năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh gồm Lãnh đạo Trường Năng khiếu Thể dục thể thao (hiện có Hiệu trưởng, 01 Phó Hiệu trưởng) và 17 viên chức tại 02 phòng thuộc Trường Năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh.

g) Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh:

Biên chế sự nghiệp được giao là 22 chỉ tiêu (thực hiện 21 chỉ tiêu), 04 hợp đồng lao động theo NĐ 68, 10 hợp đồng làm việc chuyên môn và 04 hợp đồng ngắn hạn (bảo vệ cơ quan, lao động sân vận động) tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao.

Cơ cấu tổ chức Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh gồm Lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao (hiện có Giám đốc, 01 Phó Giám đốc) và 19 viên chức tại 03 phòng thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh.

h) Tạp chí Cẩm Thành:

Biên chế sự nghiệp được giao là 05 chỉ tiêu (thực hiện 04 chỉ tiêu), 01 hợp đồng làm việc chuyên môn tại Tạp chí Cẩm Thành.

Cơ cấu tổ chức Tạp chí cẩm Thành gồm Ban Biên tập Tạp chí cẩm Thành (hiện có 01 Phó Giám đốc kiêm Tổng Biên tập) và 04 viên chức tại Tạp chí Cẩm Thành.

l) Ban Quản lý Khu Chứng tích Sơn Mỹ:

Biên chế sự nghiệp được giao là 13 chỉ tiêu (thực hiện 10 chỉ tiêu), 09 hợp đồng làm việc chuyên môn và 06 hợp đồng ngắn hạn (bảo vệ, lao động sân vận động) tại Khu chứng tích, Đền thờ anh hùng dân tộc Trương Định thuộc Ban Quản lý Khu Chứng tích Sơn Mỹ.

Cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Khu Chứng tích Sơn Mỹ gồm Lãnh đạo Ban Quản lý Khu Chứng tích Sơn Mỹ (hiện có Giám đốc, 01 Phó Giám đốc) và 08 viên chức tại 04 phòng thuộc Ban Quản lý Khu Chứng tích Sơn Mỹ.

* Sự nghiệp xúc tiến Du lịch được giao là 04 chỉ tiêu (thực hiện 02 chỉ tiêu); sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ Công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn được giao là 02 chỉ tiêu (chưa thực hiện).

Phần III

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ

I. VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Hiện nay, Chính phủ chưa ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cũng như Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để làm cơ sở thực hiện sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo tinh thần Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Do đó, về chức năng, nhiệm vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vẫn thực hiện theo quy định của Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

II. VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHÂN SỰ, BIÊN CHẾ

1. Lãnh đạo Sở: Gồm Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thực hiện các chức trách, nhiệm vụ của Giám đốc Sở theo quy định của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở phụ trách, chỉ đạo một số mặt công tác của Sở do Giám đốc Sở phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.

c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của Đảng và Nhà nước.

2. Phương án sắp xếp cơ cấu tổ chức các phòng, đơn vị trực thuộc Sở:

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện thực tế hiện nay, thực hiện sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy các phòng, đơn vị thuộc Sở còn lại 05 phòng và 06 đơn vị sự nghiệp, cụ thể:

a) Giữ nguyên cơ cấu tổ chức của: 03 phòng và 04 đơn vị sự nghiệp, gồm:

* Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Thanh tra;

- Phòng Quản lý Du lịch;

- Phòng Quản lý Thể dục thể thao.

* Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

- Thư viện tỉnh;

- Bảo tàng tỉnh;

- Ban Quản lý Khu Chứng tích Sơn Mỹ;

- Tạp chí Cẩm Thành.

b) Sắp xếp các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp:

* Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Sáp nhập Phòng Tổ chức - Pháp chế, Phòng Kế hoạch - Tài chính vào Văn phòng Sở.

- Sáp nhập Phòng Quản lý Di sản văn hóa, Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình vào Phòng Quản lý Văn hóa.

* Đơn vị sự nghiệp công lập:

- Hợp nhất Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh và Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh;

- Hợp nhất Trường Năng khiếu Thể dục thể thao và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao.

Thời gian hợp nhất các đơn vị sự nghiệp trên trong Quý IV/2019 (theo Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh).

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm bố trí, sắp xếp bộ phận sự nghiệp xúc tiến du lịch và sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn đảm bảo theo đúng quy định.

Cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước và sau khi sắp xếp:

Trước khi sắp xếp

Sau khi sắp xếp

TT

Tên phòng, đơn vị

TT

Tên phòng, đơn vị

I

KHỐI HÀNH CHÍNH

1

Thanh tra

1

Thanh tra

2

Văn phòng

2

Văn phòng

3

Phòng Tài chính - Kế hoạch

4

Phòng Tổ chức - Pháp chế

5

Phòng Quản lý Thể dục thể thao

3

Phòng Quản lý Thể dục thể thao

6

Phòng Quản lý Du lịch

4

Phòng Quản lý Du lịch

7

Phòng Quản lý Văn hóa

 

Phòng Quản lý Văn hóa

8

Phòng Quản lý Di sản văn hóa

5

9

Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình

 

II

KHỐI SỰ NGHIỆP

1

Thư viện tỉnh

1

Thư viện tỉnh

2

Bảo tàng tỉnh

2

Bảo tàng tỉnh

3

Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh

3

Ban Quản lý Khu Chứng tích Sơn Mỹ

4

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh

4

Tạp chí Cẩm Thành

5

Trường Năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh

5

Hợp nhất Trường Năng khiếu Thể dục thể thao và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao

6

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh

6

Hợp nhất Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh và Đoàn ca múa nhạc dân tộc

7

Tạp chí Cẩm Thành

 

 

8

Ban Quản lý Khu Chứng tích Sơn Mỹ

 

 

3. Cơ cấu biên chế, nhân sự của các phòng:

a) Thanh tra Sở: Có 04 biên chế hành chính.

Lãnh đạo Thanh tra gồm Chánh thanh tra và 01 Phó Chánh thanh tra.

b) Văn phòng Sở: Có 13 biên chế hành chính và 02 hợp đồng lao động theo NĐ 68; 01 hợp đồng lái xe cơ quan; 01 hợp đồng bảo vệ ngoài giờ hành chính.

Lãnh đạo Văn phòng gồm Chánh Văn phòng và không quá 02 Phó chánh Văn phòng.

c) Phòng Quản lý Thể dục thể thao: Có 05 biên chế hành chính.

Lãnh đạo phòng gồm Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng.

d) Phòng Quản lý Du lịch: Có 05 biên chế hành chính.

Lãnh đạo phòng gồm Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng.

e) Phòng Quản lý Văn hóa: Có 14 biên chế hành chính.

Lãnh đạo phòng gồm Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.

Riêng đối với Văn phòng Sở, Phòng Quản lý Văn hóa, tạm thời được bố trí 03 cấp phó phòng (nhân sự là lãnh đạo của các phòng thuộc đối tượng hợp nhất) trong thời hạn tối đa đến hết năm 2021; đồng thời Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm sắp xếp, bố trí để giảm số lượng cấp phó của 02 phòng trên, bảo đảm đến sau năm 2021 số lượng cấp phó phòng phù hợp với cơ cấu đã phê duyệt. Trong quá trình thực hiện, nếu Chính phủ, các bộ, ngành có quy định khác thì thực hiện theo quy định của Trung ương.

Căn cứ vào biên chế hành chính, số lượng người làm việc (biên chế) được UBND tỉnh giao và yêu cầu thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động thực hiện bố trí công chức, viên chức, người lao động đối với các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở cho phù hợp, đảm bảo đúng theo quy định để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Việc bố trí số lượng cấp phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải đảm bảo theo đúng quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành có liên quan.

III. KẾT QUẢ SAU KHI SẮP XẾP TỔ CHỨC

1. Về tổ chức:

Giảm 06 phòng, đơn vị; trong đó:

a) Khối hành chính: Giảm 04 phòng, đạt tỷ lệ 44,44% (4/9).

b) Khối sự nghiệp: Giảm 02 đơn vị; đạt tỷ lệ 25% (2/8).

2. Về cấp trưởng, cấp phó các phòng, đơn vị:

a) Đối với cấp trưởng: Giảm được cơ cấu 06 cấp trưởng phòng, đơn vị theo quy định tương ứng với số lượng 06 tổ chức giảm.

b) Đối với cấp phó: Trước mắt giữ nguyên các vị trí trong thời hạn tối đa đến hết năm 2021.

c) Về biên chế: Trước mắt thực hiện giảm 01 biên chế hành chính của năm 2019 so với năm 2018 (theo Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thực hiện tinh giản biên chế và cắt giảm biên chế đảm bảo về thời gian và số lượng theo các quy định hiện hành.

Phần V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Xây dựng dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở (hoặc sửa đổi, bổ sung); Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Danh mục vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng sắp xếp tổ chức trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, ban hành theo quy định;

b) Thực hiện việc hợp nhất, sắp xếp các phòng thuộc Sở sau khi UBND tỉnh ban hành Quy định (hoặc sửa đổi, bổ sung) chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở và đúng quy định của pháp luật; sắp xếp, phân bố biên chế, nhân sự các phòng, đơn vị của Sở và giải quyết chế độ, chính sách đối với nhân sự dôi dư do sắp xếp tổ chức theo quy định.

2. Sở Nội vụ:

Theo dõi, hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Đề án. Thẩm định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở (hoặc sửa đổi, bổ sung); Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Danh mục vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng sắp xếp tổ chức trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trên đây là Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, vượt quá thẩm quyền, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để chỉ đạo, thực hiện./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 104/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


32

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211