Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1033/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa

Số hiệu: 1033/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 10/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1033/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 04 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị đnh liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 474/TTr-STC ngày 19/02/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Sở Thông t
in và Truyền thông;
- Trung tâm Công báo;
- Cổng Thông tin ĐT t
nh;
- Lưu: VT, LH, ĐL
.

CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1033/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

1. Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, l phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cách thức thực hin (trực tiếp, bưu chính công ích, trực tuyến)

1.

Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư BTC-287381

Đối với tài sản quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh:

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị mua sắm tài sản không phù hợp.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị mua sắm tài sản không phù hợp.

Bộ phận một cửa Sở Tài chính

Không

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về việc phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Trực tiếp

2.

Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị BTC-287382

Đối với tài sản quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị quyết s03/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh:

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thuê tài sản không phù hợp.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đhồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thuê tài sản không phù hợp.

Bộ phận một cửa Sở Tài chính

không

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về việc phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Trực tiếp

3.

Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hp không thay đổi đi tượng quản lý, sử dụng tài sản công BTC-287383

Đối với tài sản do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định giao, đầu tư, xây dựng, mua sắm:

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh hoặc Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị chuyển đi công năng sử dụng tài sản không phù hợp.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND tỉnh hoặc Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị chuyển đổi công năng sử dụng tài sản không phù hợp.

Bộ phận một cửa Sở Tài chính

Không

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về việc phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Trực tiếp

4.

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước BTC-287385

1. Đối với tài sản quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh:

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị trả lại tài sản không phù hợp.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị trả lại tài sản không phù hợp.

2. Định đối với tài sản quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh:

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Tài chính xem xét quyết hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị trả lại tài sản không phù hợp.

Bộ phận một cửa Sở Tài chính

Không

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về việc phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Trực tiếp

5.

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e Khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công BTC-287386

1. Đối với tài sản quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghquyết số 03/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh:

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kiến nghị và hồ sơ (nếu có), Sở Tài chính kiểm tra, xác minh việc quản lý, sử dụng tài sản công theo kiến nghị và có báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định thu hồi hoặc có thông báo gửi cơ quan đã kiến nghị trong trường hợp tài sản không thuộc trường hợp phải thu hồi.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ nhận được báo cáo của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định thu hồi hoặc có thông báo gửi cơ quan đã kiến nghị trong trường hợp tài sản không thuộc trường hp phải thu hồi.

2. Đi với tài sản quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh:

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Tài chính xem xét quyết định hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp tài sản không thuộc trường hợp phải thu hồi

Bộ phận một cửa Sở Tài chính

Không

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về việc phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Trực tiếp

6.

Quyết định điều chuyển tài sản công BTC-287387

1. Đối với tài sản quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh:

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị điều chuyển tài sản không phù hợp.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị đề nghị điều chuyển tài sản không phù hợp.

2. Đối với tài sản quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh:

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Tài chính xem xét quyết định hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị điều chuyển tài sản không phù hợp.

Bộ phận một cửa Sở Tài chính

Không

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về việc phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Trực tiếp

7.

Quyết định bán tài sản công BTC-287388

1. Đối với tài sản quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh:

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị bán tài sản không phù hợp.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị bán tài sản không phù hợp.

2. Đối với tài sản quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh:

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Tài chính xem xét, quyết định hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị bán tài sản không phù hợp.

Bộ phận một cửa Sở Tài chính

Không

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về việc phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Trực tiếp

8.

Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ BTC-287389

1. Đối với tài sản quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định bán tài sản công cho người duy nhất.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định bán tài sản công cho người duy nhất.

2. Đối với tài sản quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh:

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Tài chính xem xét, quyết định hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị bán tài sản không phù hợp.

Bộ phận một cửa Sở Tài chính

Không

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về việc phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Trực tiếp

9.

Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công BTC-287390

1. Đối với tài sản quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá sản công hoặc có văn bản yêu cầu tổ chức đấu giá lại.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét hủy bỏ quyết định bán tài sản công hoặc có văn bản yêu cầu tổ chức đấu giá lại.

2. Đối với tài sản quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh:

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Tài chính xem xét quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá sản công hoặc có văn bản yêu cầu tổ chức đấu giá lại.

Bộ phận một cửa Sở Tài chính

Không

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về việc phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Trực tiếp

10.

Quyết định thanh lý tài sản công BTC-287391

1. Đối với tài sản quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh:

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thanh lý tài sản không phù hợp.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thanh lý không phù hợp.

2. Đối với tài sản quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh:

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Tài chính xem xét, quyết định hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thanh lý tài sản không phù hợp.

Bộ phận một cửa Sở Tài chính

Không

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về việc phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Trực tiếp

11.

Quyết định tiêu hủy tài sản công BTC-287392

1. Đối với tài sản do UBND tỉnh hoặc Chủ tịch UBND tnh Quyết định giao, đầu tư xây dựng, mua sắm:

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh hoặc Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị tiêu hủy không phù hợp.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị tiêu hủy không phù hợp.

2. Đối với tài sản do Giám đốc Sở Tài chính Quyết định giao, đầu tư xây dựng, mua sắm:

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Tài chính xem xét quyết định hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị tiêu hủy không phù hợp.

Bộ phận một cửa Sở Tài chính

Không

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về việc phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Trực tiếp

12.

Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại BTC-287393

1. Đi với tài sản do UBND tỉnh hoặc Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định giao, đầu tư xây dựng, mua sắm:

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị không phù hợp.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết đnh hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp bị mất, hủy hoại tài sản không phù hợp.

2. Đối với tài sản do Giám đốc Sở Tài chính Quyết định giao, đầu tư xây dựng, mua sắm:

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Tài chính xem xét quyết định hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị tiêu hủy không phù hợp.

Bộ phận một cửa Sở Tài chính

Không

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về việc phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Trực tiếp

13.

Quyết định xử lý tài sản công phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc

287397

Đối với tài sản quy định tại Điều 11 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh:

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận báo cáo của cơ quan chủ quản dự án, Sở Tài chính lập phương án xử lý tài sản, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề xuất phương án xử lý tài sản của Ban quản lý dự án không phù hợp.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp phương án xử lý tài sản không phù hợp.

Bộ phận một cửa Sở Tài chính

Không

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về việc phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Trực tiếp

14.

Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án BTC-287398

Đối với tài quy định tại khoản 1 Điều 3, khoản 1 Điều 7, khoản 1 Điều 8 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh:

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận báo cáo của cơ quan chủ quản dự án, Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị xử lý tài sản không phù hợp.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND xem xét quyết định hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị xử lý tài sản không phù hợp.

Bộ phận một cửa Sở Tài chính

Không

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về việc phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Trực tiếp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1033/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


67
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.39.106