Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1030/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Số hiệu: 1030/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Lò Văn Tiến
Ngày ban hành: 02/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1030/-UBND

Điện Biên, ngày 02 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục QLXLVPHC&TDTHPL - Bộ Tư pháp;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Như Điều 3;
- TT Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Văn Tiến

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, qua đó kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm gắn với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, từng cấp chính quyền.

- Phát huy hiệu quả sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Việc thực hiện Kế hoạch phải được triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh, xác định trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, ngành, đơn vị một cách rõ ràng, công khai, minh bạch.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

A. Triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

1. Xây dựng, ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung công việc: Trên cơ sở nội dung Kế hoạch của UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành tỉnh xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được phân công; UBND cấp huyện xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý ở địa phương, đồng thời chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn quản lý.

- Sản phẩm đầu ra: Kế hoạch được ban hành.

- Đơn vị thực hiện: Các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

2. Phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung công việc: Phổ biến, quán triệt Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Thông tư số 14/2014/TT-BTP và các văn bản khác về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã để nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của công tác này.

- Sản phẩm đầu ra: Hội nghị hoặc văn bản chỉ đạo triển khai; các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Đơn vị thực hiện: các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

- Thời gian: Thường xuyên trong năm.

3. Hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung công việc: Hướng dẫn nghiệp vụ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật cho cán bộ, công chức làm công tác này tại các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Sản phẩm đầu ra: Văn bản hướng dẫn, đôn đốc; Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.

- Thời gian: Thường xuyên trong năm.

B. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh

1. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm xây dựng, ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong phạm vi, lĩnh vực phụ trách, trong đó xác định nhiệm vụ, lĩnh vực trọng tâm, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp theo dõi).

(Lĩnh vực trọng tâm sẽ được xác định theo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 của Bộ Tư pháp).

Nội dung và hình thức theo dõi: Thực hiện theo quy định từ Điều 7 đến Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ và hướng dẫn từ Điều 1 đến Điều 9 Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp.

- Đơn vị chủ trì: Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch.

2. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung công việc: Thực hiện lồng ghép trong kiểm tra công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh năm 2019.

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thi hành pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2019.

3. Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung công việc: thực hiện điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm (theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp) và các lĩnh vực khác do các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện lựa chọn theo thẩm quyền được giao quản lý.

- Đối với lĩnh vực trọng tâm, liên ngành theo dõi tình hình thi hành pháp luật của tỉnh theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp: Sở Tư pháp chủ động quyết định tổ chức điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật theo quy định.

+ Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Đơn vị phối hợp: các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện.

- Đối với lĩnh vực khác do các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện lựa chọn theo thẩm quyền được giao quản lý:

+ Đơn vị chủ trì: cơ quan, đơn vị tổ chức điều tra, khảo sát theo kế hoạch theo dõi thi hành phập luật của cơ quan, đơn vị mình.

- Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2019.

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát.

4. Thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung hoạt động: Tiếp nhận, thu thập, phân loại phản ánh, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thi hành pháp luật; xem xét, nghiên cứu, kiểm tra lại phản ánh, kiến nghị; xử lý hoặc kiến nghị xử lý thông tin được phản ánh.

- Sản phẩm đầu ra: Văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý phản ánh, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đơn vị chủ trì: Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện được giao quản lý lĩnh vực có thông tin thu thập được.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm.

5. Theo dõi, đánh giá chung về tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung thực hiện: Việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo Kế hoạch này và từ hoạt động quản lý hành chính, hoạt động kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, từ báo cáo của các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện; xây dựng báo cáo năm về tình hình thi hành pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 gửi về Sở Tư pháp theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp Quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trước ngày 05/10/2019.

Sở Tư pháp tổng hợp, xây dựng báo cáo chung của tỉnh để tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp trước ngày 15/10/2019.

- Kết quả thực hiện: Báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh năm 2019 trong đó có nội dung kiểm tra tình hình thi hành pháp luật.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, tổng hợp và xây dựng dự thảo các báo cáo công tác kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh;

- Tổng hợp báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Tư pháp định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.

2. Các Sở, ban, ngành tỉnh

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trong lĩnh vực trọng tâm theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp và các lĩnh vực trọng tâm theo yêu cầu của Bộ, ngành Trung ương (nếu có).

- Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện công tác kiểm tra việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại cơ quan, đơn vị.

- Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật về Sở Tư pháp để tổng hợp, trình UBND tỉnh.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên các lĩnh vực thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm năm 2019 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp; phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

- Tổng hợp, đánh giá, rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực, ngành quản lý gửi Sở Tư pháp để tổng hợp theo quy định.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị thuộc cấp nào do ngân sách nhà nước cấp đó bảo đảm và được tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị. Việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

Trên đây là Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1030/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


708

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178