Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1020/QĐ-CHK Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Hàng không Việt Nam Người ký: Đinh Việt Thắng
Ngày ban hành: 18/05/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1020/QĐ-CHK

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC TÀI LIỆU HẠN CHẾ LƯU HÀNH CỦA CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-BGTVT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam; Quyết định số 1055/QĐ-BGTVT ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung Quyết định 2606/QĐ-BGTVT ngày 07/9/2017;

Căn cứ Quyết định số 1880/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành danh mục tài liệu hạn chế lưu hành của Bộ GTVT;

Căn cứ Quyết định số 898/QĐ-CHK ngày 27/4/2021 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành Quy chế công tác văn thư và lưu trữ của Cục Hàng không Việt Nam;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục tài liệu hạn chế lưu hành của Cục Hàng không Việt Nam”. Việc xử lý, giải quyết văn bản, tài liệu hạn chế lưu hành thực hiện theo Quyết định số 898/QĐ-CHK ngày 27/4/2021 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành Quy chế công tác văn thư và lưu trữ của Cục Hàng không Việt Nam.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục căn cứ tình hình, đặc điểm của đơn vị mình có thể ban hành Danh mục tài liệu hạn chế lưu hành trong phạm vi lĩnh vực đơn vị mình phụ trách.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Hàng không Việt Nam và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ GTVT (để báo cáo);
- Các Phó Cục trưởng;
- Trang TTĐT Cục HKVN;
- Lưu: VT, VP (A).

CỤC TRƯỞNG
Đinh Việt Thắng

 

DANH MỤC

TÀI LIỆU HẠN CHẾ LƯU HÀNH CỦA CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1020/QĐ-CHK ngày 18/5/2022 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam)

Danh mục tài liệu hạn chế lưu hành của Cục Hàng không Việt Nam là những văn bản, tài liệu không có thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước nhưng chứa nội dung thông tin nếu sử dụng rộng rãi có thể ảnh hưởng xấu đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, bí mật kinh doanh, bí mật đời tư, hoặc tài liệu chứa thông tin nhạy cảm, có nguy cơ bị lợi dụng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, ổn định kinh tế xã hội, cụ thể:

1. Tin, tài liệu trong quá trình xây dựng dự thảo, thảo luận, nghiên cứu, đánh giá chưa công bố đối với: Cơ chế chính sách mới, phương án, kế hoạch, đề án chiến lược, quy hoạch và các đề án khác; Tài liệu nghiên cứu khoa học, Tài liệu thiết kế, đầu tư xây dựng các Cảng hàng không; Phương án đàm phán điều ước quốc tế trong lĩnh vực hàng không dân dụng chưa được phê duyệt.

2. Tin, tài liệu về các hành vi can thiệp bất hợp pháp và các phương án phòng, chống các hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng.

3. Văn bản nhận xét, đánh giá, thẩm định hồ sơ liên quan đến điều động, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian công tác, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ, đình chỉ chức vụ, kỷ luật, chế độ, chính sách đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên thuộc Cục Hàng không Việt Nam chưa công bố.

4. Ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ GTVT, Lãnh đạo Cục HKVN, Lãnh đạo Thanh tra Bộ GTVT về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, xác minh tài sản thu nhập chưa công bố; Văn bản xin ý kiến Dự thảo kế hoạch thanh tra, kế hoạch xác minh tài sản thu nhập hàng năm của Bộ GTVT và Cục HKVN, dự thảo kết luận thanh tra, kiểm tra, xác minh tài sản thu nhập, dự thảo kết luận nội dung tố cáo, dự thảo quyết định giải quyết khiếu nại; Biên bản thanh tra, kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo, khiếu nại; Thông tin, tài liệu liên quan xử lý nội dung tố cáo, phản ánh, báo cáo về tiêu cực, tham nhũng, xác minh tài sản thu nhập.

5. Kế hoạch điều tra, báo cáo kết quả điều tra, kết luận nguyên nhân sự cố kết cấu hạ tầng hàng không từ cấp II trở xuống; Kế hoạch điều tra, báo cáo kết quả điều tra, kết luận nguyên nhân tai nạn hàng không, sự cố hàng không.

6. Căn cứ vào đặc điểm, tính chất công việc cụ thể có thể xác định văn bản, tài liệu nằm ngoài danh mục nêu trên là văn bản, tài liệu hạn chế lưu hành trong trường hợp xét thấy cần thiết để bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, bí mật kinh doanh, bí mật đời tư, an ninh trật tự, ổn định kinh tế xã hội.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1020/QĐ-CHK ngày 18/05/2022 về Danh mục tài liệu hạn chế lưu hành của Cục Hàng không Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


236

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209