Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 102/2006/QĐ-UBND về chia tách thôn thuộc xã Ia Hrú, Ia Glai và Nhơn Hòa, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 102/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Phạm Thế Dũng
Ngày ban hành: 04/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 102/2006/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 04 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHIA TÁCH THÔN THUỘC CÁC XÃ IA HRÚ, IA GLAI VÀ NHƠN HÒA, HUYỆN CHƯ SÊ, TỈNH GIA LAI.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 78/2006/QĐ-UBND ngày 29/9/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc Quy định thành lập, sáp nhập, chia tách và đặt tên thôn, làng, tổ dân phố của các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê tại Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 20/11/2006 về việc chia tách thôn, làng thuộc các xã Ia Hrú, Ia Glai, Nhơn Hòa, huyện Chư Sê;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chia tách thôn thuộc các xã Ia Hrú, Ia Glai và Nhơn Hòa, huyện Chư Sê; cụ thể như sau:

1. Chia thôn Lũh Ngõ thuộc xã Ia Hrú thành 02 thôn là thôn Lũh Ngõ và thôn Lũh Rưng:

a. Thôn Lũh Ngõ (mới): gồm 126 hộ, 727 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp suối Ia Pal; phía Tây giáp thôn Lũh Yố và thôn Tao Chor (cánh đồng Ia Ròng); phía Nam giáp đường đất đi núi Rưng Đu; phía Bắc giáp thôn Lũh Rưng (đường đất).

b. Thôn Lũh Rưng: gồm 128 hộ, 740 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp suối Ia Pal; phía Tây giáp làng Thong B và thôn Phú Quang (suối Ia Ròng); phía Nam giáp thôn Lũh Ngõ (đường đất); phía Bắc giáp làng Ia Sâm (đường đất).

2. Chia thôn Tao Chor thuộc xã Ia Hrú thành 02 thôn là thôn Tao Chor A và thôn Tao Chor B:

a. Thôn Tao Chor A: gồm 162 hộ, 836 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp thôn Lũh Ngõ (suối Ia Ròng); phía Tây giáp thôn Tao Chor B (Quốc lộ 14); phía Nam giáp thôn Tong Yong (đường đất); phía Bắc giáp thôn Phú Quang (đường nhựa).

b. Thôn Tao Chor B: gồm 81 hộ, 420 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp thôn Tao Chor A (Quốc lộ 14); phía Tây giáp xã la Dreng; phía Nam giáp thôn Plei Đung (đường đất); phía Bắc giáp thôn Phú Quang (đường đất).

3. Chia thôn Plei Đung thuộc xã Ia Hrú thành 02 thôn là thôn Plei Đung và thôn Plei Dư.

a. Thôn Plei Đung (mới): gồm 180 hộ, 913 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp thôn Lũh Yố (đường đất); phía Tây giáp xã Ia Dreng; phía Nam giáp thôn Plei Dư (đường đất); phía Bắc giáp thôn Tao Chor và thôn Lũh Yố (đường nhựa).

b. Thôn Plei Dư. gồm 140 hộ, 712 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp thôn Lũh Yố (đường đất đi núi Rưng Đu và suối Ia Ròng); phía Tây giáp xã Ia Dreng; phía Nam giáp xã Nhơn Hòa; phía Bắc giáp thôn Plei Đung (đường đất).

4. Chia thôn Lũh Yố thuộc xã Ia Hrú thành 02 thôn là thôn Lũh Yố và thôn Tong Yong;

a. Thôn Lũh Yô (mới): gồm 131 hộ, 850 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp thôn Lũh Ngõ (đường đất đi núi Rưng Đu); phía Tây giáp thôn Plei Đung (đường nhựa); phía Nam giáp thôn Plei Đung (đường đất); phía Bắc giáp thôn Tong Yong (đường nhựa) và thôn Lũh Ngõ (đường đất đi núi Rưng Đu).

b. Thôn Tong Yong: gồm 100 hộ, 650 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp thôn Lũh Ngõ (suối Ia Ròng); phía Tây giáp thôn Tao Chor (Quốc lộ 14); phía Nam giáp thôn Lũh Yố (đường nhựa); phía Bắc giáp thôn Tao Chor (đường đất).

5. Chia thôn Điểm 3 thuộc xã Ia Glai, huyện Chư Sê thành 02 thôn là thôn Nhơn Phú và thôn Hương Phú:

a. Thôn Nhơn Phú: gồm 125 hộ, 575 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp thôn Nông trường (Quốc lộ 14 và đường lô cao su); phía Tây giáp xã Ia Tôr, xã Ia Băng, huyện Chư Prông; phía Nam giáp thôn Hương Phú (đường đất); phía Bắc giáp xã Ia Băng, huyện Chư Prông.

b. Thôn Hương Phú: gồm 136 hộ, 629 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp thôn Nông trường (nhánh suối Ia HLốp); phía Tây giáp xã Ia Tôr, xã Ia Băng, huyện Chư Prông; phía Nam giáp làng Del (đường đất); phía Bắc giáp thôn Nhơn Phú (đường đất).

6. Chia thôn Hòa Hiệp thuộc xã Nhơn Hòa, huyện Chư Sê thành 02 thôn là thôn Hòa Hiệp và thôn Hòa Thắng:

a. Thôn Hòa Hiệp (mới): gồm 101 hộ, 548 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp thôn Hòa Phú (đường đất lớn); phía Tây giáp thôn Hòa Thắng (vườn tiêu); phía Nam giáp xã Ia Phang; phía Bắc giáp thôn Hòa An (vườn tiêu).

b. Hòa Thắng: gồm 96 hộ, 517 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp thôn Hòa Hiệp (vườn tiêu); phía Tây giáp thôn Plei Thơ Ga B (cánh đồng); phía Nam giáp xã Ia Phang; phía Bắc giáp thôn Hòa An và thôn Plei Thơ Ga B (đường đất lớn).

7. Chia thôn Plei Hrai Dong thuộc xã Nhơn Hòa, huyện Chư Sê thành 02 thôn là thôn Plei Hrai Dong I và thôn Plei Hrai Dong II:

a. Thôn Plei Hrai Dong I: gồm 90 hộ, 564 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp xã Ia Hrú; phía Tây giáp thôn Plei Djrếk< (vườn tiêu)phía Nam giáp thôn Plei Hrai Dong II (đường đất lớn); phía Bắc giáp xã Ia Hrú.

b. Thôn Plei Hrai Dong II: gồm 131 hộ, 758 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp cánh đồng Ial; phía Tây giáp Quốc lộ 14; phía Nam giáp thôn Plei Thông A (đường đất); phía Bắc giáp thôn Plei Hrai Dong I (đường đất lớn).

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê có trách nhiệm hướng dẫn cho Ủy ban nhân dân các xã Ia Hrú, Ia Glai và Nhơn Hòa triển khai thực hiện, sớm ổn định tổ chức, nhân sự và mọi hoạt động của khu dân cư.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã Ia Hrú, Ia Glai và Nhơn Hòa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ban hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 102/2006/QĐ-UBND về chia tách thôn thuộc xã Ia Hrú, Ia Glai và Nhơn Hòa, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.721
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202