Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 10176/QĐ-SNV năm 2013 phê duyệt "Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2014" do Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 10176/QĐ-SNV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Trần Huy Sáng
Ngày ban hành: 12/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10176/QĐ-SNV

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT "KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2014"

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật Tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị định số 90/2012/NĐ-CP ngày 05/11/2012 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành nội vụ; Thông tư số 09/2012/TT-BNV ngày 10/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04/6/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 của UBND Thành phố Hà Nội quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt "Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2014" của Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nội vụ; Giám đốc các sở; Trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- UBND Thành phố (Để báo cáo);
- Thanh tra Bộ Nội vụ (Để báo cáo);
- Thanh tra Thành phố (Để báo cáo);
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TT.

GIÁM ĐỐC
Trần Huy Sáng

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2014
(Được phê duyệt tại Quyết định số 10176/QĐ-SNV ngày 12/12/2013 của Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm ngăn ngừa, phát hiện, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân vi phạm chính sách, pháp luật; phát hiện, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những quy định không phù hợp.

- Hoạt động thanh tra, kiểm tra đảm bảo nghiêm túc, đúng pháp luật, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị của ngành nội vụ thành phố Hà Nội.

- Thanh tra đối với một số đơn vị thuộc đối tượng tham tra năm 2013 nhưng chưa triển khai thực hiện do tập trung vào kiểm tra công vụ theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

II. NỘI DUNG

1. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quản lý biên chế, tiền lương, tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động:

1.1. Đối tượng thanh tra:

UBND Quận Tây Hồ và các đơn vị trực thuộc; UBND Huyện Phú Xuyên và các đơn vị trực thuộc; UBND Huyện Thường Tín và các đơn vị trực thuộc; UBND Huyện Sóc Sơn và các đơn vị trực thuộc; UBND Huyện Mê Linh và các đơn vị trực thuộc.

1.2. Cơ quan chủ trì: Thanh tra Sở Nội vụ.

1.3. Thời gian tiến hành: Quý 1 và quý 2 năm 2014.

2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quản lý biên chế, tiền lương, tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, lao động hợp đồng:

2.1. Đối tượng thanh tra:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc; Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc.

2.2. Cơ quan chủ trì: Thanh tra Sở Nội vụ.

2.3. Thời gian tiến hành: Quý 3 năm 2014.

3. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quản lý biên chế, tiền lương, tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, lao động hợp đồng:

3.1. Đối tượng thanh tra: Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị trực thuộc.

3.2. Thời gian tiến hành: Quý 3 năm 2014.

4. Thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất khi cần thiết theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, công dân, cơ quan thông tin đại chúng; hoặc theo chỉ đạo của UBND Thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ; hoặc khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm quy định của Nhà nước. Khi phát sinh thanh tra, kiểm tra đột xuất sẽ giảm các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch.

5. Kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo Sở Nội vụ:

- Giám đốc Sở Nội vụ quyết định việc thanh tra, kiểm tra và thành lập Đoàn Thanh tra, kiểm tra để thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra.

- Phó Giám đốc Sở Nội vụ phụ trách công tác thanh tra chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra; tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra.

2. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ:

- Thanh tra Sở: Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở tham mưu, giúp lãnh đạo Sở triển khai thực hiện các hoạt động thanh tra, kiểm tra năm 2014; bố trí cán bộ, công chức tham gia các Đoàn Thanh tra, kiểm tra; dự thảo các văn bản phục vụ các cuộc thanh tra, kiểm tra.

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở bố trí cán bộ, công chức, viên chức tham gia Đoàn Thanh tra, kiểm tra theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Văn phòng Sở đảm bảo cơ sở vật chất, các điều kiện, phương tiện phục vụ hoạt động thanh tra, kiểm tra.

3. Các phòng tổ chức cán bộ (hoặc Văn phòng) thuộc Sở, Ban, Ngành; đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố; Phòng Nội vụ thuộc UBND Quận, Huyện, Thị xã tham mưu, giúp lãnh đạo đơn vị thực hiện các việc như sau:

- Căn cứ đặc điểm tình hình, nhiệm vụ công tác năm 2014 của đơn vị, chủ động tham mưu, giúp Thủ trưởng đơn vị xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra về tổ chức, cán bộ nhà nước tại đơn vị mình và đơn vị cấp dưới.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các Đoàn Thanh tra, kiểm tra do Sở Nội vụ thực hiện tại đơn vị.

4. Các đơn vị phối hợp:

- Căn cứ điều kiện cụ thể và nội dung thanh tra, kiểm tra, Sở Nội vụ có thể mời một số cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, mời Bộ Nội vụ cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn Thanh tra, kiểm tra.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để xem xét, giải quyết.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 10176/QĐ-SNV năm 2013 phê duyệt "Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2014" do Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.159

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124