Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Trần Xuân Lộc
Ngày ban hành: 19/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1011/QĐ-UBND

Phủ Lý, ngày 19 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN, ĐỂ XUẤT, GIẢI QUYẾT CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Thực hiện công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổ Trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, để xuất, giải quyết của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 581/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2007.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Xuân Lộc

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN, ĐỀ XUẤT, GIẢI QUYẾT CỦA VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN, ĐỀ XUẤT, GIẢI QUYẾT CỦA VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Lĩnh vực Văn xã

I. Văn hoá

1.

Xếp hạng di tích

2.

Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài đặt tại địa bàn tỉnh

II. Du lịch

1.

Công nhận khu du lịch

2.

Công nhận điểm du lịch

3.

Công nhận tuyến du lịch

III. Thể dục - Thể thao

1.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của Câu lạc bộ Thể thao chuyên nghiệp

IV. Bảo trợ xã hội

1.

Giải thể cơ sở Bảo trợ xã hội

2.

Thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội tỉnh

3.

Thành lập, đổi tên Trung tâm, cơ sở Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội

V. Dạy nghề

1.

 

Bổ nhiệm Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, giám đốc trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc.

2.

Bổ nhiệm lại Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, giám đốc trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc

3.

Công nhận lại Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, giám đốc trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc

4.

Công nhận Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, giám đốc trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc

5.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề cho cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài dạy nghề ngắn hạn

6.

Cấp Giấy chứng nhận bổ sung nghề đào tạo

7.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề (trình độ sơ cấp, trung cấp dạy nghề)

8.

Thành lập Trung tâm dạy nghề tư thục

9.

Thành lập trường Trung cấp nghề tư thục

10.

Thành lập trường Trung cấp nghề công lập

11.

Thành lập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề, cơ sở dạy nghề công lập thuộc tỉnh hoặc thành lập trường trung cấp nghề tư thục.

VI. Lao động - việc làm

1

Thành lập Trung tâm GTVL

VII. Giáo dục & Đào tạo

1.

Thành lập trường Trung học phổ thông

2.

Sáp nhập, chia tách trường Trung học phổ thông

3.

Đình chỉ hoạt động trường Trung học phổ thông

4.

Giải thể hoạt động trường Trung học phổ thông.

5.

Thành lập trường Trung cấp chuyên nghiệp

6.

Sáp nhập, chia tách trường Trung học chuyên nghiệp

7.

Đình chỉ hoạt động trường Trung cấp chuyên nghiệp

8.

Giải thể hoạt động trường Trung cấp chuyên nghiệp

9.

Thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên

10.

Sáp nhập, chia tách Trung tâm Giáo dục thường xuyên

11.

Đình chỉ hoạt động Trung tâm Giáo dục thường xuyên

12.

Giải thể hoạt động Trung tâm Giáo dục thường xuyên

13.

Thành lập Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ.

14.

Thành lập Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp

15.

Sáp nhập, chia tách Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp

16.

Đình chỉ hoạt động Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp

17.

Giải thể hoạt động Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp

18.

Thành lập trung tâm GDTX, trung tâm KTTH-HN, trung tâm tin học - ngoại ngữ ngoài công lập

19.

Thành lập Trường Chuyên thuộc tỉnh

B. Lĩnh vực Khoa học & Công nghiệp

I. Khoa học & Công nghệ

1.

Phê duyệt nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh

2.

Xét hỗ trợ đối với hoạt động đổi mới công nghệ

II. Công thương

1.

Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

2.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) vào chai

3.

Phê duyệt quy hoạch phát triển điện (cấp huyện) có cấp điện áp đến 35kV, xây dựng quy hoạch điện cấp tỉnh trình Bộ Công thương thẩm định và phê duyệt, điều chỉnh thay đổi hướng tuyến dây điện theo chức năng quản lý quy hoạch về điện

C. Lĩnh vực Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

I. Phát triển nông thôn

1.

Công nhận nghề truyền thống

2.

Công nhận làng nghề

3.

Công nhận làng nghề truyền thống

II. Thủy lợi

1.

Cấp Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại khoản 1, 2, 6, 7, 8, 10 Điều 1 Quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004.

2.

Gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

3.

Cấp Giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

4.

Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

(trừ các trường hợp sau: a) Các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật; b) Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ CTTL; c) Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có tải trọng, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi)

5.

Cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

6.

Cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

7.

Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.

8.

Gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.

III. Quản lý đê điều & PCLB

1.

Cấp phép xây dựng công trình trong hành lang bảo vệ Đê điều

2.

Cấp phép vận chuyển trên đê

D. Lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường

I. Môi trường

1.

Phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường

2.

Phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường bổ sung

3.

Phê duyệt Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC)

II. Tài nguyên nước

1.

Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

2.

Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

3.

Cấp phép thăm dò nước dưới đất

4.

Cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

5.

Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất

6.

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

7.

Cấp lại Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

8.

Cấp Giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất

9.

Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

10.

Cấp phép xả nước thải vào nguồn nước

11.

Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

III. Khí tượng, thủy văn

1.

Cấp phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng

2.

Cấp lại giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng

3.

Điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng

4.

Gia hạn Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng

IV. Tài nguyên khoáng sản, địa chất

1.

Cấp Giấy phép khảo sát khoáng sản

2.

Gia hạn Giấy phép khảo sát khoáng sản

3.

Xin trả lại Giấy phép khảo sát khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khảo sát khoáng sản

4.

Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

5.

Xin cấp lại Giấy phép thăm dò khoáng sản

6.

Xin gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản

7.

Xin trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản

8.

Xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

9.

Xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản

10.

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản

11

Cấp phép khai thác khoáng sản đối với trường hợp khai thác VLXD thông thường theo quy mô công nghiệp

12.

Cấp phép khai thác khoáng sản đối đối với trường hợp khai thác công suất khai thác dưới 100.000 m3/năm, thời gian Cấp phép kể cả gia hạn không quá 5 năm

13.

Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản

14.

Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

15.

Xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản

16.

Xin trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản

17

Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

18.

Xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác tận thu khoáng sản

19.

Xin trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác tận thu khoáng sản

20.

Chuyển nhượng quyền khai thác tận thu khoáng sản

21.

Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

22.

Cấp Giấy phép chế biến khoáng sản

23.

Gia hạn Giấy phép chế biến khoáng sản

24.

Xin trả lại Giấy phép chế biến khoáng sản

25.

Xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản

26.

Xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản

27.

Đóng cửa mỏ

V. Đất đai

1.

Thu hồi đất theo dự án

2.

Thu hồi đất theo Quy hoạch

3.

Thu hồi đất với đối tượng là Tổ chức, cơ sở Tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

4.

Xin thuê đất để thăm dò, khai thác khoáng sản, sản xuất gạch ngói, làm đồ gốm

5.

Cho thuê đất chưa được GPMB đối với tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

6.

Cho thuê đất đã được GPMB hoặc không phải GPMB đối với tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

7.

Chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

8.

Giao đất chưa được GPMB đối với tổ chức, cơ sở Tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

9.

Giao đất đã được GPMB hoặc không phải GPMB đối với tổ chức trong nước, cơ sở Tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

10.

Giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh

11.

Gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài sử dụng đất

12.

Cấp GCNQSD đất trong trường hợp tách thửa hoặc hợp thửa đất đối với tổ chức, cơ sở Tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (Cấp GCN quyền sử dụng đất trong trường hợp tách thửa hoặc hợp thửa đất theo nhu cầu của người sử dụng đất)

13.

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức đang sử dụng đất (đối với trường hợp đã có các loại giấy tờ về QSD đất hợp pháp)

14.

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức là pháp nhân mới được hình thành thông qua việc chia tách hoặc sáp nhập được nhận quyền sử dụng đất từ các tổ chức pháp nhân bị chia tách hoặc sáp nhập

15.

Cấp đổi GCNQSD đất với đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

16.

Cấp lại GCNQSD đất với đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

17.

Cấp GCNQSD đất cho đơn vị vũ trang nhân dân đang sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh

E. Lĩnh vực Kế hoạch & Đầu tư

I. Phê duyệt dự án

1.

Phê duyệt DAĐT nhóm B, C vốn lớn hơn hoặc = 5 tỷ

2.

Phê duyệt điều chỉnh DAĐT nhóm B, C vốn ³ 5 tỷ

3.

Phê duyệt DAĐT (không có nội dung xây dựng công trình)

4.

Phê duyệt điều chỉnh dự án DAĐT (không có nội dung xây dựng công trình)

5.

Phê duyệt DAĐT sử dụng vốn NSNN, vốn ODA, vốn NGO nhóm A

6.

Phê duyệt điều chỉnh DAĐT xây dựng công trình

II. Đấu thầu

1.

Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu (KHĐT)

2.

Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu

3.

Phê duyệt Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá

4.

Phê duyệt Hồ sơ mời thầu xây lắp

5.

Phê duyệt Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn

6.

Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ

7.

Phê duyệt Kết quả đấu thầu

8.

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu (gói thầu xây lắp, hàng hoá ³ 1 tỷ đồng, gói thầu tư vấn ³ 500 triệu đồng

III. Đầu tư

1.

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước gắn với thành lập doanh nghiệp (Áp dụng cho Nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

2.

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp (Áp dụng đối với dự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện). Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (Áp dụng đối với dự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

3.

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh (áp dụng đối với dự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện).

4.

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước gắn với thành lập chi nhánh (Áp dụng cho Nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện).

5.

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập chi nhánh (Áp dụng đối với dự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

6.

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Áp dụng cho Nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

7.

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Áp dụng cho Nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư)

8.

Điều chỉnh dự án đầu tư

9.

Điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong giấy chứng nhận đầu tư

10.

Chuyển nhượng dự án đầu tư

11.

Cấp GCNĐT cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập doanh nghiệp

12.

Điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án sau khi điều chỉnh thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ mà không có trong quy hoạch hoặc thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện nhưng điều kiện đầu tư chưa được pháp luật quy định

13.

Cấp GCNĐT cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ (trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh)

14.

 

Cấp GCNĐT đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh)

15.

Cấp GCNĐT đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh

16.

Cấp GCNĐT đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh.

IV. Quy hoạch

1.

Phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội

2.

Phê duyệt quy hoạch (điều chỉnh) phát triển kinh tế - xã hội.

3.

Phê duyệt quy hoạch (hoặc điều chỉnh) phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu của địa phương

F. Lĩnh vực Nội chính

I. Hội, Tổ chức phi Chính phủ

1.

Thành lập tổ chức Hội

2.

Chia tách, hợp nhất, sát nhập, giải thể Hội

3.

Đổi tên tổ chức Hội

4.

Phê duyệt điều lệ Hội

5.

Công nhận Ban vận động Hội

6.

Đặt Văn phòng đại diện của Hội

7.

Thành lập tổ chức Quỹ

8.

Sáp nhập, hợp nhất, chia tách Quỹ

9.

Đổi tên Quỹ

10.

Quỹ tự giải thể

11.

Lập Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện của Quỹ

12.

Cấp lại Giấy phép thành lập hoặc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ

II. Tổ chức - biên chế

1.

Thành lập tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước

2.

Tổ chức lại tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước

III. Tôn giáo

1.

Chấp thuận việc thành lập, chia tách, sát nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở, thành lập giáo họ mới, nâng giáo họ lên giáo xứ

2.

Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

3.

Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo (hoặc đối với hoạt động tôn giáo đã đăng ký nhưng có sự tham gia của tín đồ, chức sắc tôn giáo nhiều huyện, hoặc ngoài TP thuộc tỉnh)

4.

Chấp thuận Hội nghị, Đại hội của các tôn giáo mà không phải là Hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo; Hội nghị, Đại hội cấp Trung ương hoặc toàn đạo tổ chức tại địa bàn tỉnh

5.

Chấp thuận các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo (có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, thành phố trong tỉnh hoặc tỉnh khác đến dự lễ )

6.

Đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động trong tỉnh

7.

Tiếp nhận đăng ký Hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thành phố thuộc tỉnh

8.

Tiếp nhận đăng ký thụ phong Linh mục của đạo Công giáo; Thụ giới Sa di, Tỉ khiêu của đạo Phật, mục sư, mục sư nhiệm chức của đạo Tin lành.

9.

Chấp thuận đi học các trường đào tạo người chuyên hoạt động tôn giáo (học viện Phật giáo, Đại chủng viện, Viện thánh kinh thần học)

10.

Tiếp nhận đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, nhà tu hành tôn giáo

11.

Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo có phạm vi trong tỉnh

12.

Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thành phố trong tỉnh

13.

Tiếp nhận thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo

IV. Khen thưởng

1.

Khen thưởng các phong trào thi đua chuyên đề của tỉnh.

2.

Khen thưởng tổng kết năm của tỉnh

3.

Khen thưởng cho những cá nhân có quá trình cống hiến lâu dài.

4.

Khen thưởng thường xuyên thuộc thẩm quyền cấp tỉnh (Tập thể lao động xuất sắc, Cờ thi đua, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Bằng khen)

5.

Khen thưởng đột xuất thuộc thẩm quyền của tỉnh

V. Đăng ký và Quản lý Hộ tịch

1.

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

2.

Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

3.

Giải quyết cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi người nước ngoài theo thủ tục không đích danh (chưa xác định được trẻ em)

4.

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của người nước ngoài đã đăng ký tại Việt Nam

5.

Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

VI. Luật sư

1.

Thành lập Đoàn luật sư

2.

Phê duyệt Điều lệ Đoàn luật sư

3.

Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ Đoàn luật sư

4.

Phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn luật sư

5.

Bãi nhiệm Ban Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Đoàn luật sư

VII. Công chứng

1.

Thành lập Văn phòng công chứng (Văn phòng do 2 công chứng viên thành lập)

2.

Thành lập Văn phòng công chứng (Văn phòng do 1 công chứng viên thành lập)

VIII. Khiếu nại – tố cáo

1.

Tiếp công dân

2.

Xử lý đơn thư

3.

Giải quyết khiếu nại lần 1

4.

Giải quyết khiếu nại lần 2

5.

Giải quyết tố cáo

G. Lĩnh vực Xây dựng

1.

Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước

2.

Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước

3.

Điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình

4.

Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 200 ha

5.

Phê duyệt dự án nhà ở sinh viên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

H. Lĩnh vực Ngoại vụ

1.

Cấp Hộ chiếu công vụ

2.

Xin phép Tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế của cơ quan, tổ chức nước ngoài.

3.

Phê duyệt tiếp nhận viên trợ phi Chính phủ nước ngoài

I. Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông

1.

Cấp phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh

2.

Cấp phép mở rộng, nâng cấp mạng và dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1011/QĐ-UBND ngày 19/08/2009 về công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, để xuất, giải quyết của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.538

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.27.159