Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 101/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Số hiệu: 101/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Thái Văn Hằng
Ngày ban hành: 28/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 101/2009/QĐ-UBND

Vinh, ngày 28 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;
Căn cứ Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo;
Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 283/TTr-SNV ngày 05/10/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 91/2007/QĐ-UBND ngày 03/8/2007 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thái Văn Hằng

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 101/2009/QĐ-UBND ngày 28/10/2009 của UBND tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp giữa Sở Nội vụ với các Sở, ban, ngành, UBMTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh liên quan, UBND các huyện, thành, thị về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Sự phối hợp phải tuân thủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo;

2. Hoạt động phối hợp dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời phát huy tính chủ động và thống nhất cao trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo;

3. Các chủ trương, đề án, chương trình, kế hoạch, nội dung thực hiện về công tác tôn giáo và giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh liên quan đến tôn giáo phải có ý kiến thống nhất giữa Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) với các Sở, ban, ngành, UBMTTQ tỉnh có liên quan và chính quyền các cấp ở địa phương trước khi tham mưu, đề xuất, xin ý kiến chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các Bộ, ngành ở Trung ương;

4. Đảm bảo chế độ bảo mật về hồ sơ, tài liệu và các thông tin liên quan theo quy định.

Chương II

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 3. Trách nhiệm của các Sở, ngành cấp tỉnh

1. Sở Nội vụ

1.1. Tham mưu, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và các ban, ngành, UBMTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh liên quan xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng giáo; kiện toàn củng cố hệ thống tổ chức bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo; bồi dưỡng, đào tạo cán bộ cốt cán làm công tác tôn giáo ở các địa phương. Thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến công tác tôn giáo và cán bộ làm công tác tôn giáo.

1.2. Chỉ đạo Ban Tôn giáo:

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị, đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về tôn giáo;

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo; tổ chức giao ban về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo;

- Thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về công tác tôn giáo; tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tôn giáo;

- Chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể chức năng tham mưu cho chính quyền các cấp quản lý, giải quyết kịp thời các nhu cầu hoạt động tôn giáo và xử lý các vi phạm trong hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật. Bàn bạc thống nhất với các Sở, ban, ngành, đoàn thể chức năng và chính quyền địa phương liên quan về chủ trương, biện pháp giải quyết những vấn đề phức tạp liên quan đến hoạt động tôn giáo trước khi tham mưu trình cấp có thẩm quyền quyết định;

- Quản lý, giáo dục, hướng dẫn các chức sắc, chức việc và giáo dân hoạt động tôn giáo đúng chính sách, đúng pháp luật;

- Xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong hoạt động tôn giáo, đồng thời đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, manh động, lợi dụng tôn giáo để kích động, chia rẽ, gây mất đoàn kết lương giáo;

- Theo dõi tình hình, đôn đốc, kiểm tra và tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo;

- Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác tôn giáo ở các huyện, thành phố, thị xã.

2. Công an tỉnh

- Chủ trì phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và địa phương theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện đấu tranh chống địch lợi dụng tôn giáo, hoạt động tà đạo và điều tra xử lý các hành vi hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật;

- Chủ động tham mưu giải quyết các vụ việc phức tạp ở vùng giáo có liên quan đến an ninh trật tự;

- Xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc ở vùng có đông đồng bào theo đạo. Tranh thủ chức sắc, chức việc phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự;

- Quản lý hộ khẩu các chức sắc, tu sĩ tôn giáo; nắm chắc tình hình và có biện pháp quản lý chặt chẽ người nước ngoài có hoạt động liên quan tôn giáo ở địa phương.

3. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

- Chủ trì phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan tham mưu lập kế hoạch chỉ đạo thực hiện xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong vùng giáo. Chỉ đạo Ban Quân sự các huyện, thành, thị phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 đóng quân trên địa bàn hàng năm tổ chức các cuộc hành quân dã ngoại đến các vùng giáo để làm công tác vận động quần chúng. Phối hợp trong phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn âm mưu hoạt động lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật;

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng giáo. Chủ trì, tham mưu, phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức tập huấn kiến thức quốc phòng cho đội ngũ chức sắc, chức việc tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật.

4. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân khu vực biên giới, tuyến biển hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước về công tác tôn giáo, đề phòng cảnh giác âm mưu của kẻ địch lợi dụng tôn giáo, dân tộc để chống phá, chia rẽ sự đoàn kết tôn giáo, dân tộc;

- Tham mưu xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh và kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới và tuyến biển.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì tiếp nhận và thẩm định hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các cơ sở tôn giáo trình UBND tỉnh xem xét quyết định;

- Phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo), các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất đai của các cơ sở tôn giáo; thực hiện công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm Luật Đất đai của các tổ chức, cá nhân tôn giáo;

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết những vấn đề liên quan đến đất đai tôn giáo.

6. Sở Xây dựng

- Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) hướng dẫn quy trình, thẩm định hồ sơ quy hoạch xây dựng, cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng, hồ sơ khảo sát địa điểm (đối với quy hoạch mới), hồ sơ xin xây dựng, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các công trình tôn giáo, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét quyết định;

- Tiếp nhận hồ sơ về quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng các công trình tôn giáo theo thẩm quyền. Giám sát, kiểm tra việc xây dựng, sửa chữa các công trình tôn giáo theo đúng hồ sơ cấp phép xây dựng.

7. Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch

- Tuyên truyền vận động, hướng dẫn quần chúng tín đồ, chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo thực hiện tốt các nội dung, tiêu chí về xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, khối phố văn hoá, các văn bản quy định của Đảng và Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và hoạt động tôn giáo.

- Tham mưu cho cấp có thẩm quyền quyết định việc bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;

- Quản lý, hướng dẫn các hoạt động văn hoá, văn nghệ của tổ chức giáo hội, giáo dân, các lễ hội tín ngưỡng. Phát hiện, xử lý các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo hoạt động vi phạm pháp luật;

- Chỉ đạo và hướng dẫn các phòng Văn hoá và Thông tin, phòng Nội vụ các huyện, thành, thị thực hiện tốt việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở nơi có đông đồng bào theo đạo.

8. Sở Thông tin & Truyền thông

- Quản lý nhà nước về hoạt động in ấn, xuất bản, phổ biến, xuất nhập khẩu văn hoá phẩm có nội dung liên quan đến tôn giáo;

- Tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan các hoạt động tôn giáo.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo

-Tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt chính sách xã hội hoá giáo dục, thu hút con em tín đồ các tôn giáo đến trường đúng độ tuổi;

- Kiểm tra, quản lý các trường mầm non có liên quan đến tôn giáo theo quy định của Luật Giáo dục;

- Căn cứ vào nội dung, chương trình giảng dạy môn Lịch sử Việt Nam và Pháp luật Việt Nam ở các trường Đại chủng viện của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định để thực hiện và bố trí cán bộ giảng dạy các môn này tại Đại Chủng viện Vinh - Thanh;

- Chỉ đạo, hướng dẫn các trường học phát hiện, xử lý kịp thời các hoạt động truyền đạo và hoạt động hội đoàn trái pháp luật liên quan đến tôn giáo trong học sinh, sinh viên.

10. Sở Y tế

- Tuyên truyền vận động, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, các tín đồ thực hiện tốt chương trình xã hội hoá y tế, từ thiện nhân đạo, quản lý tốt các cơ sở tôn giáo hành nghề y, dược, khám chữa bệnh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ y tế là giáo dân;

- Chỉ đạo Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức tuyên truyền vận động quần chúng tín đồ, chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực dân số, kế hoạch hoá gia đình.

Điều 4. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên

1. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

- Tuyên truyền, vận động nhân dân, các chức sắc, chức việc của các tôn giáo, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Phản ánh, đề xuất kịp thời ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân về các vấn đề có liên quan đến tôn giáo với chính quyền các cấp;

- Tham gia tuyên truyền vận động chức sắc, nhà tu hành, tín đồ, người có tín ngưỡng các tổ chức tôn giáo và nhân dân thực hiện pháp luật về Tín ngưỡng, tôn giáo, hợp tác, ủng hộ chính quyền trong giải quyết các vấn đề về tôn giáo;

- Tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

2 . Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh

- Tổ chức tuyên truyền, vận động, giáo dục hội viên, đoàn viên, thanh niên tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước;

- Tổ chức các phong trào hành động cách mạng, nhằm giáo dục đoàn kết, tập hợp hội viên, đoàn viên, thanh niên là tín đồ giao ước thi đua – tình nguyện – sáng tạo, xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên, Đội Thiếu niên Tiền phong ở địa phương có đồng bào theo đạo;

- Chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời hoạt động trái phép của các hội đoàn liên quan đến hội viên, đoàn viên, thanh niên.

3. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Tuyên truyền, vận động, giáo dục chị em phụ nữ các tôn giáo thực hiện tốt chính sách, pháp luật nhà nước về tôn giáo, các chương trình phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo; tham gia tích cực các hoạt động xã hội, đấu tranh đẩy lùi các tập tục lạc hậu, mê tín, dị đoan. Tạo điều kiện cho chị em học tập nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn, khoa học kỹ thuật.

Điều 5. UBND các huyện, thành phố, thị xã

1. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo, giải quyết các nhu cầu hoạt động tôn giáo và xử lý các hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật;

2. Phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBMTTQ, đoàn thể cấp tỉnh tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo; triển khai các kế hoạch, biện pháp nhằm giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quản lý;

3. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các chức sắc, tín đồ hiểu và thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo;

4. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nảy sinh trong hoạt động tôn giáo; khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo;

5. Củng cố, kiện toàn bộ máy, cán bộ làm công tác tôn giáo cấp huyện, cấp xã. Quan tâm bồi dưỡng và quản lý đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác tôn giáo; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và đội ngũ cốt cán vùng giáo.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Căn cứ Quy chế này Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo.

Điều 7. Định kỳ 3 tháng một lần Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) chủ trì tổ chức họp giao ban với các Sở, ban, ngành, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị cấp tỉnh liên quan và các huyện, thành, thị để đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm trong thực hiện Quy chế.

Khi xẩy ra các vấn đề phức tạp về hoạt động tôn giáo, Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) báo cáo tham mưu đề xuất Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo của tỉnh tổ chức họp với các ban, ngành liên quan và chính quyền nơi vụ việc phức tạp xảy ra để bàn bạc thống nhất tham mưu cho Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về chủ trương, biện pháp giải quyết một cách kịp thời, chính xác, có hiệu quả.

Điều 8. Trong quá trình thực hiện Quy chế này nếu có khó khăn, vướng mắc, các Sở, ban, ngành, UBMTTQ, các đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành, thị kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ) để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

Điều 9. Giao Sở Nội vụ giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh liên quan và UBND các huyện, thành, thị thực hiện tốt Quy chế này./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 101/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.599
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.97.16