Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1007/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bến Tre

Số hiệu: 1007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Cao Văn Trọng
Ngày ban hành: 17/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1007/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 17 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 08 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI; 20 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; 12 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 3128/TTr-SYT ngày 31 tháng 5 năm 2013 và Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 774/TTr-VPUBND ngày 14 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 08 thủ tục hành chính ban hành mới; 20 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 12 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre có trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1007/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung:

STT

Số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

Lĩnh vực: Dược

01

 

Đề nghị trả lại chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam - nhà thuốc

Mới ban hành

02

 

Đề nghị trả lại chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam - doanh nghiệp buôn bán thuốc

Mới ban hành

03

 

Đề nghị trả lại chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam - đại lý thuốc

Mới ban hành

04

 

Đề nghị trả lại chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam - đại lý thuốc y học cổ truyền

Mới ban hành

05

 

Đăng ký cấp hồ sơ đề nghị bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với công dân Việt Nam - nhà thuốc

Mới ban hành

06

 

Đăng ký cấp hồ sơ đề nghị bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với công dân Việt Nam - doanh nghiệp bán buôn thuốc

Mới ban hành

07

 

Đăng ký cấp hồ sơ đề nghị bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với công dân Việt Nam - đại lý thuốc

Mới ban hành

08

 

Đăng ký cấp hồ sơ đề nghị bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với công dân Việt Nam - đại lý thuốc y học cổ truyền

Mới ban hành

09

157755

Đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam - nhà thuốc

Sửa đổi, bổ sung

10

157496

Đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam - doanh nghiệp bán buôn thuốc

Sửa đổi, bổ sung

11

157926

Đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam - đại lý thuốc

Sửa đổi, bổ sung

12

157917

Đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam - đại lý thuốc y học cổ truyền

Sửa đổi, bổ sung

13

157547

Đăng ký cấp lại chứng chỉ hành nghề dược do bị mất, hỏng, rách nát; hết hiệu lực (đối với các chứng chỉ đã cấp có thời hạn 5 năm); thay đổi thông tin cá nhân đăng ký hành nghề dược đối với công dân Việt Nam - nhà thuốc

Sửa đổi, bổ sung

14

157723

Đăng ký cấp lại chứng chỉ hành nghề dược do bị mất, hỏng, rách nát; hết hiệu lực (đối với các chứng chỉ đã cấp có thời hạn 5 năm); thay đổi thông tin cá nhân đăng ký hành nghề dược đối với công dân Việt Nam - doanh nghiệp bán buôn thuốc

Sửa đổi, bổ sung

15

157542

Đăng ký cấp lại chứng chỉ hành nghề dược do bị mất, hỏng, rách nát; hết hiệu lực (đối với các chứng chỉ đã cấp có thời hạn 5 năm); thay đổi thông tin cá nhân đăng ký hành nghề dược đối với công dân Việt Nam - đại lý thuốc

Sửa đổi, bổ sung

16

157540

Đăng ký cấp lại chứng chỉ hành nghề dược do bị mất, hỏng, rách nát; hết hiệu lực (đối với các chứng chỉ đã cấp có thời hạn 5 năm); thay đổi thông tin cá nhân đăng ký hành nghề dược đối với công dân Việt Nam - đại lý thuốc y học cổ truyền

Sửa đổi, bổ sung

17

082285

Đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - giấy chứng nhận đạt chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” đối với công dân Việt Nam

Sửa đổi, bổ sung

18

157902

157765

Đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - giấy chứng nhận đạt chuẩn “Thực hành tốt phân phối thuốc” đối với công dân Việt Nam

Sửa đổi, bổ sung

19

 

Đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với công dân Việt Nam - đại lý thuốc

Sửa đổi, bổ sung

20

157847

Đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với công dân Việt Nam - đại lý thuốc y học cổ truyền

Sửa đổi, bổ sung

21

 

Đăng ký cấp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với các giấy chứng nhận có thời hạn quy định tại Khoản 7, Điều 1 Nghị định số 89/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2012 đối với công dân Việt Nam - nhà thuốc

Sửa đổi, bổ sung

22

175619

Đăng ký cấp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với các giấy chứng nhận có thời hạn quy định tại Khoản 7, Điều 1 Nghị định số 89/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2012 đối với công dân Việt Nam - doanh nghiệp bán buôn thuốc

Sửa đổi, bổ sung

23

 

Đăng ký cấp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với các giấy chứng nhận có thời hạn quy định tại Khoản 7, Điều 1 Nghị định số 89/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ đối với công dân Việt Nam - đại lý thuốc

Sửa đổi, bổ sung

24

 

Đăng ký cấp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với các giấy chứng nhận có thời hạn quy định tại Khoản 7, Điều 1 Nghị định số 89/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ đối với công dân Việt Nam - đại lý thuốc y học cổ truyền

Sửa đổi, bổ sung

25

083953

Đăng ký hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất, hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp - nhà thuốc

Sửa đổi, bổ sung

26

 

Đăng ký hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất, hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp - doanh nghiệp bán buôn thuốc

Sửa đổi, bổ sung

27

157825

Đăng ký hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất, hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp - đại lý thuốc

Sửa đổi, bổ sung

28

157871

Đăng ký hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất, hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp - đại lý thuốc y học cổ truyền

Sửa đổi, bổ sung

2. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ:

STT

Số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định nội dung bị bãi bỏ

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

01

157581

Đổi chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam - đại lý thuốc y học cổ truyền

Nghị định số 89/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

Dược

Sở Y tế

02

157587

Đổi chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam - đại lý thuốc

Nghị định số 89/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

Dược

Sở Y tế

03

157589

Đổi chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam - doanh nghiệp bán buôn thuốc

Nghị định số 89/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

Dược

Sở Y tế

04

157610

Đổi chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam - nhà thuốc

Nghị định số 89/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

Dược

Sở Y tế

05

157623

Gia hạn giấy chứng nhận hành nghể dược đối với công dân Việt Nam - đại lý thuốc y học cổ truyền

Nghị định số 89/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

Dược

Sở Y tế

06

 

Gia hạn giấy chứng nhận hành nghể dược đối với công dân Việt Nam - đại lý thuốc

Nghị định số 89/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

Dược

Sở Y tế

07

157565

Gia hạn giấy chứng nhận hành nghể dược đối với công dân Việt Nam - doanh nghiệp bán buôn thuốc

Nghị định số 89/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

Dược

Sở Y tế

08

157576

Gia hạn giấy chứng nhận hành nghể dược đối với công dân Việt Nam - nhà thuốc

Nghị định số 89/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

Dược

Sở Y tế

09

157885

Đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc -đại lý thuốc y học cổ truyền

Nghị định số 89/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

Dược

Sở Y tế

10

157843

Đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - đại lý thuốc

Nghị định số 89/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

Dược

Sở Y tế

11

157789

Đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc -doanh nghiệp bán buôn thuốc

Nghị định số 89/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

Dược

Sở Y tế

12

 

Đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - nhà thuốc

Nghị định số 89/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

Dược

Sở Y tế

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1007/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bến Tre

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.255

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89