Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1003/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Trần Xuân Lộc
Ngày ban hành: 19/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1003/QĐ-UBND

Phủ Lý, ngày 19 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Thực hiện công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh;
Xét đề nghị của Tổ Trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế ban hành kèm theo Quyết định 581/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2007.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
 CHỦ TỊCH
Trần Xuân Lộc

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

PHẦN 1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ

TT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực y, y học cổ truyền

1

Cấp Chứng chỉ hành nghề trang thiết bị y tế tư nhân

2

Cấp Chứng chỉ hành nghề y tư nhân

3

Cấp Chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền tư nhân

4

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề trang thiết bị y tế tư nhân

5

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền tư nhân

6

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân

7

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề trang thiết bị y tế tư nhân

8

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề y tư nhân

9

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền tư nhân

10

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề trang thiết bị y tế tư nhân

11

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền tư nhân

12

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân

13

Gia hạn Chứng chỉ hành nghề trang thiết bị y tế tư nhân

14

Gia hạn Chứng chỉ hành nghề y tư nhân

15

Gia hạn Chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền tư nhân

16

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề trang thiết bị y tế tư nhân

17

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân

18

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền tư nhân;

19

Cấp giấy cho phép tổ chức các đợt khám chữa bệnh nhân đạo

20

Cấp và gia hạn Giấy phép cho người nước ngoài làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y, y học cổ truyền tư nhân

21

Cấp Giấy xác nhận không đăng ký hành nghề y, y học cổ truyền, trang thiết bị y tế tư nhân

22

Công nhận bệnh viện được khám và cấp giấy chứng nhận sức khoẻ cho người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài đối với các bệnh viện thuộc tỉnh

23

CÊp giÊy chøng nhËn bµi thuèc gia truyÒn

24

Cấp giấy chứng nhận đăng ký quảng cáo trong lĩnh vực khám chữa bệnh.

II. Lĩnh vực Giám định y khoa

1

Giám định thương tật do tai nạn lao động cho người lao động bị tai nạn trong các trường hợp được xác định là tai nạn lao động hoặc người tai nạn lao động được hưởng trợ cấp một lần (bao gồm người đang làm việc, người đã nghỉ việc) và người bị tai nạn lao động được hưởng trợ cấp một lần khi vết thương cũ tái phát.

2

Giám định phúc quyết tai nạn lao động khi vết thương tái phát và khi người lao động, người sử dụng lao động hoặc BHXH không đồng ý với kết luận của Hội đồng giám định y khoa (gọi là người yêu cầu).

3

Giám định khả năng lao động để thực hiện hưu trí đối với người lao động khi sức khoẻ bị suy giảm.

4

Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người về hưu chờ đủ tuổi đời để hưởng lương hưu hàng tháng khi bị ốm đau, tai nạn rủi ro mà suy giảm khả năng lao động.

5

Giám định khả năng lao động do người lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp lần đầu.

6

Giám định khả năng lao động do bệnh nghề nghiệp từ lần hai.

7

Giám định lại khả năng lao động đối với người đang hưởng mất sức lao động.

III. Lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm

1

Cấp bổ sung phạm vi kinh doanh thuốc trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

2

Cấp chứng chỉ Hành nghề Dược đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

3

Cấp chứng chỉ Hành nghề Dược

4

Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

5

Cấp giấy chứng nhận Thực hành tốt nhà thuốc

6

Cấp giấy chứng nhận Thực hành tốt phân phối thuốc

7

Cấp lại Giấy chứng nhận"Thực hành tốt phân phối thuốc" (GDP)

8

Cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược

9

Đổi chứng Chỉ hành nghề dược do hư hỏng, rách nát; thay đổi địa chỉ thường trú của cá nhân đăng ký hành nghề dược (trừ trường hợp thẩm quyền của Bộ Y tế)

10

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

11

Cấp phép hội thảo, giới thiệu thuốc

12

Cấp phép quảng cáo mỹ phẩm.

13

Cấp thẻ Người giới thiệu thuốc

14

Cấp phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

15

Gia hạn chứng chỉ Hành nghề Dược

16

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

17

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề vaccin, sinh phẩm (gọi chung là thuốc)

18

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

19

Hội thảo, tổ chức sự kiện mỹ phẩm

20

Quảng cáo thuốc

21

Xét duyệt dự trự thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc

22

Xét duyệt dự trù thuốc gây nghiện

IV. Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao

2

Cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm.

3

Gia hạn cụng bố tiêu chuẩn sản phẩm

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1003/QĐ-UBND ngày 19/08/2009 về công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.513

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.123