Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1001/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 17/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1001/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 17 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ CHI TIẾT DỰ TOÁN KINH PHÍ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính- Bộ Tư pháp quy định việc lập d toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND;

Căn cứ Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 18/9/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định mức chi cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp;

Căn cứ Nghị quyết số 155/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Hội đồng nhân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại văn bản số 1035/STC-HCSN ngày 10 tháng 5 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ chi tiết dự toán kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016; cụ th như sau:

1. Kinh phí phân bổ 621.000.000 đồng (sáu trăm hai mốt triệu đồng), cho các cơ quan, đơn vị sau:

STT

Tên cơ quan chủ trì thực hiện

Kinh phí (đồng)

01

Sở Tư pháp

43.500.00

02

Sở Tài nguyên và Môi trường

30.400.000

03

Sở Xây dựng

59.500.000

04

Sở Tài chính

178.500.000

05

Sở Y tế

8.500.000

06

Sở Kế hoạch và Đầu tư

68.000.000

07

Sở Nội vụ

34.000.000

08

Sở Ngoại vụ

13.400.000

09

Sở Thông tin và Truyền thông

8.500.000

10

Sở Giáo dục và Đào tạo

8.500.000

11

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

42.500.000

12

Sở Lao động Thương binh và xã hội

8.500.000

13

Sở Công Thương

32.200.000

14

Sở Giao thông vận tải

25.500.000

15

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

17.000.000

16

Văn phòng UBND tỉnh

8.500.000

17

Sở Khoa học và Công nghệ

8.500.000

18

Ban Quản lý các khu công nghip

25.500.000

 

Tổng cộng

621.000.000

2. Nguồn kinh phí: Được phân bổ tại Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Tài chính thực hiện cấp kinh phí; đồng thời phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh và thủ trưởng các cơ quan có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tnh;
- Như Điều 3;
- Phó VPKT UBND t
nh;
- Lưu: VT, TC, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1001/QĐ-UBND về phân bổ chi tiết dự toán kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ngày 17/05/2016 tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.186

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.59.38