Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1000/QĐ-UBND 2020 giao trả kết quả thủ tục hành chính về tài nguyên Cà Mau

Số hiệu: 1000/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Nguyễn Tiến Hải
Ngày ban hành: 05/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1000/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 05 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM VIỆC GIAO CHO TRUNG TÂM GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện thí điểm việc giao cho Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả một số thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cụ thể như sau:

1. Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện thực hiện thí điểm giao cho Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được nêu tại Phụ lục 1.

2. Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện việc thí điểm quy định tại khoản 1 Điều này được nêu tại Phụ lục II.

3. Đơn vị thực hiện thí điểm gồm: Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện: Cái Nước, Thới Bình và thành phố Cà Mau.

4. Thời gian thực hiện thí điểm: 01 năm kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.

Điều 2. Nguyên tắc, mục đích của việc thực hiện thí điểm nêu tại Điều 1

1. Tuân thủ đúng các quy định tại Quyết định này và các văn bản khác có liên quan.

2. Tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn nơi để nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính (đối với các trường hợp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp), cụ thể: tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính hoặc tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

3. Bảo đảm thuận tiện, nhanh chóng và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (trực tiếp là Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh) kiểm soát việc thực hiện quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được nêu tại Điều 1; theo dõi, đôn đốc và định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp để tổ chức, cá nhân biết, thực hiện; chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện: Cái Nước, Thới Bình và thành phố Cà Mau, Chi cục Thuế Khu vực II, III, IV và cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử nội bộ giải quyết thủ tục hành chính để thiết lập lên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Cái Nước, Thới Bình và thành phố Cà Mau; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- CT UBND tỉnh (b/c);

- Các PCT UBND tỉnh (để biết);
- LĐVP UBND tỉnh (theo dõi)
- Chi cục Thuế Khu vực II, III, IV;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Phòng CCHC (KC);
- Lưu: VT, M.A09/6.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1000/QĐ-UBND ngày 05/06/2020 về thực hiện thí điểm việc giao cho Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả một số thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện do tỉnh Cà Mau ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


794

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!