Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 100/2006/QĐ-UBND về Chương trình hành động của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

Số hiệu: 100/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Nguyễn Hoàng Sơn
Ngày ban hành: 14/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 100/2006/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 14 tháng 4 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29/11/2005;

Căn cứ Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Quyết định số 30/2006/QĐ-TTg ngày 06/02/2006;

Xét đề nghị của Thanh tra Tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã Thủ Dầu Một chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 100/2006/QĐ-UBND ngày 14/4/2006 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh)

Phần I

MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Khắc phục và đẩy lùi tình trạng tham nhũng đang diễn ra trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội hiện nay;

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các cán bộ, công chức, viên chức và của mỗi công dân về công tác phòng, chống tham nhũng;

- Định hướng cho các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; đưa công tác phòng, chống tham nhũng thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn và của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

2. Yêu cầu

- Cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, biện pháp phòng, chống tham nhũng được quy định trong Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Thực hiện ngay và có kết quả một số biện pháp cụ thể, tạo chuyển biến tích cực và thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Phần II

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

I. Công tác triển khai, thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thực hiện :

Trong quý II/2006, Lãnh đạo các cấp, các ngành phải tập trung nghiên cứu, triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng và triển khai các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Nhằm đảm bảo Luật Phòng, chống tham nhũng được thực thi ngay sau khi Luật có hiệu lực thi hành (ngày 01/6/2006).

1. Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp Sở Nội vụ soạn thảo Đề án về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng chống tham nhũng. Đề án về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của bộ phận chuyên trách giúp việc cho Ban chỉ đạo tỉnh (khi có Nghị định hướng dẫn).

2. Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và các Nghị định kê khai tài sản; Nghị định quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; Nghị định ban hành danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định quy định về thời hạn cán bộ, công chức, viên chức được phép kinh doanh trong lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ (khi có Nghị định của Chính phủ).

3. Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ soạn thảo các quy định, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng (khi có Nghị định hướng dẫn).

4. Các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã: căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng tổ chức triển khai cụ thể việc công khai, minh bạch trong các lĩnh vực hoạt động cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, chủ động xây dựng quy chế phối hợp về quan hệ công tác, sự phối hợp hoạt động đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong nội bộ và các cơ quan liên quan, ban hành các quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, quan hệ giữa công chức với doanh nghiệp và người dân, bao gồm những việc phải làm và không được làm, phù hợp với đặc thù công việc của từng nhóm cán bộ công chức, viên chức và lĩnh vực hoạt động công vụ, nhằm đảm bảo sự liêm chính và trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức.

5. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp có sử dụng ngân sách Nhà nước phối hợp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xây dựng, ban hành và công khai chế độ, định mức tiêu chuẩn áp dụng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

II. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh các thể chế, chính sách

1. Lãnh đạo các cấp, các ngành khẩn trương chỉ đạo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực cơ quan, đơn vị mình quản lý, loại bỏ ngay những nội dung, quy định không phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước, chồng chéo, quan liêu, tạo điều kiện nhũng nhiễu, gây khó khăn, mất thời gian của nhân dân và doanh nghiệp. Đồng thời, phải hệ thống hóa những quy định về thủ tục, giấy tờ cần thiết và thời hạn giải quyết đối với từng loại công việc, công bố, công khai, minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng và nơi công sở để làm căn cứ cho nhân dân thực hiện và giám sát việc thực hiện.

Không được tùy tiện đề ra các thủ tục hành chính ngoài những quy định đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố.

2. Lãnh đạo các sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện thị, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị rà soát lại toàn bộ quy trình làm việc, quy trình công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách nhằm sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh để phù hợp với quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn phải xác định kế hoạch cụ thể và đích thân tổ chức thực hiện chương trình Cải cách hành chính của Chính phủ và của Uỷ ban nhân dân tỉnh, trước hết, tập trung vào các lĩnh vực: quản lý nhà, đất, xây dựng cơ bản, đăng ký kinh doanh, xét duyệt dự án, cấp vốn ngân sách Nhà nước, tín dụng ngân hàng, xuất nhập khẩu, quản lý tài chính và đầu tư của doanh nghiệp Nhà nước, xuất nhập cảnh, quản lý hộ khẩu, thuế, hải quan, bảo hiểm. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện và báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo.

III. Tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng:

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Văn hóa Thông tin xây dựng kế hoạch, phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các Tổ chức thành viên, Sở Thương mại và Du lịch, Sở Công nghiệp, các cơ quan Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp về các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

2. Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Chính trị, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và dạy nghề, đưa nội dung Luật Phòng, chống tham nhũng vào chương trình giảng dạy chính khoá.

3. Trong quý II/2006 Lãnh đạo các ngành, các cấp tổ chức quán triệt các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, đơn vị mình để triển khai thực hiện.

IV. Phát huy vai trò làm chủ của quần chúng nhân dân, phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các Tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí tỉnh và địa phương trong việc thực thi Luật Phòng, chống tham nhũng

1. Lãnh đạo các cấp, các ngành có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cùng cấp trong quá trình xây dựng và triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

2. Các cơ quan, đơn vị có liên quan đến giải quyết công việc của doanh nghiệp và người dân, có trách nhiệm xem xét, giải quyết kịp thời và trả lời khi nhận được yêu cầu, đề nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên.

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, có trách nhiệm làm rõ, trả lời cho cơ quan báo chí khi nội dung đăng, phát tin về tham nhũng liên quan đến trách nhiệm quản lý của mình; có trách nhiệm trả lời các yêu cầu, đề nghị của các cơ quan báo chí về nội dung liên quan đến tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức do mình quản lý, phụ trách.

4. Lãnh đạo các cấp, các ngành phải xây dựng quy định cụ thể về việc phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; có cơ chế bảo vệ, khen thưởng đối với người có công; tập trung thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và Quy chế giám sát cộng đồng.

Đối với những dự án đầu tư xây dựng tại các địa phương phải quy định cụ thể thời gian và hình thức công khai để nhân dân giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện.

V. Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra xử lý các vụ tiêu cực, tham nhũng:

Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh trong quý II/2006 tập trung kiện toàn, bố trí những cán bộ có phẩm chất, năng lực cho việc chuẩn bị thành lập bộ phận chống tham nhũng tại hai cơ quan này.

Cùng với việc tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ, việc tham nhũng đã được phát hiện. Thanh tra tỉnh cùng các sở, ban, ngành, huyện, thị xã tập trung thanh tra 04 lĩnh vực trọng tâm: đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng đất đai; quản lý thu chi ngân sách và quản lý tài sản công; gắn với thanh tra việc thực thi chức trách công vụ đối với một số lĩnh vực được dư luận và nhân dân quan tâm.

1. Về giải quyết tố cáo hành vi tham nhũng:

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo các cấp, các ngành tập trung lực lượng, giải quyết dứt điểm những vụ, việc có đơn thư tố cáo hoặc có hành vi tham nhũng còn tồn đọng và mới phát sinh ngay từ cơ sở, xử lý nghiêm khắc những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực dù là bất kỳ ai, đang đương chức, nghỉ hưu hay đã chuyển công tác khác.

2. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành có liên quan thành lập một số Đoàn công tác liên ngành, trực tiếp kiểm tra việc thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo ở địa phương có nhiều đơn thư vượt cấp, đơn khiếu nại quyết định giải quyết cuối cùng, kiểm tra việc giải quyết các đơn tố cáo hành vi tham nhũng.

3. Công an tỉnh có kế hoạch tiến hành củng cố, kiện toàn tổ chức, lực lượng chuyên trách để phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm tham nhũng có hiệu quả. Chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, nâng cao biện pháp nghiệp vụ nhằm điều tra phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh theo pháp luật các vụ, việc tham nhũng, tiêu cực.

Thông qua công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tìm ra các nguyên nhân, điều kiện, những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế, dễ bị lợi dụng, để đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng, chống tham nhũng đạt hiệu quả, phát động phong trào quần chúng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị để phát hiện sớm tội phạm tham nhũng tại cơ sở.

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra

a) Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra, công khai kết luận thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý.

b) Thanh tra tỉnh thực hiện chương trình công tác năm 2006 đã được phê duyệt. Cần chú ý tập trung các lĩnh vực: đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, quản lý thu chi ngân sách, quản lý tài sản công gắn với thanh tra việc thực thi chức trách công vụ đối với một số lĩnh vực nhạy cảm, được dư luận quan tâm.

Đặc biệt tập trung thanh tra các công trình dự án dư luận bức xúc, có dấu hiệu tiêu cực, nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, chống đầu tư dàn trải, nợ đọng vốn đầu tư, xây dựng cơ bản, thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí.

Tập trung kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra đã có chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

c) Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Sở Tài chính tổ chức thanh tra việc thực thi công vụ ở một số lĩnh vực: Quản lý nhà, đất, cấp phép đầu tư, xây dựng; thuế, hải quan, đăng kiểm, đăng ký phương tiện giao thông, cấp phép lái xe cơ giới, đăng ký hộ tịch, hộ khẩu và một số vụ việc cụ thể được nhân dân, công luận phản ánh.

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào Chương trình công tác năm 2006 và Chương trình hành động của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Lãnh đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch hành động của đơn vị, địa phương mình để triển khai thực hiện và hàng tháng, quý, 6 tháng phải có báo cáo kết quả thực hiện cho Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình hành động này cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời gởi Ban chỉ đạo tỉnh, Thanh tra tỉnh trước ngày 30/8/2006.

Giao Thanh tra tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện của các cấp, các ngành và tổng hợp kết quả thực hiện, mức độ hoàn thành làm tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh và báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã về việc thực hiện Chương trình này ./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 100/2006/QĐ-UBND về Chương trình hành động của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.347
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144