Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 100/2000/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 16/06/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 100/2000/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996;
Căn cứ Nghị định số 101/CP ngày 23/9/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Quyết định số 355/TTg ngày 28 tháng 5 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban chỉ đạo của Chính phủ về Tổng rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật và kế hoạch tổng rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trong năm 1997-1998;
Căn cứ Nghị định số 178 - CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
Sau khi trao đổi thống nhất với c
ác Bộ, ngành có liên quan;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tài chính; Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay công bố Danh mục Thông tư liên tịch do Bộ Tài chính chủ trì cùng các Bộ, ngành ban hành đến ngày 30 tháng 4 năm 2000 đã hết hiệu lực pháp luật (danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Nguyễn Sinh Hùng

 


DANH MỤC

GỒM 155 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH DO BỘ TÀI CHÍNH CHỦ TRÌ CÙNG VỚI CÁC BỘ, NGÀNH BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 30-04-1998 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Kèm theo quyết định số 100/2000/QĐ-BTC ngày 16/6 /2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

Văn bản hoặc điều khoản văn bản bãi bỏ

Lý do

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Quyết định liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Ngoại giao

276 QĐ-LB

21-06-1976

Quyết định định mức cung cấp tối thiểu cho cán bộ, nhân viên công tác tại các sứ quán

Toàn văn

Được thay bằng QĐ 65 TC/TCĐN ngày 19/01/94

 

2

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước

8-TC/CĐKT

02-06-1977

Đặt chức vụ kế toán trưởng ở các cơ quan Ngân hàng Nhà nước Việt nam

 

Đã có văn bản thay thế

 

3

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng

10/TTLB

03-08-1978

Về quản lý kinh phí động viên, xây dựng lực lượng hậu bị.

Không còn phù hợp

 

 

4

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Tổng cục Bưu điện

2918/TT-LB

14-10-1978

Hướng dẫn thi hành chính sách, chế độ đãi ngộ đối với nhân viên bưu điện xã nghỉ việc

 

Đã thực hiện xong.

 

5

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Tổng cục Thống kê

425/TT-LB

31-10-1978

Hướng dẫn công tác kiểm kê tài sản 0h ngày 1/ 1/ 1979

 

Văn bản hết hiệu lực do có văn bản khác thay thế

 

6

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước

5-TT/LB

07-03-1979

Về việc cải tiến việc lập, kiểm soát luân chuyển chứng từ, báo cáo kế toán, quản lý quỹ ngân sách Nhà nước

 

Đã có văn bản thay thế.

 

7

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước

28/ TC - NHNN

05-05-1979

Hướng dẫn xử lý hệ thống Ngân hàng của chế độ cũ ở Miền Nam Việt Nam

 

Hết thời gian xử lý hệ thống ngân hàng cũ ở Việt nam

 

8

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Lương thực thực phẩm

8TT/LB-TC-LTTP

01-02-1980

Về việc tổ chức bán lương thực tại xã và trợ cấp cho cán bộ xã, ấp tham gia công tác lương thực

 

Không còn phù hợp, đã có văn bản thay thế

 

9

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải - Bộ Giáo dục và Đào tạo

17 TT/LB

29-10-1980

Hướng dẫn thi hành việc tính giá cước vận tải hành khách đối với công nhân, viên chức, học sinh, thương binh và công nhân viên chức đã nhỉ hưu trí đi lại về việc riêng.

 

 

 

10

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng

88/TTLB

12-06-1981

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 78/TTg ngày 31/3/1981 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đãi ngộ đối vơí dân quân tự vệ tập trung ở các xã , thị trấn, đảo sát biên giới Việt Trung

Thực hiện xong

 

 

11

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Lương thực - Ngân hàng Nhà nước

10TT/LB-TC-LT-NH

31-03-1982

Hướng dẫn việc định giá thanh toán thuế nông nghiệp bằng thóc và hoa màu lương thực

 

Không còn phù hợp, đã có văn bản thay thế

 

12

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp

14/TT-LB

18-06-1982

Quy định chế độ gắn thu bù chi cho các đơn vị sự nghiệp nông nghiệp

 

Không phù hợp với luật NSNN

 

13

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Lương thực - Ngân hàng Nhà nước

16TT/LB-TC-LT-NH

28-07-1982

Thay đổi và bổ sung một số điểm về thanh toán Thuế nông nghiệp bằng thóc

 

Không còn phù hợp, đã có văn bản thay thế

 

14

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải

2699-TT/LB

14-09-1982

Hướng dẫn thi hành quyết định 159/HĐBT ngày 14/9/1982 về thu cước phí qua phà, cầu phao

 

 

 

15

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước

33/TT-LB

10-12-1982

Về việc khoá sổ thu chi ngân sách cuối năm.

 

Đã thực hiện xong.

 

16

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Ngoại giao

43/TT-LB

24-01-1983

Quyết định mức cung cấp tối thiểu cho cán bộ công tác tại Công-gô B

 

Đã thực hiện xong.

 

17

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Ngoại giao

100/TT - LB

18-03-1983

Quyết định mức cung cấp tối thiểu cho cán bộ công tác tại Hongkong

 

Đã có chế độ mới với cán bộ công tác ngắn hạn ở nước ngoài.

 

18

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Tổng cục Địa chất

53/TT-LB

26-04-1983

Tình hình hoạt động ngành than 1983

 

Đã thực hiện xong.

 

19

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Ngoại thương

21/TT-LB

21-10-1983

Bàn giao in phát hành cấp phát tem phiếu mua hàng

 

Đã bỏ chế độ bao cấp.

 

20

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Y tế

29/TT-LB

28-11-1983

Quy định bồi dưỡng người cho máu

 

Đã có văn bản thay thế.

 

21

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Văn hoá - Thông tin

2669/ TTLB

20-12-1983

Chế độ tập luyện bồi dưỡng cho học sinh trường Nghệ thuật

 

 

 

22

Thông tư liên bộ Bộ Lâm nghiệp - Bộ Tài chính

1-TT/LB

18-01-1984

Quản lý, sử dụng tiền nuôi rừng

 

Sửa đổi

 

23

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Tổng cục Bưu điện

16/ TT-LB

29-02-1984

Về việc hướng dẫn trích nộp 10% lợi nhuận của ngành bưu điện cho ngân sách địa phương theo Nghị quyết số 138/HĐBT ngày 19/11/1993 của Hội đồng Bộ trưởng

 

Do ban hành NQ số 186-HĐBT

 

24

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Cục Hàng không dân dụng

07/TTLB

02-03-1984

Về việc hướng dẫn trích nộp 10% lợi nhuận của ngành Hàng không dân dụng cho ngân sách địa phương theo Nghị quyết số 138/ HĐBT ngày 19/11/1993 của Hội đồng Bộ trưởng

 

 

 

25

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Tổng cục Bưu điện

16-TT/LB

29-03-1984

Hướng dẫn việc trích nộp 10% lợi nhuận của ngành Bưu điện cho ngân sách địa phương theo Nghị quyết 138/HĐBT ngày19/11/1983

 

Không còn phù hợp

 

26

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải

18-TT/LB

03-04-1984

Hướng dẫn việc trích nộp 10% lợi nhuận của ngành Vận tải đường sắt cho ngân sách địa phương theo Nghị quyết 138/HĐBT ngày19/11/1983

 

Không còn phù hợp

 

27

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước

23/ TT-LB

21-05-1984

Hướng dẫn trích nộp 10% lợi nhuận của ngành Ngân hàng cho ngân sách địa phương theo Nghị quyết số 138/HĐBT ngày 19/11/1993 của Hội đồng Bộ trưởng

 

Do ban hành NQ số 186-HĐBT

 

28

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp

30-TT/LB

10-08-1984

Hướng dẫn bán và thanh toán vé tháng cước qua phà phao cho cán bộ công nhân viên nhà nước, xã viên hợp tác xã đi làm việc hàng ngày qua bến phà, cầu phao

 

 

 

29

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Uỷ ban Thể dục thể thao

36/ TTLB

21-09-1984

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đại hội thể dục thể thao 1985

 

Đã có văn bản thay thế.

 

30

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng

45/TTLB

30-10-1984

Hướng dẫn thực hiện chế độ đãi ngộ quân nhân dự bị khi tập trung huấn luyện hoặc kiểm tra sẵn sàng chiến đấu.

Thay thế bởi TT-257QP-TC-LĐTBXH 27/3/19995

 

 

31

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải

4/TT-LB

28-02-1985

Quy định chế độ hạch toán kinh tế trong các xí nghiệp quản lý và sửa chữa cầu đường bộ

 

Lạc hậu không phù hợp

 

32

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Ngoại thương

4/TT-LB

06-03-1985

Hướng dẫn bù chênh lệch giá

 

Đã thực hiện xong.

 

33

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Y tế

8/TT-LB

14-04-1986

Sửa đổi định mức chi bình quân giường bệnh/năm áp dụng cho các bệnh viện thuộc các tỉnh, thành phố và các ngành quản lý

 

Đã có văn bản thay thế.

 

34

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải

106-TT/LB

05-05-1986

Đẩy mạnh công tác quản lý thu và chống thất thu cước vận tải trong ngành đướng sắt

 

 

 

35

Thông tư liên bộ Ban Thi đua Trung ương - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính

39/TT-LB

07-05-1986

Hướng dẫn chế độ thưởng các danh hiệu thi đua và thưởng hoàn thành nhiệm vụ cuối năm

 

Đã có văn bản thay thế.

 

36

Thông tư Liên bộ Bộ Lâm nghiệp - Bộ Tài chính

6-TT/LB

14-06-1986

Về thu tiền nuôi rừng

 

Sửa đổi

 

37

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Tổng cục Bưu điện

7-TT/LB

20-06-1986

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 112/HĐBT về tổ chức trạm bưu điện xã và Nghị quyết 235/HĐBT về chế độ sinh hoạt phí đối với trưởng trạm bưu điện xã và bưu tá xã

 

 

 

38

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp

16-TT/LB

11-08-1986

Hướng dẫn một số nội dung về quyền tự chủ tài chính trong các hợp tác xã và tập đoàn sản xuất nông nghiệp

 

 

 

39

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Y tế

17/TT-LB

05-09-1986

Sửa đổi định mức chi bình quân giường bệnh/năm áp dụng cho các bệnh viện Trung ương

 

Đã có văn bản thay thế.

 

40

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Tổng cục Bưu điện -Bộ Ngoại giao

27-TT/LB

23-09-1986

Hướng dẫn thi hành Công văn số 1986/V5 ngày 5/5/1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chế độ tem thư của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân

 

 

 

41

Thông tư liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính

961/TT-LB

06-10-1986

Về cấp học bổng cho học sinh Lào, Campuchia tại Việt Nam

 

Đã có văn bản thay thế.

 

42

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải

3218-TT/LB

07-10-1986

Quy định tạm thời thực hiên thí điểm về một số định mức chi tiêu ngoại tệ đối với thuyền viên công tác trên tàu biển thực hiện hạch toán kinh tế hoạt động tuyến nước ngoài

 

 

 

43

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Lương thực thực phẩm

35 TT/LB

29-10-1986

Hướng dẫn tổ chức thu nộp thuế nông nghiệp bằng hiện vật nông sản

 

Đã có văn bản thay thế

 

44

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Ban Vật giá Chính phủ

23/TTLB

30-10-1986

Hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định giá hàng viện trợ

 

 

 

45

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Tổng cục Du lịch

1108/TTLB

24-11-1986

Quy định mức thu và sử dụng phí phục vụ trong ngành Du lịch

 

 

 

46

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ngân hàng Nhà nước

51/TT-LB

17-12-1986

Hướng dẫn thực hiện chế độ cấp phát hạn mức kinh phí đối với các khoản lương hưu trí, trợ cấp mất sức và trợ cấp thương binh xã hội

 

Đã có văn bản thay thế.

 

47

Thông tư liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính

44/TT-LB

25-12-1986

Hướng dẫn về học bổng và sinh hoạt phí trong đào tạo của học sinh các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp

 

Thay thế bằng TT số 53/TTLT ngày 25/8/1998

 

48

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính -Tổng cục Địa chất

343/TTLB

05-03-1987

về trích nộp lệ phí trình duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật chỉ tiêu tính trữ lượng khoáng sản và báo cáo kết quả thăm dò địa chất tại Hội đồng xây dựng trữ lượng khoáng sản.

 

Thay bằng NĐ 281/HĐBT ngày 7/8/90

 

49

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Ngoại giao

02 /TT-LB

15-06-1987

Hướng dẫn việc sửa đổi, bổ sung chế độ đối với công nhân viên chức sang làm chuyên gia và phục vụ chuyên gia giúp Lào; Cam-pu-chia

Toàn văn

Được thay thế bằng bản thoả thuận giữa hai CP ngày 7/4/94, và HĐ hợp tác hàng năm

Đã có Hiệp định giữa hai chính phủ năm 1992

50

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Ngoại giao -Bộ Nội vụ - Bộ Tư pháp

34 /TT-LB

22-06-1987

Quy định việc thi tiền lệ phí cấp phát các loại giấy tờ, chứng nhận cho người nước ngoài và công dân Việt Nam nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú

Toàn văn

Đã được thay thế bằng thông tư liên bộ số 71/TT-LB ngày 5/12/91

 

51

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Tổng cục Địa chính

39/ TTLB

20-07-1987

Hướng dẫn lập dự toán các phương án đo đạc và lập bản đồ

 

Được thay thế bởi TTLT số 26/ TTLB ngày 3/5/1991

 

52

Quyết định liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Ngoại giao

323 QĐ-LB

26-10-1987

Quyết định định mức cung cấp tối thiểu cho cán bộ, nhân viên công tác tại các sứ quán

Toàn văn

Được thay bằng QĐ 65 TC/TCĐN ngày 19/01/94

 

53

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Tổng cục Thống kê

61/ TT/ LB

18-11-1987

Về việc hướng dẫn mục lục ngân sách Nhà nước

 

Văn bản hết hiệu lực do có văn bản khác thay thế

 

54

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải

66/TT- LB

04-12-1987

Hướng dẫn thi hành Quyết định 211/ HĐBT ngày 9/11/87 về việc thu và sử dụng phí giao thông đường bộ, đường sông.

 

Đã có văn bản thay thế

 

55

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải

58/ TT/ LB

14-12-1987

Sửa đổi, bổ sung một số điểm về thực hiện thu phí giao thông đường bộ, đường sông

 

Đã có văn bản thay thế

 

56

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Ngoại giao

14/TT-LB

21-04-1988

Sửa đổi chế độ trang phục và tiền nộp lại cho công quỹ trong nước đối với cán bộ, công nhân, viên chức đi công tác dài hạn ở nước ngoài

 

Đã có văn bản thay thế.

 

57

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Tổng cục Thống kê

3/TTLB

02-06-1988

Hướng dẫn việc bàn giao kinh phí, tài sản của các Cục Thống kê cho địa phương quản lý

 

Văn bản hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

 

58

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Bộ Thương binh và Xã hội

17/TT-LB

16-05-1988

Hướng dẫn chế độ trợ cấp khó khăn cho một số đối tượng hưởng chính sách thương binh và xã hội

 

Đã có văn bản thay thế.

 

59

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Uỷ ban dân số và Kế hoạch hoá gia đình

20/TTLB

06-06-1988

Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí tổng điều tra dân số

 

 

 

60

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

11/TT-LB

09-06-1988

Hướng dẫn thu nộp quỹ bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý

 

Lạc hậu không phù hợp

 

61

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Lương thực thực phẩm - Cục dự trữ quốc gia

23TC/TNN

13-06-1988

Về việc tổ chức thu nộp, thanh toán quản lý và sử dụng thóc thuế nông nghiệp

 

Đã có văn bản thay thế

 

62

Thông tư Liên bộ Bộ Nông nghiệp công nghiệp thực phẩm - Bộ Tài chính - Bộ Y tế

13/TT-LB

18-07-1988

Về chế độ lương thực đối với cán bộ y tế xã, phường, thị trấn

 

Không còn chế độ bao cấp nữa. Đã có văn bản thay thế

 

63

Thông tư liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính

32/TT-LB

01-08-1988

Hướng dẫn mức chi bình quân cho một học sinh thuộc trường phổ thông các cấp và quỹ bảo trợ nhà trường

 

Đã có văn bản thay thế.

 

64

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Y tế - Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước - Bộ giáo dục và Đào tạo

37/TTLB

30-08-1988

Hướng dẫn sử dụng nguồn thu xổ số kiến thiết.

 

Hết hiệu lực.

 

65

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Ban Quản trị Trung ương

01/TTLB

22-09-1988

Hướng dẫn thi hành Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác tài chính Đảng

 

 

 

66

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng

170/TTLB

29-10-1988

Về giá bán hàng cho lực lượng vũ trang

Thực hiện xong

 

 

67

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Y tế

27/TT-LB

03-11-1988

Sửa đổi và bổ sung một số quy định tại Thông tư liên Bộ số 10/TT-LB ngày 28/3/1983 của liên bộ Bộ Y tế - Tài chính về việc phân cấp quản lý tài chính đối với công tác sinh đẻ có kế hoạch

 

Không còn phù hợp. Đã có văn bản thay thế

 

68

Thông tư liên bộ Bộ Lâm nghiệp - Bộ Tài chính

27/TT-LB

30-11-1988

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 116/HĐBT ngày 20/7/1988 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi mức thu tiền nuôi rừng và phương thức quản lý sử dụng tiền nuôi rừng

 

Đã có văn bản mới.

 

69

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước

54/ TT-LB

24-12-1988

Về việc hướng dẫn việc khoá sổ thu, chi ngân sách cuối năm và ngân sách Nhà nước năm 1998

 

Tự hết hiệu lực

 

70

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Tổng cục Bưu điện

1-TT/LB

03-01-1989

Hướng dẫn xử lý bưu kiện, bưu phẩm vô thừa nhận

 

Lạc hậu

 

71

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Lương thực thực phẩm - Cục dự trữ quốc gia

9TT/LB-TC-NN-CNTP-DT

20-04-1989

Hướng dẫn tổ chức thu nộp thanh toán và quản lý sử dụng thóc thuế nông nghiệp.

 

Đã có văn bản thay thế

 

72

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Ngoại thương

11/ TT-LB

25-04-1989

Hướng dẫn thực hiện chế độ thu nộp ngân sách Nhà nước và bảo toàn vốn với thương nghiệp quốc doanh

 

Tự hết hiệu lực

 

73

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Y tế

13/TT-LB

15-06-1989

Hướng dẫn việc sử dụng ngoại tệ viện trợ và tự có của Bộ Y tế.

 

Đương nhiên hết hiệu lực

 

74

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Y tế

14/TT-LB

15-06-1989

Hướng dẫn thực hiện Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng về thu nộp phần viện phí y tế

 

Đã có văn bản thay thế

 

75

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

22/TT-LB

16-06-1989

Sửa đổi phương thức nộp bảo hiểm xã hội do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý

 

Không còn phù hợp. Đã có văn bản thay thế

 

76

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường

788 TC/ KHCNMT

23-06-1989

Hướng dẫn tạm thời phương thức cấp phát kinh phí cho hoạt động khoa học và kỹ thuật

 

Không còn phù hợp

 

77

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng

24/TTLB

24-06-1989

Quy định chế độ cấp phát hạn mức kinh phí đối với các đơn vị dự toán trong lực lượng vũ trang

 

 

 

78

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng

589/TTLB

16-05-1989

Hướng dẫn bổ sung một số chế độ đối với dân quân tự vệ và quân nhân dự bị

Thực hiện theo Pháp lệnh DQTV

 

 

79

Thông tư liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính

9/TT-LB

02-08-1989

Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên mẫu giáo và cô nuôi dạy trẻ ở xã phường

 

Đã có Nghị định số 25/CP về lương mới

 

80

Thông tư liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính

16/TT-LB

14-08-1989

Hướng dẫn thực hiện thu chi quỹ học phí trong ngành giáo dục phổ thông

 

Lạc hậu không còn phù hợp

 

81

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Thuỷ lợi

38 TTLB

09-10-1989

Hướng dẫn phân phối và quản lý thu nhập của các đơn vị thuộc Bộ Thuỷ lợi đi hợp tác lao động ở Cộng hoà IRAQ

Toàn văn

Hết cán bộ làm việc ở IRAQ. Mặt khác, TCT đã có TT hướng dẫn nộp thuế thu nhập

 

82

Quyết định liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Ngoại giao

202 QĐ-LB

24-11-1989

Quyết định định mức cung cấp tối thiểu cho cán bộ, nhân viên công tác tại các sứ quán

Toàn văn

Được thay bằng QĐ 65 TC/TCĐN ngày 19/01/94

 

83

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Y tế

01 /TT-LB

04-01-1990

Hướng dẫn phân phối và quản lý thu nhập của cán bộ công nhân viên thuộc Bộ Y tế đi hợp tác lao động tại IRAQ

Toàn văn

Thay thế bằng chế độ thuế thu nhập

 

84

Thông tư liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính

7/TT-LB

27-02-1990

Hướng dẫn mức chi ngân sách giáo dục 1990

 

Bỏ vì đã có văn bản mới thay thế

 

85

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Y tế

5/TT-LB

26-03-1990

Sửa đổi chế độ phụ cấp trực đêm cho cán bộ, nhân viên y tế

 

Đã có văn bản mới.

 

86

Thông tư liên bộ Bộ Lâm nghiệp - Bộ Tài chính

09/ TT-LB

05-05-1990

Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Bộ trưởng số 186/ HĐBT ngày 27/ 11/ 1989 về phân cấp ngân sách cho địa phương số thu tiền nuôi rừng.

 

Do ban hành Quyết định 232-CT ngày 30/7/1991 của HĐBT

 

87

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ

25 TTLB TC-NV

07-07-1990

Hướng dẫn việc tổ chức bảo vệ hệ thống Kho bạc Nhà nước

 

Thay bằng thông tư số 40 TTLB ngày 25/7/1996

 

88

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

29/TT-LB

25-07-1990

Hướng dẫn tạm thời việc cấp phát và quản lý các khoản lương hưu, trợ cấp thương binh xã hội

 

Đã có văn bản mới thay thế.

 

89

Quyết định liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Ngoại giao

308 QĐ-LB

14-08-1990

Quyết định định mức cung cấp tối thiểu cho cán bộ, nhân viên công tác tại các sứ quán

Toàn văn

Được thay bằng QĐ 65 TC/TCĐN ngày 19/01/94

 

90

Quyết định liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Ngoại giao

309 QĐ-LB

14-08-1990

Quyết định định mức cung cấp tối thiểu cho cán bộ, nhân viên công tác tại các sứ quán

Toàn văn

Được thay bằng QĐ 65 TC/TCĐN ngày 19/01/94

 

91

Quyết định liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Ngoại giao

310 QĐ-LB

14-08-1990

Quyết định định mức cung cấp tối thiểu cho cán bộ, nhân viên công tác tại các sứ quán

Toàn văn

Được thay bằng QĐ 65 TC/TCĐN ngày 19/01/94

 

92

Thông tư liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính

23/TT-LB

31-08-1990

Hướng dẫn thực hiện thu, chi học phí trong giáo dục phổ thông

 

Đã có văn bản mới.

 

93

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng

02/ TT/ LB

19-11-1990

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 268 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

 

 

 

94

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Y tế

24/TT-LB

13-12-1990

Hướng dẫn nội dung chi tiêu cho công tác phòng, chống sốt rét

 

Đã có văn bản mới.

 

95

Quyết định liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Ngoại giao

06-TT/LB

18-01-1991

Hướng dẫn thủ tục trả tiền cho người đi hợp tác lao động ở IRAQ về nước

Toàn văn

Tự hết hiệu lực khi thanh toán xong

 

96

Quyết định liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Ngoại giao

72 QĐ-LB

04-03-1991

Quyết định định mức cung cấp tối thiểu cho cán bộ, nhân viên công tác tại các sứ quán

Toàn văn

Được thay bằng QĐ 65 TC/TCĐN ngày 19/01/94

 

97

Quyết định liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Ngoại giao

73 QĐ-LB

04-03-1991

Quyết định định mức cung cấp tối thiểu cho cán bộ, nhân viên công tác tại các sứ quán

Toàn văn

Được thay bằng QĐ 65 TC/TCĐN ngày 19/01/94

 

98

Quyết định liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Ngoại giao

74 QĐ-LB

04-03-1991

Quyết định định mức cung cấp tối thiểu cho cán bộ, nhân viên công tác tại các sứ quán

Toàn văn

Được thay bằng QĐ 65 TC/TCĐN ngày 19/01/94

 

99

Thông tư liên bộ Bộ Xây dựng - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước - Bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước

01/ TT/ LB

09-03-1991

Hướng dẫn thi hành điều lệ quản lý xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Nghị định 385/HĐBT ngày 7-11-1990 của Hội đồng Bộ trưởng.

 

Thay thế bằng Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành thay thế

 

100

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải

63/TT -LB

13-03-1991

Hướng dẫn thi hành Quyết định 13- CT ngày 11/1/91 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về thu phí qua cầu đường bộ.

 

Đã có văn bản thay thế

 

101

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Y tế

09/TT-LB

04-04-1991

Hướng dẫn, bổ sung việc cấp phát và quản lý kinh phí chi tiêu cho công tác phòng chống bệnh sốt rét

 

Đã có văn bản thay thế

 

102

Thông tư liên bộ Bộ Xây dựng - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính

03/TTLB

08-04-1991

Hướng dẫn thi hành quy chế cho thuê nhà, thuê lao động đối với người nước ngoài lưu trú tại Việt Nam

Văn bản bãi bỏ

Thay thế bởi NĐ 56/CP ngày 18/9/1995 của Chính phủ ban hành Quy chế cho người nước ngoài, người Việt nam định cư ở nước ngoài thuê nhà tại Việt nam và Thông tư 28/BXD-QLN của Bộ Xây dựng ngày 11/06/1995 hướng dẫn quản lý hoạt động doanh nghiệp phục vụ cho người nước ngoài thuê nhà

 

103

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Uỷ ban dân số và Kế hoạch hoá gia đình

133/ TT/ LB

17-04-1991

Hướng dẫn việc cấp phát và quản lý kinh phí sự nghiệp dân số và kế hoạch hoá gia đình

 

 

 

104

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

67/TT-LB

15-11-1991

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 323/CT về quyết toán cấp bù lỗ lương thực 1989

 

Đã thực hiện xong

 

105

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Y tế

25/TT-LB

21-11-1991

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính dự án 3844 do chương trình Lương thực thế giới (FAO) viện trợ

 

Do kết thúc dự án

 

106

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Tổng cục Bưu điện -Bộ Giao thông vận tải

224/TTLB

25-11-1991

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 158 /CT ngày 18/5/91 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về thu các phí cấp và bảo vệ tần số vô tuyến điện.

 

Đã có văn bản thay thế.

 

107

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Công an - Bộ Ngoại giao

71/ TT- LB

05-12-1991

Qui định việc thu tiền lệ phí cấp hộ chiếu, các loại giấy tờ, chứng nhận cho người nước ngoài và công dân Việt Nam nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú.

 

Đã có văn bản thay thế.

 

108

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải

78/TT-LB

26-12-1991

Quy định hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát vốn quản lý và sửa chữa thường xuyên cầu đường

 

Đã có văn bản thay thế. Không còn phù hợp

 

109

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Tổng cục Hải quan

1010/TTLB

31-12-1991

Quy định mức thu và sử dụng lệ phí hải quan

 

Mức thu và cách sử dụng không còn phù hợp nên đã được thay thế bằng TTLT số 31/TTLT/TC-TCHQ ngày 04-10-1994 quy định chế độ thu nộp quản lý sử dụng lệ phí Hải quan

 

110

Thông tư liên bộ Toà án nhân dân tối cao - Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính

1/TT-LB

10-01-1992

Hướng dẫn việc xét xử và thi hành án về tài sản trong các vụ án hình sự và dân sự

 

Đã có văn bản thay thế

 

111

Thông tư liên bộ Trọng tài kinh tế Nhà nước - Bộ Tài chính

2TT - LB

10-01-1992

Hướng dẫn thực hiện chế độ trang phục đối với trọng tài viên trọng tài kinh tế

 

Không còn trọng tài kinh tế.

 

112

Thông tư liên bộ Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1/TT - LB

24-01-1992

Hướng dẫn chế độ trực đêm và chế độ phụ cấp phẫu thuật cho cán bộ công nhân viên ngành y tế

 

Đã có văn bản mới thay thế

 

113

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải

06/TT-LB

09-03-1992

Hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn hành khách

 

Đã có văn bản thay thế

 

114

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Thuỷ sản

7/TTLB

01-04-1992

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 437/ HĐBT về cấp giấy phép thu lệ phí ( người và phương tiện hoạt động nghề cá của nước ngoài) và sử dụng tiền phạt

 

 

 

115

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Y tế

5/TT-LB

11-04-1992

Bổ sung việc quản lý kinh phí của ngân sách trung ương chi cho công tác phòng, chống sốt rét, bướu cổ và tiêm chủng mở rộng

 

Đã có văn bản mới thay thế

 

116

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

16/TT-LB

29-05-1992

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính chương trình quốc gia nước sinh hoạt nông thôn do tổ chức UNICEF viện trợ

 

Không cần dùng

 

117

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

10/TTLB/LĐ-TC

24-07-1992

Hướng dẫn về chính sách cho vay đối với dự án nhỏ giảI quyết việc làm theo Nghị quyết 120/ HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng

 

 

 

118

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Văn hoá - Thông tin

2452/ TTLB

11-08-1992

Chế độ cấp phát, quản lý tài chính đối với các bảo tàng và di tích lịch sử văn hoá

 

 

 

119

Thông tư liên bộ Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

12/TT - LB

18-09-1992

Hướng dẫn thi hành Nghị định 299 /HĐBT về ban hành điều lệ bảo hiểm y tế

 

Đã có văn bản mới

 

120

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch & Đầu tư

1213/TT - LB

26-09-1992

Hướng dẫn việc quản lý tài chính của các chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 1991 - 1995

 

Không cần dùng

 

121

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường

1291 TC/ KHCNMT

08-10-1992

Hướng dẫn việc trích lập và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, tỉnh, thành phố

 

Không còn phù hợp

 

122

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng

60/TT-LB

16-10-1992

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 247/HĐBT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

 

 

 

123

Thông tư liên bộ Bộ Văn hoá - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

80B/TT - LB

01-11-1992

Về việc bổ sung tạm thời một số chính sách đối với văn nghệ sỹ và vận động viên

 

Không còn phù hợp

 

124

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Y tế

14/TT - LB

02-11-1992

Hướng dẫn về trợ cấp tiền thuốc chữa bệnh cho nhân dân vùng cao, miền núi, rừng sâu

 

Không còn phù hợp

 

125

Thông tư liên bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo

22/TT - LB

20-11-1992

Hướng dẫn thực hiện trợ cấp cho giáo viên

Hết hiệu lực

vì đã có phụ cấp ưu đãi mới

 

126

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Ngoại thương

73-TT/LB

27-11-1992

Hướng dẫn thực hiện qui chế đặt và hoạt động của Văn phòng đại diện thường trú các tổ chức bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam

 

Thông tư này được ban hành căn cứ theo Nghị định số 382/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Qui chế đặt và hoạt động của Văn phòng đại diện

 

127

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Y tế

86/TT-LB

30-12-1992

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đề án POD thuộc nguồn viện trợ của Chính phủ Thuỵ-điển cho ngành y tế

 

Do kết thúc dự án

 

128

Thông tư Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Uỷ ban khoa học Nhà nước

03/TTLB/TC-LĐ-UBKHNN

18-03-1993

Hướng dẫn thực hiện chương trình viện trợ nhân đạo của Cộng hoà Séc và Slocakia ( cũ ) để hỗ trợ tạo việc làm và dạy nghề cho lao động Việt Nam về trước thời hạn

 

Thay thế bằng TTLT số 13/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKH&ĐT ngày 8/5/1999

 

129

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải

28/TTLB

30-03-1993

Qui định việc thu lệ phí quản lý xe và lái xe cơ giới đường bộ

 

Đã có văn bản thay thế.

 

130

Quyết định liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Ngoại giao

277 TC/TCĐN

11-05-1993

Quyết định định mức cung cấp tối thiểu cho cán bộ, nhân viên công tác tại các sứ quán

Toàn văn

Được thay bằng QĐ 65 TC/TCĐN ngày 19/01/94

 

131

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

43/TT-LB

31-05-1993

Hướng dẫn việc lập kế hoạch, cấp phát quỹ tiền lương tăng thêm, chi trả và quyết toán quỹ tiền lương theo chế độ tiền lương mới

 

Không còn dùng

 

132

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Toà án Nhân dân tối cao

59 /TTLB

15-07-1993

Hướng dẫn thi hành Nghị định 329/ HĐBT ngày 16/9/92 về lệ phí trong tài và các khoản thu khác khi giải quyết tranh chấp kinh tế và xử lý vi phạm pháp luật.

 

Không còn cơ quan trọng tài kinh tế Nhà nước

 

133

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

13/ TT/ LB

29-07-1993

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 46/ CP ngày 23/6/1993 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ Đảng, chính quyền và kinh phí họat động của các đoàn thể nhân dân ở xã, phường thị trấn

 

Thay thế bằng TT số 99/ 1998 TTLT ngày 19/5/1998 của BTCCBCP-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định số 09/1998/NĐ-CP sửa đổi bổ sung NĐ số 50/CP ngày 26/7/1995 về chế độ sinh hoạt phí đối với xã, phường, thị trấn

 

134

Thông tư Liên bộ Bộ Tài chính - Tổng cục Thống kê

01/TTLB

29-07-1993

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 52/ HĐBT ngày 19/ 2/ 1992 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và thống kê

 

Văn bản hết hiệu lực do Nghị định xử phạt vi phạm hành chính được tách riêng thành 2 lĩnh vực: kế toán và thống kê. Về thống kê, Tổng cục Thống kê đã có thông tư riêng

 

135

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng

17/ TT-LB

29-07-1993

Hướng dẫn cơ chế cấp phát và quản lý vốn đặc biệt chương trình Biển đông trường sa

 

 

 

136

Thông tư liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính

14/TT - LB

06-09-1993

Hướng dẫn thực hiện thu chi học phí giáo dục phổ thông.

Không còn dùng

Bỏ vì đã có văn bản mới thay thế

 

137

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bảo hiểm xã hội Việt Nam

86/TTLB

04-11-1993

Hướng dẫn tạm thời phương thức thu nộp quỹ Bảo hiểm xã hội ( 5% ) và kinh phí công đoàn ( 2% )

 

 

 

138

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Thuỷ sản

03/ TT/ LB

11-11-1993

Chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí và lệ phí về công tác bảo vệ nguồn thu thuỷ sản

 

Đã thay thế bởi TTLB Tài chính- Thuỷ sản số 89 TTLT ngày 27/ 11/ 1995.

 

139

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường

99TC/ KHCNMT

02-12-1993

Quản lý thu, chi tài chính trong hoạt động sáng kiến sở hữu công nghiệp

 

Đã có văn bản thay thế.

 

140

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

110/TT-LB

31-12-1993

Hướng dẫn tạm thời việc thu nộp 5% tiền lương vào quỹ bảo hiểm xã hội thuộc trách nhiệm đóng góp của người lao động

 

Không còn phù hợp

 

141

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Y tế

2/TT-LB

07-01-1994

Hướng dẫn truy thu bảo hiểm y tế năm 1993

 

Không còn dùng

 

142

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Y tế - Uỷ ban chăm sóc bà mẹ và trẻ em

16/TT-LB

05-03-1994

Hướng dẫn quản lý, cấp phát kinh phí cho chương trình quốc gia phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

 

Đã có văn bản mới

 

143

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

19/TT-LB

07-03-1994

Hướng dẫn tạm thời về thu quỹ 15% bảo hiểm xã hội do ngành lao động thương binh và xã hội quản lý

 

Không còn phù hợp

 

144

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

27/TT-LB

30-03-1994

Quy định chế độ thu và quản lý sử dụng lệ phí phí tổn về công tác bảo vệ và kiểm dịch thực vật

 

Lạc hậu

 

145

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước

12/TT-LB

01-04-1994

Hướng dẫn thu hồi và sử dụng vốn vay đến hạn trả của quỹ quốc gia giải quyết việc làm

 

Thay thế bằng Thông tư 13/1999 ngày 8/5/1999

 

146

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

33/TT-LB

14-04-1994

Hướng dẫn bổ sung Thông tư 19/TT-LB ngày 7/3/1994 về việc quản lý thu chi quỹ bảo hiểm xã hội do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý

 

Không còn phù hợp, đã thay thế

 

147

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải

30 TT/LB

10-08-1994

Hướng dẫn việc bán và thanh toán vé tháng cước qua phà, cầu phao cho cán bộ, công nhân viên chức nhà nước, xã viên hợp tác xã đi làm việc hàng ngày qua bến phà, cầu phao.

 

 

 

148

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Y tế

71 TT/LB

25-08-1994

Hướng dẫn cơ chế quản lý, cấp phát và quyết toán các khoản chi của các chương trình y tế quốc gia phòng chống sốt rét, phòng chống bướu cổ, tiêm chủng mở rộng và phòng chống bệnh AIDS thuộc ngân sách Trung ương.

 

Đã có văn bản mới thay thế

 

149

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng

2411/TTLB

27-12-1994

Về thực hiện chế độ chi tiêu đối với sự nghiệp quốc phòng ở địa phương trong tình hình mới

Thay thế bởi TT-91-TC-QP ngày 29/6/1998

 

 

150

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng

06/TTLB

06-01-1995

Hướng dẫn một số điểm về tài chính và ngân sách trong quân đội theo Quyết định số 829/TTg ngày 30-12-1995 của Chính phủ

Thay thế bởi TTLT QP-TC ngày 29/6/1998

 

 

151

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước

02/TTLB/LĐ-TC-UBKHNN

10-02-1995

Hướng dẫn bổ sung việc thực hiện chương trình viện trợ nhân đạo của cộng hoà Séc và Slovakia ( cũ )

 

Thay thế bằng TTLT số 13/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKH&ĐT ngày 8/5/1999

 

152

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước

03/TTLB/LĐ-TC-UBKHNN

10-02-1995

Hướng dẫn bổ sung đối tượng cho vay, quy trình chuyển vốn, nhiệm vụ thẩm định của Kho bạc Nhà nước về việc kiểm tra liên Bộ đối với các dự án Quỹ quốc gia giảI quyết việc làm

 

Thay thế bằng TTLT số 13/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKH&ĐT ngày 8/5/1999

 

153

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng

101/TTLB

21-06-1995

Hướng dẫn xử lý xe mô tô 2 bánh có nguồn nhập trái phép đang lưu hành trong một số đơn vị quân đội

Thực hiện xong

 

 

154

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Uỷ ban dân tộc miền núi

50/TTLB

03-07-1995

Hướng dẫn quản lý cấp phát, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ dân tộc thiểu số, dân tộc Khơ me, Chăm đặc biệt khó khăn

 

 

 

155

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ

125/TTLB

25-03-1996

hướng dẫn Quyết định 779/ TTg ngày 1/ 12/ 1995 về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy tại các trường công lập

 

Được thay bằng TT số 147/1998/TT-LT ngày 5/3/1998 của liên Bộ BTCCBCP-BGD-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Quyết định số 973/ 1997 QĐ/ TTg ngày 17/11/ 1997 của TTCP về chế độ phụ cấp ưu đãi giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các trường công lập

 

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 100/2000/QD-BTC

Hanoi, June 16, 2000

 

DECISION

PROMULGATING THE LIST OF INTER-MINISTERIAL AND JOINT CIRCULARS WHICH CEASE TO BE LEGALLY EFFECTIVE

THE FINANCE MINISTER

Pursuant to the November 12, 1996 Law on Promulgation of Legal Documents;
Pursuant to the Government’s Decree No.101/CP of September 23, 1997 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Promulgation of Legal Documents;
Pursuant to the Prime Minister’s Decision No.355/TTg of May 28, 1997 on the establishment of the Government’s Steering Committee for general revision and systematization of legal documents and the plan for general revision and systematization of legal documents in 1997-1998;
Pursuant to the Government’s Decree No.178/CP of October 28, 1994 on the tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
After consulting and reaching agreements with the concerned ministries and branches;
At the proposals of the Director of the Department for Financial Policies and the heads of the units attached to and under the Ministry of Finance,

DECIDES:

Article 1.- To promulgate the list of inter-ministerial and joint circulars which had been promulgated jointly by the Ministry of Finance, as the key player, and other ministries and branches by April 30, 1998, which now cease to be legally effective (see the list enclosed herewith).

Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its signing.

Article 3.- The ministries, the ministerial-level agencies, the agencies attached to the Government, the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities and the units attached to and under the Ministry of Finance shall have to implement this Decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

FINANCE MINISTER
Nguyen Sinh Hung

 

LIST

OF 155 INTER-MINISTERIAL AND JOINT CIRCULARS WHICH HAD BEEN PROMULGATED JOINTLY BY THE FINANCE MINISTRY, AS THE KEY PLAYER, AND OTHER MINISTRIES AND BRANCHES BY APRIL 30, 1998, WHICH NOW CEASE TO BE LEGALLY EFFECTIVE
(Promulgated together with the Finance Minister’s Decision No.100/2000/QD-BTC of June 16, 2000)

No.

Forms of documents

Code numbers of documents

Date of promulgation

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1

Inter-ministerial Decision of the Ministry of Finance(MOF) and the Ministry for Foreign Affairs (MFA)

276/QDLB

June 21, 1976

Deciding the minimum allowance levels for officials and employees working in embassies

2

Joint Circular of the MOF and the State Bank of Vietnam (SBV)

8/TC-CDKT

June 2, 1977

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3

Inter-ministerial Circular of the MOF and the Ministry of Defense (MOD)

10/TTLB

August 3, 1978

On the management of funds for mobilizing and building up reserve forces

4

Joint Circular of the MOF and the General Department of Post and Telecommunications (GDPT)

2918/TTLB

October 14, 1978

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5

Joint Circular of the MOF and the General Department of Statistics (GDS)

425/TTLB

October 31, 1978

Guiding the property inventory at 0:00 on January 1st, 1979

6

Joint Circular of the MOF and the SBV

5/TTLB

March 7, 1979

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.7

Joint Circular of the MOF and the SBV

28/TC-NHNN

May 5, 1979

Guiding the handling of the banking system of the old regime in South Vietnam

8

Inter-ministerial Circular of the MOF and the Ministry of Food and Foodstuff (MOFF)

8/TTLB-TC- LTTP

February 1st, 1980

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.9

Joint Circular of the MOF, the Ministry of Communications and Transport (MOCT) and the Ministry of Education and Training (MOET)

17/TTLB

October 29, 1980

Guiding the calculation of passenger transport fare applicable to workers, employees, students, war invalids as well as workers and employees who have retired for their travel on personal business

10

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOD

88/TTLB

June 12, 1981

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.11

Joint Circular of the MOF, the Ministry of Food (MF) and the SBV

10/TTLB-TC- LT-NH

March 31, 1982

Guiding the determination of prices for paying agriculture tax with paddy and subsidiary food

12

Inter-ministerial Circular of the MOF and the Ministry of Agriculture (MOA)

14/TTLB

June 18, 1982

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.13

Joint Circular of the MOF, the MF and the SBV

16/TTLB- TC-LT-NH

July 28, 1982

Changing and supplementing a number of points on paying agriculture tax with paddy

14

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOCT

2699/TTLB

September 14, 1982

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.15

Joint Circular of the MOF and the SBV

33/TTLB

December 10, 1982

On the year-end closure of budgetary revenue and expenditure books

16

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MFA

43/TTLB

January 24, 1983

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.17

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MFA

100/TTLB

March 18, 1983

Deciding the minimum allowance level for officials working in Hong Kong

18

Joint Circular of the MOF and the General Land Administration (GLA)

53/TTLB

April 26, 1983

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.19

Inter-ministerial Circular of the MOF and the Ministry of Foreign Trade (MOFT)

21/TTLB

October 21, 1983

On the hand-over, printing, distribution and allocation of commodity ration purchase tickets

20

Inter-ministerial Circular of the MOF and the Ministry of Health (MOH)

29/TTLB

November 28, 1983

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.21

Inter-ministerial Circular of the MOF and the Ministry of Culture and Information (MOCI)

2669/TTLB

December 20, 1983

Regime of training and allowances for students of the Arts Schools

22

Inter-ministerial Circular of the Ministry of Forestry and the MOF

1/TTLB

January 18, 1984

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.23

Joint Circular of the MOF and the GDPT

16/TTLB

February 29, 1984

Guiding the deduction and remittance of 10% of profit of the postal service to local budgets according to Resolution No.138/HDBT of November 19, 1983 of the Council of Ministers

24

Joint Circular of the MOF and the Civil Aviation Administration (CAA)

07/TTLB

March 2, 1984

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.25

Joint Circular of the MOF and the GDPT

16/TTLB

March 29, 1984

Guiding the deduction and remittance of 10% of profit of the postal service to local budgets according to Resolution No.138/HDBT of November 19, 1983

26

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOCT

18/TTLB

April 3, 1984

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.27

Joint Circular of the MOF and the SBV

23/TTLB

May 21, 1984

Guiding the deduction and remittance of 10% of profit of the banking service to local budgets according to Resolution No.138/HDBT of November 19, 1983

28

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOA

30/TTLB

August 10, 1984

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.29

Joint Circular of the MOF and the Commission for Physical Training and Sports (CPTS)

36/TTLB

September 21, 1984

Guiding the financial management regime applicable to the 1985 Physical Training and Sports Competition

30

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOD

45/TTLB

October 30, 1984

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.31

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOCT

4/TTLB

February 28, 1985

Promulgating the economic cost-accounting regime applicable to land-road bridge managing and repairing enterprises

32

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOFT

4/TTLB

March 6, 1985

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.33

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOH

8/TTLB

April 14, 1986

Readjusting the average spending norms for a hospital bed per year applicable to hospitals managed by the provinces and cities and various branches

34

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOCT

106/TTLB

May 5, 1986

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.35

Joint Circular of the Central Emulation Committee (CEC), the MOLISA and the MOF

39/TTLB

May 7, 1986

Guiding the regime of awarding emulation titles and year-end rewards for fulfillment of tasks

36

Inter-ministerial Circular of the Ministry of Forestry and the MOF

6/TTLB

June 14, 1986

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.37

Joint Circular of the MOF and the GDPT

7/TTLB

June 20, 1986

Guiding the implementation of Decision No.112/HDBT on organization of commune post offices and Resolution No.235/HDBT on the livelihood allowances for heads of post offices and commune postmen

38

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOA

16/TTLB

August 11, 1986

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.39

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOH

17/TTLB

September 5, 1986

Readjusting the average spending norms for a hospital bed per year applicable to the centrally-run hospitals

40

Joint Circular of the MOF, the GDPT and the MFA

27/TTLB

September 23, 1986

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.41

Inter-ministerial Circular of the MOET and the MOF

961/TTLB

October 6, 1986

On granting of scholarships to Lao and Cambodian students studying in Vietnam

42

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOCT

3218/TTLB

October 7, 1986

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.43

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOFF

35/TTLB

October 29, 1986

Guiding the collection and payment of agricultural tax in farm produce

44

Joint Circular of the MOF and the Government Pricing Committee (GPC)

23/TTLB

October 30, 1986

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.45

Joint Circular of the MOF and the General Department of Tourism (GDT)

1108/TTLB

November 24, 1986

Stipulating the collection levels and use of service charges in the tourist sector

46

Joint Circular of the MOF, the MOLISA and the SBV

51/TTLB

December 17, 1986

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.47

Inter-ministerial Circular of the MOET and the MOF

44/TTLB

December 25, 1986

Guiding the training scholarship and livelihood allowance for students of universities, colleges and vocational intermediate schools

48

Joint Circular of the MOF and the GLA

343/TTLB

March 5, 1987

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.49

Inter-ministerial Circular of the MOF, the MOLISA and the MFA

02/TTLB

June 15, 1987

Guiding the amendment and supplement to the regime applicable to workers and State employees who act as experts or serve experts in assistance to Laos and Cambodia

50

Inter-ministerial Circular of the MOF, the MFA, the Ministry of the Interior (MOI) and the Ministry of Justice (MOJ)

34/TTLB

June 22, 1987

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.51

Joint Circular of the MOF and the GLA

39/TTLB

July 20, 1987

Guiding the elaboration of cost estimates for measuring and mapping plans

52

Inter-ministerial Decision of the MOF and the MFA

323/QDLB

October 26, 1987

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.53

Joint Circular of the MOF and the GDS

61/TTLB

November 18, 1987

Guiding the State budget’s table of contents

54

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOCT

66/TTLB

December 4, 1987

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.55

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOCT

58/TTLB

December 14, 1987

Amending and supplementing a number of points on the collection of land-road and inland waterway transport charges

56

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MFA

14/TTLB

April 21, 1988

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.57

Joint Circular of the MOF and the GDS

3/TTLB

June 2, 1988

Guiding the hand-over of operation funds and assets of the provincial/municipal Departments of Statistics to the localities for management

58

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOLISA

17/TT-LB

May 16, 1988

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.59

Joint Circular of the MOF and the Committee for Population & Family Planning (CPFP)

20/TTLB

June 6, 1988

Guiding the management and use of funds for the general population census

60

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOLISA

11/TTLB

June 9, 1988

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.61

Joint Circular of the MOF, the MOFF and the National Reserves Department (NRD)

23/TCTNN

June 13, 1988

On the organization of collection, remittance, settlement, management and use of the agricultural tax paddy

62

Inter-ministerial Circular of the Ministry of Agriculture and Food Industry (MOAFI), the MOF and the MOH

13/TTLB

July 18, 1988

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.63

Inter-ministerial Circular of the MOET and the MOF

32/TTLB

August 1st, 1988

Guiding the average expense level for a general education school pupil of all grades and school protection fund

64

Joint Circular of the MOF, the MOH, the State Science and Technique Committee(SSTC) and the MOET

37/TTLB

August 30, 1988

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.65

Joint Circular of the MOF and the Central Administration Board

01/TTLB

September 22, 1988

Guiding the implementation of the Party Secretariat’s Directive on the Party’s financial work

66

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOD

170/TTLB

October 29, 1988

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.67

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOH

27/TTLB

November 3, 1988

Amending and supplementing a number of provisions of Inter-ministerial Circular No.10/TTLB of March 28, 1983 of the MOH and the MOF on the assignment of responsibilities for financial management of the family planning work

68

Inter-ministerial Circular of the Ministry of Forestry and the MOF

27/TTLB

November 30, 1988

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.69

Joint Circular of the MOF and the SBV

54/TTLB

December 24, 1988

Guiding the year-end closure of budgetary revenue-expenditure books and the 1998 State budget

70

Joint Circular of the MOF and the GDPT

1/TTLB

January 3, 1989

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.71

Joint Circular of the MOF, the MOFF and the NRD

9/TTLB-TC- NN-CNTP-DT

April 20, 1989

Guiding the organization of collection, remittance, payment, management and use of the agricultural tax paddy

72

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOFT

11/TTLB

April 25, 1989

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.73

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOH

13/TTLB

June 15, 1989

Guiding the use of aid and self-acquired foreign currencies of the MOH

74

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOH

14/TTLB

June 15, 1989

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.75

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOLISA

22/TTLB

June 16, 1989

Modifying the mode of paying social insurance premium managed by the Labor, War Invalids and Social Affairs branch

76

Inter-ministerial Circular of the MOF and the Ministry of Science, Technology and Environment(MOSTE)

788/TC- KHCNMT

June 23, 1989

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.77

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOD

24/TTLB

June 24, 1989

Prescribing the regime of allocating operation fund quotas to cost estimate- drafting units in the armed forces

78

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOD

589/TTLB

May 16, 1989

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.79

Inter-ministerial Circular of the MOET and the MOF

9/TTLB

August 2, 1989

Guiding the implementation of regimes and policies for crech and kindergarten teachers in communes and wards

80

Inter-ministerial Circular of the MOET and the MOF

16/TTLB

August 14, 1989

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.81

Inter-ministerial Circular of the MOF and the Ministry of Water Conservancy (MOWC)

38/TTLB

October 9, 1989

Guiding the distribution and management of incomes of the MOWC’s units that send their personnel to the Republic of Iraq to work on labor cooperation program

82

Inter-ministerial Decision of the MOF and the MFA

202/QDLB

November 24, 1989

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.83

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOH

01/TTLB

January 4, 1990

Guiding the distribution and management of incomes of officials and employees of the MOH working in Iraq on labor cooperation program

84

Inter-ministerial Circular of the MOET and the MOF

7/TTLB

February 27, 1990

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.85

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOH

5/TTLB

March 26, 1990

Amending the regime of night duty allowances for medical officials and employees

86

Inter-ministerial Circular of the Ministry of Forestry and the MOF

09/TTLB

May 5, 1990

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.87

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOI

25/TTLB- TC-NV

July 7, 1990

Guiding the organization of protection of the State Treasury system

88

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOLISA

29/TTLB

July 25, 1990

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.89

Inter-ministerial Decision of the MOF and the MFA

308/QDLB

August 14, 1990

Deciding the minimum allowance levels for officials and employees working in embassies

90

Inter-ministerial Decision of the MOF and the MFA

309/QDLB

August 14, 1990

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.91

Inter-ministerial Decision of the MOF and the MFA

310/QDLB

August 14, 1990

Deciding the minimum allowance levels for officials and employees working in embassies

92

Inter-ministerial Circular of the MOET and the MOF

23/TTLB

August 31, 1990

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.93

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOD

02/TTLB

November 19, 1990

Guiding the implementation of Decision No.268/CT of the Chairman of the Council of Ministers

94

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOH

24/TTLB

December 13, 1990

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.95

Inter-ministerial Decision of the MOF and the MFA

06/TTLB

January 18, 1991

Guiding the procedures for payment of money to persons who have returned home from Iraq on the labor cooperation program

96

Inter-ministerial Decision of the MOF and the MFA

72/QDLB

March 4, 1991

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.97

Inter-ministerial Decision of the MOF and the MFA

73/QDLB

March 4, 1991

Deciding the minimum allowance levels for officials and employees working in embassies

98

Inter-ministerial Decision of the MOF and the MFA

74/QDLB

March 4, 1991

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.99

Joint Circular of the Ministry of Construction (MOC), the State Planning Committee (SPC), the MOF and the SBV

01/TTLB

March 9, 1991

Guiding the implementation of the Regulation on capital construction management issued together with Decree No.385/HDBT of November 7, 1990 of the Council of Ministers

100

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOCT

63/TTLB

March 13, 1991

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.101

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOH

09/TTLB

April 4, 1991

Guiding and supplementing the regulations on the allocation and management of funds for malaria prevention and combat

102

Inter-ministerial Circular of the MOC, the MOLISA, the MOI and the MOF

03/TTLB

April 8, 1991

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.103

Joint Circular of the MOF and the Committee for Population and Family Planning (CPFP)

133/TTLB

April 17, 1991

Guiding the allocation and management of non-business population and family planning funds

104

Inter-ministerial Circular of the MOF and the Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD)

67/TTLB

November 15, 1991

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.105

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOH

25/TTLB

November 21, 1991

Guiding the financial management of project 3844 funded by the Food and Agricultural Organization (FAO)

106

Joint Circular of the MOF, the GDPT and the MOCT

224/TTLB

November 25, 1991

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.107

Inter-ministerial Circular of the MOF the Ministry of Security (MOS) and the MFA

71/TTLB

December 5, 1991

On the collection of the fee for granting of passports, various papers and certifications to foreigners and Vietnamese citizens on their entry into, exit from and/or residence in Vietnam

108

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOCT

78/TTLB

December 26, 1991

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.109

Joint Circular of the MOF and the General Department of Customs (GDC)

1010/TTLB

December 31, 1991

Stipulating the collection levels and use of customs fees

110

Joint Circular of the Supreme Peoples Court (SPC), the MOJ and the MOF

1/TTLB

January 10, 1992

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.111

Joint Circular of the State Economic Arbitration (SEA) and the MOF

2/TTLB

January 10, 1992

Guiding the implementation of regime on uniforms for economic arbitrators

112

Inter-ministerial Circular of the MOH, the MOF and the MOLISA

1/TTLB

January 24, 1992

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.113

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOCT

06/TTLB

March 9, 1992

Guiding the implementation of regime of accident insurance for passengers

114

Inter-ministerial Circular of the MOF and the Ministry of Aquatic Resources (MOAR)

7/TTLB

April 1st, 1992

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.115

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOH

5/TTLB

April 11, 1992

Supplementing the management of the central budget’s funds for malaria and goiter prevention and combat, and the expanded vaccination

116

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOLISA

16/TTLB

May 29, 1992

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.117

Inter-Ministerial Circular of the MOF and the MOLISA

10/TTLB/LD- TC

July 24, 1992

Guiding the policy on providing loans to small employment projects according to Resolution No.120/HDBT of the Council of Ministers

118

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOCI

2452/TTLB

August 11, 1992

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.119

Inter-ministerial Circular of the MOH, the MOF and the MOLISA

12/TTLB

September 18, 1992

Guiding the implementation of Decree No.299/HDBT promulgating the Regulation on medical insurance

120

Inter-ministerial Circular of the MOF and the Ministry of Planning and Investment (MOPI)

1213/TTLB

September 26, 1992

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.121

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOSTE

1291/TC- KHCNMT

October 8, 1992

Guiding the deductions for, setting up and use of the scientific and technological development fund of the ministries, provinces and cities

122

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOD

60/TTLB

October 16, 1992

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.123

Inter-ministerial Circular of the Ministry of Culture, the MOF and the MOLISA

80B/TTLB

November 1st, 1992

Provisionally supplementing a number of policies toward writers, artists and athletes

124

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOH

14/TTLB

November 2, 1992

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.125

Inter-ministerial Circular of the MOLISA, the MOF and the MOET

22/TTLB

November 20, 1992

Guiding the implementation of the regime of allowances for teachers

126

Inter-ministerial Circular of the MOF and the Ministry of Foreign Trade (MOFT)

73/TTLB

November 27, 1992

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.127

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOH

86/TTLB

December 30, 1992

Guiding the financial management of POD project funded by the Swedish government’s aids for the health service

128

Joint Circular of the MOF, the MOLISA and the State Science Committee (SSC)

03/TTLB/TC- LD-UBKHNN

March 18, 1993

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.129

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOCT

28/TTLB

March 30, 1993

Stipulating the collection of fees for management of land-road motorized vehicles and drivers thereof

130

Inter-ministerial Decision of the MOF and the MFA

277/TC-TCDN

May 11, 1993

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.131

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOLISA

43/TTLB

May 31, 1993

Guiding the planning and allocation of additional wage funds, disbursement and final settlement of wage funds according to the new wage regime

132

Joint Circular of the MOF and the SPC

59/TTLB

July 15, 1993

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.133

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOLISA

13/TTLB

July 29, 1993

Guiding the implementation of Decision No. 46/CP of June 23, 1993 of the Prime Minister on the regime of livelihood allowances for the Party and administration officials and the operation funds of the mass organizations in communes, wards and district townships

134

Joint Circular of the MOF and the GDS

01/TTLB

July 29, 1993

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.135

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOD

17/TTLB

July 29, 1993

Guiding the mechanism of allocating and managing special capital for Bien Dong (the East Sea) and Truong Sa (Spratly Archipelagoes) program

136

Inter-ministerial Circular of the MOET and the MOF

14/TTLB

September 6, 1993

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.137

Inter-ministerial Circular of the MOF and the Vietnam Social Insurance (VSI)

86/TTLB

November 11, 1993

Provisionally guiding the mode of collecting and paying premium to the social insurance fund (5%) and trade union operation fee (2%)

138

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOAR

03/TTLB

November 11, 1993

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.139

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOSTE

99/TTLB-TC- KHCNMT

December 2, 1993

On the management of financial revenues and expenditures in activities of industrial property innovations

140

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOLISA

110/TTLB

December 31, 1993

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.141

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOH

2/TTLB

January 7, 1994

Guiding the retrospective collection of 1993 medical insurance premiums

142

Joint Circular of the MOF, the MOH and the Committee of Care for Mothers and Children

16/TTLB

March 5, 1994

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.143

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOLISA

19/TTLB

March 7, 1994

Provisionally guiding the collection of the 15% social insurance fund managed by the war invalids and social affairs sector

144

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MARD

27/TTLB

March 30, 1994

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.145

Joint Circular of the MOF, the MOLISA and the SPC

12/TTLB

April 1st, 1994

Guiding the recovery and use of loans borrowed by the National Employment Fund, which are due for repayment

146

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOLISA

33/TTLB

April 14, 1994

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.147

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOCT

30/TTLB

August 10, 1994

Guiding the sale and settlement of monthly ferry and/or pontoon bridge toll tickets to officials and employees who daily go to their workplaces through ferry landings and/or pontoons

148

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOH

71/TTLB

August 25, 1994

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.149

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOD

2411/TTLB

December 27, 1994

On the implementation of the regime of expenses for national defense activities in localities in the new situation

150

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOD

06/TTLB

January 6, 1995

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.151

Joint Circular of the MOF, the MOLISA and the SPC

02/TTLB/LD- TC-UBKHNN

February 10, 1995

Additionally guiding the implementation of the humanitarian aid program of the former Republic of Czechoslovakia

152

Joint Circular of the MOF, the MOLISA and the SPC

03/TTLB/LD- TC-UBKHNN

February 10, 1995

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.153

Inter-ministerial Circular of the MOF and the MOD

101/TTLB

June 21, 1995

Guiding the handling of motorcycles with illegal import origin, which are circulated in a number of army units

154

Joint Circular of the MOF and the Committee for Ethnic Minorities and Mountainous Areas

50/TTLB

July 3, 1995

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.155

Joint Circular of the MOF and the Government Commission for Organization and Personnel

125/TTLB

March 25, 1996

Guiding Decision No.779/TTg of December 1st, 1995 on the regime of preferential allowances for teachers who personally teach at public schools

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 100/2000/QĐ-BTC ngày 16/06/2000 công bố Danh mục Thông tư liên tịch đã hết hiệu lực pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.372

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.65.228