Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 10/QĐ-UBND năm 2013 về Danh mục thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang

Số hiệu: 10/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 04/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/QĐ-UBND

An Giang, ngày 04 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIẢI QUYẾT THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính các cơ quan chuyên môn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Xét đề nghị của Chánh văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 16/TTr-VP.UBND ngày 04 tháng 01 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục các thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) trên địa bàn tỉnh An Giang như sau:

1. Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai.

2. Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thành lập và phát triển doanh nghiệp.

3. Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thành lập và phát triển khu kinh tế tập thể, hợp tác xã.

4. Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng.

5. Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nhà ở và công sở.

6. Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đường bộ.

7. Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đường thủy nội địa không thuộc diện đăng kiểm.

8. Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực môi trường.

9. Một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực văn hóa, bao gồm:

a) Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke;

b) Thủ tục cấp giấy phép hoạt động thể dục, thể thao.

10. Các thủ tục hành chính về thuế để giải quyết các thủ tục hành chính theo danh mục Quyết định này thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện.

11. Việc thu, nộp phí, lệ phí để giải quyết các thủ tục hành chính theo danh mục Quyết định này thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện.

Điều 2. Việc giải quyết các thủ tục hành chính nêu ở Điều 1 Quyết định này thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành và được Chủ tịch UBND tỉnh công bố.

Điều 3. Các thủ tục hành chính không thuộc danh mục Quyết định này thì việc tiếp nhận giải quyết và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức thực hiện tại cơ quan chuyên môn theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện:

1. Bố trí cán bộ, công chức, viên chức đúng chuyên môn, nghiệp vụ làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện.

2. Niêm yết công khai, cụ thể các quy định, thủ tục hành chính, giấy tờ, hồ sơ, mức thu phí, lệ phí (nếu có) và thời gian giải quyết các thủ tục hành chính nêu ở Điều 1 Quyết định này tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện.

3. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ và Sở Nội vụ về cách thức giao tiếp với tổ chức, cá nhân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện.

4. Thông tin, tuyên truyền về hoạt động của cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đang thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện để tổ chức, cá nhân biết.

5. Trình Chủ tịch UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) điều chỉnh, bổ sung danh mục thủ tục hành chính (nếu có) giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện.

6. Xây dựng Đề án thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND cấp huyện trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 5. Trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục thuế tỉnh:

1. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực quản lý cho các cán bộ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại các Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện.

2. Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ thường xuyên kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính tại các Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện.

3. Lãnh đạo các cơ quan Thuế, Kho bạc nhà nước có trách nhiệm bố trí cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện để thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định tại Khoản 10 và Khoản 11 Điều 1 Quyết định này.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 08/9/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc ban hành danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND thành phố Long Xuyên.

Điều 7. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Website Chính phủ;
- Website tỉnh An Giang;
- Cục kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp (b/c);
- TT.Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn Phòng UBND tỉnh;
- Sở, Ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn (qua email);
- Trung tâm Công báo, Tin học – VP. UBND tỉnh (đăng Công báo);
- Lưu: VT, TH, KSTT.

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 10/QĐ-UBND năm 2013 về Danh mục thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.708

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74