Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 10/2007/QĐ-UBND phân công trách nhiệm thực hiện quản lý đánh số, gắn biển số nhà do tỉnh Sơn La ban hành

Số hiệu: 10/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Chí Thức
Ngày ban hành: 04/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2007/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 04 tháng 5 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN QUẢN LÝ ĐÁNH SỐ, GẮN BIỂN SỐ NHÀ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số: 110/TTr-SXD ngày 23 tháng 3 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công trách nhiệm thực hiện quản lý đánh số, gắn biển số nhà tại các khu đô thị và điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La theo Quy chế đánh số và gắn biển số nhà ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Điều 2. Sở Xây dựng, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã; UBND Phường, Thị trấn có trách nhiệm:

1. Sở Xây dựng Sơn La

a) Quy định màu sắc và chất liệu của các loại biển nêu tại khoản 4 và 5 điều 13 của Quy chế đánh số và gắn biển số nhà;

b) Quy định kích thước biển số nhà trong ngõ ngách, nhà trong ngách, nêu tại điểm b khoản 2 điều 14 của Quy chế đánh số và gắn biển số nhà;

c) Quy định kích thước biển tên nhóm nhà, nêu tại điểm d khoản 2 điều 14 của Quy chế đánh số và gắn biển số nhà;

d) Quy định việc đánh số nhà và gắn biển số nhà đối với đường phố và khu vực đã có số nhà trước đây, việc áp dụng Quy chế đánh số và gắn biển số nhà sao cho phù hợp điều kiện cụ thể của tỉnh Sơn La;

e) Lập và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đánh số và gắn biển số nhà tại các khu đô thị và điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La. Hướng dẫn các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn;

f) Kiểm tra đôn đốc và thực hiện Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn;

2. Sở Tài chính

Cân đối kinh phí hàng năm và hướng dẫn việc thu nộp và sử dụng phí gắn biển số nhà (bao gồm biển số nhà, biển số căn hộ, biển tên nhóm nhà, ngôi nhà, biển số tên nhà) theo các quy định tại Nghị quyết số 129/2006/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La.

3. UBND các huyện, thị xã

a) Tổ chức triển khai việc đánh số, gắn biển số nhà trên địa bàn quản lý, theo Quy chế đánh số và gắn biển số nhà ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và hướng dẫn của Sở Xây dựng, Sở Tài chính.

Căn cứ kế hoạch đánh số và gắn biển số nhà được UBND tỉnh phê duyệt, UBND các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch chi tiết đánh số, gắn biển số nhà tại địa bàn quản lý để triển khai thực hiện.

b) Phòng quản lý đô thị thị xã hoặc phòng hạ tầng kinh tế huyện là cơ quan đầu mối xây dựng kế hoạch tham mưu cho UBND huyện, thị xã thực hiện công tác đánh số, gắn biển số nhà. Tổng hợp, lập hồ sơ trình Chủ tịch UBND huyện, thị xã cấp giấy chứng nhận số nhà cho các hộ được gắn biển theo Quy chế đánh số và gắn biển số nhà ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và hướng dẫn của Sở Xây dựng.

c) Tổ chức thanh tra, xử lý các vi phạm về quản lý đánh số và gắn biển số nhà theo thẩm quyền. Báo cáo kết quả thực hiện đánh số và gắn biển số nhà định kỳ sáu tháng một lần gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng.

4. UBND phường, thị trấn

1. Trực tiếp triển khai thực hiện đánh số và gắn biển số nhà cho các hộ trên địa bàn phường, tiểu khu do phường trực tiếp quản lý. Trao giấy chứng nhận biển số nhà và thu nộp đúng, đủ kinh phí theo quy định của tỉnh.

2. Tổ chức tuyên truyền và phổ biến toàn bộ nội dung Quy chế đánh số và gắn biển số nhà đến các tổ dân phố và tiểu khu, để các chủ sở hữu hoặc người sử dụng nắm được lợi ích và chấp hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà.

3. Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn theo thẩm quyền, báo cáo và kiến nghị với UBND huyện, thị xã xử lý những trường hợp vượt quá thẩm quyền.

Điều 3. Kinh phí thực hiện.

1. Kinh phí để đánh số nhà, gắn biển tên ngõ, ngách sử dụng ngân sách địa phương. Kinh phí gắn biển số (bao gồm biển số nhà, biển số căn hộ, tên nhóm nhà, ngôi nhà, biển số tầng nhà, cầu thang) sử dụng từ nguồn thu lệ phí cấp biển số nhà.

2. Việc quản lý, sử dụng kinh phí đánh số và gắn biển số nhà thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Chủ tịch UBND phường, thị trấn; Thủ trưởng các ngành, cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc hoặc chưa phù hợp, các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện thị xã, UBND các phường, thị trấn báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Xây dựng ) để xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (B/c);
- TT: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (B/c);
- TT UBND tỉnh;
- Cục KTVB, Bộ Tư pháp;
- Sở Tư pháp;
- Huyện uỷ, HĐND các huyện, thị xã;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT- Châu 02. 150b.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Chí Thức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 10/2007/QĐ-UBND phân công trách nhiệm thực hiện quản lý đánh số, gắn biển số nhà do tỉnh Sơn La ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.096

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169