Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 10/1998/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 25/05/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10/1998/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 1998 

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ CÁN BỘ CỦA SỞ NHÀ ĐẤT HÀ NỘI"

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 1040/QĐ-UB ngày 13/3/1997 về việc thực hiện một số công việc cấp bách về cải cách hành chính tại Hà nội;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố và Giám đốc Sở Nhà đất Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Xác định lại chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế cán bộ của Sở Nhà đất Hà nội.

A – CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ :

I - CHỨC NĂNG:

Sở Nhà đất là cơ quan chuyên môn của UBND thành phố Hà Nội thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về nhà và đất trong khuôn viên có nhà trong phạm vi đô thị, quản lý thống nhất về phát triển nhà, hoạt động kinh doanh dịch vụ nhà trên toàn thành phố, chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp của UBND thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng và các Bộ, Ngành liên quan.

II - NHIỆM VỤ CỦA SỞ NHÀ ĐẤT :

1 - Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, chủ trương, chính sách, Nghị định, quyết định... về nhà và đất trong khuôn viên có nhà tại đô thị của Nhà nước và của UBND thành phố; Xây dựng các văn bản pháp quy thuộc chuyên ngành trình xin ý kiến Bộ Xây dựng, các Bộ, Ngành liên quan, trình UBND thành phố quyết định, trên cơ sở đó hướng dẫn, áp dụng cho phù hợp với tình hình thực tế của Thành phố.

2 - Thiết lập sổ bộ và quản lý hồ sơ nhà và đất trong khuôn viên có nhà của mọi đối tượng bao gồm: Nhà thuộc sở hữu Nhà nước; nhà thuộc sở hữu của các tổ chức và nhà thuộc sở hữu tư nhân (kể cả nhà cho người nước ngoài thuê) trên toàn thành phố. Xác nhận và trả lời các cơ quan về sở hữu đối với các loại nhà.

Thường xuyên chỉnh lý bổ sung đăng ký các biến động về nhà và đất trong khuôn viên có nhà và cập nhật về Sở Địa chính.

3 - Trình UBND thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất trong khuôn viên có nhà đối với những trường hợp;

- Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê hoặc cho các đối tượng có nhu cầu.

- Chủ sử dụng nhà, đất có giấy tờ đủ tiêu chuẩn được coi là hợp lệ, hợp pháp về nhà và đất, làm thủ tục chuyển dịch quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật.

4 - Chỉ đạo, tổ chức gắn biển số nhà trên toàn thành phố theo Nghị quyết của HĐND thành phố.

5 - Là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo chính sách nhà ở và đất ở Thành phố, Ban chỉ đạo Chương trình phát triển nhà ở Thành phố, Hội đồng bán nhà Thành phố.

6 - Tiếp nhận qũy nhà tự quản của các cơ quan TW và Hà Nội để quản lý, hướng dẫn và tổ chức bán nhà ở theo quy định của Nhà nước và của UBND Thành phố. Thu hồi các diện tích cho thuê sử dụng sai mục đích, công năng hoặc sử dụng lãng phí để đưa vào sử dụng có hiệu qủa.

7 - Hướng dẫn các đơn vị trong và ngoài ngành lập kế hoạch phát triển, cải tạo, sửa chữa các loại nhà, tổng hợp báo cáo UBND thành phố và Bộ quản lý chuyên ngành phê duyệt thực hiện.

- Kiểm tra, hướng dẫn, quản lý việc thu tiền cho thuê nhà; điều chỉnh việc sử dụng tiền sửa chữa, cải tạo nhà trong nội bộ ngành báo cáo UBND Thành phố. Giải quyết tranh chấp và hoạch định việc sử dụng các diện tích dùng chung trong các khu nhà cho thuê do Nhà nước quản lý.

8 - Cùng với Sở Địa chính xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của Phòng Địa chính và quản lý nhà ở của các quận, huyện.

9 - Hướng dẫn, chỉ đạo quản lý thống nhất các hoạt động về kinh doanh, dịch vụ nhà (kể cả với các đối tượng là người nước ngoài). Ký hợp đồng cho thuê nhà thuộc sở hữu của thành phố giao cho Sở Nhà đất quản lý. Cấp, gia hạn, thu hồi, hủy giấy phép và hợp đồng cho người nước ngoài thuê nhà trên toàn thành phố.

10 - Tiếp nhận, điều chỉnh diện tích nhà đã sử dụng và thực hiện các quyết định tiếp nhận, điều chỉnh diện tích nhà mới của UBND thành phố để đưa vào quản lý, sử dụng.

11 - Giải quyết các thủ tục theo quy định của luật pháp hiện hành về xác nhận quyền sở hữu đối với nhà và quyền sử dụng đất trong khuôn viên nhà cho các chủ sở hữu, sử dụng có yêu cầu; Làm thủ tục đăng bộ về nhà, đất trong khuôn viên có nhà và các thủ tục sang tên trước bạ về chuyển dịch, mua bán, cho, chia, thừa kế, thế chấp, cầm cố, chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà, đất trong khuôn viên có nhà và thay đổi công năng của nhà và đất trong khuôn viên có nhà để khai thác có hiệu qủa.

Mỗi khi có sự thay đổi quyền sử dụng về diện tích đất thuộc khuôn viên có nhà do chuyển dịch, mua, bán, thừa kế... Sở Nhà đất xác định mốc giới mới, vẽ lại bản đồ, trình UBDN Thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới và cập nhật về Sở Địa chính.

12 - Thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh nhà, sử dụng nhà đất theo chính sách pháp luật của Nhà nước và của UBND thành phố. Giải quyết các tranh chấp về nhà và đất trong khuôn viên có nhà.

13 - Quản lý mỹ quan, kiến trúc và an toàn cho tất cả các loại nhà có sở hữu khác nhau.

14 - Quản lý tổ chức, sắp xếp và đào tạo cán bộ theo phân công, phân cấp của Thành ủy và UBND thành phố.

B – TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ CÁN BỘ CỦA SỞ NHÀ ĐẤT HÀ NỘI

Sở Nhà đất Hà nội là một tổ chức hành chính Nhà nước, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và được sử dụng con dấu riêng theo quy định của pháp luật.

Biên chế cán bộ của Sở Nhà đất ấn định là 80 người, trong biên chế quản lý Nhà nước do UBND thành phố phân bổ hàng năm.

I - Tổ chức bộ máy quản lý của Sở gồm:

- Giám đốc và một số Phó Giám đốc Sở.

- Các Phòng, Ban giúp việc.

1 - Phòng Kinh tế kế hoạch (có chương trình nhà ở, kỹ thuật thẩm kế).

2 - Phòng Hành chính quản trị.

3 - Phòng Tổ chức cán bộ.

4 - Thanh tra nhà đất.

5 - Phòng Trước bạ.

6 - Phòng Quản lý nhà.

7 - Phòng Kinh doanh dịch vụ nhà.

8 - Phòng Pháp chế nhà đất (có quản lý nhà chính sách).

9 - Phòng Thông tin dữ liệu.

10 - Ban thực hiện Nghị định 60/CP, 61/CP.

11 - Ban tiếp nhận và bán nhà tự quản.

II - Các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc Sở Nhà đất: là doanh nghiệp Nhà nước, có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, có tài khoản tại ngân hàng và được sử dụng con dấu riêng theo quy định của pháp luật (có danh sách kèm theo).

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc, Giám đốc Sở Nhà đất Hà nội chỉ đạo biên soạn quy chế, lề lối làm việc, các nội quy, quy định trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân theo hướng "một cửa". Xây dựng mối quan hệ giữa các Phòng, Ban, chuyên viên trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Văn phòng Sở để làm cơ sở cho việc chỉ đạo của Sở thực hiện cải cách hành chính. Các văn bản trên phải được báo cáo về UBND thành phố. Các văn bản liên quan đến việc giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân phải được tuyên truyền công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, công dân biết và thực hiện.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quyết định trước đây của UBND thành phố về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ của Sở Nhà đất.

Trong qúa trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, Sở Nhà đất phản ánh cho Ban Tổ chức chính quyền thành phố để tổng hợp báo cáo UBND thành phố xem xét điều chỉnh.

Điều 3: Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Nhà đất Hà nội, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành liên quan và Chủ tịch UBND các quận, huyện thi hành quyết định này.  

 

Nơi gửi:
- Ban TTCB CP (để b/c)
- Bộ Xây dựng (")
- Thường trực TƯ (")
- Như điều III
- Lưu

TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

CÁC ĐƠN VỊ KINH TẾ CƠ SỞ TRỰC THUỘC SỞ NHÀ ĐẤT HÀ NỘI (GỒM 9 ĐƠN VỊ)
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 10/1998/QĐ-UB ngày 25 tháng 5 năm 1998 của UBND Thành phố Hà nội)

TÊN CÁC ĐƠN VỊ:

1. Công ty kinh doanh nhà số 1 Hà nội.

2. Công ty Kinh doanh nhà số 2 Hà nội.

3. Công ty kinh doanh nhà số 3 Hà nội.

4. Công ty Xây dựng và sửa chữa nhà cửa.

5. Công ty Kinh doanh và xây dựng nhà.

6. Công ty Đầu tư phát triển nhà.

7. Công ty Kinh doanh dịch vụ nhà.

8. Công ty Thiết kế xây dựng nhà.

9. Công ty Tu tạo phát triển nhà

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 10/1998/QĐ-UB ngày 25/05/1998 về việc xác định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế cán bộ của Sở Nhà đất Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.295

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!