Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 09/QĐ-UBND về Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình năm 2013

Số hiệu: 09/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Bùi Văn Thắng
Ngày ban hành: 05/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 05 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình năm 2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội NB;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT; các VP; Trung tâm Tin học-Công báo.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Thắng

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 05/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

STT

Tên văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Cơ quan chủ trì son thảo

Cơ quan phối hợp son thảo

1

Quyết định

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Nội vụ.

2

Quyết định

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp Ninh Bình

Sở Tư pháp

Sở Nội vụ.

3

Quyết định

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Đài Phát thanh và Truyền hình tnh Ninh Bình

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

4

Quyết định

Thực hiện Bộ chsố đánh giá bộ phận "một cửa" cấp huyện

Sở Nội vụ.

Các Sở, Ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

5

Quyết định

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Nội vụ.

6

Quyết định

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Nội vụ.

7

Quyết định

Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Sở Nội vụ.

Các Sở, Ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

8

Quyết định

Ban hành Quy định về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

Sở Nội vụ.

Các Sở, Ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

9

Quyết định

Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lý

Sở Nội vụ.

Các Sở, Ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

10

Quyết định

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Nội vụ, Sở Thông tin và truyền thông, các Sở, Ban, ngành liên quan

11

Quyết định

Ban hành Quy định đơn giá cây giống lâm nghiệp, suất đầu tư trồng, chăm sóc, bảo vệ, khoanh nuôi rừng

SNông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

12

Quyết định

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý và khai thác công trình thủy lợi

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sở Tài chính, Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

13

Quyết định

Điu chỉnh đơn giá min thủy lợi phí theo nội dung Nghị định s 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

14

Quyết định

Quy định mạng lưới bảo vệ thực vật ở cơ sở

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

15

Quyết định

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Sở Thông tin và Truyền thông.

Các Sở, Ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã

16

Quyết định

Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng của các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp

Sở Xây dựng.

Các Sở, Ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã

17

Quyết định

Ban hành Chỉ số giá xây dựng năm 2012

Sở Xây dựng.

Sở Tài chính, các Sở, ngành liên quan; UBND huyện, thành phố, thị xã.

18

Quyết định

Ban hành đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình (phần sửa chữa)

Sở Xây dựng.

Các Sở, Ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

19

Quyết định

Ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình (phần lắp đặt)

Sở Xây dựng.

Các Sở, Ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

20

Quyết định

Ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình (phần xây dựng)

Sở Xây dựng.

Các Sở, Ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

21

Quyết định

Ban hành Quy định về quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Sở Giao thông vận tải.

Các Sở, Ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

22

Quyết định

Ban hành Quy định về điều hành dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2013

Sở Tài chính.

Các Sở, Ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

23

Quyết định

Ban hành một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015 theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, STư pháp, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

24

Quyết định

Ban hành Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Công an tỉnh.

Các Sở, Ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

25

Quyết định

Về việc chi trả thù lao người trông coi, bảo vệ công trình quốc phòng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Các Sở, Ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

26

Quyết định

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân thủ công mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình

Sở Công thương

Các Sở, Ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

27

Quyết định

Ban hành Quy chế phối hợp về tổ chức và quản lý công tác dạy nghề trên địa bàn tnh Ninh Bình

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Các Sở, Ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

28

Chỉ thị

Về việc thăm dò phát hiện, rà phá, thu hồi bom đạn, vật liệu nổ sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Các Sở, Ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

29

Chthị

Về việc trích nộp kinh phí công đoàn

Liên đoàn Lao động tỉnh.

Các Sở, Ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

30

Chỉ thị

Tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

31

Chthị

Tăng cường quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở, Ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã

32

Chỉ thị

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình năm học 2013 - 2014

Sở Giáo dục và Đào tạo.

Các Sở, Ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

33

Chthị

Tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy tại các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp

Công an tỉnh.

Các Sở, Ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

34

Chỉ thị

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 46/2012/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Công an tỉnh.

Các Sở, Ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

35

Chỉ thị

Xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "an toàn về an ninh trật tự" để triển khai thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an

Công an tỉnh.

Các S, Ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 09/QĐ-UBND về Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình năm 2013

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.848
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116