Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 09/2018/QĐ-UBND phân cấp quản lý cán bộ công chức thuộc Ủy ban tỉnh Đắk Lắk

Số hiệu: 09/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Phạm Ngọc Nghị
Ngày ban hành: 16/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2018/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 30/2012/QĐ-UBND NGÀY 07/8/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định s 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyn dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định s 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định v t chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương; Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định về t chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành ph thuộc tỉnh;

Căn cứ Nghị định s 97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 07/8/2012 của UBND tỉnh v ban hành Quy định phân cp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 838/TTr-SNV ngày 29/12/2017 và Công văn số 378/SNV-CCVC ngày 23/3/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 07/8/2012 của UBND tỉnh Đắk Lắk, cụ thể như sau:

1. Sửa đi, bổ sung Điều 1, cụ thể như sau:

“Điu 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết đnh này quy định phân cp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuc UBND tỉnh Đk Lk, bao gm: Việc tuyển dụng, bố trí, phân công sử dụng nhn xét, đánh giá, phân loại, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm bnhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, kỷ luật, điều động, biệt phái luân chuyn, thay đi chức danh nghnghiệp, hưu trí, thôi việc, thực hiện các chính sách tin lương đi với cán bộ, công chức, viên chức”.

2. Sửa đi, bsung Khoản 1 Điều 5, cụ thể như sau:

“1. Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử người đại diện, cử lại người đại diện, cho từ chức, min nhiệm, nhận xét, đánh giá, phân loại, kỷ luật, điều động tiếp nhận, biệt phái, luân chuyển, hưu trí, thôi việc đối vi cán bộ, công chức viên chức, người quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật sau khi có thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, cụ thể như sau:

a) Chức danh Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý:

- Giám đốc, Phó Giám đốc các sở, ban, ngành và tương đương (sau đây gọi chung là sở, ngành);

- Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố;

- Cấp trưởng, cấp phó các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh;

- Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND tỉnh quản lý;

- Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

- Cho ý kiến để Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty quyết định các nội dung về công tác cán bộ đối với Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND tỉnh quản lý;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch các tổ chức Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh;

- Giám đốc, Phó Giám đốc Quỹ đầu tư và phát triển tỉnh.

b) Chức danh Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý:

- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng Trường Trung cấp sư phạm, các Trường Cao đẳng (Không bao gồm các trường Trung cấp, Cao đẳng công lập của các Bộ, ngành đóng trên địa bàn tỉnh);

- Cho ý kiến để Chủ tịch Hội đồng thành viên quyết định các nội dung về công tác cán bộ đối với chức danh Phó tổng Giám đốc các doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND tỉnh quản lý;

- Cho ý kiến để Tổng giám đốc, Giám đốc công ty quyết định các nội dung về công tác cán bộ đối với chức danh Phó Giám đốc các doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND tỉnh quản lý;

- Kiểm soát viên các doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND tỉnh quản lý;

- Trưởng Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng Quỹ đầu tư và phát triển tỉnh;

- Kế toán trưởng các Ban quản lý đầu tư xây dựng tỉnh.

3. Sửa đổi, bổ sung Điểm h khoản 3 Điều 5, cụ thể như sau:

“h) Nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung đối vi cán bộ, công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I”.

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6, cụ thể như sau:

“1. Về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, cho từ chức, miễn nhiệm, nhận xét, đánh giá, phân loại, kỷ luật, hưu trí, thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý:

a) Thực hiện quy trình, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục và trình cơ quan có thẩm quyền quyết định các nội dung về công tác cán bộ đối với các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý của cấp trên.

b) Quyết định các nội dung về công tác cán bộ đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý sau khi thực hiện quy trình, đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định và báo về Sở Nội vụ đtheo dõi, quản lý, gồm các chức danh sau đây:

- Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục và tương đương Chi cục thuộc sở, ngành;

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ngành;

- Cấp trưởng, cấp phó các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở, ngành;

c) Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế Kế toán trưởng, phụ trách kế toán đơn vị và các đơn vị kế toán trực thuộc sau khi có ý kiến thỏa thuận của Sở Nội vụ”.

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 6, cụ thể như sau:

“5. Chế độ tiền lương:

a) Đnghị cơ quan có thẩm quyền quyết định nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên; viên chức giữ chức danh nghề nghiệp từ hạng II trở lên;

b) Quyết định nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống; viên chức giữ chức danh nghề nghiệp từ hạng III trở xuống.

c) Quyết đnh nâng bậc lương trước thời hạn đi với cán b, công chc ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống; viên chức giữ chức danh nghnghiệp từ hạng III trở xuống sau khi có ý kiến thỏa thuận của Sở Nội vụ.”

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 7, cụ th như sau:

“1. Về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển biệt phái, từ chc, miễn nhiệm, nhận xét, đánh giá, phân loại, kỷ luật, hưu trí thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý:

a) Lập thủ tục và trình cơ quan có thẩm quyền quyết định các nội dung v công tác cán bộ đối với các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý của cp trên.

b) Quyết định các nội dung v công tác cán b đi với công chc, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyn quản lý sau khi thực hiện đy đ quy trình hồ sơ, thủ tục theo quy định, có ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy Thành ủy, các cơ quan có liên quan và báo vSở Nội vụ đtheo dõi, quản lý gồm các chức danh sau đây:

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương;

- Cấp trưởng, cấp phó các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch các tổ chức Hội đặc thù cấp huyện;

- Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở, trường phổ thông dân tộc nội trú và các cơ sở giáo dục công lp khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cp huyện.

2. Thc hiện các quy định từ khoản 2 đến khoản 4; từ khoản 6 đến khoản 10 Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 07/8/2012 và khoản 5 Điều 1 Quyết định này.

7. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 8 Điều 8, cụ thể như sau:

“b) Nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghđối với viên chc giữ chức danh nghề nghiệp từ hạng III trở xung.”

8. Sửa đổi khoản 7 Điều 10, cụ thể như sau:

“7. Lp thủ tc trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định các nội dung quy đnh tại Khoản 3 Điu 5 Quy định kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 7/8/2012 của UBND tỉnh (trừ các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu, học tập ở nước ngoài) .

9. Sửa đổi bổ sung điểm d và đim f khoản 8 Điu 10, cụ th như sau:

“d) Quyết định điều động công chức đang công tác tại các cơ quan hành chính thuộc tnh UBND tỉnh quản lý (không thuộc thẩm quyền quản lý của cp trên) đến công tác tại cơ quan Đảng, đoàn thể và các đơn vị, địa phương không thuộc UBND tỉnh quản lý.

f) Nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề; nâng bậc lương trưc thời hạn đối với cán bộ, công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương; viên chức giữ chức danh nghnghiệp hạng II (trừ các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý của cấp trên)”.

10. Bổ sung điểm i vào khoản 8 Điều 10, cụ thể như sau:

“i. Phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ngành và UBND cấp huyện; thỏa thuận để các sở, ngành và UBND cấp huyện cử công chức, viên chức đi ôn tập và dự thi sau đại học”.

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy định này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2018./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kim tra VB - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- y ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Ban Đảng của Tỉnh ủy;
- Sở Tư pháp;
- Công báo, Website tỉnh;
- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh;
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy;
- Lưu: VT, TH (Ph 200b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 09/2018/QĐ-UBND ngày 16/04/2018 sửa đổi quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định 30/2012/QĐ-UBND

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.786

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!