Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 09/2013/QĐ-UBND sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội kèm theo Quyết định 38/2010/QĐ-UBND do Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 09/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 28/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2013/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2010/QĐ-UBND NGÀY 23/8/2010 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Xét tờ trình số 6035/TTr-TNMT ngày 27/12/2012 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý Tài chính, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 của UBND Thành phố Hà Nội như sau:

1. Sửa đổi Khoản 1, Điều 6 như sau:

“Điều 6. Vốn điều lệ

1. Vốn điều lệ do ngân sách Thành phố cấp là 300 (Ba trăm) tỷ đồng Việt Nam.”

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5, 6, Điều 9 như sau:

“ Điều 9. Cho vay với lãi suất ưu đãi

5. Thời hạn cho vay được xác định phù hợp với khả năng nguồn vốn của Quỹ, điều kiện cụ thể của chương trình, dự án vay vốn và khả năng trả nợ của người vay.

a) Đối với các dự án chỉ đầu tư trang thiết bị, không đầu tư xây lắp, với tổng mức đầu tư dưới 10 tỷ đồng, thời hạn cho vay tối đa không quá 03 năm kể cả thời gian ân hạn.

b) Đối với các dự án chỉ đầu trang thiết bị, không đầu tư xây lắp, với tổng mức đầu tư trên 10 tỷ đồng, thời hạn cho vay tối đa không quá 05 năm kể cả thời gian ân hạn.

c) Đối với các dự án có yếu tố đầu tư xây lắp, với tổng mức đầu tư dưới 50 tỷ đồng, thời hạn cho vay tối đa không quá 7 năm kể cả thời gian ân hạn.

d) Đối với các dự án có yếu tố đầu tư xây lắp, với tổng mức đầu tư trên 50 tỷ đồng, thời hạn cho vay tối đa không quá 10 năm kể cả thời gian ân hạn.

Trường hợp đặc biệt, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ xin chủ trương của UBND Thành phố.

6. Lãi suất cho vay của Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội do Chủ tịch Hội đồng quản lý quyết định trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Quỹ nhưng không vượt quá 50% mức lãi suất cho vay thương mại của các tổ chức tín dụng (gồm các Ngân hàng: Ngoại thương, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đầu tư phát triển) tại thời điểm vay.

Trong trường hợp các dự án cấp bách, mang tính chất đặc thù, lãi suất cho vay theo chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội.”

3. Sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 5, Điều 12 như sau:

“ Điều 12. Tài trợ và đồng tài trợ.

5. Mức tài trợ và thẩm quyền quyết định mức tài trợ:

b) Giám đốc Quỹ quyết định số tiền tài trợ (đồng tài trợ) đến 50 triệu đồng Việt Nam.

Với số tiền tài trợ (đồng tài trợ) trên 50 triệu đồng Việt Nam đến 200 triệu đồng Việt Nam: Giám đốc Quỹ đề xuất Chủ tịch Hội đồng quản lý xem xét, quyết định.

Với số tiền tài trợ (đồng tài trợ) trên 200 triệu đồng Việt Nam: Giám đốc Quỹ đề xuất Hội đồng quản lý trình UBND Thành phố xem xét, quyết định”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo vệ môi trường Hà Nội, Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 09/2013/QĐ-UBND sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội kèm theo Quyết định 38/2010/QĐ-UBND do Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.500
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10