Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 09/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Nguyễn Hoàng Anh
Ngày ban hành: 25/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 09/2012/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 25 tháng 09 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT VÀ CÔNG NHẬN “CƠ QUAN ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA”, “ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA”, “DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật tchức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phQuy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng và Luật sửa đổi bsung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư s 01/2012/TT-BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về tiêu chun, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chun văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”;

Căn cứ Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 1998 của Chính phvề việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan;

Căn cứ Nghị định số 07/1999/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện ở Công ty cphần, Công ty trách nhiệm hữu hạn;

Căn cứ Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chun “An toàn về an ninh trật tự”;

Xét đề nghị của Giám đốc S Văn hóa, Ththao và Du lịch tại Tờ trình số 50/TTr-VHTTDL ngày 25 tháng 6 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế các quy định về tiêu chuẩn, thủ tục công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, trường học văn hóa” tại Quyết định số 2621/2006/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (Thi hành);
- Bộ VHTTDL;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-B Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tnh;
- LĐ VP, CV UBND tỉnh (VX, TH);
- Trung tâm Công báo tnh;
- UBND các huyện, thị;
- Lưu: VT
, VX (NT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Anh

 

QUY ĐỊNH

TIÊU CHUẨN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT VÀ CÔNG NHẬN “CƠ QUAN ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA”, “ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA”, “DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2012 của y ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điu chỉnh:

Quy định này quy định v tiêu chun, trình tự, thtục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chun văn hóa”, "Doanh nghiệp đạt chun văn hóa” (dưới đây viết tắt là cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa) trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tnh Cao Bng, có tư cách pháp nhân, có tchức công đoàn cp cơ sở trở lên;

b) Các tchức, cá nhân có liên quan đến trình tự, thủ tục xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa;

c) Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân đóng trên địa bàn tnh áp dụng thực hiện Quy định này theo quy định cụ thể của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

1. Công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chun văn hóa chỉ áp dụng với các trường hợp có đăng ký thi đua.

2. Công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa gn với khen thưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hóa”.

3. Việc bình xét công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chun văn hóa phải đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, kịp thời và đúng quy định.

4. Thống nhất sử dụng mẫu Giấy công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chun văn hóa tại phụ lục kèm theo.

Điều 3. Thẩm quyền, thời hạn công nhận

1. Thẩm quyền: Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, tnh và của Trung ương đóng trên địa bàn tnh đạt chun văn hóa, do Liên đoàn Lao động tỉnh công nhận, công nhận lại.

2. Thời hạn: Thời hạn công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chun văn hóa lần đầu là một (01) năm trở lên ktừ ngày đăng ký, công nhận lại sau năm (05) năm kể từ ngày công nhận lần trước.

Chương 2.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

MỤC 1. TIÊU CHUẨN XÉT VÀ CÔNG NHẬN “CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA”

Điều 4. Tiêu chuẩn công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”.

Đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 Thông tư số 01/2012/TT-BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng thời phải đạt các tiêu chí sau:

1. Thực hiện tốt Quy chế thực hiện dân chtrong hoạt động của cơ quan theo Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 ca Chính phủ.

2. Cơ quan đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh trật tựtheo Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an.

3. 100% cán bộ, công chức, viên chức đăng ký các danh hiệu thi đua; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện; có trên 90% gia đình cán bộ, công chức, viên chức đạt gia đình văn hóa trong năm.

4. Cơ quan có bin hiệu, bin tên, chức danh rõ ràng.

5. Thực hiện và duy trì tốt việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đc H Chí Minh.

Điều 5. Tiêu chuẩn công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 5 Thông tư số 01/2012/TT-BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch đng thời phải đạt các tiêu chí sau:

1. Thực hiện tốt Quy chế thực hiện dân chủ doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị định s 07/1999/NĐ-CP ngày 13/02/1999 của Chính ph.

2. Thực hiện tốt Quy chế thực hiện dân chủ ở Công ty cphần Công ty trách nhiệm hữu hạn theo Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính ph.

3. Doanh nghiệp đạt tiêu chun An toàn về an ninh trật tựtheo Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an.

4. Quan tâm đến công tác xây dựng tchức Đảng, phát triển đng viên; các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động có hiệu quả.

5. Thực hiện và duy trì tốt việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

MỤC 2. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT VÀ CÔNG NHẬN “CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA”.

Điều 6. Trình tự đăng ký, xét và công nhận

1. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa với Liên đoàn Lao động cấp huyện, thị;

2. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp báo cáo thành tích xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chun văn hóa;

3. Liên đoàn Lao động cấp huyện, thị kim tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa;

4. Ban chđạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóacấp huyện, thị tiến hành kiểm tra, bình xét (có biên bản kim tra, bình xét);

5. Liên đoàn Lao động cấp huyện, thị phi hợp với bộ phận thi đua, khen thưởng cùng cấp trình Liên đoàn Lao động tnh ra quyết định công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chun văn hóa;

Thời hạn giải quyết là mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đhồ sơ hợp lệ.

6. Điều kiện công nhận

Thực hiện theo Điều 6 Thông tư số 01/2012/TT-BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch.

Điều 7. Thủ tục công nhận

Thực hiện theo Điều 7 Thông tư số 01/2012/TT-BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 8. Khen thưởng:

Thực hiện theo Điều 8 Thông tư số 01/2012/TT-BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2012 ca Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm thực hiện

1. SVăn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”) tham mưu cho Ban chỉ đạo tỉnh xây dựng văn bn chỉ đạo Ban chỉ đạo cp cơ sở trin khai, kim tra thực hiện nội dung Quy định này.

2. Liên đoàn Lao động tnh xây dựng Hướng dẫn chấm đim xét và công nhận Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chun văn hóa”; chỉ đạo Liên đoàn Lao động huyện, thị chtrì xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, tchức có liên quan hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký đạt chuẩn văn hóa vào Quý IV, tổ chức công nhận vào Quý I năm sau; hàng năm lập dự toán kinh phí chỉ đạo trin khai, kiểm tra, đánh giá, in ấn và tổ chức trao Giy chứng nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chun văn hóa, báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp trình cấp có thm quyền phê duyệt.

3. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tng hợp báo cáo định kỳ theo quý, sáu tháng, năm hoặc đột xuất về cơ quan có thm quyền tại địa phương.

Điều 10. Xử lý vi phạm

Thực hiện theo Điều 10 Thông tư số 01/2012/TT-BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mc, các đơn vị có ý kiến phn ánh qua Liên đoàn Lao động tỉnh để tổng hợp, trình y ban nhân dân tỉnh nghiên cu, sửa đi, b sung./.

 

Mẫu số 01

(Lôgô Công đoàn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp - Tdo - Hạnh phúc
------------

 

CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH CAO BẰNG

CÔNG NHẬN

“ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA”

Trường PTTH huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

Đạt “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” năm 2012

 

Quyết định số: ………./QĐ-KT

.........

Vào sổ số: ……../QĐ-KT

Cao Bng, ngày….tháng….năm

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Mẫu số 02

(Lôgô Công đoàn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp - Tdo - Hạnh phúc
------------

 

CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH CAO BẰNG

CÔNG NHẬN

“CƠ QUAN ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA”

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

Đã đạt “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa” 05 năm (2010 - 2015)

 

Quyết định số: ………./QĐ-KT

.........

Vào sổ số: ……../QĐ-KT

Cao Bng, ngày….tháng….năm

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số …….../QĐ-UBND ngày   tháng   năm 2012 của y ban nhân dân tnh Cao Bng)

Mẫu Giấy chứng nhận cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

1. Kích thước:

- Chiều dài: 360 mm, chiều rộng: 270 mm.

- Hoa văn bên trong: Chiều dài 290 mm, chiều rộng 210 mm

2. Chất liệu và định lượng: Giấy trắng, định lượng: 150g/ m2

3. Hình thức: Xung quanh trang trí hoa văn màu, chính giữa phía trên in Lôgô Công đoàn (1).

4. Nội dung:

- Dòng 1, 2: Quốc hiệu (2).

Khoảng trống

- Dòng 3: Thm quyền quyết định (3).

- Dòng 4: Tặng danh hiệu …….(4).

- Dòng 5: cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đạt chun văn hóa (5).

Khong trng

- Dòng 6: Tên đơn vị (cá nhân) được tặng thưng (6)

- Dòng 7: Thành tích (7).

Khoảng trng

- Dòng 8:

+ Bên trái: Quyết định, số, ngày, tháng, năm.

+ Bên phải: Địa danh, ngày, tháng, năm (8).

- Dòng 9:

+ Bên trái: Số sổ vàng (9).

+ Bên phải: Thủ trưởng cơ quan (10)

Khong trng (3,5 cm): chữ ký, dấu

- Dòng 10: Họ và tên người ký quyết định (11).

Ghi chú:

- (1): ln hình Lôgô Công đoàn

- (2): Quốc hiệu:

+ Dòng chữ: “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Chin đậm, màu đen).

+ Dòng ch: “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” (Chữ thường, đậm, màu đen).

- (3): Thẩm quyền quyết định: Dòng ch: “Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh(Chữ in, màu đỏ).

- (4): Chữ in, màu đen.

- (5): Chữ in, màu đỏ.

- (6), (7), (8), (9): Chữ thường, màu đen.

- (10): Ch in, màu đen.

- (11): Chữ thường, màu đen.

- C chtrong nội dung, đơn vị tự quy định cho phù hợp, đảm bo hình thức đẹp, trang trọng./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 09/2012/QĐ-UBND ngày 25/09/2012 về Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.968

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.136.36