Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 09/2005/QĐ-UBBT về trợ cấp tiền học phí đối với các lớp Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông (hệ bổ túc) cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn hiện đang công tác do tỉnh Bình Thuận ban hành

Số hiệu: 09/2005/QĐ-UBBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Huỳnh Tấn Thành
Ngày ban hành: 03/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2005/QĐ-UBBT

Phan Thiết, ngày 03 tháng 03 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRỢ CẤP TIỀN HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CÁC LỚP TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (HỆ BỔ TÚC) CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN HIỆN ĐANG CÔNG TÁC.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Nghị định số: 121/2003/NĐ - CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn;

- Căn cứ nghị quyết số: 11 - NQ/TU ngày 01/11/2002 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (khoá X) thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn;

- Căn cứ thông báo số 548 - TB/TU ngày 11/01/2005 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc cho chủ trương cụ thể giải quyết một số kiến nghị qua thực hiện Nghị quyết 11- NQ/TU;

- Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Các huyện, thành phố được trích ngân sách địa phương trợ cấp 100% tiền học phí cho cán bộ, công chức hiện đang học các lớp Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông (hệ bổ túc) cho cán bộ công chức hiện đang công tác tại xã, phường, thị trấn.(Trừ những trường hợp đã quy định ở Quyết định số: 03/2005/QĐ/UBBT ngày 13/01/2005 của UBND tỉnh).

Điều 2:

Nguồn kinh phí để giải quyết chế độ cho các đối tượng quy định tại Điều 1 được trích trả từ nguồn Ngân sách cấp huyện, thành phố và đảm bảo theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2005.

Điều 4: Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đôc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
+ Như điều 4.
+ Bộ Nội vụ (báo cáo).
+ Ban TVTU (báo cáo).
+ TT.HĐND (báo cáo).
+ Ban TCTU.
+ Lưu VP.UBND tỉnh

TM/ UBND TỈNH BÌNH THUẬN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 09/2005/QĐ-UBBT về trợ cấp tiền học phí đối với các lớp Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông (hệ bổ túc) cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn hiện đang công tác do tỉnh Bình Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.668

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.25.169