Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 09/1998/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 21/05/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/1998/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 1998 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Quyết định 3380/QĐ - UB ngày 1/9/1997 về việc thành lập Ban Chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Thành phố Hà Nội.
Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thànhphố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long -Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Bản Quy chế này gồm 5 chương 14 điều và có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Ban chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Thành phố và các Sở, Ban, Ngành của Thành phố có liên quan thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3,
- Lưu, VX


TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên
 

QUY CHẾ

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG - THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo quyết định số 09/1998/QĐ-UB ngày 21 tháng 5năm 1998

của ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội)

Căn cứ Quyết định số 3380/QĐ-UB của UBND Thành phố HàNội ngày 1/9/1997 về việc thành lập "Ban Chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long" trực thuộc UBND Thành phố; nay ban hành quy chế về tổ chức bộ máy, chức năng - nhiệm vụ, mối quan hệ và lề lối làm việc của Ban Chỉ đạo kỷ iệm 1000 năm Thăng Long để thuận tiện trong quan hệ công tác.

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ban Chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - thành phố Hà Nội là bộ máy được thành lập để chỉ đạo, quản lý những công việc chuẩn bị kỷ niệm 990 năm và 1000 năm Thăng Long; bộ phận giúp việc trước mắt đặt tại Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội -Địa chỉ: 47 Hàng Dầu - Điện thoại giao dịch: 9.342328.

Điều 2. Ban Chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long là đơn vị sự nghiệp đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của ủy ban nhân dân Thành phố, hoạt động trong thời gian chuẩn bị kỷ niệm1000 năm Thăng Long, Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Ban sẽ được giải thể. Các cán bộ sẽ được điều động công tác khác theo yêu cầu mới.

Điều 3. Ban Chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long là tổ chức các thành viên hoạt động bán chuyên trách của Thành phố, có bộ phận thường trực từ 3 - 5 người, là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Chương 2:

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điều 4. Chức năng: Ban Chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long thành phố Hà Nội là cơ quan tham mưu giúp Thành ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân Thành phố soạn thảo kế hoạch, chỉ đạo hướng dẫn và trực tiếp tổ chức thực hiện các công việc của chương trình kỷ niệm 990 năm và 1000 năm Thăng Long thuộc thẩm quyền của địa phương Hà Nội hoặc do Nhà nước ủy quyền cho địa phương Hà Nội. 

Điều 5. Nhiệm vụ:

- Soạn thảo kế hoạch tổng hợp kỷ niệm 990 năm và 1000 năm Thăng Long của Thành phố.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các Ngành và cơ sở lập kế hoạch kỷ niệm 990 năm và 1000 năm Thăng Long.

- Tổng hợp ý kiến quần chúng và các nhà khoa học về kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.

- Kiểm tra, giám sát đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể về chương trình kỷ niệm 990 năm và 1000 năm Thăng Long.

- Phối hợp với các đoàn thể quần chúng trong tổ chức thực hiện kỷ niệm 990 năm và 1000 năm Thăng Long.

- Trao đổi và tiếp nhận ý kiến đóng góp của các tỉnh, thành phố trong cả nước, các tổ chức Quốc tế và kiều bào về công tác kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.

- Tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí được cấp theo kế hoạch, kinh phí đóng góp, tài trợ, quà tăng của chính quyền, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước. Quản lý Qũy Xây dựng các công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.

- Là cơ quan phát ngôn của chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long thành phố Hà Nội.

- Dự trù kinh phí, quyết toán thu chi theo kế hoạch của công việc thuộc chương trình 1000 năm Thăng Long do Ban Chỉ đạo trực tiếp tổ chức thực hiện.

Điều 6: Tổ chức bộ máy

Ban Chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Thành phố Hà Nội gồm:

6.1 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban.

- Trưởng ban: Chủ tịch UBND Thành phố.

- Phó Trưởng ban Thường trực: Phó Chủ tịch UBND Thành phố phụ trách Văn hóa - Xã hội.

- Phó Trưởng ban: Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy,

6.2 Các ủy viên:

- Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin: ủy viên Thường trực.

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Chánh VP ủy ban Nhân dân Thành phố.

- Giám đốc Sở Xây dựng,

- Giám đốc Sở Giao thông Công chính,

- Kiến trúc sư trưởng Thành phố

- Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá.

- Đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Thành phố.

- Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố.

- Đại diện lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố.

- Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố.

- Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân Thành phố.

- Đại diện lãnh đạo Cựu Chiến binh Thành phố.

- Đại diện lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Thành phố.

- Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội.

6.3 Các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo:

Các tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo gồm có:

a. Tiểu ban Kinh tế - Kế hoạch:

- Trưởng Tiểu ban: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

- Các thành viên:

+ Giám đốc Sở Tài chính Vật giá,

+ Đại diện lãnh đạo ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố.

+ Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố.

+ Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân Thành phố.

b. Tiểu ban Xây dựng - Phát triển Đô thị và Môi trường

- Trưởng Tiểu ban: Giám đốc Sở Xây dựng.

- Các thành viên:

+ Giám đốc Sở Giao thông Công chính,

+ Kiến trúc sư trưởng Thành phố.

+ Đại diện lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Thành phố.

c. Tiểu ban Văn hóa Xã hội và Thể dục Thể thao:

- Trưởng tiểu ban: Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin.

- Các thành viên:

+ Chánh văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố.

+ Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội.

+ Đại diện lãnh dạo Hội Cựu chiến binh Thành phố.

+ Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố.

d. Tiểu ban Tuyên truyền và Giáo dục:

- Trưởng tiểu ban: Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy,

- Các thành viên:

+ Phó giám đốc Sở Văn hóa Thông tin.

+ Đại diện lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố.

e. Nhiệm vụ các tiểu ban:

- Xây dựng chương trình công tác dài hạn, trung hạn, ngắn hạn, trình lãnh đạo Thành phố phê duyệt để đưa vào chương trình chung của Thành phố và tổ chức thực hiện kế hoạch đó.

- Thường xuyên phối hợp với các Tiểu ban khác và các Ngành của Thành phố có liên quan để thực hiện nhiệm vụ.

6.4 Thường trực Ban Chỉ đạo:

- Bộ phận Thường trực của Ban Chỉ đạo là tổ cán bộ chuyên trách giúp việc đặt tại Sở Văn hóa Thông tin. Bộ phận này được xác định là Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.

- Về tài chính của Ban Chỉ đạo trước mắt do Sở Văn hóa Thông tin cử một kế toán, một thủ qũy của phòng Kế hoạch - Tàichính thuộc Sở kiêm nhiệm giúp việc Ban Chỉ đạo.

- Văn phòng Thường trực đặt dưới sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Thành phố.

- Văn phòng hoạt động theo quy chế riêng do Trưởng ban Chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long ký ban hành.

- Trụ sở Văn phòng trước mắt đặt tại Sở Văn hóa Thông tin. Địa chỉ: 47 Hàng Dầu. Điện thoại: 9.342328.

Điều 7: Phương tiện hoạt động

- Ban chỉ đạo 1000 năm Thăng Long - Thành phố Hà Nội có địa điểm làm việc, có tài sản và trang thiết bị cần thiết cho nhu cầu hoạt động của Ban Chỉ đạo và cơ quan thường trực.

- Việc quản lý tài sản của Ban chỉ đạo giao cho cơ quan thường trực của Ban, thực hiện theo quy định hiện hành về tài sản công của Nhà nước.

Chương 3:

MỐI QUAN HỆ VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC

Điều 8. Quan hệ nội bộ của Ban Chỉ đạo kỷ niệm 1000 nămThăng Long.

8.1 Trưởng ban: Chỉ dạo toàn diện mọi mặt hoạt động của Ban.

8.2. Các Phó trưởng ban: Giúp Trưởng ban Chỉ đạo từng mặt công tác của Ban và do Trưởng ban phân công. Phó Trưởng ban Thường trực chỉ đạo các công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo.

8.3. Các Tiểu ban: Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng ban và phó Trưởng ban, phối hợp sự hoạt động giữa các Tiểu ban, cùng với Văn phòng của Ban và ủy viên Thường trực để thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ.

8.4. Từng thành viên của Ban Chỉ đạo cử một chuyên viên thạo việc của đơn vị mình kiêm giúp việc cho công tác được giao.

Điều 9. Các quan hệ khác

9.1. Ban Chỉ đạo thường xuyên có mối quan hệ với Trung ương và Thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ, là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.

9.2. Thường xuyên quan hệ công tác với các ngành Thành phố, các cấp Quận, Huyện, Phường, xã để xây dựng kế hoạch cũng như triển khai, giám sát, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kế hoạch.

9.3. Tiếp nhận và trả lời ý kiến của các tổ chức, cá nhân về các công việc liên quan đến chương trình 1000 năm Thăng Long.

Chương 4:

CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH

Điều 10. Nguồn kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long được cấp từ nguồn ngân sách của Thành phố theo dự toán kế hoạch hàng năm, nguồn bổ sung từ kinh phí tài trợ của các tổ chức và cá nhân (nếu có).

Điều 11. Kinh phí hoạt động thực hiện theo chế độ kế toán tài chính hiện hành của Nhà nước.

Điều 12. Trưởng ban và Phó Trưởng ban Thường trực quyết định các khoản chi tiêu theo kế hoạch dự toán, theo mục đích, tiến độ và chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân Thành phố.

- Những khoản chi thường xuyên và chi nghiệp vụ của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo từ 10.000.000 đồng trở xuống do ủy viên Thường trực quyết định.

- Những khoản chi sự nghiệp từ 10.000.000 đồng trở lên doTrưởng ban hoặc Phó Trưởng ban Thường trực quyết định.

Điều 13. Giao cho cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo quản lý và thực hiện về nguồn tài chính dưới sự chỉ đạo và giám sát của Trưởng ban, Phó trưởng ban và ủy viên Thường trực.

Chương 5:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Bản quy chế này gồm 5 chương, 14 điều và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong khi thực hiện, có gì vướng mắc cần sửa đổi, các thành viên của Ban, các ngành các cấp của Thành phố gửi bản góp ý về Văn phòng Ban chỉ đạo để tổng hợp trình ủy ban Nhân dânThành phố quyết định sửa đổi.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 09/1998/QĐ-UB ngày 21/05/1998 về quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.173

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!