Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 08/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Số hiệu: 08/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Phạm Minh Huấn
Ngày ban hành: 01/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2016/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 01 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THÀNH PHỐ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CƯ TRÚ, HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 64/2015/NĐ-CP ngày 06/8/2015 của Chính phủ quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Bộ Ngoại giao;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Báo Tuyên Quang;
- UBND các huyện, thành phố;
- Như Điều 3;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, TH&CB. (Hà-65)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP GIỮA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THÀNH PHỐ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CƯ TRÚ, HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định nguyên tắc, hình thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

2. Các quy định về phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động tại địa phương không được quy định tại Quy chế này, thì thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Tuân thủ quy định của pháp luật về cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại Việt Nam; các điều ước quốc tế, hiệp định song phương và đa phương có liên quan mà Việt Nam là thành viên hoặc ký kết.

2. Đảm bảo chủ động, thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài cư trú, hoạt động tại địa phương theo quy định của pháp luật.

3. Bảo đảm tập trung, thống nhất, không chồng chéo, theo nguyên tắc Công an tỉnh chủ trì quản lý nhà nước về cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại địa phương; các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện thống nhất ở địa phương theo quy định của pháp luật về cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

4. Không làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ và hoạt động chuyên môn của các cơ quan liên quan.

Điều 4. Hình thức phối hợp

1. Trao đổi ý kiến, cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp.

2. Thông qua các cuộc họp liên ngành định kỳ, đột xuất.

3. Thông qua các hội nghị sơ kết, tổng kết.

4. Thông qua việc thanh tra, kiểm tra của các đoàn công tác liên ngành do Công an tỉnh chủ trì.

5. Các hình thức khác.

Chương II

NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 5. Phối hợp trong xây dựng, ban hành văn bản

1. Công an tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động tại địa phương.

2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động tại địa phương.

Điều 6. Phối hợp trong tổ chức thực hiện pháp luật về cư trú của người nước ngoài tại địa phương

1. Công an tỉnh có trách nhiệm:

a) Trao đổi, thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan về các chủ trương, biện pháp thực hiện công tác quản lý cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

b) Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc giải quyết thủ tục cư trú của người nước ngoài tại địa phương.

2. Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện quy định của pháp luật về cư trú của người nước ngoài tại địa phương.

Điều 7. Phối hợp trong công tác quản lý cư trú của người nước ngoài tại địa phương

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh thực hiện việc quản lý cư trú của người nước ngoài ở địa phương. Phối hợp với các cơ quan có chức năng giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến người nước ngoài cư trú, hoạt động tại địa phương.

Điều 8. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác quản lý cư trú của người nước ngoài tại địa phương

1. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh thanh tra việc thực hiện và chấp hành các quy định pháp luật về cư trú của người nước ngoài của các cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động nước ngoài ở địa phương theo quy định của pháp luật.

3. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về cư trú của người nước ngoài tại địa phương được thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Điều 9. Phối hợp xử lý vi phạm pháp luật về cư trú của người nước ngoài tại địa phương

Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ có trách nhiệm kịp thời thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan và cơ quan quản lý xuất nhập cảnh về phương thức, thủ đoạn vi phạm pháp luật trong lĩnh vực nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại địa phương để chủ động phối hợp phòng ngừa, phát hiện, xử lý.

Điều 10. Phối hợp trong việc thống kê nhà nước về cư trú của người nước ngoài tại địa phương

Công an tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thống kê số liệu người nước ngoài làm việc với các tổ chức, đơn vị và người nước ngoài cư trú tại địa phương theo đề nghị của Bộ Công an.

Điều 11. Phối hợp trong phổ biến, giáo dục pháp luật về cư trú của người nước ngoài tại địa phương

Công an tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài cho cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tại địa phương.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Chế độ thông tin báo cáo

Định kỳ trước ngày 30 tháng 6 và ngày 31 tháng 12 hàng năm, các sở, ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổng hợp, thông báo tình hình quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại đơn vị, địa phương gửi Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Quy chế này đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân biết để thực hiện.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị có ý kiến gửi về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 08/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


925

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.64.36