Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 08/2006/QĐ-UB bổ sung, phân công công tác các thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 08/2006/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 15/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 08/2006/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: BỔ SUNG, PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CÁC THÀNH VIÊN UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2004 - 2009

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
- Căn cứ Quyết định số 99/2004/QĐ-UB ngày 21/6/2004 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phân công công tác của các Thành viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2004 - 2009;
- Căn cứ Quyết định số 4550/QĐ-UB ngày 9/7/2004 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phân công các chức danh kiêm nhiệm của các thành viên UBND thành phố;
- Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung các Uỷ viên UBND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004 - 2009;
- Căn cứ Nghị quyết phiên họp Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố ngày 10/01/2006;
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Các thành viên UBND Thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ như được phân công lại Quyết định số 99/2004/QĐ-UB ngày 21/6/2004 của UBND Thành phố Hà Nội.

Điều 2: Phân công Uỷ viên UBND Thành phố Hà Nội mới được bầu như sau:

1/- Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hà - Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Uỷ viên UBND thành phố thực hiện nhiệm vụ thay đồng chí Vũ Văn Hậu nguyên Chánh Văn phòng UBND Thành phố, nguyên Uỷ viên UBND thành phố Hà Nội.

2/- Đ/c Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc Công an Thành phố, Uỷ viên UBND Thành phố thực hiện nhiệm vụ thay đồng chí Phạm Chuyên nguyên Giám đốc Công an thành phố, nguyên Uỷ viên UBND thành phố Hà Nội.

3/- Đ/c Hoàng Hoa Châu - Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố, Uỷ viên UBND Thành phố thực hiện nhiệm vụ thay đồng chí Phạm Quang Hợi nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố, nguyên Uỷ viên UBND Thành phố Hà Nội.

4/- Đ/c Triệu Đình Phúc - Uỷ viên UBND Thành phố.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, Tập thể UBND Thành phố, HĐND Thành phố về quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực công tác: Kế hoạch đầu tư ở các ngành, các cấp của thành phố; chỉ đạo xây dựng kế hoạch và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội hàng quý, 6 tháng và cả năm do UBND Thành phố báo cáo Thành uỷ, HĐND Thành phố và Chính phủ.

- Chỉ đạo xây dựng các quy định, cơ chế quản lý các doanh nghiệp được Nhà nước cấp phép hoặc đăng ký kinh doanh trên địa bàn Thành phố, tạo điều kiện cho mọi nguồn vốn được đưa vào đầu tư. Phụ trách công tác xúc tiến đầu tư.

5/- Đ/c Hoàng Mạnh Hiển - Uỷ viên UBND Thành phố.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, Tập thể UBND Thành phố, HĐND Thành phố về quản lý điều hành thu - chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố theo đúng Luật Ngân sách; thực hiện việc nghiên cứu, xây dựng các chế độ chính sách nhằm đổi mới công tác quản lý trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, giá cả và công tác thẩm định giá của thành phố.

- Chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện kế hoạch ngân sách Nhà nước hàng năm của Thành phố. Đảm bảo việc thu - chi cho toàn bộ sự nghiệp phát triển của Thành phố.

- Chịu trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất thành lập các Quỹ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

- Là Uỷ viên Ban chỉ đạo Chương trình huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở Thủ đô.

- Là Thường trực Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp Thành phố.

Điều 3: Tạm thời phân công các đồng chí thành viên UBND Thành phố Hà Nội phụ trách các lĩnh vực công tác thay đồng chí Vũ Văn Ninh - Phó Chủ tịch thường Thường trực UBND Thành phố đã có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nhận công tác tại Bộ Tài chính như sau:

1/- Đ/c Nguyễn Quốc Triệu - Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các hoạt động về thu - chi ngân sách, xác lập ổn định giá cả, tổ chức thị trường tài chính, quản lý và xây dựng các chính sách huy động nguồn vốn; đảm bảo sự phối hợp đồng bộ giữa các ngân hàng, kho bạc, chứng khoán đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của mọi thành phần kinh tế; chính sách đền bù giải phóng mặt bằng; quản lý vốn tại các doanh nghiệp, tài sản công tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp; giám sát các loại quỹ của Thành phố.

- Chỉ đạo thực hiện cơ chế tài chính ngân sách đặc thù với Thủ đô theo quy định của Chính phủ.

- Chủ nhiệm Chương trình huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển xã hội Thủ đô; Trưởng Ban Xây dựng Quỹ tín dụng nhân dân; Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố.

- Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Sở Tài chính, Cục Thống kê: các ngân hàng và kho bạc Thành phố, Cục Thuế, Cục Hải quan, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý thuộc các lĩnh vực này.

2/- Đ/c Đỗ Hoàng Ân - Phó Chủ tịch UBND Thành phố, giúp Chủ tịch chỉ đạo công tác của Văn phòng UBND Thành phố, đảm bảo các hoạt động của UBND thành phố, xây dựng các chương trình công tác tháng, quý, năm của UBND Thành phố; đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội hàng quý, 6 tháng và cả năm; chuẩn bị các báo cáo định kỳ của UBND Thành phố trình Thành uỷ, HĐND Thành phố và báo cáo Chính phủ; làm Phó Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố.

- Theo dõi và chỉ đạo Quỹ Đầu tư phát triển Hà Nội và phối hợp chỉ đạo Văn phòng HĐND Thành phố, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội.

3/- Đ/c Nguyễn Thế Quang - Phó Chủ tịch UBND Thành phố chịu trách nhiệm làm Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình Công nghệ Thông tin; Trưởng Ban chỉ đạo Hội nhập kinh tế Quốc tế Thành phố.

- Theo dõi và chỉ đạo Sở Bưu chính Viễn thông.

4/- Đ/c Lê Quý Đôn - Phó Chủ tịch UBND Thành phố chịu trách nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Thi hành án, Chủ tịch Hội đồng Đặc xá, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn, xử lý vi phạm hành chính Thành phố.

5/- Đ/c Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố chịu trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
 Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 08/2006/QĐ-UB ngày 15/01/2006 bổ sung, phân công công tác các thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.882

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.51.151