Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 08/2006/QĐ-BNV quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân viện khu vực Tây Nguyên thuộc Học viện Hành chính Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 08/2006/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Đỗ Quang Trung
Ngày ban hành: 31/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/2006/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÂN VIỆN KHU VỰC TÂY NGUYÊN THUỘC HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Quyết định số 234/2003/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 335/2005/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Phân viện khu vực Tây Nguyên thuộc Học viện Hành chính Quốc gia – Bộ Nội vụ;
Xét đề nghị của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Phân viện khu vực Tây Nguyên là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Học viện Hành chính Quốc gia – Bộ Nội vụ.

2. Phân viện khu vực Tây Nguyên có chức năng: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức cơ sở, công chức dự bị, đội ngũ giảng viên, nghiên cứu khoa học hành chính và quản lý nhà nước.

3. Phân viên khu vực Tây Nguyên có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Phân viện khu vực Tây Nguyên có nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau:

1. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ hành chính và quản lý nhà nước cho các đối tượng: cán bộ, công chức hành chính nhà nước, viên chức sự nghiệp ngạch cán sự, chuyên viên và các chức danh công chức hành chính khu vực Tây Nguyên (cấp huyện, xã).

2. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quản lý nhà nước, quản lý hành chính đối với đại biểu Hội đồng nhân dân (cấp huyện, cấp xã); tổ chức đào tạo tiếng dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức công tác tại khu vực Tây Nguyên.

3. Đào tạo tiền công vụ cho công chức dự bị khu vực Tây Nguyên.

4. Đào tạo chính quy, không chính quy bậc cử nhân các chuyên ngành hành chính và quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật cho khu vực Tây Nguyên.

5. Đào tạo trung cấp hành chính cho khu vực Tây Nguyên

6. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn về hành chính và quản lý nhà nước cho đội ngũ giảng viên các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức khu vực Tây Nguyên.

7. Tổ chức đào tạo và các hoạt động giáo dục theo mục tiêu chương trình và ngành, nghề đào tạo đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan quản lý có thẩm quyền cho phép; được cấp các chứng chỉ theo quy định.

8. Nghiên cứu khoa học hành chính và quản lý nhà nước; ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ, tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính, viên chức sự nghiệp và quản lý nhà nước của Phân viện.

9. Thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ hợp tác quốc tế do Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia giao.

10. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

11. Xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và giảng viên; quản lý biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Phân viện khu vực Tây Nguyên theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.

12. Quản lý tài chính, tài sản được giao; quản lý ngân sách được phân bổ và các nguồn thu sự nghiệp, các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật.

13. Phân viện khu vực Tây Nguyên được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với miền núi.

14. Phân viện khu vực Tây Nguyên được đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Học viện Hành chính Quốc gia cử cộng tác viên tham gia giảng dạy, nhận và hỗ trợ học viên, sinh viên thực tập, khảo sát thực tế, phối hợp trong công tác nghiên cứu khoa học hành chính và quản lý nhà nước.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, phân cấp và ủy quyền của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.

Điều 3. Các hệ đào tạo, bồi dưỡng của Phân viện

1. Hệ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về hành chính và quản lý nhà nước.

2. Hệ đào tạo tiền công vụ.

3. Hệ đào tạo đại học hành chính chính quy và không chính quy theo các chuyên ngành hành chính và quản lý nhà nước.

4. Hệ đào tạo trung cấp hành chính.

5. Hệ đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, nghiên cứu viên về hành chính và quản lý nhà nước.

6. Hệ đào tạo, bồi dưỡng chuyên đề.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Phân viện khu vực Tây Nguyên

1. Lãnh đạo Phân viện khu vực Tây Nguyên

Phân viện khu vực Tây Nguyên có Giám đốc, các Phó giám đốc. Một Phó giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia được phân công làm Giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên.

Giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia và Bộ trưởng Bộ Nội vụ về toàn bộ hoạt động của Phân viện khu vực Tây Nguyên.

Các Phó giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên do Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành. Các Phó giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên chịu trách nhiệm trước Giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên và Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về nhiệm vụ được phân công.

Giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên được bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh lãnh đạo của các đơn vị thuộc Phân viện khu vực Tây Nguyên trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo của các đơn vị thuộc Phân viện do Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia quy định.

Giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên chịu trách nhiệm ban hành Quy chế hoạt động của Phân viện khu vực Tây Nguyên và báo cáo Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.

2. Các đơn vị thuộc Phân viện khu vực Tây Nguyên

2.1. Phòng Hành chính - Tổng hợp.

2.2. Phòng Quản trị.

2.3. Phòng Kế toán – Tài vụ.

2.4. Phòng Tổ chức – Cán bộ.

2.5. Phòng Nghiên cứu Khoa học.

2.6. Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng.

2.7. Khoa Khoa học cơ sở.

2.8. Khoa Khoa học cơ bản.

2.9. Khoa Quản lý ngành và lĩnh vực.

2.10. Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính.

2.11. Trung tâm Thông tin – Tư liệu – Thư viện.

2.12. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

Trong Khoa có các bộ môn chuyên ngành.

Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị của Phân viện khu vực Tây Nguyên do Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia quyết định theo đề nghị của Giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Nội vụ, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Nội vụ và Học viện Hành chính Quốc gia và cán bộ, công chức Phân viện khu vực Tây Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG
Đỗ Quang Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 08/2006/QĐ-BNV ngày 31/05/2006 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân viện khu vực Tây Nguyên thuộc Học viện Hành chính Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.929

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.58.199
server250