Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 08/2002/QĐ-UB về việc ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện ký các văn bản thanh lý tháo dỡ nhà thuộc trụ sở làm việc, các công trình xây dựng gắn liền với đất để xây dựng mới trụ sở làm việc của các cơ quan hành chánh sự nghiệp hưởng kinh phí hoạt động từ ngân sách quận-huyện do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 08/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 21/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ ỦY QUYỀN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN-HUYỆN KÝ CÁC VĂN BẢN THANH LÝ THÁO DỠ NHÀ THUỘC TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG MỚI TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP HƯỞNG KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG TỪ NGÂN SÁCH QUẬN-HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ về quản lý tài sản Nhà nước ;
Theo Quyết định số 55/2000/QĐ-BTC ngày 19 tháng 4 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế quản lý việc xử lý tài sản Nhà nước các cơ quan hành chánh sự nghiệp ;
Theo Quyết định số 82/2001/QĐ-UB ngày 19 tháng 9 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về một số quy định tạm thời để cải tiến công tác quản lý các dự án đầu tư trong nước ;
Xét đề nghị của Sở Tài chánh-Vật giá tại Công văn số 4020/TCVG.CS ngày 08 tháng 11 năm 2001;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện ký các văn bản thanh lý tháo dỡ nhà thuộc trụ sở làm việc, các công trình xây dựng gắn liền với đất để xây dựng mới trụ sở làm việc (theo dự án có mức vốn đầu tư được phân cấp tại quyết định số 82/2001/QĐ-UB ngày 19 tháng 9 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố) của các cơ quan hành chánh sự nghiệp hưởng kinh phí hoạt động từ ngân sách quận-huyện.

Điều 2.- Việc thanh lý tháo dỡ nhà làm việc và các công trình xây dựng gắn liền với đất, không nêu tại Điều 1 vẫn được thực hiện theo các quy định hiện hành.

Điều 3.- Sở Tài chánh-Vật giá thành phố có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thanh lý tháo dỡ trụ sở của các đơn vị hành chánh sự nghiệp theo đúng quy định.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 5267/QĐ-UB-TM ngày 08 tháng 8 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 5
- Thường trực UBND.TP
- VPHĐ-UB : PVP/ĐT, KT
- Tổ ĐT, TM`
- Lưu (TM)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH





Huỳnh Thị Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 08/2002/QĐ-UB về việc ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện ký các văn bản thanh lý tháo dỡ nhà thuộc trụ sở làm việc, các công trình xây dựng gắn liền với đất để xây dựng mới trụ sở làm việc của các cơ quan hành chánh sự nghiệp hưởng kinh phí hoạt động từ ngân sách quận-huyện do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.060

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.207.100