Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 07/2016/QĐ-UBND về Chương trình văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ năm 2016

Số hiệu: 07/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Bùi Văn Quang
Ngày ban hành: 07/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2016/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 07 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH VÀ CHUẨN BỊ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH NĂM 2016.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 20/8/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2016.

Điều 2. Căn cứ chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2016, các cơ quan được phân công chuẩn bị nội dung soạn thảo văn bản, tổ chức hội thảo với các ngành chức năng, các cơ quan liên quan; chuyển Sở Tư pháp thẩm định và trình UBND tỉnh theo đúng quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Thủ trưởng các cơ quan liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị căn cứ quyết định thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;       
- Cục KTVB QPPL - Bộ TP;
- VP Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- TTTU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- CVP, các PVP;
- NCTH; công báo (02b);
- Lưu: VT, NC1 (120b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Quang

 

CHƯƠNG TRÌNH

BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH VÀ CHUẨN BỊ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /2016/QĐ-UBND ngày    /3/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ)

STT
NỘI DUNG BÁO CÁO

THỜI GIAN NGHE

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

CƠ QUAN THÔNG QUA

LÃNH ĐẠO UBND TỈNH CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

CHI CHÚ

1.

Đơn giá sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ

02

Sở Tài chính

TTUBND, UBND tỉnh

PCT Bùi Văn Quang

 

2.

Đơn giá xử lý rác thải sinh hoạt cho Công ty TNHH NN MTV xử lý và chế biến chất thải Phú Thọ

02

Sở Tài chính

TTUBND, UBND tỉnh

PCT Bùi Văn Quang

 

3.

Quyết định Quy định về trình tự thủ tục thực hiện các dự án đầu tư theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh

3

Sở KH&ĐT

TT.UBND tỉnh UBND tỉnh

PCT Bùi Văn Quang

 

4.

Quy hoạch bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

3

Sở GTVT

TTUBND, UBND

PCT Hoàng Công Thủy

 

5.

Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020

3

Sở TN&MT

TT.UBND, UBND, TTTU, HĐND tỉnh

PCT Bùi Văn Quang

Trình HĐND

6.

Nghị quyết Quy định mức đóng góp đối với người nghiện tự nguyện vào chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm GD-LĐXH và Trung tâm QL sau cai nghiện ma túy

3

Sở Lao động TBXH

TTUBND, UBND, TTTU, HĐND

PCT Hà Kế San

Trình HĐND

7.

Nghị quyết Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

3

Sở KH & ĐT

TT UBND, UBND, TTTU, BTVTU, HĐND

PCT Hà Kế San

Trình HĐND

8.

Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Phú Thọ 5 năm 2016-2020

3

Sở KH & ĐT

TT UBND, UBND, TTTU, BTVTU, HĐND

PCT Bùi Văn Quang

Trình HĐND

9.

Nghị quyết về kế hoạch thực hiện khâu đột phá huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH then chốt giai đoạn 2016 - 2020

3

Sở KH&ĐT

TT.UBND, UBND, TTTU, HĐND tỉnh

PCT Bùi Văn Quang

Trình HĐND

10.

Nghị quyết về kế hoạch thực hiện phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020

3

Sở KH&ĐT

TT.UBND, UBND, TTTU, HĐND tỉnh

PCT Hà Kế San

Trình HĐND

11.

Quy định về cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài và việc tiếp và làm việc với các đoàn nước ngoài trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

3

Sở Ngoại vụ

TTUBND, UBND tỉnh

PCT Bùi Văn Quang

 

12.

Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh

3

Sở Tài chính

TTUBND, UBND tỉnh

PCT Bùi Văn Quang

 

13.

Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trên địa bàn tỉnh

3

LH các HKHKT

TTUBND

PCT Hà Kế San

 

14.

Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy tại các Trung tâm và cộng đồng đến năm 2020

3

Sở Lao động TBXH

TT UBND, UBND

PCT Hà Kế San

 

15.

Nghị quyết về Chính sách hỗ trợ, phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016-2020

4

Sở KH&ĐT

TT UBND, UBND, TTTU, HĐND

PCT Bùi Văn Quang

Trình HĐND

16.

Nghị quyết Quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021

4

Sở Tài chính

TT UBND, UBND, TTTU, BTVTU, HĐND tỉnh.

PCT Hà Kế San

Trình HĐND

17.

Nghị quyết về Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

4

Sở KH&ĐT

TT UBND, UBND, TTTU, BTVTU, HĐND tỉnh

PCT Bùi Văn Quang

Trình HĐND

18.

Quyết định bổ sung chức năng, nhiệm vụ cai nghiện ma túy tự nguyện; cai nghiện ma túy bằng chất thay thế Methadone tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội và Trung tâm Quản lý sau cai nghiện ma túy

4

Sở Lao động TBXH

TT UBND, UBND

PCT Hà Kế San

 

19.

Quyết định ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh

4

Sở Tư pháp

TT UBND, UBND

PCT Bùi Văn Quang

 

20.

Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút đối với cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

4

Sở TT&TT

TT UBND, UBND

PCT Hà Kế San

 

21.

Nghị quyết về Chính sách hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Tháng 5

Sở NN&PTNT

TTUBND, UBND tỉnh, TTTU, HĐND tỉnh

PCT Hoàng Công Thủy

Trình HĐND

22.

Quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước và ủy quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

5

Sở Xây dựng

TT UBND, UBND

PCT Hoàng Công Thủy

 

23.

Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

5

Công an tỉnh

TTUBND, UBND

Chủ tịch Bùi Minh Châu

 

24.

Quy định phân cấp về thẩm định dự án, thẩm định thiết kế dự toán

5

Sở Xây dựng

TT UBND, UBND tỉnh

PCT Hoàng Công Thủy

 

25.

Nghị quyết phê duyệt Đề án công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020

5

Sở Y tế

TTUBND, UBND, TTTU, BTVTU, HĐND tỉnh

PCT Hà Kế San

Trình HĐND tỉnh

26.

Nghị quyết thông qua Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Quyết định 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Tháng 6

Sở Tài chính

TT UBND UBND tỉnh, TTTU

PCT Bùi Văn Quang

 

27.

Nghị quyết Quy định hỗ trợ học phí cho đối tượng học trung cấp nghề, cao đẳng nghề giai đoạn 2016-2020

6

Sở LĐTB&XH

TTUBND, UBND tỉnh, TTTU, HĐND tỉnh

PCT Hà Kế San

Trình HĐND tỉnh

28.

Quy định về việc quản lý, sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh

6

Sở Ngoại vụ

TTTU, UBND

PCT Bùi Văn Quang

 

29.

Quy chế quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh

6

Sở Ngoại vụ

TTTU, UBND

PCT Bùi Văn Quang

 

30.

Quyết định Quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành

Tháng 7

Sở TN&MT

TT UBND, UBND

PCT Bùi Văn Quang

 

31.

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh

7

Sở Tư pháp

TT UBND, UBND

PCT Bùi Văn Quang

 

32.

Quyết định Quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh

7

Sở Tư pháp

TT UBND, UBND

PCT Bùi Văn Quang

 

33.

Nghị quyết quy định mức chi đảm bảo thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân

7

Sở Tài chính

TTUBND, UBND, TTTU, HĐND tỉnh

PCT Bùi Văn Quang

Trình HĐND tỉnh

34.

Nghị quyết quy định một số mức chi cụ thể thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

7

Sở Tài chính

TTUBND, UBND, TTTU, HĐND tỉnh

PCT Bùi Văn Quang

Trình HĐND tỉnh

35.

Nghị quyết về lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân

7

Sở Tài chính

TTUBND, UBND, TTTU, HĐND tỉnh

PCT Bùi Văn Quang

Trình HĐND tỉnh

36.

Nghị quyết về chính sách khuyết khích phát triển sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020

7

Sở NN&PTNT

TTUBND, UBND, TTTU, HĐND tỉnh

PCT Hoàng Công Thủy

Trình HĐND

37.

Quy định về quản lý cáp treo viễn thông, truyền hình trong khu vực đô thị, khu cụm công nghiệp và các khu vực cần bảo vệ cảnh quan môi trường trên địa bàn tỉnh

7

Sở TT&TT

TT UBND, UBND

PCT Hà Kế San

 

38.

Nghị quyết Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030

7

Sở Công Thương

TTUBND, UBND, TTTU, HĐND tỉnh

PCT Hoàng Công Thủy

Trình HĐND

39.

Nghị quyết công nhận đô thị loại V và lên thị trấn đối với xã Tân Phú, huyện Tân Sơn

Tháng 8

UBND huyện Tân Sơn

TT UBND, UBND, TTTU, BTVTU, HĐND tỉnh.

CT Bùi Minh Châu

Trình HĐND

40.

Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch hệ thống thu gom xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

8

Sở Xây dựng

TTUBND, UBND, TTTU, HĐND tỉnh

PCT Hoàng Công Thủy

Trình HĐND

41.

Nghị quyết về nâng cấp 2 xã Thanh Minh, Văn Lung trở thành phường; thị xã lên thành phố trực thuộc tỉnh năm 2016

8

UBND thị xã Phú Thọ

TT UBND, UBND, TTTU, BTVTU, HĐND tỉnh.

CT Bùi Minh Châu

Trình HĐND tỉnh

42.

Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ các sản phẩm hàng hóa có lợi thế của tỉnh

8

Sở KH&CN

TT.UBND UBND, TTTU

PCT Hà Kế San

 

43.

Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống trên địa bàn tỉnh

8

Sở KH&CN

TT.UBND UBND, TTTU

PCT Hà Kế San

 

44.

Quyết định ban hành khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ

8

Sở TT&TT

TTUBND, UBND

PCT Hà Kế San

 

45.

Quyết định ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ

8

Sở TT&TT

TTUBND, UBND

PCT Hà Kế San

Trình HĐND tỉnh

46.

Nghị quyết về Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2025

8

Sở TT&TT

TT UBND, UBND TTTU, HĐND tỉnh

PCT Hà Kế San

Trình HĐND tỉnh

47.

Nghị quyết về Danh mục các công trình phát triển KTXH vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh

Tháng 9

Sở TN&MT

TT.UBND UBND, TTTU, HĐND tỉnh

PCT Bùi Văn Quang

Trình HĐND tỉnh

48.

Quy định cụ thể về cơ chế khuyến khích, ưu đãi thêm của địa phương để kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn; quy định cụ thể và công bố, công khai các tiêu chuẩn đối tượng và điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn

9

Sở Xây dựng

TT UBND, UBND

PCT Hà Kế San

 

49.

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

9

Sở Tư pháp

TT UBND, UBND

PCT Bùi Văn Quang

 

50.

Nghị quyết về quy hoạch sử dụng, khai thác tài nguyên nước tỉnh Phú Thọ đến năm 2025, định hướng đến năm 2035

9

Sở TN&MT

TTUBND, UBND, TTTU, HĐND tỉnh

PCT Bùi Văn Quang

Trình HĐND tỉnh

51.

Nghị quyết về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2016-2020

10

Sở Tài chính

TT UBND, UBND tỉnh; TTTU, HĐND tỉnh

PCT Bùi Văn Quang

Trình HĐND

52.

Nghị quyết Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2016-2020

10

Sở Tài chính

TT UBND,UBND, TTTU, HĐND tỉnh

PCT Bùi Văn Quang

Trình HĐND

53.

Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán Ngân sách địa phương năm 2015.

10

Sở Tài chính

TT UBND, UBND, TTTU, HĐND tỉnh

PCT Bùi Văn Quang

Trình HĐND

54.

Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

10

Sở KH&ĐT

TT UBND, UBND, TTTU, BTVTU, BCH, HĐND tỉnh

PCT Bùi Văn Quang

Trình HĐND

55.

Nghị quyết về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2017.

10

Sở Tài chính

TT UBND, UBND, TTTU, BTVTU, HĐND tỉnh

PCT Bùi Văn Quang

Trình HĐND

56.

Nghị quyết về phân bổ các nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước năm 2017

10

Sở KH & ĐT

TT UBND; UBND tỉnh; TTTU, BTV TU; HĐND tỉnh

PCT Bùi Văn Quang

Trình HĐND

57.

Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017

Tháng 11

Sở Tài chính

TT.UBND, UBND tỉnh

PCT Bùi Văn Quang

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 07/2016/QĐ-UBND về Chương trình văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


952

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228