Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 06/QĐ-TCTL-VP 2017 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Vụ An toàn đập

Số hiệu: 06/QĐ-TCTL-VP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Thủy lợi Người ký: Nguyễn Văn Tỉnh
Ngày ban hành: 18/08/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC THỦY LỢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/QĐ-TCTL-VP

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ AN TOÀN ĐẬP

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỦY LỢI

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định 25/QĐ-TTg ngày 03/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 2903/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân cấp cho Tổng cục trưởng, Cục trưởng ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc các Tổng cục, Cục;

Căn cứ ý kiến chấp thuận của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 6688/BNN-TCCB ngày 11/8/2017;

Theo đề nghị của Chánh văn phòng Tổng cục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ An toàn đập là tổ chức trực thuộc Tổng cục Thủy lợi, có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Tổng cục trưởng quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa nước thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng cục trưởng:

a) Chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm; các chương trình, đề án, dự án, cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, văn bản cá biệt về an toàn đập, hồ chứa nước theo phân công của Tổng cục trưởng;

b) Quy trình vận hành hồ chứa nước; phương án, phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước do Bộ quản lý;

c) Biện pháp xử lý sự cố, huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để bảo đảm an toàn đập, cứu hộ đập do Bộ quản lý;

d) Kết quả kiểm định an toàn đập do Bộ quản lý; đề xuất chủ trương đầu tư các dự án bảo trì, khắc phục sự cố, nâng cấp, hiện đại hóa đập, hồ chứa nước thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục;

đ) Kết quả đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước; phương án tích nước hồ chứa nước và giải pháp bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước do Bộ quản lý.

2. Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện:

a) Các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về an toàn đập thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục;

b) Quan trắc, dự báo khí tượng, thủy văn chuyên dùng đối với các hồ chứa nước thủy lợi;

c) Quy trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành liên hồ chứa thủy lợi; phương án, phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước thủy lợi; kiểm định an toàn đập thủy lợi;

d) Giải pháp bảo trì, khắc phục sự cố, nâng cấp bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi.

3. Chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện:

a) Kiểm tra thường xuyên, đột xuất và định kỳ đối với đập, hồ chứa nước thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục theo quy định của pháp luật;

b) Quan trắc, dự báo, cảnh báo khí tượng, thủy văn chuyên dùng các đập, hồ chứa nước do Bộ quản lý;

c) Vận hành hồ chứa, vận hành liên hồ chứa, bảo vệ đập, kiểm tra, kiểm định an toàn các đập do Bộ quản lý;

d) Đánh giá an toàn đập, phương án tích nước và giải pháp bảo đảm an toàn các đập, hồ chứa nước do Bộ quản lý;

đ) Bảo trì, khắc phục sự cố đập, hồ chứa nước thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

4. Quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hóa đập, hồ chứa nước thủy lợi:

a) Chủ trì quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình, đề án bảo đảm an toàn hồ chứa nước và dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập;

b) Quản lý đầu tư xây dựng các dự án bảo trì, nâng cấp, hiện đại hóa các đập, hồ chứa nước thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

5. Điều tra, xây dựng, rà soát, bổ sung cơ sở dữ liệu về an toàn đập theo quy định của pháp luật.

6. Tổng hợp báo cáo đánh giá hiện trạng an toàn đập thủy lợi trước mùa mưa, lũ hàng năm.

7. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, hợp tác quốc tế về an toàn công trình thủy lợi trong phạm vi quản lý của Tổng cục.

8. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý an toàn đập; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng quản lý an toàn đập và vận hành hồ chứa.

9. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch, đề án cải cách hành chính của Tổng cục; Phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc phạm vi quản lý của Vụ.

10. Xây dựng, trình Tổng cục đề án vị trí việc làm, cơ cấu và số lượng công chức; Quản lý công chức, hồ sơ, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Vụ có Vụ trưởng và không quá 02 Phó Vụ trưởng do Tổng cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định:

a) Vụ trưởng điều hành hoạt động của Vụ, chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về hoạt động của Vụ; bố trí công chức phù hợp với nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Phó Vụ trưởng giúp việc Vụ trưởng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Vụ trưởng và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

2. Công chức Vụ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo phân công của Vụ trưởng, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 18/QĐ-TCTL ngày 09/01/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng Vụ An toàn đập, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Sở NN và PTNT các tỉnh, thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục;
- Lưu: VT, VPTC.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Tỉnh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 06/QĐ-TCTL-VP ngày 18/08/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ An toàn đập do Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.313

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!