Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 06/2006/CT-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Nguyễn Hoàng Sơn
Ngày ban hành: 03/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2006/CT-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 03 tháng 03 năm 2006.

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH THỰC HIỆN QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Về việc chấn chỉnh thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh. Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh Khoá VII (2004 - 2009) ban hành kèm theo quyết định số 85/2004/QĐ-UB ngày 22/7/2004 của UBND tỉnh, lề lối làm việc và công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã (sau đây gọi chung là đơn vị) có nhiều tiến bộ, góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, cũng còn không ít đơn vị chưa thực hiện tốt các quy định trong Quy chế làm việc của UBND tỉnh, nhất là các quy định về quy chế phối hợp, chế độ thông tin báo cáo, hội họp, thỉnh thị ý kiến và xử lý công việc hàng ngày theo chức năng, nhiệm vụ được giao; các nội dung, đề án theo Chương trình làm việc năm của UBND tỉnh chưa được đàm bảo về thời gian và chất lượng …, đã ảnh hưởng đến chất lượng công tác chỉ đạo điều hành của UBND tình.

Để kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, yếu kém nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tập trung thực hiện ngay một số việc sau đây:

1- Các đơn vị cần phái giải quyết công việc đúng thẩm quyền, tăng cường tính chủ động và tinh thần phôi hợp trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các công việc UBND tỉnh phân công cho các đơn vị trong chương trình công tác năm, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh, ý kiến chỉ đạo tại các cuộc họp: Đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì phải chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, đảm bảo chất lượng và trình UBND tỉnh đúng thời gian quy định.

Những đơn vị được trao đôi ý kiến phải có trách nhiệm tham gia đóng góp các nội dung đúng theo chức năng, quyền hạn đã được phân công, không được đùn đây và né tránh. Trong trường hợp gặp khó khăn và vướng mặc, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì có báo cáo và đề xuất các phương án giải quyết cho UBND tỉnh xem xét quyết định.

Văn phòng UBND tỉnh lập "phiếu chuyển", trả lại những văn bản của, các đơn vị chưa thực hiện đúng quy định của Quy chế làm việc của UBND tỉnh, nhất là văn bản trình vượt cấp, thiểu ý kiến của ngành chức năng, không đúng thể thức văn bản theo quy định.

2- UBND tỉnh hạn chế tối đa các cuộc họp, hội nghị không cần thiết; tập trung điều hành theo chương trình công tác năm và tăng cường đi cơ sở để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm phối hợp các đơn vị chuẩn bị tốt các nội dung hội nghị, cuộc họp; chỉ sắp xếp lịch họp các chuyên đề, nội dung thật sự cần thiết liên quan nhiều ngành, lĩnh vực, cần có sự chỉ đạo tập trung của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh và phải đảm bảo đủ thủ tục, tài liệu phải gửi trước cho đại biểu nghiên cứu theo quy định.

3- Tham dự các cuộc họp do UBND tỉnh triệu tập : đến dự họp phải là Thủ trưởng đơn vị (hoặc người được triệu tập) và phải đến đúng thời gian; các trường hợp đi họp thay chỉ khi Thủ trưởng (hoặc người được triệu tập) vắng có lý do và được sự chấp thuận của đồng chí chủ trì cuộc họp. Trong cuộc họp, đại diện các đơn vị phải tích cực tham gia ý kiến đối với nội dung họp và phải chịu trách nhiệm về nội dung ý kiến đóng góp đó.

Thông báo kết luận của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp phải ghi rõ thành phần dự; các đơn vị vắng (có lý do, không lý do) và phải được gửi đến thành viên dự họp.

4- Tiếp tục triển khai, tập huấn đến cán bộ, công chức trong đơn vị về Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nội dung của Chỉ thị số 33/2005/CT-UBND ngày 0417/2005 của UBND tỉnh về việc thực hiện thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quản lý nhà nước, chấn chỉnh và nâng cao chất lượng công tác soạn thảo và ban hành văn bản trong đơn vị.

5- Các đơn vị phải đảm bảo công tác thông tin báo cáo và chế độ thỉnh thị ý kiến của cấp trên nhằm đảm bảo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành kịp thời và chính xác của UBND tỉnh; các đơn vị cần phải khai thác triệt để, có hiệu quả các phương tiện đã được trang bị, đặc biệt phát triển hình thức thông tin báo cáo qua mạng tin học.

6- Các đơn vị tổ chức quán triệt và thực hiện chỉ thị này. Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc và định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện chỉ thị./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 06/2006/CT-UBND ngày 03/03/2006 chấn chỉnh thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.493

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!