Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 06/2004/QĐ-UB về việc đổi tên và xác định lại chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao Công nghệ và Môi trường do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 06/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 13/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN VÀ XÁC ĐỊNH LẠI CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

 UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 10/2002/CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu;
Căn cứ Quyết định số 126/2003/QĐ-UB ngày 10/10/2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc đổi tên và xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của hệ thống quản lý Nhà nước về Khoa học và Công nghệ trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
Xét Công văn số 11/KHCN ngày 04/12/2003 của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội về việc xin đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và Môi trường;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 I- Đổi tên Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và Môi trường thành Trung tâm Nghiên cứu - Chuyển giao công nghệ và Phân tích trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

II- Trụ sở chính của Trung tâm đặt tại: Tòa nhà 7 tầng, thuộc Thôn Hoàng, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

- Cơ sở sản xuất đặt tại: Cầu Diễn - huyện Từ Liêm - Hà Nội

- Điện thoại giao dịch : 04.7551104;

Điều 2 Trung tâm Nghiên cứu - Chuyển giao công nghệ và Phân tích là đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên, Có tư cách pháp nhân đầy đủ, được sử dụng con dấu riêng, mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định hiện hành.

- Trung tâm họat động theo quy chế được UBND Thành phố phê duyệt.

Điều 3 Trung tâm Nghiên cứu - Chuyển giao công nghệ và Phân tích có chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy được xác định như sau:

1- Chức năng:

1.1. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, sản xuất thử nghiệm, ứng dụng tiến bộ khoa học về công nghệ, đánh giá giám sát công nghệ, các hoạt động tiết kiệm năng lượng và hóa phân tích phục vụ cho quản lý Nhà nước trên địa bàn.

1.2. Cung cấp các dịch vụ, tư vấn, thông tin cho tổ chức cá nhân có nhu cầu về chuyển giao công nghệ, kỹ thuật, môi trường và phân tích hóa vô cơ, hữu cơ, vi sinh.

2- Nhiệm vụ:

2.1. Tổ chức thực hiện sản xuất, chế thử nhằm hoàn thiện quy trình công nghệ của sản phẩm và các đề tài nghiên cứu khoa học với tính khả thi, hiệu quả kinh tế cao để tổ chức chuyển cho sản xuất.

2.2. Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án theo chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

2.3. Tiến hành các hoạt động phân tích - thử nghiệm trong các lĩnh vực Hóa môi trường, hóa hữu cơ, vô cơ, dầu khí, thực phẩm, vi sinh; quan trắc, đánh giá các tác động Môi trường (ĐTM).

2.4. Tư vấn, giám sát, thiết kế, chế tạo, xây dựng các hệ thống tự động hóa quá trình sản xuất và hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường.

2.5. Được ký các hợp đồng chuyển giao công nghệ, nghiên cứu khoa học, xây dựng dự án, liên kết sản xuất để tổ chức sản xuất thử nghiệm, triển khai các tiến bộ kỹ thuật, các công nghệ mới, sản phẩm mới, dịch vụ hóa phân tích và môi trường của cơ quan khoa học Nhà nước và các thành phần kinh tế khác ứng dụng vào sản xuất và đời sống theo các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

2.6. Được tiếp nhận và chuyển giao công nghệ các chương trình đầu tư viện trợ nước ngoài khi Thành phố và Sở giao.

2.7. Tổ chức thông tin hợp tác quốc tế, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về khoa học công nghệ, quản lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho cán bộ, công chức của Trung tâm và các thành phần kinh tế - xã hội khác có nhu cầu.

2.8. Tổ chức thực hiện đánh giá và giám sát công nghệ.

3- Tổ chức bộ máy và biên chế của Trung tâm:

a- Trung tâm có Giám đốc và một số Phó Giám đốc được bổ nhiệm theo qui định hiện hành.

b- Các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ gồm:

- Phòng Tổ chức – Hành chính - Kế hoạch

- Phòng Chuyển giao công nghệ - Thông tin hợp tác quốc tế

- Phòng hóa phân tích và môi trường

- Ban tiết kiệm năng lượng.

- Xưởng sản xuất thực nghiệm và chế thử

Các trưởng, phó phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ và xưởng sản xuất do Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm theo cơ cấu cán bộ, công chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c- Biên chế và hợp đồng lao động:

Biên chế của cán bộ, công chức, nhân viên của Trung tâm do UBND Thành phố phân bổ hàng năm theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cụ thể:

- Về biên chế: Trước mắt giao 14 (mười bốn) người bao gồm: Những cán bộ, công chức trong biên chế của Trung tâm nghiên cứu chuyển giao Công nghệ và Môi trường và số cán bộ, công chức, nhân viên do Giám đốc Trung tâm tuyển chọn báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định tiếp nhận.

- Về hợp đồng lao động dài hạn: Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và thực tế hoạt động, theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thành phố sẽ xem xét hỗ trợ quỹ tiền lương để giúp Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

- Ngoài số biên chế và hợp đồng lao động được hưởng các chế độ, chính sách hiện hành của cán bộ, công chức. Trung tâm được phép sử dụng một số hợp đồng lao động thời vụ hưởng quỹ tiền công từ nguồn thu của đơn vị. Chế độ tiền lương, tiền công và các chính sách khác (BHXH....) của các hợp đồng lao động được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4 Quyết định này thay thế Quyết định số 70/2002/QD-UB ngày 10/5/2002 của UBND Thành phố về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và Môi trường.

Điều 5 Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu - Chuyển giao Công nghệ và Phân tích, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành có liên quan thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT/ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 06/2004/QĐ-UB về việc đổi tên và xác định lại chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao Công nghệ và Môi trường do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.357

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171