Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 05/2017/QĐ-UBND Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Số hiệu: 05/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Phạm Ngọc Thưởng
Ngày ban hành: 23/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05 /2017/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 23 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, CƯ TRÚ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16/6/2014;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 64/2015/NĐ-CP ngày 06/8/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn tại Tờ trình số 223/TTr-CAT ngày 14 tháng 02 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 3 năm 2017.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Lạng Sơn; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chính phủ;
- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Ngoại giao;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Đoàn thể tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh, các phòng CV;
- Công báo tỉnh, Báo Lạng Sơn;
- L­ưu: VT, NC (BMB).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Thưởng

 

QUY CH

PHỐI HỢP GIỮA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, CƯ TRÚ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05 /2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này điều chỉnh nguyên tắc, nội dung, hình thức phối hợp và trách nhiệm thực hiện của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân (viết tắt là UBND) các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lạng Sơn (sau đây gọi chung là cấp huyện) trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

2. Các hoạt động khác có liên quan công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn không quy định trong Quy chế này được áp dụng thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng với các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện thuộc tỉnh Lạng Sơn; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh mời, bảo lãnh, đón tiếp người nước ngoài đến địa bàn tỉnh Lạng Sơn; các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh có người nước ngoài cư trú, hoạt động.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Tuân thủ quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Nghị định số 64/2015/NĐ-CP ngày 06/8/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Thường xuyên, chủ động, kịp thời quản lý chặt chẽ, nhưng đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động tại địa phương theo quy định của pháp luật.

3. UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất, theo nguyên tắc: Công an tỉnh chủ trì công tác quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại Lạng Sơn; các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy có trách nhiệm phối hợp; UBND cấp huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện thống nhất theo các quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, quy định của Bộ Công an, UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn của Công an tỉnh.

4. Công tác phối hợp phải đảm bảo yêu cầu chính trị, pháp luật và đối ngoại, không làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ và hoạt động chuyên môn của các cơ quan liên quan.

Điều 4. Hình thức phối hợp

1. Thông báo, trao đổi, cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp.

2. Thông qua các hội nghị sơ kết, tổng kết.

3. Thông qua các cuộc họp liên ngành định kỳ, đột xuất.

4. Thông qua việc thanh tra, kiểm tra của các đoàn công tác liên ngành do Công an tỉnh chủ trì.

5. Thông qua quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành theo quy định của UBND tỉnh Lạng Sơn.

6. Các hình thức khác phù hợp quy định hiện hành.

Chương II

NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 5. Phối hợp xây dựng, ban hành văn bản quy định, hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại địa phương.

1. Công an tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện xây dựng dự thảo, trình UBND tỉnh ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản về quản lý người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

2. Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trao đổi, thống nhất với Công an tỉnh trước khi trình UBND tỉnh ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản có nội dung liên quan đến công tác quản lý người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động tại địa phương.

Điều 6. Phối hợp trong công tác trao đổi thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục, tổ chức thực hiện pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại địa phương.

1. Công an tỉnh có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện tổng hợp tình hình, số liệu, kết quả xử lý, giải quyết các vụ việc liên quan nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại Lạng Sơn.

b) Trao đổi, thông báo cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện về chính sách pháp luật và chủ trương, biện pháp công tác quản lý nhập cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Chủ động thông báo tình hình, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng có yếu tố người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các Sở: Ngoại vụ, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại Lạng Sơn theo chỉ đạo của UBND tỉnh; tập huấn, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân liên quan công tác quản lý khai báo tạm trú cho người nước ngoài; tiếp nhận, giải quyết thủ tục về thường trú, tạm trú và hoạt động của người nước ngoài tại Lạng Sơn.

2. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm:

a) Trao đổi với Công an tỉnh về thông tin của tổ chức, cá nhân người nước ngoài do các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức đề nghị cho phép đến hoạt động tại tỉnh Lạng Sơn trước khi quyết định theo thẩm quyền hoặc trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

b) Hỗ trợ các cơ quan chức năng của tỉnh về trao đổi thông tin liên quan đến người nước ngoài tại địa phương với các cơ quan lãnh sự nước ngoài.

c) Thông báo danh sách, nội dung, chương trình hoạt động của phóng viên nước ngoài cho Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trực tiếp.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm: Phối hợp quản lý, trao đổi với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan về thông tin cư trú, hoạt động của người nước ngoài thuộc khu vực, địa bàn quản lý theo thẩm quyền.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có trách nhiệm:

a) Phối hợp với Công an tỉnh thông báo, trao đổi các thông tin, tài liệu, số liệu tình hình người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh qua các cửa khẩu thuộc quyền quản lý; xử lý các vụ việc liên quan người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam thuộc địa bàn quản lý.

b) Phối hợp quản lý, trao đổi với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan các thông tin về cư trú, hoạt động của các đoàn người nước ngoài đến công tác, làm việc và người nước ngoài đến khu vực, địa bàn quản lý theo thẩm quyền.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm: Phối hợp với Công an tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện thực hiện thẩm định chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thông báo kịp thời danh sách, thông tin cá nhân, nội dung và mục đích hoạt động của người nước ngoài đến làm việc cho Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan trực tiếp.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp, trao đổi với Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và các sở, ngành liên quan thực hiện công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Lạng Sơn theo quy định của pháp luật; định kỳ tổng hợp, báo cáo tình hình công tác quản lý lao động nước ngoài tại Lạng Sơn.

7. Sở Tư pháp có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan thực hiện công tác quản lý người nước ngoài đến thực hiện các quy trình, thủ tục nhận con nuôi trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan thực hiện công tác quản lý người nước ngoài đến hoạt động giảng dạy tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

9. Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn có trách nhiệm:

a) Trao đổi với Công an tỉnh, các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện về việc cấp giấy phép kinh doanh, dịch vụ và giấy chứng nhận đầu tư cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân người nước ngoài đầu tư trong Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.

b) Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện quản lý lao động nước ngoài làm việc, hoạt động trong Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.

10. Các sở, ban, ngành khác liên quan, các Hội, Đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện có trách nhiệm:

a) Phối hợp Công an tỉnh trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại Lạng Sơn; giải quyết các vấn đề liên quan người nước ngoài thuộc cơ quan, đơn vị quản lý.

b) Thông báo, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề liên quan người nước ngoài bị tai nạn, tử vong…, trong thời hạn 08 giờ phải trao đổi thông tin bằng văn bản về Sở Ngoại vụ để báo cáo Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, thông báo cho cơ quan đại diện nước mà người đó là công dân.

c) Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan trao đổi, thông báo về danh sách người nước ngoài được cấp, đổi, hủy, gia hạn các loại giấy phép, giấy chứng nhận có giá trị pháp lý để phối hợp quản lý.

d) UBND cấp huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện và UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an tỉnh và Sở Tư pháp trao đổi, cung cấp thông tin liên quan người nước ngoài kết hôn với công dân địa phương và trẻ em có bố hoặc mẹ là người nước ngoài đang sinh sống tại địa phương để phối hợp quản lý; chỉ đạo các ngành chức năng, UBND cấp xã và các doanh nghiệp, các cơ sở lưu trú thực hiện công tác quản lý khai báo tạm trú của người nước ngoài tại địa phương.

11. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn tỉnh mời, bảo lãnh, đón tiếp người nước ngoài có trách nhiệm phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) phổ biến, giáo dục pháp luật và chấp hành các quy định Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 7. Phối hợp trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại địa phương.

1. Công an tỉnh có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân liên quan kiểm tra, phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan người nước ngoài vi phạm hành chính về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

b) Trao đổi thông tin gia hạn tạm trú, cấp thị thực, thẻ tạm trú, thẻ thường trú, các loại giấy phép (đi thăm quan du lịch; vào khu vực cấm; vào khu vực biên giới) cho người nước ngoài với UBND cấp huyện (qua Công an huyện, thành phố) để phối hợp quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

c) Trao đổi với Sở Ngoại vụ thông tin về tình hình, kết quả xử lý, điều tra đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật hình sự, bị tai nạn, tử vong theo quy định của pháp luật để báo cáo UBND tỉnh, Bộ Ngoại giao thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài.

d) Chỉ đạo Công an huyện biên giới trao đổi, cung cấp thông tin người nước ngoài khai báo tạm trú với Đồn Biên phòng đóng tại khu vực biên giới, cửa khẩu.

e) Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố tổ chức công tác quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn phụ trách; phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện kịp thời phát hiện, báo cáo Công an tỉnh những vấn đề liên quan yếu tố người nước ngoài.

2. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện quản lý, kiểm tra, xử lý những nội dung liên quan công tác lãnh sự đối với người nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo trong 12 giờ kể từ khi phát hiện người nước ngoài bị tai nạn, tử vong… phải trao đổi với cơ quan chức năng Bộ Ngoại giao để thông báo cho cơ quan đại diện nước mà người đó là công dân.

b) Phối hợp Công an tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện giải quyết các vấn đề liên quan khi cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài có yêu cầu thăm lãnh sự hoặc có yêu cầu khác; hỗ trợ xác định thân phận pháp lý của người nước ngoài, phương tiện giao thông liên quan vụ tai nạn giao thông để làm cơ sở đề xuất, giải quyết trong các trường hợp được hưởng ưu đãi miễn trừ.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng xem xét, giải quyết nguyện vọng của cơ quan đại diện ngoại giao, thân nhân người nước ngoài bị tai nạn, ốm đau, tử vong… khi có yêu cầu trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi, phù hợp với quy định của pháp luật. Hướng dẫn thân nhân người nước ngoài tử vong đến UBND cấp huyện để đăng ký và cấp giấy khai tử.

3. Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn có trách nhiệm: Phối hợp với lực lượng Công an nắm tình hình, quản lý doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài; kịp thời cung cấp, trao đổi thông tin với Công an tỉnh về tình hình có liên quan đến người nước ngoài hoạt động tại Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn để phối hợp quản lý.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm: Quản lý hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế tổ chức đón, hướng dẫn các đoàn khách người nước ngoài vào địa phương tham quan, du lịch. Phối hợp các đơn vị chức năng của Công an tỉnh nắm tình hình, quản lý các đoàn khách quốc tế đến địa phương tham quan, du lịch.

5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có trách nhiệm: Chỉ đạo các Đồn, Trạm Biên phòng cửa khẩu thực hiện chức năng kiểm tra, kiểm soát, giám sát người và phương tiện nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh qua cửa khẩu theo quy định pháp luật; phối hợp lực lượng Công an quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn.

6. Các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện có trách nhiệm: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý và phối hợp với Công an tỉnh thực hiện quy định về quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại địa phương; tham gia phối hợp xử lý, giải quyết các vụ việc liên quan hình sự, tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, vi phạm hành chính…. có yếu tố người nước ngoài theo đề nghị của cơ quan chức năng.

7. Các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn đón tiếp, làm việc với người nước ngoài đến tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm:

a) Quản lý người nước ngoài được mời, bảo lãnh, đón tiếp, làm việc hoạt động theo đúng mục đích nhập cảnh và chương trình đã đăng ký với cơ quan chức năng trong thời gian đến địa phương. Thông báo cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh (nơi đăng ký bảo lãnh) hoặc Sở Ngoại vụ về việc thôi không bảo lãnh, kết thúc chương trình đón tiếp, làm việc với người nước ngoài.

b) Phối hợp cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan người nước ngoài được mời, bảo lãnh, đón tiếp, làm việc; phối hợp với cơ sở lưu trú thực hiện việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo quy định.

c) Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động là người nước ngoài thực hiện nghiêm túc quy trình tuyển chọn, quản lý, sử dụng lao động là người nước ngoài theo quy định của pháp luật.

8. Cơ sở lưu trú có trách nhiệm: Chấp hành nghiêm túc quy định khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo quy định pháp luật; cung cấp thông tin, thống kê báo cáo cơ quan chức năng về tình hình liên quan người nước ngoài tạm trú tại cơ sở lưu trú; thực hiện các yêu cầu của cơ quan chức năng khi tiến hành kiểm tra, xử lý các trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam.

Điều 8. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại địa phương.

1. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thống nhất kế hoạch kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất đối với công tác quản lý Nhà nước của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân trong việc thực hiện các quy định pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại địa phương.

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

3. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Điều 9. Phối hợp xử lý vi phạm pháp luật của người nước ngoài tại địa phương.

1. Đối với vụ việc vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài do lực lượng kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu thuộc Bộ đội Biên phòng quản lý, khi tiếp nhận hoặc phát hiện thì xử lý theo thẩm quyền; nếu có tình tiết phức tạp hoặc dấu hiệu tội phạm hình sự thì chuyển giao cho Công an tỉnh để phối hợp điều tra, xử lý.

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các lực lượng chức năng có liên quan tổ chức thực hiện việc trục xuất, buộc xuất cảnh đối với các trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại Việt Nam.

3. Trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh, nhưng thuộc diện ưu đãi, miễn trừ thì thực hiện theo quy định của pháp luật về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

4. Các cơ quan chức năng được quy định tại Khoản 1, 2, 5, 6 Điều 29 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam gửi văn bản thông báo kịp thời các quyết định tạm hoãn xuất cảnh, gia hạn tạm hoãn xuất cảnh, giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh đối với người nước ngoài quy định tại Điểm a, b, c, Khoản 1, Điều 28 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an và Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để phối hợp thực hiện.

5. Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng kịp thời thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND cấp huyện về phương thức, thủ đoạn vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại Việt Nam để chủ động phối hợp phòng ngừa, phát hiện, xử lý.

Điều 10. Phối hợp trong việc thống kê nhà nước về cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại địa phương

1. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thực hiện thống kê nhà nước về cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại địa phương.

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì thực hiện thống kê nhà nước về số liệu cấp thị thực, người nước ngoài nhập xuất cảnh, người nước ngoài bị trục xuất, buộc xuất cảnh, không đủ điều kiện nhập cảnh tại các cửa khẩu thuộc quyền quản lý; định kỳ hàng tuần thông báo, trao đổi thông tin, số liệu về nhập cảnh, xuất cảnh và tình hình liên quan người nước ngoài cho Công an tỉnh (qua Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh).

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Tổ chức thi hành

1. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế này. Định kỳ trước ngày 30 tháng 6 và ngày 31 tháng 12 hàng năm các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện gửi báo cáo 6 tháng và 01 năm đánh giá kết quả việc thực hiện Quy chế về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện Quy chế này; tổ chức theo dõi, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Quy chế để báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công an; tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác thi đua khen thưởng và xử lý kỷ luật theo quy định.

3. Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và cá tổ chức thành viên các cấp tuyên truyền, giáo dục, vận động các tổ chức và công dân thực hiện Quy chế phối hợp này.

4. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu phát sinh vướng mắc, bất cập, đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan phản ánh bằng văn bản gửi về Công an tỉnh để tổng hợp, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp ./.

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 05/2017/QĐ-UBND Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


968

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.76.196