Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 05/2008/QĐ-UBND về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận Bình Thạnh năm 2008 do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Số hiệu: 05/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 24/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 05/2008/QĐ-UBND

Bình Thạnh, ngày 24 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH THẠNH NĂM 2008

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2008;
Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bình Thạnh khóa IX, nhiệm kỳ 2006 - 2010 và Nghị quyết số 26/2007/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội quận Bình Thạnh năm 2008.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị, phòng, ban, các Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thuộc quận căn cứ thẩm quyền chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị và nội dung Kế hoạch này để xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các đơn vị, phòng, ban và các Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

KẾ HOẠCH

CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI QUẬN BÌNH THẠNH NĂM 2008
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh)

Năm 2008, là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của quận Bình Thạnh, là năm bản lề tạo đà tăng trưởng cao và bền vững để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010). Theo điều chỉnh quy hoạch chung, năm 2008 là năm đầu tiên quận Bình Thạnh sẽ phát triển đô thị theo định hướng trở thành một phần trung tâm thành phố và năm được thành phố chọn là “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”. Điều đó tạo cho quận nhiều thuận lợi cũng như khó khăn và thách thức.

Cùng với thành phố, nhiệm vụ trọng tâm năm 2008 là duy trì tốc độ và tạo chuyển biến mạnh về chất lượng tăng trưởng và hiệu quả của nền kinh tế, hướng đến phát triển bền vững, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng cường lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý hành chính nhà nước và trật tự văn minh đô thị, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa tạo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh chống quan liêu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chống tham nhũng; xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh. Thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở, không ngừng nâng cao chất lượng các mô hình văn hóa, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tạo môi trường lành mạnh trên địa bàn dân cư.

1. Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế; tạo chuyển biến mạnh về chất lượng, hiệu quả và hướng đến phát triển bền vững của nền kinh tế:

Năm 2008, dự báo kinh tế thế giới và trong khu vực tiếp tục gặp nhiều rủi ro và thách thức lớn nhưng sẽ tiếp tục tăng trưởng cao. Áp lực của cạnh tranh bình đẳng khi hội nhập kinh tế quốc tế là rất lớn, trong khi nền kinh tế của quận còn mang tính tự phát chưa theo kịp trình độ phát triển của khu vực. Cùng với định hướng phát triển quận một phần trung tâm thành phố đã kéo theo sự thu hút đầu tư vào địa bàn khá mạnh tạo cho quận phát triển nhiều thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn thách thức.

Do đó để đảm bảo sự phát triển đúng định hướng, cần tiếp tục phát triển theo quy hoạch, kinh tế phải luôn gắn kết và phù hợp với tốc độ đô thị hóa trên địa bàn quận, kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa nhằm duy trì nhịp độ phát triển kinh tế bền vững. Chủ động triển khai chương trình hành động về hội nhập kinh tế quốc tế, kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế; giữ vững tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp từ 7 - 8% so với thực hiện năm 2007; đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, nâng cao tốc độ tăng trưởng doanh số thương mại, dịch vụ đạt 21% trở lên so với thực hiện năm 2007.

1.1. Phòng Kinh tế chủ trì phối hợp với Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao, Phòng Thống kê và đơn vị tư vấn (Viện Kinh tế thành phố) tập trung hoàn thành “Đề án phát triển các cụm văn hóa - thương mại - dịch vụ trên địa bàn quận đến năm 2020” trình Hội đồng nhân dân quận thông qua trong kỳ họp tháng 6 năm 2008. Nội dung Đề án cần bám sát quy hoạch đô thị, định hướng phát triển từng khu vực, phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, xây dựng văn minh thương mại gắn với văn minh đô thị.

Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai, công khai thông tin kêu gọi đầu tư, triển khai đến năm 2010 và năm 2020 thông qua Ủy ban nhân dân quận trong tháng 7 năm 2008.

1.2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án quy hoạch sắp xếp mạng lưới chợ trên địa bàn quận. Cụ thể:

a) Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng hoàn thành các thủ tục, xây dựng chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng sau khi Ủy ban nhân dân thành phố công bố nhà đầu tư trúng thầu xây dựng khu Chợ Văn Thánh và phối hợp Phòng Kinh tế, Ban Quản lý Chợ Văn Thánh, Ủy ban nhân dân phường 25 cùng với Mặt trận, đoàn thể tổ chức vận động tiến hành hiệp thương bồi thường để bàn giao mặt bằng Chợ Văn Thánh theo cam kết của Thành phố với nhà đầu tư;

Giao cho Phòng Quản lý Đô thị tham mưu các thủ tục mua, lập, duyệt quy hoạch, dự án theo quy định để nhà đầu tư sớm triển khai xây dựng chợ truyền thống để tái bố trí kinh doanh các hộ tiểu thương và xây dựng khu cao ốc thương mại, văn phòng mới.

b) Phòng Quản lý Đô thị chủ trì cùng Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính - Kế hoạch, nghiên cứu đề xuất phương thức đầu tư, tiêu chí đầu tư, hoàn thiện phương án bố trí chợ tạm khi xây dựng chợ, chính sách tái bố trí kinh doanh cho các tiểu thương khi dự án đưa vào sử dụng;

c) Phòng Tài nguyên - Môi trường chủ trì, đề xuất, đôn đốc, thu hồi và xây dựng tiêu chí kêu gọi đầu tư triển khai xây dựng Siêu thị Đinh Bộ Lĩnh - phường 26;

d) Phòng Quản lý Đô thị chủ trì, đề xuất xây dựng phương án thực hiện dự án chuyển đổi Chợ Thanh Đa thành trung tâm thương mại kết hợp với chợ truyền thống.

+ Phòng Kinh tế chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi việc thực hiện và báo cáo hành tháng, quý cho Ủy ban nhân dân quận về tiến độ thực hiện chuyển đổi công năng chợ Văn Thánh, xây dựng mới Chợ Bà Chiểu, thu hồi và kêu gọi đầu tư Siêu thị Đinh Bộ Lĩnh và dự án phát triển Chợ Thanh Đa thành trung tâm thương mại kết hợp với chợ truyền thống.

Tất cả nội dung các công việc nêu trên giao các phòng, ban triển khai và có kế hoạch cụ thể báo cáo Ủy ban nhân dân quận để thông qua Ban Thường vụ Quận ủy chậm nhất trong tháng 3 năm 2008.

đ) Đối với công tác chống tái lấn chiếm chợ tạm, chợ tự phát đã giải tỏa:

- Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và các Ủy ban nhân dân phường trong tháng 3 năm 2008 tổ chức sơ kết việc thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND-KT ngày 16 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận; đề xuất các giải pháp khả thi giải quyết dứt điểm tình trạng kinh doanh tái lấn chiếm lòng, lề đường, trong đó chú ý phân công, phân nhiệm cụ thể trách nhiệm các cơ quan, đơn vị và từng phường trên từng tuyến đường, khu vực cụ thể, bên cạnh kế hoạch lập lại trật tự, kiên quyết xử lý các trường hợp tái lấn chiếm, kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường, giải tỏa ách tắc giao thông trên địa bàn cần có kế hoạch bố trí kinh doanh, đa dạng hóa loại hình kinh doanh nhằm đảm bảo hiệu quả trong quản lý .

1.3. Đối với công tác xây dựng chợ văn minh thương nghiệp, thí điểm mô hình Hợp tác xã chợ: Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ quận và Ban Quản lý chợ Thị Nghè duy trì và nâng cao chất lượng mô hình chợ văn minh thương nghiệp theo tiêu chí của thành phố và quận. Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã thành phố thí điểm mô hình Hợp tác xã chợ trong quý III/2008.

1.4. Về tổ chức thí điểm mô hình chợ phiên: Giao Phòng Kinh tế tham mưu Ủy ban nhân dân quận tổ chức thành công việc thí điểm chợ phiên trong quý I/2008 và kế hoạch tổ chức các phiên chợ tiếp theo (định kỳ mỗi quý/1 lần).

1.5. Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/QU ngày 25 tháng 11 năm 2002 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH/TW Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và đổi mới cơ chế chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân.

a) Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (Tổ Nghiệp vụ hành chính công) chủ trì, phối hợp Phòng Kinh tế có kế hoạch hoàn thiện quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo hướng đơn giản thủ tục, rút ngắn thời gian và hoàn thành thực hiện thí điểm đăng ký kinh doanh qua mạng trong quý I/2008.

b) Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp Chi cục Thuế tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận định kỳ 6 tháng/lần tổ chức gặp gỡ, đối thoại các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, giới thiệu và kêu gọi đầu tư theo quy hoạch và định hướng phát triển của quận.

c) Tiếp tục có kế hoạch phối hợp tổ chức bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế, kiến thức về luật pháp quốc tế và Việt Nam để các doanh nghiệp chủ động, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thế phát triển kinh tế bền vững trên địa bàn.

1.6. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế:

a) Phòng Kinh tế chủ trì:

- Phối hợp với các đơn vị chức năng có kế hoạch tổ chức, phân công chặt chẽ thực hiện tốt công tác hậu kiểm, kiên quyết xử lý và đình chỉ kinh doanh đối với các trường hợp kinh doanh không đăng ký, không đóng thuế đúng theo quy định.

- Phối hợp với Chi cục Thuế và các Ủy ban nhân dân phường thống kê và nắm chắc hộ, tình trạng kinh doanh, tình hình đăng ký, kê khai nộp thuế, chấm dứt tình trạng kinh doanh không đăng ký trên địa bàn quận. Trong tháng 5/2008 có báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động kinh doanh trên địa bàn quận (số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, có phép, không phép…); đồng thời định kỳ hàng quý cập nhật và báo cáo tình hình cho Ủy ban nhân dân quận; Xây dựng và tổ chức thực hiện liên thông giữa Ủy ban nhân dân quận với Chi cục Thuế trong việc đăng ký kinh doanh và kê khai đăng ký thuế.

b) Đội Quản lý thị trường quận chủ trì phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế, các Ủy ban nhân dân phường và các cơ quan chức năng kiểm tra ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất kinh doanh các loại hàng gian, hàng giả, hàng lậu, xử lý kiên quyết các trường hợp kinh doanh hóa đơn, trốn thuế và vi phạm pháp luật.

c) Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao, Ban Chỉ đạo Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội quận phối hợp Phòng Kinh tế và các Ủy ban nhân dân phường kiên quyết chấn chỉnh hoạt động kinh doanh và triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch ngành nghề dễ phát sinh tệ nạn xã hội (giai đoạn 2007 - 2008) trên địa bàn quận.

d) Tiếp tục theo dõi, đôn đốc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường theo quy định của thành phố; kiên quyết xử lý nghiêm khắc không để phát sinh cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm (chú ý tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận có văn bản kiến nghị thành phố sớm có ý kiến chỉ đạo đối với các trường hợp được thành phố gia hạn thời gian di dời, nhưng đến nay đã hết hạn).

e) Trạm Thú y, Trung tâm Y tế Dự phòng phối hợp với Phòng Kinh tế tham mưu cho Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch cúm gia cầm có biện pháp ngăn chặn phòng ngừa không để xảy ra bùng phát trên địa bàn quận. Thường xuyên rà soát và xử lý kiên quyết khi có hiện tượng phát sinh.

1.7. Công ty Dịch vụ Công ích hoàn thành đề án chuyển đổi loại hình kinh doanh theo chỉ đạo của thành phố.

2. Bảo đảm cân đối thu - chi ngân sách tích cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2008: 768,600 tỷ đồng, tăng 30 % so với dự toán năm 2007 và tăng 19% so với thực hiện năm 2007, trong đó: nguồn thu thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh chiếm tỷ trọng 68,04% thu ngân sách nhà nước và chiếm 48,89% thu ngân sách quận. Chi ngân sách quận 299,062 tỷ đồng tăng 48,9% so với dự toán năm 2007 bằng 123,7% so với thực hiện năm 2007.

2.1. Chi cục Thuế quận chủ trì:

a) Phối hợp với các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân 20 phường, phấn đấu thực hiện vượt mức dự toán thu năm 2008 theo chỉ tiêu được giao (tăng 30% so với dự toán năm 2007); tập trung quản lý thu có hiệu quả đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh; tăng cường công tác ủy nhiệm thu cho các Ủy ban nhân dân phường để nâng cao hiệu quả quản lý các nguồn thu. Phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường triển khai việc thu đúng, thu đủ các khoản thu liên quan đến lĩnh vực nhà đất.

b) Triển khai tổ chức nhiệm vụ thu ngân sách theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm tra trước, trong và sau đăng ký kinh doanh đối với những doanh nghiệp mới thành lập, kiểm tra trước và sau hoàn thuế giá trị gia tăng, xử lý nghiêm các vi phạm, thu hồi các khoản chiếm dụng tiền hoàn thuế; kiên quyết chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn lậu thuế, nợ đọng thuế nhằm tăng thu ngân sách.

- Phối hợp Phòng Kinh tế tổ chức các buổi gặp gỡ, đối thoại (định kỳ 6 tháng/lần) với các doanh nghiệp nhằm hướng dẫn thực hiện việc báo cáo, nghĩa vụ thuế với nhà nước, đồng thời kịp thời tháo gỡ, khuyến khích doanh nghiệp phát triển đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn kịp thời các luật về thuế và các nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Thuế, nhất là các quy định, lộ trình cắt giảm thuế quan theo các cam kết với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Đồng thời, chủ động đề xuất các biện pháp cải cách hành chính cơ quan thuế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hộ, quản lý thuế; thực hiện công khai việc kê khai thuế, nộp thuế, nợ thuế tạo sân chơi bình đẳng trong các doanh nghiệp; tổ chức liên thông trong đăng ký kinh doanh và đăng ký kê khai thuế giữa Ủy ban nhân dân quận và Chi cục Thuế.

c) Tập trung thực hiện hoàn thành 90% trở lên đối với chỉ tiêu thu thuế môn bài trong quý I/2008 nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách quận đáp ứng nhu cầu chi cho các hoạt động trong quý I/2008, nhất là chi các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán 2008 và chi tăng lương mới.

d) Trong quý I/2008 rà soát, xác định và phân loại nợ thuế để có kế hoạch cụ thể đôn đốc thu nộp nợ thuế vào ngân sách kịp thời, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về thu ngân sách nhà nước. Hàng quý có báo cáo cụ thể tình hình nợ đọng, xử lý nợ đọng, thông qua Hội đồng Tư vấn thuế quận và các phường để đề xuất biện pháp, giải pháp xử lý có hiệu quả.

2.2. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì:

a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận giao và duyệt nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 của các đơn vị cơ sở, các Ủy ban nhân dân phường trong tháng 1/2008 để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. Thực hiện công khai dự toán ngân sách năm 2008 theo đúng quy định; chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo nguồn thực hiện phục vụ cải cách tiền lương và chính sách bảo đảm xã hội, bảo đảm chi lương và trợ cấp đầy đủ ngay từ tháng 1/2008.

b) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận điều hành ngân sách đúng chính sách, chế độ và cân đối ngân sách phối hợp với Chi cục Thuế tham mưu biện pháp cụ thể phấn đấu tăng thu ngân sách quận tối thiểu 5% so với dự toán thành phố giao. Bảo đảm chi ngân sách theo dự toán; thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên 10% của dự toán chi năm 2008; hạn chế việc bổ sung dự toán đối với các khoản chi ngoài khoán nhưng có tính chất thường xuyên hàng năm, chỉ bổ sung kinh phí cho các hoạt động phát sinh năm 2008 theo quy định của thành phố và các công tác đột xuất, cấp bách của quận.

c) Thực hiện giao khoán kinh phí quản lý hành chính cho 13 phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân quận theo định mức. Tiếp tục thực hiện giao quyền tự chủ tài chính theo Nghị định 43 trong 3 năm (2007 - 2009) và dự toán chi ngân sách năm 2008 cho các đơn vị sự nghiệp có thu.

d) Trong quý I/2008 phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Quản lý Đô thị rà soát đất công, tài sản công trên địa bàn quận, xây dựng kế hoạch bán đấu giá tạo nguồn tăng nguồn vốn đầu tư năm 2008. Tham mưu chính sách tạo nguồn vốn, thu hút vốn đầu tư chỉnh trang đô thị thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội trong quận theo Nghị quyết Đảng bộ và Hội đồng nhân dân đã thông qua.

e) Tăng cường công tác quản lý giá, nâng cao chất lượng và thời gian thẩm định đầu tư, đảm bảo đúng quy trình để tham gia tốt công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Hoàn thành việc xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, nhằm tăng cường quản lý tài sản của Nhà nước theo Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ trong quý I/2008.

f) Củng cố và tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện nguyên tắc tài chính các đơn vị, các phường, các cơ quan, đoàn thể có sử dụng vốn ngân sách; nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng tài sản công; đảm bảo việc mua sắm tài sản trang thiết bị thực hiện đúng chế độ, tiêu chuẩn quy định. Đặc biệt chú ý kiểm tra nguồn thu ngoài ngân sách, thu huy động trong dân. Trong quý I/2008 trình Ủy ban nhân dân quận kế hoạch kiểm tra và báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy kết quả kiểm tra trong tháng 6/2008.

g) Trong tháng 5/2008, thông qua Ủy ban nhân dân quận dự toán bổ sung dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2008 trước khi thông qua Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận và kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng nhân dân quận. Chuẩn bị xây dựng dự toán thu, chi ngân sách năm 2009 và dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2009 thông qua Ủy ban nhân dân quận trong tháng 10/2008, thông qua Hội nghị lần thứ 12 BCH Đảng bộ khóa IX và kỳ họp Hội đồng nhân dân trong tháng 12/2008.

h) Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tập huấn nghiệp vụ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tài chính kế toán tại các đơn vị cơ sở, các phường; triển khai có hiệu quả chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính đối với toàn bộ hệ thống tài chính trên địa bàn quận.

i) Tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách và tài sản công đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát; triển khai đồng bộ thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện chương trình “Chống lãng phí và thực hành tiết kiệm” năm 2008 ở tất cả các phòng, ban, đơn vị, các ban - ngành, đoàn thể và các Ủy ban nhân dân phường; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện năm 2008, thông qua Ủy ban nhân dân quận trong tháng 11/2008.

3. Tăng cường công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường

3.1. Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết; tập trung công tác quản lý sau quy hoạch; kêu gọi đầu tư có hiệu quả thực hiện tốt công tác đô thị hóa:

a) Phòng Quản lý Đô thị chủ trì:

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung hoàn thành việc lập quy định lộ giới hẻm, quy hoạch ngành (kinh tế, văn hóa thông tin - thể dục thể thao, y tế) trên địa bàn quận trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo quy định và thông qua Hội đồng nhân dân quận trong quý III/2008.

- Đeo bám, đôn đốc Viện Quy hoạch và Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố thẩm định và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đồ án quy hoạch chung trên địa bàn quận trong quý II/2008. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận phê duyệt các nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 phủ kín 20 phường trong quý II/2008.

- Phối hợp Thanh tra Xây dựng quận, các Ủy ban nhân dân phường tăng cường quản lý nhà nước đối với những khu vực đã có quy hoạch chi tiết, tham mưu điều chỉnh đối với những quy hoạch không còn phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và tình hình đô thị hóa trên địa bàn.

- Tăng cường kiểm tra giám sát tiến độ đầu tư xây dựng của các dự án thuộc mọi nguồn vốn trên địa bàn quận nhằm phát hiện các sai sót trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, kịp thời chấn chỉnh để hạn chế tình trạng thất thoát lãng phí. Đồng thời phối hợp Phòng Tài nguyên - Môi trường đề xuất cơ quan có thẩm quyền thu hồi các dự án giao thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất chậm triển khai thực hiện theo quy định. Thường xuyên hướng dẫn các Ủy ban nhân dân phường trong công tác quản lý dự án, quản lý xây dựng trên địa bàn phường.

- Trên cơ sở quy hoạch được duyệt tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận các dự án, các khu vực quy hoạch kêu gọi đầu tư, tiêu chí, chỉ tiêu đầu tư, thành lập Tổ thông tin dự án để cung cấp thông tin và hỗ trợ nhà đầu tư triển khai nhanh đầu tư trên địa bàn. Báo cáo kế hoạch thực hiện trong tháng 3/2008.

b) Phòng Tài nguyên - Môi trường chủ trì:

- Đôn đốc các Sở, ngành chức năng thành phố thẩm định và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy hoạch kế hoạch sử dụng đất từ nay đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 của các phường và quận. Thực hiện công khai các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ nay đến năm 2010 ngay sau khi được phê duyệt.

- Tập trung củng cố nhân sự bộ máy nhằm thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành, phấn đấu hết quý III/2008 hoàn thành cấp giấy chứng nhận cho các trường hợp tồn đọng từ năm 2007 trở về trước và giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận đúng hạn đạt từ 80% trở lên đối với hồ sơ mới tiếp nhận trong năm 2008.

- Trong quý II/2008 hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận đối với nhà thuộc sở hữu nhà nước đã được duyệt giá và đảm bảo các thủ tục theo quy định.

- Phối hợp với Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài chính - Kế hoạch và các Ủy ban nhân dân phường tiếp tục thực hiện công tác rà soát nguồn quỹ đất công, nhà công sản, nhà thuộc sở hữu nhà nước nhằm phát hiện và thu hồi các trường hợp sử dụng không đúng mục đích, sang nhượng trái phép.

- Phối hợp với Phòng Quản lý Đô thị và các Ủy ban nhân dân phường tiếp tục kiểm tra rà soát các dự án đã có quyết định thu hồi đất nhưng hiện nay các chủ đầu tư không tiến hành đầu tư để đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố thu hồi và giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân theo quy định. Hoàn thành kiểm tra nội nghiệp đối với tài sản của các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân quận được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất theo Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ trong quý I/2008.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình bảo vệ môi trường (giai đoạn 2006 - 2010) năm 2008. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về lĩnh vực môi trường.

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả phần mềm thông tin địa lý (GIS) trong lĩnh vực nhà đất, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

c) Thanh tra Xây dựng quận chủ trì:

- Phối hợp các Ủy ban nhân dân phường tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm khắc các hành vi xây dựng không phép, sai phép, lấn chiếm đất công, sông rạch và vi phạm các quy định trong công tác quản lý dự án đầu tư, chất lượng công trình. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm vệ sinh môi trường đô thị và lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh.

d) Phòng Tài chính - Kế hoạch:

- Hoàn thành các thủ tục xác lập sở hữu nhà nước đối với những trường hợp nhà công sản chưa có quyết định xác lập và chưa thực hiện quản lý.

- Hoàn thành các thủ tục xử lý đối với những trường hợp nhà đất thực hiện theo Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý, sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận.

- Phối hợp với Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài nguyên - Môi trường, các Ủy ban nhân dân phường hoàn thành việc xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân quận được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất theo Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ; thời gian hoàn thành trong quý I/2008.

4. Tăng cường công tác quản lý xây dựng cơ bản, thực hiện tốt bồi thường giải phóng mặt bằng

Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn quận, thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, xác định nhiệm vụ và yêu cầu cấp thiết của từng dự án để triển khai lập thủ tục đầu tư và khởi công xây dựng theo đúng tiến độ. Tiếp tục củng cố tổ chức và tăng cường nhân sự có năng lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý dự án, đẩy nhanh tiến độ, tăng cường vai trò giám sát đầu tư, giám sát tư vấn, giám sát thi công, thực hiện tiết kiệm có hiệu quả trong đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ thi công.

a) Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình chủ trì phối hợp:

- Hoàn thành các thủ tục đầu tư để triển khai khởi công dự án thoát nước 125 Đinh Tiên Hoàng (trong quý II/2008); hoàn thành công tác khảo sát địa chất, địa hình; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và các thủ tục đầu tư, đấu thầu theo quy định để có thể triển khai khởi công dự án thoát nước Phan Văn Hân vào quý IV/2008.

- Khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư để khởi công: Dự án Trường Tiểu học Cửu Long, Trường Tiểu học Bình Lợi Trung, Trường Tiểu học Bế Văn Đàn (trong quý II/2008); Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh (quý III/2008); dự án Trường THCS Bình Lợi Trung (trong quý III/2008), dự án Trường THPT Bình Lợi Trung (quý IV/2008)

- Hoàn thành các thủ tục đầu tư, thiết kế kỹ thuật để khởi công xây dựng mới: trụ sở Ủy ban nhân dân phường 1, 3, 22 (quý I/2008).

- Phối hợp với các phòng, ban chức năng và các Ủy ban nhân dân phường đẩy nhanh tiến độ lập, hoàn thành thiết kế dự toán kỹ thuật đối với các dự án trong danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008, triển khai khởi công thực hiện dự án ngay trong quý I/2007 các dự án đã hoàn chỉnh thủ tục; phấn đấu khởi công đạt từ 80% trở lên đối với các công trình, dự án khởi công mới theo danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008.

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Quản lý Đô thị chuẩn bị các thủ tục hồ sơ cho danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2009 trong tháng 10/2009 thông qua thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận.

b) Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì:

- Phối hợp với Ban Quản lý dự án, Phòng Quản lý Đô thị bổ sung hoàn chỉnh quy chế, quy trình thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn quận. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn (vốn tập trung thành phố, vốn ngân sách quận); kế hoạch thực hiện đối với các dự án, công trình trọng điểm của thành phố, quận (theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ quận và kỳ họp lần thứ 10 Hội đồng nhân dân quận khóa IX); kế hoạch khởi công các dự án, công trình đã hoàn thành thủ tục đầu tư trong năm 2007, trình Ủy ban nhân dân quận trong quý I/2008.

- Trong tháng 5/2008, trình Ủy ban nhân dân quận kế hoạch bổ sung danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008; chịu trách nhiệm quản lý đấu thầu, giám định đầu tư, công khai dự án; kịp thời phát hiện các sai sót trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện tiết kiệm, chống thất thoát, hạn chế tối đa tình trạng đầu tư kém hiệu quả.

- Phối hợp với Ban Quản lý dự án, Phòng Quản lý Đô thị chuẩn bị các thủ tục hồ sơ cho danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2009 trong tháng 10/2009 thông qua Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, trên nguyên tắc tập trung thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện chương trình chống ngập, chỉnh trang đô thị và các quy hoạch trường lớp, trụ sở Ủy ban nhân dân phường... chỉ đưa vào kế hoạch các công trình đã đủ thủ tục và có điều kiện khả thi thực hiện.

c) Ủy ban nhân dân phường tập trung vận động, huy động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng nâng cấp sửa chữa mở rộng các hẻm; trong tháng 5/2007 đề xuất Ủy ban nhân dân quận bổ sung danh mục đầu tư 6 tháng cuối năm 2008 và trong tháng 10/2008 đề xuất Ủy ban nhân dân quận đưa vào danh mục đầu tư năm 2009 đối với các đường, hẻm đã xuống cấp (chú ý trong việc xem xét khả năng vận động giải tỏa và vận động kinh phí; ưu tiên phường nào vận động xong việc mở rộng lộ giới thực hiện trước).

d) Công ty Dịch vụ công ích: Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất, hoàn thiện phương án thực hiện dự án Chung cư cho người có thu nhập thấp tại phường 13, chậm nhất trong tháng 5/2008 thông qua Ủy ban nhân dân quận và trong quý III/2008 có thể khởi công được dự án.

e) Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng:

- Tập trung củng cố tổ chức và bổ sung nhân sự có năng lực để đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đúng tiến độ, đảm bảo kế hoạch đối với các dự án đã được duyệt phương án đền bù giải tỏa do quận làm chủ đầu tư (tập trung thực hiện đối với các dự án đã được ghi trong Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 10 và Nghị quyết kỳ họp lần thứ 10 Hội đồng nhân dân quận khóa IX) và các dự án trọng điểm của thành phố (dự án Trường Cán bộ thành phố, dự án Cầu Thủ Thiêm, dự án Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài, dự án tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên (phường 19, 22), dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa) để bàn giao cho chủ đầu tư.

- Tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận tập trung giải quyết dứt điểm việc bố trí tái định cư cho các hộ tạm cư theo Chỉ thị 32 của Ủy ban nhân dân thành phố. Đồng thời trong quý II/2008 tham mưu xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện chương trình nhà tái định cư theo lộ trình từ nay đến năm 2010, tạo điều kiện cho người dân ở những khu vực giải tỏa có chỗ ở ổn định trước khi thực hiện công tác giải tỏa.

- Trong quý I/2008, tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư, tạm cư để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn quận. Thông qua Ủy ban nhân dân quận quy chế hoạt động và quy chế phối hợp trong hiệp thương, vận động thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trong tháng 3/2008.

- Tiếp tục chủ động phối hợp với các Sở, ngành thành phố tham mưu hoàn thiện các quy định về phương pháp định giá, xây dựng giá đất để phục vụ đền bù, giải phóng mặt bằng phù hợp với điều kiện thực tế của quận và thành phố.

f) Ban Quản lý Khu dân cư Bình Hòa: Phối hợp với các Sở ngành chức năng thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố có có kế hoạch điều chỉnh quy hoạch 1/2000 và quy hoạch 1/500 các dự án Khu dân cư Bình Hòa; tập trung tham mưu, đề xuất cho Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo thực hiện hoàn thành công tác đền bù các dự án đã có quy hoạch và quyết định giao đất để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thực hiện trong năm 2008 (phấn đấu hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng của các dự án trong năm 2008). Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn quận trình hoàn chỉnh pháp lý bồi hoàn giải tỏa, dự án đầu tư, trình ghi vốn và triển khai công tác hiệp thương bồi thường, giải phóng mặt bằng để khởi công dự án đường nối đường trục (Nguyễn Xí nối dài).

g) Thanh tra quận chủ trì, phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện quy trình, thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng, việc quản lý tài chính các dự án do quận làm chủ đầu tư để phát hiện và chấn chỉnh những sai sót, chống lãng phí nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và quản lý dự án.

5. Đưa các hoạt động văn hóa - xã hội đi vào chiều sâu đến từng cơ sở; nâng cao chất lượng sống của người dân

a) Phòng Giáo dục chủ trì thực hiện có hiệu quả:

- Chương trình hành động “Về chấn chỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo - cán bộ quản lý các cấp học nhằm tạo chuyển biến căn bản về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Chỉ đạo từng cơ sở giáo dục có giải pháp cụ thể kết hợp dạy chữ, dạy nghề, dạy làm người phù hợp với từng cấp học.

- Tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy ở các ngành học, bậc học, nâng cao chất lượng đồng đều giữa các trường khu vực trung tâm quận và các phường 5, 11, 12, 13, 21, 22, 24 và 28; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng Hội khỏe Phù Đổng, đẩy mạnh giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh; triển khai thực hiện tốt việc thay sách giáo khoa mới; đầu tư trang thiết bị đạt chuẩn đáp ứng yêu cầu phục vụ nâng cao chất lượng dạy và học. Đảm bảo chỉ tiêu huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp; tỷ lệ học sinh vào lớp 1 đạt 100%, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 các hệ và trên 95% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 các hệ. Duy trì kết quả xóa mù chữ, phổ cập tiểu học, nâng tỷ lệ phổ cập giáo dục trung học cơ sở và bậc trung học.

- Hướng dẫn các Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động ngày càng có hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các loại hình trường, lớp, cơ sở giáo dục ngoài công lập.

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý Dự án xây dựng lộ trình cụ thể thực hiện quy hoạch mạng lưới trường lớp đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 theo Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận.

b) Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao chủ trì:

b.1) Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận kế hoạch tổ chức tốt các ngày lễ lớn, hội nghị tổng kết theo đúng tinh thần Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

b.2) Tăng cường kiểm tra tình trạng quảng cáo, rao vặt trái phép làm ảnh hưởng đến mỹ quan đường phố; hường dẫn các phường thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý quảng cáo sai quy định, tháo dỡ toàn bộ các bảng đăng ký xây dựng khu phố văn hóa trên địa bàn dân cư và hướng dẫn thực hiện dựng bảng “Khu phố văn hóa” cho những khu phố đạt tiêu chuẩn theo chỉ đạo của thành phố.

b.3) Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo và đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội quận; tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, phối hợp với Công an quận và phường kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm để xử lý nghiêm các cơ sở biến tướng, chứa chấp tệ nạn xã hội.

b.4) Tham mưu cho Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nâng cao chất lượng các mô hình văn hóa. Tổ chức hội thảo, tọa đàm nhằm hướng dẫn Ban Chỉ đạo các phường, Ban vận động các khu phố tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí, tiêu chuẩn xây dựng phường văn hóa, khu phố văn hóa; tránh phô trương, hình thức; kết hợp chặt chẽ giữa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với giải pháp thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

b.5) Phấn đấu xây dựng 1 phường đạt chuẩn văn hóa; 75% hộ gia đình văn hóa; 65% khu phố, Tổ dân phố đăng ký đạt chuẩn văn hóa; trên 65% công sở đạt chuẩn văn minh - sạch đẹp - an toàn, 80% trường học có đời sống văn hóa tốt. Cần lưu ý các giải pháp để nâng cao chất lượng các mô hình văn hóa, nhất là mô hình Khu phố văn hóa, Tổ dân phố văn hóa, Gia đình văn hóa, Điểm sáng văn hóa, Chung cư văn hóa trên địa bàn quận. Tập trung xây dựng môi trường xã hội, văn hóa lành mạnh nhằm đảm bảo cho việc triển khai thực hiện tốt kế hoạch tiếp nhận người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

b.6) Tuyên truyền vận động cán bộ, công chức và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới - việc tang - lễ hội; nâng cao ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh môi trường - trật tự văn minh đường phố. Xây dựng nhiều chương trình văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao phong phú mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân trên địa bàn quận.

b.7) Phối hợp với Phòng Quản lý Đô thị, Trung tâm Văn hóa và các đơn vị liên quan hoàn chỉnh quy hoạch cơ sở vật chất ngành văn hóa thông tin, trình Thường trực Ủy ban nhân dân quận trong tháng 6/2008.

b.8) Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền của Cổng thông tin điện tử quận (Website), Bản tin Gia Định và bản tin của các Ủy ban nhân dân phường, thể hiện đầy đủ các nội dung về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của Quận ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận và các đoàn thể; đồng thời ghi nhận những nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

c) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận thường xuyên chăm lo tốt các diện chính sách và dân nghèo trên địa bàn quận, đảm bảo cấp phát đầy đủ các chế độ lương và trợ cấp đến các đối tượng theo quy định. Tham mưu Ủy ban nhân dân quận kế hoạch tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm lần thứ 61 ngày Thương binh Liệt sỹ, hoàn thành cuối tháng 5 năm 2008.

- Phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo 138 quận và các phường) tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch quản lý, giáo dục, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, chống tái nghiện; phối hợp với Công an quận thường xuyên kiểm tra biện pháp kéo giảm phạm pháp hình sự và trộm sơ hở theo kế hoạch đã đề ra. Báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân kết quả thực hiện từng quý.

- Chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo - việc làm quận triển khai giải pháp thực hiện chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá - năm 2008. Phối hợp Phòng Nội vụ bổ sung kiện toàn nhân sự Tổ chính sách xã hội các phường; hướng dẫn thực hiện quy chế hoạt động của từng tổ, tập huấn kiến thức và kỹ năng phối hợp giữa các thành viên bộ phận liên tịch theo Nghị quyết số 01… từ quận đến phường. Tập trung xây dựng các giải pháp xây dựng phường không còn tệ nạn ma túy, mại dâm. Phấn đấu vận động nguồn Quỹ xóa đói giảm nghèo 700 triệu đồng; chống tái nghèo, phấn đấu nâng chuẩn hộ cận nghèo lên 8 triệu đồng/người/năm là 1.270 hộ; tiếp tục triển khai các dự án cho vay Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiệu quả của các dự án.

- Phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn và kiểm tra các Ủy ban nhân dân phường về công tác quản lý sử dụng nguồn vốn xóa đói giảm nghèo, đôn đốc việc thu hồi nợ đọng và nợ quá hạn.

- Phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội quận hỗ trợ vốn cho hộ cận chuẩn nghèo, chống tái nghèo theo Quyết định số 140/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận tiếp tục xét duyệt các đội trưởng hưởng chính sách theo Quyết định 290 của Chính phủ.

d) Phòng Y tế chịu trách nhiệm:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận kế hoạch quản lý nhà nước trên lĩnh vực y tế; tăng cường kế hoạch kiểm tra các cơ sở y tế, y dược tư nhân. Phối hợp với thành viên Ban Chỉ đạo Vệ sinh an toàn thực phẩm quận tăng cường công tác kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm (chú ý kiểm tra cơ sở chế biến thực ăn, quán ăn, căn tin trường học…). Tiếp tục thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở đủ điều kiện và có kế hoạch hậu kiểm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm sau khi cấp giấy chứng nhận.

- Phối hợp Phòng Quản lý Đô thị, Bệnh viện quận, Trung tâm Y tế Dự phòng tham mưu Ủy ban nhân dân quận hoàn chỉnh quy hoạch cơ sở vật chất ngành y tế trên địa bàn quận trong tháng 5/2008.

- Phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng và Phòng Tài nguyên - Môi trường có kế hoạch kiểm tra xử lý vi phạm trên lĩnh vực quản lý rác y tế.

e) Trung tâm Y tế Dự phòng tập trung tham mưu thực hiện:

- Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, y tế cộng đồng. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận và Sở Y tế đầu tư trang thiết bị, xây mới 5 Trạm Y tế, để phấn đấu xây dựng các Trạm Y tế đạt chuẩn quốc gia. Phối hợp Phòng Y tế hoàn chỉnh cơ sở vật chất ngành y tế.

- Có kế hoạch khống chế, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn quận, giảm số ca mắc bệnh tử vong do các dịch bệnh nguy hiểm. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS có hiệu quả; tích cực chủ động phối hợp với các ngành liên quan duy trì và bổ sung kế hoạch khẩn cấp và sẵn sàng ứng phó có hiệu quả dịch cúm gia cầm, không để lây sang người. Tăng cường công tác dập dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng và các loại dịch khác; nâng cao năng lực giám sát dịch bệnh.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục vệ sinh an toàn thực phẩm; chủ động phối hợp Phòng Y tế kiểm tra, thanh tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hạn chế thấp nhất tình trạng xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn quận.

f) Bệnh viện quận: Tiếp tục nâng cao năng lực khám chữa bệnh của Bệnh viện quận và các Trạm Y tế phường. Thực hiện tốt việc khám chữa bệnh cho người nghèo, bảo hiểm y tế, diện chính sách có công. Triển khai và quản lý tốt công tác xã hội hóa lĩnh vực y tế. Tiếp tục đầu tư trang thiết bị, bổ sung nhân sự cho các khoa, phòng chuyên môn để phục vụ tốt việc chăm sóc sức khỏe nhân dân.

g) Trung tâm Thể dục Thể thao:

Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao tiếp tục xây dựng kế hoạch đi bộ đồng hành năm 2008 nhằm đẩy mạnh phong trào tham gia tập luyện thể thao thường xuyên trong nhân dân. Tiếp tục đào tạo lực lượng vận động viên thể dục thể thao và nâng cao các môn thể thao thành tích cao. Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị chức năng hoàn chỉnh quy hoạch cơ sở vật chất ngành thể dục thể thao, trình Ủy ban nhân dân quận trong tháng 5/2008. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Ban giám hiệu các trường nâng cao chất lượng Hội khỏe Phù Đổng, giáo dục thể chất cho học sinh trong nhà trường. Phối hợp với Ban Quản lý Dự án và đơn vị thi công giám sát chất lượng xây dựng Hồ bơi Đại Đồng và hoàn thành đưa vào sử dụng trước tháng 3/2008.

h) Trung tâm Văn hóa:

- Phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao và các Ủy ban nhân dân phường đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, cổ động chính trị, đảm bảo nâng cao nhận thức nhân dân vào các dịp lễ, tết; thường xuyên kiểm tra và bổ sung nội dung các hộp đèn cổ động chính trị. Có kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan khu vực Lăng Lê Văn Duyệt. Phối hợp Sở Văn hóa và Thông tin đôn đốc tiến độ thực hiện dự án trùng tu, nâng cấp Lăng Lê Văn Duyệt.

- Có kế hoạch phát triển các phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng. Tiếp tục tổ chức và phát triển các sân chơi văn hóa phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí cho nhân dân tại địa bàn dân cư (nhất là đối tượng thanh thiếu niên). Xây dựng nhiều chương trình văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao phong phú mang đậm bản sắc dân tộc phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân trên địa bàn quận.

- Tổ chức thành công hội diễn văn nghệ quần chúng toàn quận năm 2008 (tháng 4/2008).

i) Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên: phối hợp với Quận đoàn và các phòng, ban chức năng xây dựng các giải pháp giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh thiếu niên; mở rộng và nâng cao chất lượng phục vụ vui chơi, giải trí, rèn luyện thể chất cho thiếu niên và nhi đồng; có kế hoạch bồi dưỡng năng khiếu cho thế hệ trẻ.

j) Trung tâm Dạy nghề:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nghề theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ quận; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên theo chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực dạy nghề. Có kế hoạch đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương và mở các lớp dạy nghề phục vụ nhu cầu của dự án Quỹ 156. Hoàn thành chỉ tiêu đào tạo nghề 8.000 lượt người trong năm 2008.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận hoàn thành phương án và triển khai thực hiện dự án bãi tập lái xe tại phường 13.

- Phối hợp với Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội mở các lớp học nghề cho thanh thiếu niên lang thang cơ nhỡ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

k) Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu dân số, kế hoạch hóa gia đình. Đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, thực hiện tốt các mục tiêu của chương trình hành động vì trẻ em. Thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm sinh, giảm sinh con thứ ba và các nội dung chiến lược gia đình Việt Nam từ 2005 - 2010. Đẩy mạnh các hoạt động gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình theo tiêu chí: gia đình ít con (từ 1 - 2 con) ấm no - bình đẳng - tiến bộ - hạnh phúc - nuôi dạy con tốt. Phối hợp với các Ủy ban nhân dân phường có kế hoạch thực hiện tốt việc chăm sóc trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn quận. Đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện Quyết định 03 về xây dựng phường, xã phù hợp với trẻ em.

6. Bảo đảm ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng an ninh - trật tự an toàn xã hội

a) Công an quận chủ trì, phối hợp các phòng, ban chức năng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh thực hiện chương trình 3 giảm với tinh thần khẩn trương và quyết liệt hơn, gắn với việc triển khai các chương trình văn hóa xã hội khác như: chương trình giảm hộ nghèo - tăng hộ khá, trật tự đô thị, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; phấn đấu kéo giảm 10% trở lên số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2007, kiên quyết xóa các tụ điểm ma túy, mại dâm mới phát sinh; Thực hiện bắt buộc cai nghiện, giáo dục tập trung dài hạn đối với các đối tượng nghiện ma túy, mại dâm; phát động sâu rộng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, đấu tranh phòng, chống các loại tệ nạn xã hội ở ngay từ địa bàn tổ dân phố, khu phố; tiếp tục tập trung có biện pháp chuyển hóa các khu vực, địa bàn trọng điểm.

b) Ban Chỉ huy Quân sự quận chủ trì có kế hoạch phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự 2 cấp (quận và phường), trong đó có 5% là đảng viên; đảm bảo chỉ tiêu vận động thanh niên phục vụ lâu dài trong quân đội; thực hiện tốt công tác quân sự địa phương, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu theo quy định (từ 1 - 1,2%); trong đó dân quân từ 1,4 - 2% so với dân số, (trong đó 13% trở lên là đảng viên, 60% là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) và tự vệ cơ quan là 10 - 20% trên tổng số cán bộ, công nhân viên; hoàn thành chỉ tiêu thanh niên tình nguyện phục vụ lâu dài trong quân đội ở mỗi phường.

- Xây dựng lực lượng dự bị động viên đảm bảo chất lượng, trong đó 10% là đảng viên và 50% là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Duy trì 100% cán bộ Ban Chỉ huy và thống kê Ban Chỉ huy Quân sự phường là đảng viên, 100% cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự phường đều phải qua lớp đào tạo phường đội trưởng, phường đội phó theo quy định (18 tháng).

- Bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm và thực hiện tốt các nhiệm vụ an ninh quốc phòng ở địa phương. Phối hợp với Công an quận tham mưu cho Quận ủy – Ủy ban nhân dân quận tổ chức triển khai thực hành diễn tập DT’08 đạt kết quả cao.

c) Thanh tra quận, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận chủ trì phối hợp với các phòng, ban chức năng (Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế, Quản lý Đô thị, Thanh tra Xây dựng, Văn hóa Thông tin - Thể thao, Tư pháp …): tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo kết hợp chặt chẽ với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân cũng như tính kỷ luật trong chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức. Bộ phận tiếp dân, Thanh tra quận tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo xử lý dứt điểm có hiệu quả không để tồn đọng các vụ việc khiếu nại, tố cáo quá thời hiệu theo luật định; kịp thời giải quyết và hạn chế không để xảy ra các vụ việc khiếu kiện đông người; thực hiện tốt chế độ tiếp dân định kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận.

d) Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị, phòng, ban chức năng và các UBND phường có kế hoạch thường xuyên rà soát các văn bản pháp quy, quy trình, quy chế… tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận hủy bỏ hoặc chỉnh sửa bổ sung những văn bản không còn phù hợp. Có kế hoạch thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các văn bản, nghị định… đến từng cán bộ, công chức và công dân. Triển khai tập huấn công tác soạn thảo văn bản; Luật Thanh niên, Luật Cư trú, Pháp lệnh Dân chủ cơ sở.

e) Công tác trật tự an toàn giao thông:    

+ Phòng Quản lý Đô thị chủ trì phối hợp Công an quận và Thanh tra Xây dựng quận, các cơ quan có liên quan, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể vận động cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, học sinh - sinh viên và hộ gia đình chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong trật tự an toàn giao thông.

+ Giao Công an quận chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý Đô thị, Thanh tra Xây dựng quận và các Ủy ban nhân dân phường tăng cường quản lý giao thông trên địa bàn nhất là đối với các tuyến đường trọng điểm; kiên quyết xử lý các trường hợp kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường; giảm tối đa tai nạn giao thông và số người chết do tai nạn giao thông. Phối hợp với các lực lượng chức năng ngăn chặn kịp thời và không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép trên địa bàn quận.

7. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, kiện toàn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy nhà nước; thực hiện kiên quyết và đồng bộ các biện pháp phòng, chống tham nhũng, chống quan liêu, lãng phí

Năm 2008 thành phố chọn là “Năm văn minh đô thị”, trong đó công tác cải cách hành chính, lập lại trật tự kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước cần phải tiếp tục được tập trung đẩy mạnh thực hiện.

7.1. Giao Phòng Nội vụ chủ trì:

+ Thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung lại các quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và lề lối làm việc của các phòng, ban và các đơn vị thuộc quận trình Ủy ban nhân dân quận trong quý I/2008.

+ Phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, các phòng, ban, đơn vị thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện chương trình cải cách hành chính và chống quan liêu (giai đoạn 2007 - 2010), đảm bảo thực hiện có hiệu quả mục tiêu “Xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa; hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển của quận”; tập trung việc cải cách thủ tục hành chính, chức trách công vụ, đặc biệt chú ý việc cải cách chế độ phối hợp, liên thông giữa các phòng, ban, đơn vị và giữa quận với các Ủy ban nhân dân phường.

- Các đơn vị, phòng, ban và các Ủy ban nhân dân phường định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện rà soát quy trình, thủ tục hành chính có liên quan đến tổ chức và công dân, kết quả cập nhật và công khai quy trình thủ tục trên Cổng thông tin điện tử quận về Ủy ban nhân dân quận (thông qua Phòng Nội vụ để tổng hợp); Phòng Nội vụ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân quận vào ngày 20 của tháng cuối quý.

+ Xây dựng kế hoạch đánh giá cán bộ công chức năm 2008 trình Ủy ban nhân dân quận thông qua trong tháng 11/2008; tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo hoàn thành công tác đánh giá cán bộ công chức năm 2008 (trong tháng 1/2008). phối hợp với Ban Tổ chức Quận ủy chuẩn bị nhân sự tham mưu cho Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận phục vụ công tác bố trí, đề bạt, bổ nhiệm luân chuyển cán bộ theo quy định. Thực hiện xét nâng lương năm 2008 cho công chức đúng quy định.

+ Rà soát đội ngũ cán bộ các phòng, ban, Ủy ban nhân dân 20 phường, Ban điều hành các tổ dân phố, khu phố có báo cáo và kế hoạch kiện toàn nhân sự, tổ chức trình Ủy ban nhân dân quận trong tháng 3/2008. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận tăng cường thực hiện thanh tra công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, tiêu cực, tham nhũng trong thi hành công vụ. Thực hiện tốt việc công khai khoán biên chế, khoán kinh phí theo quy chế dân chủ trong cơ quan.

+ Hướng dẫn các Ủy ban nhân dân phường đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh Dân chủ cơ sở.

7.2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận chủ trì:

+ Phối hợp các phòng, ban, đơn vị và Ủy ban nhân dân các phường tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình phần mềm công nghệ thông tin; đảm bảo hệ thống mạng hoạt động thông suốt và tăng cường thực hiện công tác bảo mật công nghệ thông tin. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận đánh giá sơ kết việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin cấp quận và thí điểm liên thông với 5 Ủy ban nhân dân phường và kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện với 4 phường đủ điều kiện (thực hiện trong tháng 7/2008).

+ Chủ trì phối hợp với các phòng ban có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phần mềm thông tin địa lý (GIS); cổng thông tin điện tử quận. Xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá nội bộ đối với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 đảm bảo hệ thống phát huy hiệu quả trong quá trình vận hành, nâng cao chất lượng các “sản phẩm” hành chính.

+ Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm quy chế hội họp và thông tin báo cáo; đảm bảo chất lượng và thời gian các văn bản báo cáo phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân quận. Giảm hội họp, dành thời gian đi cơ sở kiểm tra nắm tình hình thực hiện của các đơn vị, phòng, ban và Ủy ban nhân dân các phường, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc khó khăn của cơ sở, tạo điều kiện cho cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kịp thời chấn chỉnh và kiểm điểm phê bình các phòng, ban, đơn vị và Ủy ban nhân dân phường thực hiện chậm trễ và không đảm bảo chất lượng đối với các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân quận.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận, quy chế biên tập tin trên Cổng thông tin điện tử, quy chế quản lý và sử dụng hộp thư điện tử, quy chế quản trị mạng công nghệ thông tin (thực hiện trong quý I/2008).

7.3. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, các Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường: Tập trung chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị (trong đó cần lưu ý vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, các bộ phận, cá nhân trực tiếp tiếp xúc và giải quyết hồ sơ hành chính của tổ chức, công dân; lĩnh vực đất đai, tài chính…) theo chương trình hành động phòng chống tham nhũng (giai đoạn 2006 - 2010) được ban hành theo Quyết định số 272/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận. Định kỳ 6 tháng và cả năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân quận (thông qua Thanh tra quận để tổng hợp báo cáo trình Ủy ban nhân dân quận).

7.4. Thanh tra quận chủ trì: tham mưu Ủy ban nhân dân quận tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động phòng chống tham nhũng của Ủy ban nhân dân quận; xây dựng dự thảo báo cáo sơ kết việc triển khai thực hiện thông qua Ủy ban nhân dân quận định kỳ 6 tháng vào ngày 15 tháng 6 năm 2008 và cả năm (trong tháng 11/2008).

8. Tổ chức thực hiện:

8.1. Các đồng chí Phó Chủ tịch quận, Ủy viên Ủy ban nhân dân quận theo lĩnh vực và thẩm quyền được phân công chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai và giám sát tiến độ thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các phòng ban, đơn vị và các Ủy ban nhân dân phường nhằm triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất.

8.2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện ngay Kế hoạch này. Ủy ban nhân dân các phường, thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị công bố công khai kế hoạch, chương trình công tác của đơn vị mình để nhân dân biết, tham gia ý kiến và giám sát thực hiện; đồng thời gửi chương trình triển khai thực hiện của đơn vị mình về Ủy ban nhân dân quận (thông qua Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân) chậm nhất là ngày 20 tháng 01 năm 2008.

8.3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện chung trong toàn quận và báo cáo kịp thời tiến độ thực hiện cho Thường trực Quận ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận.

8.4. Ủy ban nhân dân quận căn cứ vào tình hình thực tế sẽ tổ chức các buổi làm việc chuyên đề nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

8.5. Thường trực Hội đồng Thi đua và Khen thưởng quận có hướng dẫn cụ thể thang điểm thi đua năm 2008 cho phù hợp với những nhiệm vụ trọng tâm của quận, 6 tháng và cuối năm tổ chức chấm điểm đánh giá thi đua làm cơ sở đánh giá cán bộ, công chức và khen thưởng cuối năm./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 05/2008/QĐ-UBND về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận Bình Thạnh năm 2008 do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.515
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.56.90