Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 05/2008/QĐ-UBND về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội quận 8 năm 2009 do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

Số hiệu: 05/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Chung
Ngày ban hành: 23/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 05/2008/QĐ-UBND

Quận 8, ngày 23 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI QUẬN 8 NĂM 2009

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân quận 8 khóa IX - Kỳ họp thứ 15,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội quận 8 năm 2009”.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp trực thuộc quận 8 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và nội dung Kế hoạch này, xây dựng chương trình hành động cụ thể, nhằm thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 8, Trưởng các phòng, ban, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc quận 8 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Chung

 

KẾ HOẠCH

CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI QUẬN 8 NĂM 2009

(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 8)

Năm 2009 là năm thứ 4 triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2006 - 2010. Vì vậy, việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 sẽ là điều kiện tiên quyết cho thành công của kế hoạch 5 năm. Trong bối cảnh suy giảm chung của nền kinh tế thế giới, tác động trực tiếp đến kinh tế của cả nước, Ủy ban nhân dân quận xác định năm 2009 các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh như: công nghiệp, xuất khẩu... sẽ còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Song, cơ sở hạ tầng của quận tiếp tục được cải thiện, một số công trình giao thông huyết mạch của thành phố như: cầu và đường Nguyễn Văn Cừ, cầu Chà Và, cầu Chữ Y sẽ hoàn tất, góp phần tạo sự lưu thoát, thúc đẩy kinh tế quận 8 phát triển; tình hình an ninh chính trị được giữ vững, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện và với những kết quả đạt được trong việc chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 là những thuận lợi cơ bản để quận triển khai thực hiện kế hoạch năm 2009, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ quận 8 và Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân quận 8 - khóa IX kỳ họp lần thứ 15; Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội quận 8 năm 2009 là tiếp tục phát huy thành quả của năm qua về phát triển kinh tế - xã hội, tập trung tháo gỡ khó khăn để ổn định sản xuất - kinh doanh, tăng cường công tác quản lý đô thị, giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận 8; tiếp tục tổ chức thực hiện chủ đề “Năm 2009 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch của Ủy ban nhân dân quận 8 về quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhằm thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ quận 8 lần thứ IX, chương trình phòng chống tham nhũng, chống lãng phí và thực hành tiết kiệm, chương trình cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực trong xã hội nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, quản lý đô thị, đảm bảo an sinh xã hội, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 và 5 năm 2006 - 2010; Ủy ban nhân dân quận 8 yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường tập trung thực hiện các giải pháp sau:

1. Thực hiện các biện pháp nhằm duy trì và ổn định sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - thương mại

- công nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển các thành phần kinh tế, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế

- Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2009 tăng 15% so với thực hiện năm 2008, đạt 4.571,5 tỷ đồng.

- Doanh thu thương mại - dịch vụ tăng 25% so với thực hiện năm 2008, đạt 23.540 tỷ đồng.

- Kim ngạch xuất khẩu đạt 75,500 triệu USD, bằng mức thực hiện năm 2008.

- Phấn đấu hoàn thành công tác đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ loại 2, 3 trên địa bàn quận 8 (trừ các chợ nằm trong quy hoạch chỉnh trang đô thị).

- Tổ chức tốt công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01 tháng 4 năm 2009.

Trưởng Phòng Kinh tế quận 8 chủ trì phối hợp với Chi cục Thuế, Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8, các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các phường đánh giá một cách nghiêm túc những kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về kinh tế trong năm 2008, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm, tham mưu Ủy ban nhân dân quận đề ra biện pháp chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất - kinh doanh trên địa bàn.

- Phối hợp với Chi cục Thuế và Ủy ban nhân dân phường tham mưu Ủy ban nhân dân quận xây dựng kế hoạch và các giải pháp phát triển hoạt động thương mại - dịch vụ tại các trục đường Dương Bá Trạc, Nguyễn Thị Tần, Tùng Thiện Vương.

- Nắm chắc diễn biến thị trường, những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp, làm tốt công tác dự báo, tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 những biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện để duy trì ổn định sản xuất, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư mở rộng quy mô sản xuất - kinh doanh, góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn quận theo hướng dịch vụ - thương mại - công nghiệp.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực kinh tế, phối hợp ngành chức năng và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức điều tra, khảo sát và đề xuất điều chỉnh quy hoạch phát triển chợ - siêu thị - trung tâm thương mại đến năm 2010. Phấn đấu thực hiện có hiệu quả kế hoạch đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ loại 2, 3, gắn với việc sắp xếp các chợ tự phát trên địa bàn. Tổ chức triển khai, tạo điều kiện sớm đưa vào hoạt động các chợ - trung tâm thương mại - siêu thị trên các địa bàn dân cư mới.

- Tiếp tục củng cố, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của kinh tế hợp tác, song song phát triển hợp tác xã mới, đẩy mạnh hoạt động tín dụng nhân dân. Phấn đấu tăng doanh thu từ 10% trở lên so cùng kỳ năm 2008.

- Tổ chức đánh giá các khu vực trọng điểm cần đầu tư hạ tầng để kích thích phát triển thương mại, dịch vụ, sản xuất.

Đội Quản lý thị trường 8B phối hợp các ngành chức năng quận tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; kiểm tra việc đo lường hàng hóa, chất lượng hàng hóa, ghi nhãn hàng hóa của các cơ sở sản xuất - kinh doanh bán buôn, bán lẻ để phát hiện các thủ đoạn gian lận về giá hoặc lợi dụng đo lường, đóng gói để tăng giá; phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh về hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đảm bảo cho các cơ sở sản xuất của quận phát triển.

Phòng Thống kê quận 8 tham mưu Ủy ban nhân dân quận tổ chức tốt công Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01 tháng 4 năm 2009.

2. Tăng cường quản lý trong lĩnh vực tài chính và ngân sách

- Dự toán phấn đấu thu cân đối ngân sách là 362,710 tỷ đồng; trong đó, thuế công thương nghiệp 183,710 tỷ đồng, lệ phí trước bạ 70 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân 22,5 tỷ đồng, thuế nhà đất 7 tỷ đồng, tiền thuê đất 11 tỷ đồng, tiền sử dụng đất 43,5 tỷ đồng, phí - lệ phí 15 tỷ đồng, thu khác ngân sách 10 tỷ đồng.

- Dự toán chi ngân sách địa phương là 286,670 tỷ đồng; trong đó, chi cân đối ngân sách 245,094 tỷ đồng, chi từ nguồn thu để lại và thu khác 32,589 tỷ đồng, chi từ kết dư ngân sách năm 2008 là 8,987 tỷ đồng.

Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận 8 chủ trì phối hợp với Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

- Phấn đấu thực hiện thu vượt dự toán phấn đấu đã được Hội đồng nhân dân quận phê chuẩn tại kỳ họp thứ 15.

- Rà soát, đề ra các biện pháp thực hiện tốt công tác thu thuế, không bỏ sót đối tượng thu, điều chỉnh mức điều tiết thuế đối với các khu vực thu chưa hợp lý, có kế hoạch khai thác nguồn thu đối với các tuyến đường trọng điểm khi các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn hoàn tất đưa vào sử dụng (đường Dương Bá Trạc, Nguyễn Thị Tần, Tùng Thiện Vương)… Mặt khác, thực hiện việc giãn nợ, khoanh nợ, xóa nợ đối với các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước do các nguyên nhân khách quan theo đúng quy định pháp luật.

- Rà soát, xác định và phân loại bộ thuế để có kế hoạch cụ thể đôn đốc thu nộp thuế vào ngân sách kịp thời; giải quyết ngay các vướng mắc trong lĩnh vực thuế, tạo điều kiện cho các cơ sở kinh doanh đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế.

- Phối hợp với Hội đồng tư vấn thuế phường tổng kết, đánh giá công tác ủy nhiệm thu thuế, đề ra biện pháp quản lý chặt chẽ, không để tình trạng xâm thu.

Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 chủ trì phối hợp Giám đốc Kho bạc Nhà nước quận 8 làm đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Giao nhiệm vụ kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2009 để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. Công khai dự toán ngân sách năm 2009 theo đúng quy định.

- Hoàn thành công tác giao chỉ tiêu đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa năm 2009 theo Nghị quyết kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân quận 8.

- Hoàn tất báo cáo tổng quyết toán ngân sách năm 2008 trình Hội đồng nhân dân quận 8 phê chuẩn.

- Hoàn tất các thủ tục bán đấu giá các trụ sở cơ quan dôi dư để tạo vốn xây dựng các công trình trọng điểm theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố và nghị quyết Hội đồng nhân dân quận 8.

- Phối hợp thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm huy động tối đa và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị theo kế hoạch, nhất là hạ tầng kỹ thuật giao thông.

- Tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách và tài sản công bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát; triển khai đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý chi tiêu ngân sách. Nâng cao vai trò và trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị khi xây dựng dự toán năm, hạn chế đến mức thấp nhất việc bổ sung dự toán nhiều lần trong năm, đảm bảo quá trình điều hành ngân sách ổn định.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 thực hiện và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch chống lãng phí và thực hành tiết kiệm đã ban hành.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

3. Về quản lý đô thị, xây dựng cơ bản, tài nguyên và môi trường:

a) Quản lý đô thị:

- Hoàn chỉnh và công bố quy hoạch ngành giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, làm cơ sở đẩy mạnh xã hội hóa trên các lĩnh vực này.

- Tập trung thực hiện Chương trình chỉnh trang đô thị, di dời nhà lụp xụp, ven và trên kênh rạch theo kế hoạch; chuẩn bị tốt các điều kiện tạo lập quỹ nhà tái định cư từ quỹ đất công, đất các dự án, kho bãi sử dụng không đúng quy định. Phấn đấu xây dựng từ 600 đến 1.000 căn hộ cho thuê hoặc bán cho người có thu nhập thấp và tái định cư. Năm 2009 là năm quận 8 phát động, vận động tuyên truyền nhân dân hiến đất mở đường, nâng cấp mở rộng hẻm (có chỉ đạo điểm).

- Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, kiểm tra xử lý nghiêm việc xây dựng không phép, sai phép theo quy định. Thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường, không để tái lấn chiếm sau giải tỏa.

Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận 8 phối hợp với Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng, Công ty Dịch vụ công ích quận 8, Thanh tra Xây dựng quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Đẩy nhanh tiến độ lập và điều chỉnh quy hoạch chi tiết các điểm nóng diễn ra việc xây dựng không phép, công khai và quản lý tốt các quy hoạch chi tiết được duyệt. Thực hiện tốt phân cấp của thành phố về quản lý đô thị, vốn đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án tái định cư, cấp nước sạch và chống ngập. Tăng cường quản lý chất lượng công trình, hạ tầng cơ sở, xã hội hóa các dịch vụ công ích: vệ sinh môi trường, thoát nước, chăm sóc cây xanh.

- Mở rộng việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 trong công tác cấp phép xây dựng, thẩm định hồ sơ kỹ thuật xây dựng.

- Tổ chức thẩm định các đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 đảm bảo rút ngắn thời gian, đạt chất lượng cao phục vụ kịp thời công tác mời gọi đầu tư chỉnh trang đô thị.

- Chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra dự án đầu tư xây dựng cơ bản ngay từ khi lập dự án, thẩm định, bố trí vốn đầu tư, bảo đảm dự án đầu tư phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt trên địa bàn quận kể cả về tiến độ và chất lượng, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xử lý nghiêm các vi phạm, nếu vượt quá thẩm quyền thì báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xử lý. Chống thất thoát, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong xây dựng cơ bản, đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ thi công.

Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan và phường xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận 8 đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 8 phối hợp với Ủy ban nhân dân phường rà soát quỹ đất do Nhà nước quản lý, xây dựng danh mục quỹ đất, kế hoạch công bố quỹ đất, đấu giá đất, kêu gọi đầu tư; tăng cường các biện pháp quản lý đất công, quản lý hệ thống kho tàng đã được thành phố thu hồi giao cho quận quản lý, quản lý các dự án trên địa bàn, phục vụ hiệu quả chương trình chỉnh trang đô thị.

Chánh Thanh tra Xây dựng quận 8 chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Tăng cường quản lý địa bàn, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp san lấp lấn chiếm đất công, kênh rạch; xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn. Rà soát những hồ sơ đã có quyết định xử lý vi phạm hành chính, có kế hoạch tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định pháp luật.

- Tăng cường quản lý nhà nước về các mặt trật tự lòng lề đường, môi trường, mỹ quan đô thị.

b) Đầu tư xây dựng cơ bản:

- Tập trung thực hiện có kết quả các công trình đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách; hoàn chỉnh, lập thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản và khởi công đối với các công trình đã được Hội đồng nhân dân quận phê chuẩn tại kỳ họp thứ 15; chỉ đạo hoàn thành các công trình trọng điểm.

- Phấn đấu hoàn thành các dự án được thành phố ghi chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 bằng nguồn vốn ngân sách tập trung.

- Thực hiện việc phân cấp và giao quyền tự chủ cho các phường trong việc lựa chọn hẻm để đầu tư cải tạo, nâng cấp.

- Chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế, cải thiện điều kiện sống của nhân dân, nhất là đối với dân nghèo.

Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Đầu tư xây dựng quận 8 làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung phấn đấu thực hiện các công trình đã được Hội đồng nhân dân quận 8 khóa IX thông qua tại kỳ họp lần thứ 15.

- Hoàn thành các dự án được thành phố ghi chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 bằng nguồn vốn ngân sách tập trung.

- Chỉ đạo tập trung rà soát công tác thanh - quyết toán các công trình do Ban Quản lý dự án khu vực Đầu tư xây dựng quận 8 làm chủ đầu tư, báo cáo kết quả dự án giải tỏa, đền bù và tái định cư đúng quy định, đảm bảo tiến độ giải ngân nguồn vốn đã được thành phố và quận giao theo quy định, nhanh chóng, đầy đủ, chính xác.

- Rà soát lại năng lực các đơn vị tư vấn, đơn vị nào còn khả năng làm được, phải có ràng buộc về mặt pháp luật (thời gian vừa qua tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản chậm, chủ yếu vướng về thủ tục và vướng về năng lực một số đơn vị tư vấn).

Trưởng Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 8 triển khai thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức, bộ máy và hoạt động của đơn vị, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo điều kiện thi công công trình đúng tiến độ. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận:

- Tiếp tục giải quyết khiếu nại và bố trí tái định cư các trường hợp tồn đọng thuộc các dự án Trường Tiểu học phường 5, Khu dân cư Bến Lức, Trung tâm Thương mại Bình Điền (giai đoạn 2), cầu Hiệp Ấn 1, Trương Đình Hội II... Chỉ đạo tập trung đẩy mạnh công tác lập thủ tục và hiệp thương, bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án phục vụ Chương trình chỉnh trang đô thị, di dời nhà lụp xụp trên và ven kênh rạch trên địa bàn quận…

- Tổ chức thực hiện công tác tái định cư cho các hộ đang tạm cư trên địa bàn quận 8, giải quyết dứt điểm tình hình nợ đọng về tái định cư; thực hiện chương trình nhà ở cho người tái định cư và người thu nhập thấp trên địa bàn quận theo kế hoạch đề ra.

Giám đốc Công ty Dịch vụ Công ích quận 8 làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường:

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác quét dọn vệ sinh, chăm sóc công viên cây xanh, nạo vét cống, rãnh, vớt rác trên sông, kênh, rạch, vận chuyển rác.

- Thực hiện hoàn thành một số nhiệm vụ về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, về công tác tái bố trí định cư do Ủy ban nhân dân quận giao.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận rà soát, xử lý những tồn tại và tiếp tục triển khai thực hiện công tác bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ.

- Rà soát, quản lý, sử dụng có hiệu quả quỹ nhà do Nhà nước trực tiếp quản lý.

c) Tài nguyên và môi trường:

- Phấn đấu tỷ lệ cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn môi trường trên 50%; thu gom và đưa xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường 75 - 80% chất thải rắn; 100% chất thải y tế; xử lý doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đạt trên 95%; vận động 90 - 100% hộ dân ký kết hợp đồng đổ rác; tỷ lệ dân cư được sử dụng nước sạch 98%.

- Theo dõi, kiểm tra định kỳ tình hình triển khai các dự án đầu tư đã được giao đất, cho thuê đất, xem xét điều chỉnh, kiến nghị thu hồi những dự án chậm, không triển khai theo đúng quy định.

- Tăng cường trách nhiệm quản lý kiểm tra công tác môi trường của Ủy ban nhân dân các phường. Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường. Tiếp tục xã hội hóa việc thu gom rác, tổ chức đăng ký thực hiện đạt tiêu chuẩn môi trường.

- Chủ động xây dựng các kế hoạch phòng tránh và hạn chế tác động xấu của thiên tai, ứng cứu kịp thời và khắc phục hậu quả xấu do thiên tai gây ra.

Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 8 tiếp tục rà soát, cải tiến, hợp lý hóa và tiếp tục hoàn thiện cơ chế “một cửa liên thông” trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở trên địa bàn quận 8 theo Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường của các đơn vị sản xuất trên địa bàn quận; chỉ đạo thực hiện Hội thi Môi trường xanh năm 2009; tiếp tục triển khai thực hiện phong trào toàn dân hành động “Vì đường phố không rác”; tăng cường công tác vệ sinh môi trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra các dự án đầu tư nhà ở trên địa bàn, kịp thời phát hiện sai sót và đề xuất chấn chỉnh.

- Tiến hành rà soát quỹ đất công hiện đang quản lý, đề xuất biện pháp sử dụng hiệu quả.

Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận 8 tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm 4 tại chỗ; xây dựng kế hoạch và phương án phòng, chống chi tiết cho những vùng trọng điểm, vùng xung yếu, các khu vực nhà lụp xụp, trên và ven kênh rạch, đối phó kịp thời và hiệu quả khi xảy ra thiên tai, lụt, bão trên địa bàn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

4) Về văn hóa - xã hội - giáo dục - y tế:

a) Văn hóa - thông tin - thể thao:

- 100% khu phố tiên tiến năm 2008 (đạt 3 năm) đăng ký xây dựng “Khu phố văn hóa”, phấn đấu có từ 40 - 45 khu phố được công nhận “Khu phố văn hóa”.

- 100% hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, phấn đấu có trên 85% số hộ đăng ký đạt 6 tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”.

- Vận động 100% công sở đăng ký “Công sở văn minh - sạch đẹp - an toàn” và có trên 95% công sở được công nhận; 70% đơn vị đạt chuẩn “Đơn vị văn hóa” trên tổng số đơn vị tham gia.

- Phấn đấu có từ 1 - 2 phường đạt chuẩn “Phường văn hóa”, có từ 1 - 2 chợ đạt chuẩn “Chợ văn minh thương nghiệp”.

Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin quận 8 làm đầu mối phối hợp với Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục thể thao, Nhà Thiếu nhi quận 8 tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ đạo các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Triển khai quy hoạch phát triển ngành đến năm 2010, tập trung thực hiện quy hoạch xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa từ quận đến phường; tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa - thông tin; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, đồng thời tăng cường công tác thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm, xây dựng và công bố quy hoạch các ngành nghề dịch vụ văn hóa sau khi được phê duyệt.

- Thực hiện vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận tổ chức điều hành thực hiện tốt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo.

- Phối hợp thành viên Ban Chỉ đạo và các ngành có liên quan tăng cường công tác vận động và phát động sâu rộng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện Chủ đề “Năm 2009 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”. Tham mưu Ủy ban nhân dân quận tập trung nguồn lực xây dựng các phường 2, 3 đạt chuẩn “Phường văn hóa” theo tiêu chí đã được thành phố ban hành. Phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2008 và biểu dương “Khu phố văn hóa, tiên tiến” năm 2008, gương “Người tốt - việc tốt”, “Gia đình văn hóa” năm 2008 (Quý I/2009); triển khai thực hiện có kết quả phong trào năm 2009.

Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao quận 8 phối hợp các ngành chức năng tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển sự nghiệp thể dục thể thao trên địa bàn quận, phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho thanh thiếu niên, học sinh, nâng cao trình độ vận động viên năng khiếu và thành tích thi đấu.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa quận 8 phối hợp với các ngành chức năng tập trung tổ chức các lễ hội lớn, các chương trình, công trình kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 34 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước..., phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị và các công tác trọng tâm trong năm; phối hợp các ngành có liên quan chủ động tổ chức các chương trình tuyên truyền cổ động và văn hóa nghệ thuật. Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin cổ động, cổ động trực quan. Tập trung công tác xã hội hóa trong hoạt động ngành. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hưởng ứng tích cực các phong trào, các cuộc vận động lớn do quận và thành phố phát động, như thực hiện nếp sống văn minh đô thị, phòng trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phòng, chống dịch cúm gia cầm...; có kế hoạch triển khai các hoạt động văn hóa văn nghệ đa dạng, đậm đà bản sắc, truyền thống dân tộc phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân địa phương.

Giám đốc Nhà Thiếu nhi quận 8 phối hợp với các ngành chức năng triển khai tổ chức hướng dẫn năng khiếu, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ đối tượng thiếu nhi theo kế hoạch đã xây dựng.

b) Xã hội - xóa đói giảm nghèo:

- Số lao động thất nghiệp có việc làm 2.300 người.

- Đưa 1.500 hộ vượt mức thu nhập 8 triệu đồng/người/năm, đưa ra khỏi chương trình 200 hộ thu nhập 11 - 12 triệu đồng/người/năm.

- 100% trẻ được khai sinh trước 5 tuổi; 100% trẻ sinh ra trong năm và trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ khám chữa bệnh miễn phí.

Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 8 làm đầu mối tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ đạo các phòng, ban chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của ngành năm 2009.

- Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công; vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa; tiến tới kỷ niệm 62 năm ngày Thương binh liệt sĩ năm 2009.

- Xây dựng các đề án cụ thể về giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, giải quyết việc làm.

- Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Bộ luật Lao động tại các đơn vị sản xuất - kinh doanh trên địa bàn quận. Phối hợp với Liên đoàn Lao động quận 8 và các cơ quan liên quan phổ biến, tuyên truyền tăng cường kiến thức về các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước cho công nhân và chủ doanh nghiệp. Tham mưu Ủy ban nhân dân quận thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa và xử lý các cuộc đình công, lãn công của công nhân tại các doanh nghiệp, chủ yếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn quận 8.

- Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý và giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

- Triển khai các hoạt động chương trình Dự án Phát triển vùng đô thị quận 8 tài khóa 2009.

c) Giáo dục:

Triển khai và thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục”, phấn đấu năm học 2008 - 2009 huy động trên 90% trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo.

Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi tiểu học 100%, đúng độ tuổi trung học cơ sở 90%.

Hiệu suất đào tạo tiểu học 98%, đào tạo trung học cơ sở 85%, giảm tỷ lệ lưu ban bỏ học, duy trì công tác phổ cập giáo dục, chống mù chữ một cách căn cơ, bền vững.

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 8 làm đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 phối hợp các sở - ngành thành phố; chỉ đạo các cơ quan chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của ngành năm 2009.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả “Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đến năm 2010”. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục bậc trung học.

- Tạo điều kiện thành lập các trường ngoài công lập đủ tiêu chuẩn; giảm tải hợp lý nội dung, chương trình phù hợp lứa tuổi; đổi mới các hình thức kiểm tra đánh giá học sinh và giáo viên; chống lưu ban, bỏ học; tạo cơ hội cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn được đi học; quan tâm đúng mức công tác hướng nghiệp cho học sinh.

d) Y tế:

- Từng bước chuẩn hóa các hoạt động phòng, chữa bệnh và các quy chế quản lý trong ngành y tế, thực hiện chuẩn quốc gia tại trạm y tế phường 6, 9, 14 nâng tổng số lên 9/16 phường đạt chuẩn quốc gia về y tế phường - xã.

- Giảm tỷ lệ sinh bình quân so với năm 2008 là 0,097%0, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 là 0,18%.

- Giảm tỷ lệ chết trẻ dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi.

- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi là dưới 5%.

- Tiêm chủng 7 loại văccin cho trẻ dưới 1 tuổi trên 95%.

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%.

- Tỷ lệ giảm sinh bình quân trong năm 0,1%0.

- Phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng dưới 5%.

Trưởng Phòng Y tế quận 8 phối hợp Bệnh viện quận 8, Trung tâm Y tế dự phòng quận 8 làm đầu mối tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ đạo các phòng, ban chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Tiếp tục củng cố, tăng cường và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, chăm sóc y tế cho người nghèo, người có thẻ bảo hiểm y tế.

- Phát động phong trào vệ sinh phòng bệnh ngay từ đầu các mùa dịch; tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống, kịp thời ngăn chặn các loại bệnh có nguy cơ bộc phát thành dịch, như sốt xuất huyết, tay chân miệng.

- Phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành thanh, kiểm tra về vệ sinh lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện các biện pháp kiểm soát vệ sinh và an toàn thực phẩm; tăng cường kiểm tra hành nghề y - dược tư nhân.

- Tăng cường công tác truyền thông dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng quận 8 phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 tăng cường đầu tư xây dựng Trạm Y tế phường đạt chuẩn quốc gia, xây dựng mới Trạm Y tế phường 7, 9, 14, Bệnh viện quận 8.

Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng quận 8 phối hợp Phòng Y tế quận 8 làm đầu mối tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận 8 phối hợp các cơ quan chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Tiếp tục thực hiện các chương trình quốc gia về chăm sóc sức khỏe có mục tiêu, tiến tới hoàn thành các chỉ tiêu về sức khỏe và y tế.

- Đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh. Triển khai thực hiện các dự án phòng, chống HIV/AIDS và chăm sóc người nhiễm.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Thế giới phòng, chống lao (24/3).

- Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh, tổ chức triển khai và tăng cường kiểm tra, không để dịch bệnh bùng phát.

5. Quốc phòng - an ninh - trật tự an toàn xã hội:

- Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm trật tự an toàn xã hội nhằm tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển.

- Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển gọi công dân nhập ngũ 2 cấp quận và phường với chất lượng cao, tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho nam công dân tuổi 17, đạt tỷ lệ 100%. Triển khai tổ chức thực hiện đúng tiến độ Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.

- Phấn đấu tỷ lệ lực lượng dân quân tự vệ đạt 2% trở lên so với tổng dân số của quận. Hoàn thành huấn luyện 100% dân quân tự vệ và từ 90% đến 100% quân nhân dự bị. Tăng cường giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh trong hệ thống chính trị, học sinh phổ thông, dạy nghề và trong nhân dân, tổ chức hội thao quốc phòng cấp quận và tham dự hội thao thành phố đạt thành tích tốt hơn.

- Tiếp tục thực hiện Chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm, Chương trình mục tiêu “3 giảm” nhất là tội phạm ma túy; nâng cao chất lượng, hiệu quả“ Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; thành lập lực lượng Bảo vệ dân phố chuyên nghiệp.

- Phấn đấu tỷ lệ giảm số vụ phạm pháp hình sự là 10%; tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt 60% trở lên.

- Giảm tai nạn giao thông trên 3 mặt: giảm 20% số vụ, 5% số người chết, 20% số người bị thương.

- Giảm 10% số vụ cháy, nổ.

- Triển khai kế hoạch thực hiện về xây dựng lực lượng bảo vệ dân phố theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân thành phố.

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận 8 tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Tiếp tục xây dựng và củng cố quốc phòng địa phương vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội nhằm tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển, thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, diễn tập phòng thủ, phòng, chống lụt, bão, hội thao quốc phòng.

- Tổ chức rà soát, phân loại thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự, sơ khám để tổ chức khám sức khỏe theo chỉ tiêu đề ra, không khám đại trà.

- Tăng cường công tác nắm chắc mọi diễn biến tình hình, duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, tuần tra canh gác, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu. Tiếp tục xây dựng bổ sung kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, quân nhân dự bị đảm bảo chỉ tiêu yêu cầu.

- Triển khai kế hoạch tổ chức Hội thao quốc phòng năm 2009 và tham gia Hội thao quốc phòng thành phố.

- Phối hợp Công an quận tổ chức 04 phường diễn tập kiểm tra phương án A2 theo quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 107 của Thủ tướng Chính phủ.

Trưởng Công an quận 8 tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 phối hợp các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Chủ động phối hợp cùng cơ quan Quân sự quận tổ chức tốt công tác diễn tập phòng chống biểu tình, bạo loạn năm 2009 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Duy trì tốt chế độ giao ban giữa 02 lực lượng Công an - Quân sự.

- Giữ vững ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đảm bảo tuyệt đối an toàn các ngày lễ kỷ niệm và các sự kiện trọng đại, tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu “3 giảm” gắn với chương trình xã hội khác, sử dụng đồng bộ các biện pháp để kéo giảm tội phạm hình sự, ma túy, mại dâm. Tiếp tục giữ vững các địa bàn, tụ điểm phức tạp đã được chuyển hóa, không để tái phức tạp trở lại. Triển khai các phương án đảm bảo an toàn giao thông, xây dựng và củng cố phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng an ninh cơ sở, xây dựng thế trận an ninh nhân dân.

- Tổ chức rà soát, phân loại, bằng các biện pháp nghiệp vụ xác định các nhóm đối tượng có nguy cơ phạm tội cao nhằm có đối sách phù hợp, nhất là số đối tượng sau cai nghiện hồi gia có nguy cơ phạm tội cao.

- Bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội, mở đợt tấn công trấn áp tội phạm hình sự, ma túy, mại dâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, bảo vệ an toàn tuyệt đối kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2009) và các ngày lễ lớn trong năm 2009. Mở đợt cao điểm phòng, chống ma túy nhân ngày Quốc tế và ngày Toàn dân phòng, chống ma túy 26/6.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, Chương trình mục tiêu 3 giảm.

- Tiếp tục phối hợp với Tiểu đoàn 4 Cảnh sát cơ động Công an thành phố tăng cường tuần tra, chốt chặn chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy phường 12, 14, không để phát sinh các tụ điểm phức tạp mới. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận tăng cường công tác tuyên truyền vận động sâu rộng trong nhân dân; phát động nhân dân tham gia phát hiện, tố giác với chính quyền các tụ điểm mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; phát động nhân dân không tham gia, không chứa chấp, không tiếp tay cho bọn tội phạm ma túy.

- Tăng cường công tác nắm tình hình các điểm nóng về khiếu kiện liên quan đến việc đền bù, giải tỏa; tình hình các dự án liên doanh, các công ty có 100% vốn nước ngoài để kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp các ngành chức năng chủ động giải quyết, xử lý, ngăn chặn ngay từ cơ sở không để phát sinh khiếu kiện, đình công, lãn công phức tạp, lây lan, kéo dài...

- Chủ động phối hợp với Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, thường xuyên kiểm tra các khu vực có nguy cơ cháy cao.

- Tổ chức tốt công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông, xử phạt nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm về trật tự giao thông và trật tự đô thị.

6. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, kiện toàn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy nhà nước:

- Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, phường và đội ngũ cán bộ quản lý; thực hiện công tác bố trí, luân chuyển, công tác đào tạo - bồi dưỡng cán bộ, công chức đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường hiệu quả và hiệu lực quản lý Nhà nước; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh thời giờ làm việc của cán bộ, công chức; chuẩn bị các điều kiện nhằm triển khai thực hiện Đề án thí điểm xây dựng chính quyền đô thị khi thành phố triển khai.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực của bộ máy Nhà nước. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế “một cửa liên thông” trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở, cơ chế “một cửa liên thông” cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, giải quyết kịp thời hồ sơ đã nhận của nhân dân. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng và mở rộng việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 đến các cơ quan, đơn vị. Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng trong cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân.

- Tập trung giải quyết có hiệu quả các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; nâng cao hiệu quả chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng ngừa và xử lý những trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người, vi phạm trật tự công cộng.

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính quận tổ chức tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2008, triển khai chương trình hành động thực hiện Chương trình cải cách hành chính và chống quan liêu giai đoạn 2006 - 2010, cụ thể là chương trình năm 2009 (tháng 12/2008).

Trưởng Phòng Nội vụ quận 8 làm đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 phối hợp các sở - ngành thành phố, cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

- Tăng cường đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, thực hiện tinh giảm biên chế, tự chủ về tài chính và biên chế đạt hiệu quả.

- Tổ chức thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động cơ quan và trong các doanh nghiệp nhà nước, Pháp lệnh Dân chủ ở phường - xã.

- Phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 8 tiếp tục nghiên cứu ứng dụng và mở rộng việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 trong quản lý cung ứng dịch vụ hành chính công trên địa bàn quận 8.

- Chuẩn bị nội dung và tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2008 và phát động thi đua năm 2009 (quý I/2009). Hướng dẫn cơ sở thực hiện công tác thi đua và khen thưởng năm 2009 (quý II/2009).

Trưởng Phòng Tư pháp quận 8 làm đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Tiếp tục thực hiện chủ đề “Năm 2009 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông bằng các biện pháp như tích cực tham gia thực hiện các cuộc vận động lớn của thành phố.

- Tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp.

- Rà soát nội dung và hình thức văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ những văn bản và quy định không còn phù hợp. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương, chính sách, kịp thời khắc phục những tồn tại, vướng mắc.

Chánh Thanh tra quận 8 làm đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và triển khai cho các đơn vị và 16 phường có chương trình hành động cụ thể về chương trình phòng, chống tham nhũng, lãng phí nhằm ngăn ngừa và hạn chế các trường hợp tiêu cực, nhũng nhiễu.

- Phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 8 tăng cường công tác tiếp dân, hạn chế đơn tồn đọng.

- Chú trọng và phát huy hiệu quả của công tác thanh, kiểm tra, công tác chống tham nhũng và xét khiếu tố, công vụ.

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 8:

- Tăng cường theo dõi công tác tiếp dân, kéo giảm đơn tồn đọng.

- Tham mưu cải tiến và nâng cao cơ chế phối hợp giữa Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận và các đoàn thể tạo thành một khối đoàn kết thống nhất và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Xây dựng và thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin theo chương trình “Một cửa điện tử” của Ủy ban nhân dân thành phố; ứng dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 trong dịch vụ hành chính công.

- Tham mưu Thường trực Ủy ban nhân dân quận duy trì chế độ đi cơ sở để giải quyết các khó khăn vướng  mắc, tạo điều kiện xây dựng bộ máy chính quyền ngày càng vững mạnh toàn diện.

- Tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy chế làm việc và quy định chế độ hội họp, thông tin báo cáo của Ủy ban nhân dân quận.

7. Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường:

Chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng đã được Ủy ban nhân dân quận 8 giao theo kế hoạch năm 2009; phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc quận thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được phân công.

8. Tổ chức thực hiện:

Trên cơ sở Kế hoạch này, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân quận phụ trách khối, lĩnh vực và các phường chỉ đạo trực tiếp Thủ trưởng các cơ quan chức năng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường lập kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện ngay trong tháng 01 năm 2009.

Các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường được phân công, căn cứ Kế hoạch này có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp với các cơ quan liên quan; cần chủ động xác định kế hoạch, nội dung cụ thể, tiến độ công việc, các yêu cầu về vốn, lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất... để tổ chức thực hiện; trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình, các cơ quan, đơn vị thuộc quận cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành thành phố liên quan; có văn bản hướng dẫn cụ thể để việc thực hiện có hiệu quả và kịp thời.

Hàng tháng, các đồng chí trong Thường trực Ủy ban nhân dân quận tổ chức họp giao ban các đơn vị thuộc khối mình phụ trách để kiểm điểm, đánh giá kết quả đã làm được và bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận căn cứ hướng dẫn thang điểm thi đua và chế độ khen thưởng năm 2009 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố để kịp thời đề xuất khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2009./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 05/2008/QĐ-UBND về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội quận 8 năm 2009 do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.606

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.255.49