Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 05/2007/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Giàng Seo Phử
Ngày ban hành: 06/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
*******

Số: 05/2007/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

 

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN 3 KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI THEO TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Nghị định 51/2003/NĐ-CP ngày 16/05/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Văn bản số 1062/TTg-ĐP ngày 01/08/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt và ủy quyền cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Tiêu chí, tổ chức xét tuyển và quyết định công nhận 3 khu vực vùng dân tộc và miền núi theo trình độ phát triển;
Căn cứ Văn bản số 3888/VPCP-ĐP ngày 12/07/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh và đề nghị của Hội đồng xét duyệt Trung ương về phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Công nhận xã thuộc 3 khu vực và thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển (có danh sách kèm theo)  

Điều 2. Xã thuộc 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển là căn cứ thực hiện các chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với trình độ phát triển của từng khu vực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Giàng Seo Phử

 

DANH SÁCH

XÃ PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC TỈNH HÀ TÂY
(Kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 06 tháng 09 năm 2007)

TT

Huyện, thị xã

Xã thuộc khu vực

Số thôn ĐBKK

 

Cộng

 

1

3

 

Khu vực I

 

 

 

 

Khu vực II

 

 

 

 

Khu vực III

 

1

 

I

Mỹ Đức

An Phú

III

3

 

DANH SÁCH

THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TỈNH HÀ TÂY
(Kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 06 tháng 09 năm 2007)

TT

Huyện

Thôn ĐBKK

I

Mỹ Đức

Xã An Phú

 

 

 

 

Nam Thanh Hà

 

 

 

Thôn Đông Chiêm

 

 

 

Thôn Đình

 

DANH SÁCH

XÃ PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC TỈNH HẢI DƯƠNG
(kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 06 tháng 09 năm 2007)

TT

Huyện, thị xã

Xã, phường, thị trấn

Xã thuộc khu vực

Số thôn ĐBKK

 

Cộng

 

1

1

 

Khu vực I

 

 

 

 

Khu vực II

 

 

 

 

Khu vực III

 

1

1

I

Chí Linh

 

 

 

 

 

Kênh Giang

III

1

 

DANH SÁCH

CÁC THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TỈNH HẢI DƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 06 tháng 09 năm 2007)

TT

Huyện

Thôn ĐBKK

I

Chí Linh

 

 

 

 

Kênh Giang

 

 

 

 

Thôn Tân Lập

 

DANH SÁCH

XÃ PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG   
(Kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 06 tháng 09 năm 2007)

TT

Huyện, thị xã

Xã, phường, thị trấn

Thuộc khu vực

Số thôn ĐBKK

 

Cộng

 

14

0

 

Khu vực I

 

9

 

 

Khu vực II

 

5

 

 

Khu vực III

 

 

 

I

Cát Hải

 

 

 

 

 

TT. Cát Bà

I

 

 

 

Xuân Đám

I

 

 

 

Trân Châu

II

 

 

 

Phù Long

II

 

 

 

Hiền Hào

II

 

 

 

Gia Luận

II

 

 

 

Việt Hải

II

 

II

Thủy Nguyên

 

 

 

 

 

Minh Tâm

I

 

 

 

Lưu Kiếm

I

 

 

 

Lưu Kha

I

 

 

 

Lưu Kỳ

I

 

 

 

Lại Xuân

I

 

 

 

Kỳ Sơn

I

 

 

 

An Sơn

I

 

 

DANH SÁCH

XÃ PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 06 tháng 09 năm 2007)

TT

Huyện

Thuộc khu vực

Thôn ĐBKK

 

Cộng

 

2

14

 

Khu vực I

 

 

 

 

Khu vực II

 

 

 

 

Khu vực III

 

2

14

I

Nho Quan

 

 

 

 

 

Kỳ Phú

III

8

 

 

Phú Long

III

6

 

DANH SÁCH

CÁC THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TỈNH NINH BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 06 tháng 09 năm 2007)

TT

Huyện

Danh sách thôn ĐBKK

I

Nho Quan

 

 

 

 

Phú Long

Thôn 1

 

 

 

Thôn 4

 

 

 

Thôn 5

 

 

 

Thôn 6

 

 

 

Thôn 7

 

 

 

Thôn 8

 

 

Kỳ Phú

Bản Vóng

 

 

 

Bản Sạng

 

 

 

Thường Sung

 

 

 

Bản Mét

 

 

 

Bản Cả

 

 

 

Bản Ao

 

 

 

Đồng Chạo

 

 

 

Ao Lươn

 

DANH SÁCH

XÃ PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC TỈNH HÀ GIANG     
(Kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 06 tháng 09 năm 2007)

TT

Huyện

Xã, phường, thị trấn

Xã thuộc khu vực

Số thôn ĐBKK

 

Cộng

 

24

67

 

Khu vực I

 

1

 

 

Khu vực II

 

14

20

 

Khu vực III

 

9

47

I

Mèo Vạc

 

 

 

 

 

Sủng Máng

II

1

II

Yên Minh

 

 

 

 

 

Na Khê

III

5

 

 

Bạch Đích

III

11

 

 

Đông Minh

II

 

III

Quản Bạ

T.T Tam Sơn

II

2

IV

TX. Hà Giang

 

 

 

 

 

P. Ngọc Hà

I

 

 

 

Xã Kim Linh

II

4

V

Bắc Mê

 

 

 

 

 

Yên Phong

II

2

VI

Vị Xuyên

 

 

 

 

 

Phong Quang

III

3

 

 

Quảng Ngần

III

5

 

 

Thượng Sơn

II

3

VII

Bắc Quang

 

 

 

 

 

Đông Thành

II

2

 

 

Đức Xuân

III

4

VIII

Quang Bình

 

 

 

 

 

Hương Sơn

II

 

 

 

Tân Nam

II

2

 

 

Tân Bắc

II

1

 

 

Yên Thành

III

5

IX

Hoàng Su Phì

 

 

 

 

 

Nam Sơn

III

3

 

 

Tân Tiến

III

8

 

 

Tụ Nhân

III

3

X

Xín Mần

 

 

 

 

 

Xín Mần

II

1

 

 

Cốc Rế

II

 

 

 

Nà Trì

II

1

 

 

Khuôn Lùng

II

1

           

DANH SÁCH

CÁC THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TỈNH HÀ GIANG
(Kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 06 tháng 09 năm 2007)

TT

Huyện

Thôn ĐBKK

I

Mèo Vạc

 

 

 

 

Sủng Máng

Sủng Máng

II

Yên Minh

 

 

 

 

Na Khê

Thèn Phùng

 

 

 

Lùng Vái

 

 

 

Phú Tỷ II

 

 

 

Na Pô

 

 

 

Na Kinh

 

 

Bạch Đích

Đoàn Kết

 

 

 

Đội 3 Bản Muồng

 

 

 

Đội 4 Cháng Lệ

 

 

 

Đội 4 Bản Muồng

 

 

 

Đội 5 Bản Muồng

 

 

 

Đội 6 Cháng Lệ

 

 

 

Đội 1A Cháng Lệ

 

 

 

Lùng Ngấn

 

 

 

Phia Lái

 

 

 

Đội 7 Cháng Lệ

 

 

 

Nà Coóng

III

Quản Bạ

 

 

 

 

TT. Tam Sơn

Thượng Sơn

 

 

 

Bảo An

IV

TX. Hà Giang

 

 

 

 

Kim Linh

Nà Phù

 

 

 

Khuổi Niềng

 

 

 

Lùng Bẻ

 

 

 

Mạ Trang

V

Bắc Mê

 

 

 

 

Yên Phong

Thanh Tâm

 

 

 

Phiêng Xa

VI

Vị Xuyên

 

 

 

 

Thượng Sơn

Đán Khao

 

 

 

Khuổi Luông

 

 

 

Hạ Sơn

 

 

Phong Quang

Lùng Châu

 

 

 

Lùng Giàng A

 

 

 

Lùng Giàng B

 

 

Quảng Ngần

Nậm Chang

 

 

 

Khuổi Hóp

 

 

 

Nậm Ngạn

 

 

 

Nậm Thăn

 

 

 

Khuổi Chậu

VII

Bắc Quang

 

 

 

 

Đông Thành

Khuổi Le

 

 

 

Khuổi Hốc

 

 

Đức Xuân

Nà Bô

 

 

 

Xuân Đường

 

 

 

Phiêng Phây

 

 

 

Nặm Tạu

VIII

Quang Bình

 

 

 

 

Tân Bắc

Nậm Khảm

 

 

Tân Nam

Minh Hạ

 

 

 

Phủ Lá

 

 

Yên Thành

Tân Thượng

 

 

 

Thượng Bình

 

 

 

Pà Vầy Sủ

 

 

 

Đồng Tâm

 

 

 

Yên Thành

IX

Hoàng Su Phì

 

 

 

 

Nam Sơn

Thôn 6

 

 

 

Thôn 2

 

 

 

Thôn 3

 

 

Tân Tiến

Bản Qua 2

 

 

 

Tân tiến 2

 

 

 

Pác Ngàm

 

 

 

Bản Chè 1

 

 

 

Nậm Than

 

 

 

Tân Tiến 1

 

 

 

Cóc Lầy

 

 

 

Cóc Cái

 

 

Tụ Nhân

Nắm Ản

 

 

 

Na Hu

 

 

 

Cán Chỉ Dền

X

Xín Mần

 

 

 

 

Xín Mần

Lao Pờ

 

 

Nà Trì

Bản Pó

 

 

Khuôn Lùng

Phiêng Lang

 

DANH SÁCH

XÃ PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC TỈNH CAO BẰNG   
(Kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 06 tháng 09 năm 2007)

TT

Huyện

Xã, phường, thị trấn

Thuộc khu vực

Số thôn ĐBKK

 

Cộng

 

9

66

 

Khu vực I

 

1

 

 

Khu vực II

 

4

16

 

Khu vực III

 

4

50

1

Hà Quảng

 

 

 

 

 

Vần Dính

III

13

2

Nguyên Bình

 

 

 

 

 

Bắc Hợp

II

3

 

 

Thành Công

II

6

3

Bảo Lâm

 

 

 

 

 

Thạch Lâm

III

15

 

 

Nam Cao

III

11

 

 

Thái Sơn

III

11

 

 

TT. Pác Miầu

II

4

4

Thông Nông

 

 

 

 

 

TT Thông Nông

II

3

5

TX. Cao Bằng

 

 

 

 

 

Đề Thám

I

 

 

DANH SÁCH

CÁC THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TỈNH CAO BẰNG
(Kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 06 tháng 09 năm 2007)

TT

Huyện

Thôn ĐBKK

1

Hà Quảng

 

 

 

 

Vần Dính

Lũng Cuổi

 

 

 

Lũng Gà

 

 

 

Lùng Vài

 

 

 

Lũng Giàng

 

 

 

Lũng Vẻn

 

 

 

Lũng Sang

 

 

 

Lũng Tu

 

 

 

Sỹ Điêng

 

 

 

Kha Bản

 

 

 

Lũng Xám

 

 

 

Lũng Nái

 

 

 

Keng Vài

 

 

 

Tôm Đăm

2

Nguyên Bình

 

 

 

 

Bắc Hợp

Bản Ính

 

 

 

Lũng Nặm

 

 

 

Vù Lầu

 

 

Thành Công

Bảng Phiêng

 

 

 

Nà Rẻo

 

 

 

Nậm Phiêng

 

 

 

Lũng Quang

 

 

 

Nhả Máng

 

 

 

Nà Bản

3

Bảo Lâm

 

 

 

 

Pác Miầu

Nà Ca

 

 

 

Bản Đe

 

 

 

Lạng Cá

 

 

 

Mạy Rại

 

 

Nam Cao

Bản Cao

 

 

 

Phia Cọ

 

 

 

Bản Bung

 

 

 

Năm Đang

 

 

 

Khuổi Piạt

 

 

 

Nà Nhuồm

 

 

 

Phia Liềng

 

 

 

Nà Bon

 

 

 

Pác Kén

 

 

 

Khẩu Cắm

 

 

 

Phia Cò

 

 

Thạch Lâm

Nà Ó

 

 

 

Khau Ca

 

 

 

Nà Thằn

 

 

 

Tổng Dùn

 

 

 

Nà Hôm

 

 

 

Lũng Rỵa

 

 

 

Sác Ngà

 

 

 

Khau Ràng

 

 

 

Cốc Páp

 

 

 

Phiêng Roỏng

 

 

 

Nặm Tầu

 

 

 

Nặm Pục

 

 

 

Thẳm Nu

 

 

 

Khau Noong

 

 

 

Bản Luầy

 

 

Thái Sơn

Khuổi Đuốc

 

 

 

Nà Lốm

 

 

 

Khên Lền

 

 

 

Khuổi Dùa

 

 

 

Lũng Vài

 

 

 

Nặm Trà

 

 

 

Lũng Chang

 

 

 

Sáng Soáy

 

 

 

Bản Là

 

 

 

Bản Lìn

 

 

 

Khau Dề

4

Thông Nông

Thị Trấn

Pác ka

 

 

 

Lũng Quang

 

 

 

Lũng Pảng

 

DANH SÁCH

XÃ PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC TỈNH BẮC KẠN
(Kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 06 tháng 09 năm 2007)

Số TT

Huyện

Xã, phường, thị trấn

Xã thuộc khu vực

Số thôn ĐBKK

 

Cộng

 

16

26

 

Khu vực I

 

 

 

 

Khu vực II

 

8

11

 

Khu vực III

 

8

15

I

Na Rì

 

 

 

 

 

Côn Minh

III

4

 

 

Quang Phong

III

3

 

 

Đổng Xá

III

3

II

Ba Bể

 

 

 

 

 

Mỹ Phương

III

2

III

Chợ Đồn

 

 

 

 

 

Nam Cường

III

1

 

 

Yên Thịnh

III

1

 

 

Rã Bản

III

1

 

 

Nghĩa Tá

II

2

 

 

Yên Thượng

II

 

 

 

Phương Viên

II

 

 

 

Bằng Phúc

II

1

 

 

Bình Trung

II

4

 

 

Bằng Lãng

II

2

 

 

Phong Huân

III

 

IV

Bạch Thông

 

 

 

 

 

Nguyên Phúc

II

1

 

 

Vũ Muộn

II

1

 

DANH SÁCH

THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TỈNH BẮC KẠN
(Kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 06 tháng 09 năm 2007)

TT

Huyện

Tên thôn ĐBKK

I

Na Rì

 

 

 

 

Xã Kôn Minh

 

 

 

 

Ang Hin

 

 

 

Nà Cằm

 

 

 

Lũng Vai

 

 

 

Lùng Pảng

 

 

Xã Quang Phong

 

 

 

 

Phiêng Quân

 

 

 

Nà Chiêng

 

 

 

Khuổi Phầy

 

 

Xã Đổng Xá

 

 

 

 

Khuổi Nạc

 

 

 

Kẹn Cò

 

 

 

Lũng Tao

II

Chợ Đồn

 

 

 

 

Xã Rã Bản

 

 

 

 

Cốc Quang

 

 

Xã Nghĩa Tá

 

 

 

 

Bản Bẳng

 

 

 

Kéo Tôm

 

 

Xã Bằng Lãng

 

 

 

 

Nà Niếng

 

 

 

Bản Nhì

 

 

Xã Yên Thịnh

 

 

 

 

Khuổi Lịa

 

 

Xã Nam Cường

 

 

 

 

Lũng Noong

 

 

Xã Bằng Phúc

 

 

 

 

Phiêng Phung

 

 

Xã Bình Trung

 

 

 

 

Bản Pèo

 

 

 

Khuổi Đẩy

 

 

 

Đon Liên

 

 

 

Vằng Doọc

III

Bạch Thông

 

 

 

 

Xã Nguyên Phúc

 

 

 

 

Khuổi Bốc

 

 

Xã Vũ Muộn

 

 

 

 

Khuổi Khoang

IV

Ba Bể

 

 

 

 

Xã Mỹ Phương

 

 

 

 

Vằng Kheo

 

 

 

Khuổi Lủng

 

DANH SÁCH

XÃ PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC TỈNH TUYÊN QUANG
(Kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 06 tháng 09 năm 2007)

TT

Huyện

Xã, phường, thị trấn

Xã thuộc khu vực

Số thôn ĐBKK

 

Cộng

 

6

33

 

Khu vực I

 

 

 

 

Khu vực II

 

2

8

 

Khu vực III

 

4

25

I

Chiêm Hóa

 

 

 

 

 

Minh Quang

III

8

 

 

Yên Lập

III

7

II

Na Hang

 

 

 

 

 

Năng Khả

III

9

III

Hàm Yên

 

 

 

 

 

Bạch Xa

II

3

IV

Yên Sơn

 

 

 

 

 

Công Đa

II

5

V

Sơn Dương

 

 

 

 

 

Lương Thiện

III

1

 

DANH SÁCH

CÁC THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TỈNH TUYÊN QUANG
(Kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 06 tháng 09 năm 2007)

Số TT

Huyện

Thôn ĐBKK

I

Chiêm Hóa

 

 

 

 

Minh Quang

Đon Ta

 

 

 

Nặm Tặc

 

 

 

Bản Têm

 

 

 

Thôn Pioi

 

 

 

Khun Than

 

 

 

Pù Đồn

 

 

 

Đon Mệnh

 

 

 

Nà Tơơng

 

 

Yên Lập

Tin Kéo

 

 

 

Nà Lụng

 

 

 

Nà Tiệng

 

 

 

Bản Dần

 

 

 

Bắc Cá

 

 

 

Khuôn Khương

 

 

 

Nà Ngận

II

Na Hang

 

 

 

 

Năng Khả

Nà Chao

 

 

 

Bản Nhùng

 

 

 

Phiêng Quân

 

 

 

Nà Chang

 

 

 

Nà Vai

 

 

 

Lũng Giang

 

 

 

Nà Khá

 

 

 

Không Mây

 

 

 

Phiêng Rào

III

Hàm Yên

 

 

 

 

Bạch Xa

Nà Quan

 

 

 

Cầu Cao 1

 

 

 

Cầu Cao 2

IV

Yên Sơn

 

 

 

 

Công Đa

Sâm Sắc

 

 

 

Khăm Kheo

 

 

 

Xóm Bẩng

 

 

 

Xóm Cả

 

 

 

Thôn Lũy

V

Sơn Dương

 

 

 

 

Lương Thiện

Khuôn Tâm

 

DANH SÁCH

XÃ PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC TỈNH THÁI NGUYÊN
(Kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 06 tháng 09 năm 2007)

TT

Huyện

Xã, phường, thị trấn

Xã thuộc khu vực

Số thôn ĐBKK

 

Cộng

 

3

8

 

Khu vực I

 

 

 

 

Khu vực II

 

3

8

 

Khu vực III

 

 

 

I

Đồng Hỷ

 

 

 

 

 

Cây Thị

II

3

II

TX. Sông Công

 

 

 

 

 

Vinh Sơn

II

 

III

Định Hóa

 

 

 

 

 

Quy Kỳ

III

5

 

DANH SÁCH

THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TỈNH THÁI NGUYÊN
(Kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 06 tháng 09 năm 2007)

TT

Tên huyện

Tên xã

Thôn ĐBKK

I

Đồng Hỷ

 

 

 

 

Cây Thị

Xóm Khe Cạn

 

 

 

Xóm Kim Cương

 

 

 

Xóm Cây Thị

II

Định Hóa

 

 

 

 

Quy Kỳ

Xóm Nà Kéo

 

 

 

Xóm Bản Cọ

 

 

 

Xóm Pác Cáp

 

 

 

Xóm Bản Noóng

 

 

 

Xóm Đăng Mò

 

DANH SÁCH

XÃ PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC TỈNH LẠNG SƠN   
(Kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 06 tháng 09 năm 2007)

TT

Huyện

Xã, phường, thị trấn

Thuộc khu vực

Số thôn ĐBKK

 

Cộng

 

24

18

 

Khu vực I

 

 

 

 

Khu vực II

 

9

7

 

Khu vực III

 

15

11

I

Văn Quan

 

 

 

 

 

Tri Lễ

III

1

II

Cao Lộc

 

 

 

 

 

Xuân Long

II

 

 

 

Thanh Lòa

III

2

III

Văn Lãng

 

 

 

 

 

Thụy Hùng

II

 

 

 

Nhạc Kỳ

III

 

 

 

Nam La

III

 

 

 

Trùng Khánh

III

 

IV

Hữu Lũng

 

 

 

 

 

Yên Thịnh

II

 

 

 

Thiện Kỵ

III

 

 

 

Quyết Thắng

II

 

V

Bình Gia

 

 

 

 

 

Thiện Long

III

 

 

 

Hoa Thám

III

1

 

 

Tân Hòa

III

1

VI

Lộc Bình

 

 

 

 

 

Sàn Viên

II

4

 

 

Nam Quan

II

2

 

 

Ái Quốc

III

 

 

 

Tam Gia

III

2

 

 

Lợi Bác

III

3

VII

Chi Lăng

 

 

 

 

 

Lâm Sơn

II

 

 

 

Vân An

II

1

 

 

Chiến Thắng

II

 

 

 

Liên Sơn

III

 

 

 

Hữu Kiên

III

 

VIII

Bắc Sơn

 

 

 

 

 

Vạn Thủy

III

1

 

DANH SÁCH

THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TỈNH LẠNG SƠN
(Kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 06 tháng 09 năm 2007)

STT

Huyện

Thôn ĐBKK

I

Văn Quan

 

 

 

 

Xã Tri Lễ

Thồng Dũng

II

Cao Lộc

 

 

 

 

Xã Thanh Lòa

Còn Phạc

 

 

 

Có Khuất

III

Bình Gia

 

 

 

 

Xã Tân Hòa

Làng Khẻ

 

 

Xã Hoa Thám

Vĩnh Quang

IV

Lộc Bình

 

 

 

 

Xã Tam Gia

Khuổi O

 

 

 

Pò Bó

 

 

Xã Nam Quan

Cốc Sâu

 

 

 

Nà To

 

 

Xã Lợi Bác

Khau Khảo

 

 

 

Nà NHe

 

 

 

Cụng Khoai

 

 

Xã Sàn Viên

Nà Mò

 

 

 

Bản Chong

 

 

 

Bản Miàng

 

 

 

Nà Phấy

V

Chi Lăng

 

 

 

 

Xã Vân An

Làng Vàng

VI

Bắc Sơn

 

 

 

 

Xã Vạn Thủy

Rọ Riềng

 

DANH SÁCH

XÃ PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC TỈNH BẮC GIANG  
(Kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 06 tháng 09 năm 2007)

TT

Huyện

Xã, phường, thị trấn

Thuộc khu vực

Số thôn ĐBKK

 

Cộng

 

2

23

 

Khu vực I

 

 

 

 

Khu vực II

 

 

 

 

Khu vực III

 

2

23

I

Lục Ngạn

 

 

 

 

 

Phú Nhuận

III

16

 

 

Tân Mộc

III

7

 

DANH SÁCH

CÁC THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TỈNH BẮC GIANG
(Kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 06 tháng 09 năm 2007)

TT

Huyện

Tên xã

Thôn ĐBKK

I

Lục Ngạn

 

 

 

 

Tân Mộc

 

 

 

 

Tân Giáo

 

 

 

Tân Mộc

 

 

 

Tân Thành

 

 

 

Hoa Quảng

 

 

 

Đồng Ía

 

 

 

Đồng Còng

 

 

 

Đồng Bóng

 

 

Phú Nhuận

 

 

 

 

Hồ

 

 

 

Suối Than

 

 

 

Quéo

 

 

 

Ván A

 

 

 

Ván B

 

 

 

Thuận A

 

 

 

Thuận B

 

 

 

Cầu Vồng

 

 

 

Máng (Phú Thành)

 

 

 

Thích

 

 

 

Thác Dèo

 

 

 

Vách

 

 

 

Gạo

 

 

 

Khuôm A

 

 

 

Bãi Nơi

 

 

 

Đèo Cỏ

 

DANH SÁCH

XÃ PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC TỈNH QUẢNG NINH
(Kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 06 tháng 09 năm 2007)

TT

Huyện

Xã, phường, thị trấn

Xã thuộc khu vực

Số thôn ĐBKK

 

Cộng

 

5

5

 

Khu vực I

 

2

 

 

Khu vực II

 

2

5

 

Khu vực III

 

1

 

I

Tiên Yên

 

 

 

 

 

Đại Thành

III

 

 

Bình Liêu

 

 

 

 

 

Đồng Tâm

II

5

 

Đầm Hà

 

 

 

 

 

Tân Lập

II

 

 

TP. Hạ Long

 

 

 

 

 

Đại Yên

I

 

 

 

Việt Hưng

I

 

 

DANH SÁCH

CÁC THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TỈNH QUẢNG NINH
(Kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 06 tháng 09 năm 2007)

TT

Huyện

Thôn ĐBKK

I

Bình Liêu

 

 

 

 

Đồng Tâm

Phiêng Sáp

 

 

 

Săm Quang

 

 

 

Ngàn Vàng Trên

 

 

 

Phiêng Chiểng

 

 

 

Ngàn Phe

 

DANH SÁCH

XÃ PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC TỈNH PHÚ THỌ
(Kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 06 tháng 09 năm 2007)

Số TT

Huyện

Xã, phường, thị trấn

Xã thuộc khu vực

Số thôn ĐBKK

 

Cộng

 

4

15

 

Khu vực I

 

1

 

 

Khu vực II

 

1

6

 

Khu vực III

 

2

9

I

Thanh Sơn

 

 

 

 

 

TT Thanh Sơn

I

 

 

 

Hương Cần

III

6

II

Yên Lập

 

 

 

 

 

Xuân An

III

7

III

Hạ Hòa

 

 

 

 

 

Quân Khê

III

2

 

DANH SÁCH

CÁC THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TỈNH PHÚ THỌ
(Kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 06 tháng 09 năm 2007)

TT

Huyện

Thôn ĐBKK

1

Thanh Sơn

 

 

 

 

Hương Cần

Thôn Đồng Sạng

 

 

 

Thôn Cháu

 

 

 

Thôn Hem

 

 

 

Thôn Lèo

 

 

 

Thôn Lịch 2

 

 

 

Thôn Đá Cạn

2

Yên Lập

 

 

 

 

Xuân An

Khu Hon I

 

 

 

Khu Hon II

 

 

 

Khu Xóm Dần

 

 

 

Khu Xóm Thịnh

 

 

 

Khu Xóm Vượng

 

 

 

Khu An Lạc II

 

 

 

Khu Liên Hiệp II

3

Hạ Hòa

 

 

 

 

Quân Khê

Khu 3

 

 

 

Khu 4

 

ĐIỀU CHỈNH THÔN ĐBKK TỈNH PHÚ THỌ ĐÃ CÔNG NHẬN TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 301/2006/QĐ-UBDT NGÀY 27/11/2006   

STT

Tên huyện

Tên xã

Tên thôn ĐBKK đã công nhận tại QĐ số 301/2006/QĐ-UBDT

Nay sửa tên thôn ĐBKK như sau

I

Thanh Sơn

 

 

 

 

 

Võ Miếu

 

 

 

 

 

Thôn Rịa 2

Thôn Rịa 1

 

DANH SÁCH

XÃ PHÂN ĐỊNH 3 KHU VỰC TỈNH LÀO CAI        
(Kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 06 tháng 09 năm 2007)

TT

Huyện

Tên xã phường thị trấn

Thuộc khu vực

Số thôn ĐBKK

 

Cộng

 

26

89

 

KV I

 

1

 

 

KV II

 

7

10

 

KV III

 

18

79

1

Bắc Hà

 

 

 

 

 

Tà Chải

III

5

 

 

Na Hối

III

5

 

 

Lầu Thí Ngài

III

3

 

 

Lùng Phình

III

7

2

Sa Pa

 

 

 

 

 

Sa Pả

II

1

 

 

Tả Phình

III

3

 

 

Tả Giàng Phình

II

 

 

 

Suối Thầu

II

 

 

 

Trung Chải

III

6

3

Bát Xát

 

 

 

 

 

Toòng Sành

II

 

 

 

Bản Xèo

III

3

 

 

Mường Hum

III

3

 

 

Cốc Mỳ

II

2

 

 

Dền Sáng

III

3

 

 

Trung Lèng Hồ

III

 

4

Si Ma Cai

 

 

 

 

 

Cán Cấu

III

2

 

 

Sín Chéng

III

4

5

Văn Bàn

 

 

 

 

 

Khánh Yên Hạ

III

6

 

 

Tân An

II

4

 

 

Minh Lương

II

3

 

 

Dương Quỳ

III

7

 

 

Liêm Phú

III

4

 

 

Làng Giàng

III

5

6

Bảo Yên

 

 

 

 

 

Điện Quan

III

8

 

 

Minh Tân

III

5

7

TP. Lào Cai

 

 

 

 

 

P. Bình Minh

I

 

 

DANH SÁCH

THÔN, BẢN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 06 tháng 09 năm 2007)

Số TT

Huyện

Thôn ĐBKK

I

Bắc Hà

 

 

 

 

Tà Chải

 

 

 

 

Na Lo

 

 

 

Na Hô

 

 

 

Na Thá

 

 

 

Na Khèo

 

 

 

Nậm Châu

 

 

Na Hối

 

 

 

 

Ngải Thầu

 

 

 

Chỉu Cái

 

 

 

Nhiu Lùng

 

 

 

Cốc Môi

 

 

 

Dì Thàng I

 

 

Lầu Thí Ngài

 

 

 

 

Pờ Ngài Chồ 1

 

 

 

Dìn Tảng

 

 

 

Pờ Ngài Chồ 2

 

 

Lùng Phình

 

 

 

 

Tà Chải 1

 

 

 

Pả Chú Tỷ 1

 

 

 

Pả Chú Tỷ 2

 

 

 

Quán Hòa

 

 

 

Lùng Phình

 

 

 

Tà Chải 2

 

 

 

Sín Chải

II

Sa Pa

 

 

 

 

Sa Pả

 

 

 

 

Ma Tra

 

 

Tả Phình

 

 

 

 

Lủ Khấu

 

 

 

Suối Thầu

 

 

 

Can Ngài

 

 

Trung Chải

 

 

 

 

Chu Lin I

 

 

 

Pờ Sì Ngài

 

 

 

Sín Chải

 

 

 

Chu Lin II

 

 

 

Móng Sến I

 

 

 

Móng Sến II

III

Bát Xát

 

 

 

 

Bản Xèo

 

 

 

 

Bản Xèo II

 

 

 

Pồ Chồ

 

 

 

Bản Xèo 1

 

 

Mường Hum

 

 

 

 

Ky Quan San

 

 

 

Seo Pờ Hồ

 

 

 

Tả Pờ Hồ

 

 

Cốc Mỳ

 

 

 

 

Sơn hà

 

 

 

Tả Liềng

 

 

Dền Sáng

 

 

 

 

Nậm Giàng II

 

 

 

Trung Trải

 

 

 

Dền Sáng

IV

Si Ma Cai

 

 

 

 

Cán Cấu

 

 

 

 

Cán Cấu

 

 

 

Chu San

 

 

Sín Chéng

 

 

 

 

Bản Kha

 

 

 

Sản Chúng

 

 

 

Sín Chải

 

 

 

Ngải Phóng Chồ

V

Văn Bàn

 

 

 

 

Khánh Yên Hạ