Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 05/2004/QĐ-BKHCN về Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế-kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ ban hành

Số hiệu: 05/2004/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Hoàng Văn Phong
Ngày ban hành: 29/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

--------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

----------------

Số: 05/2004/QĐ-BKHCN

Hà Nội , ngày 29 tháng 04 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÁC NGÀNH KINH TẾ-KỸ THUẬT

 BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/1/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ;
Xét đề nghị của các Ông Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế-kỹ thuật và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế-kỹ thuật trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 734/QĐ-BKHCNMT ngày 12/6/1998 ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Vụ Quản lý khoa học và công nghệ công nghiệp và Quyết định số 735/QĐ-BKHCNMT ngày 12/6/1998 ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Vụ Quản lý khoa học và công nghệ nông nghiệp của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ).

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế-kỹ thuật và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Hoàng Văn Phong

 

 

QUY CHẾ

 TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÁC NGÀNH KINH TẾ - KỸ THUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2004/QĐ-BKHCN ngày 29/4 /2004 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Chương 1

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

Điều 1. Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật là đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của các ngành thuộc lĩnh vực: cơ khí, luyện kim, điện, điện tử, hoá chất, công nghiệp hàng tiêu dùng và thực phẩm, năng lượng, dầu khí, bưu chính viễn thông, thương mại - du lịch, vật liệu, xây dựng, giao thông, thuỷ lợi, kiến trúc, quy hoạch đô thị - nông thôn, trồng trọt, chăn nuôi, thú y, lâm nghiệp, thuỷ sản, bảo quản và chế biến nông - lâm - thuỷ sản, y học sức khỏe, địa chính.

Điều 2. Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật có những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Nghiên cứu đề xuất hoặc xây dựng trình Bộ trưởng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công quản lý và hướng dẫn các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện sau khi được ban hành.

2. Nghiên cứu trình Bộ trưởng các chủ trương, chính sách, phương hướng, chiến lược, quy hoạch phát triển các hướng khoa học và công nghệ ưu tiên, các chương trình, đề tài, dự án, kế hoạch 5 năm và hàng năm về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc các lĩnh vực được phân công quản lý.

3. Là đầu mối kế hoạch khoa học và công nghệ với các Bộ, ngành theo sự phân công của Bộ trưởng. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ của các Bộ, ngành được phân công quản lý.

Hướng dẫn và giúp đỡ các địa phương về nghiệp vụ quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực được phân công quản lý.

4. Trong phạm vi các lĩnh vực được phân công quản lý, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương:

a) Kiểm tra tình hình thực hiện, đánh giá nghiệm thu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

b) Kiến nghị danh mục các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ có thể ứng dụng trong sản xuất và đời sống.

c) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc áp dụng thử nghiệm các kết quả nghiên cứu đã được đánh giá.

d) Phát triển thị trường công nghệ và chịu trách nhiệm về nội dung của chợ công nghệ và thiết bị của Nhà nước.

Phối hợp với các bộ, ngành và các đơn vị có liên quan trong Bộ:

a) Theo dõi và quản lí các Phòng thí nghiệm trọng điểm được phân công.

b) Xem xét các định mức kinh tế - kĩ thuật thuộc lĩnh vực được phân công.

c) Tham gia ý kiến với các đơn vị trong Bộ về các vấn đề có liên quan đến chức năng nhiệm vụ chung của Bộ.

d) Tham gia công tác thống kê, thông tin khoa học và công nghệ.

6. Là thường trực Hội đồng An toàn đập Hoà Bình, Tổ công nghệ của Dự án Thuỷ điện Sơn la.

7. Phối hợp với các đơn vị trong Bộ giải quyết các nội dung chuyên môn liên quan khi có yêu cầu.

8. Quản lý cán bộ, tài sản, tài liệu của Vụ theo phân cấp và quy định của Bộ.

Chương 2

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điều 3. Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với bàn bạc tập thể.

Vụ trưởng vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật điều hành mọi hoạt động của Vụ trên cơ sở Quy chế Tổ chức và Hoạt động được Bộ trưởng phê duyệt và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về toàn bộ tổ chức và hoạt động của Vụ.

Các Phó vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật có trách nhiệm giúp Vụ trưởng trong lãnh đạo công tác của Vụ, được quyền quyết định những vấn đề thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về nhiệm vụ được phân công.

Trong trường hợp Vụ trưởng vắng mặt, một Phó vụ trưởng được uỷ quyền lãnh đạo và điều hành hoạt động của Vụ.

Điều 4. Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật thực hiện chế độ chuyên viên làm việc trực tiếp với Lãnh đạo Vụ. Khi cần thiết, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật được thành lập các tổ, nhóm công tác tuỳ theo tính chất, yêu cầu công việc và quy định nhiệm vụ cụ thể của các tổ, nhóm công tác đó.

Chương 3

QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 5. Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật điều hành mọi hoạt động của Vụ trên cơ sở Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật.

Điều 6. Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật thực hiện chế độ làm việc, quan hệ công tác với thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ theo quy chế làm việc của Bộ và các quy định khác do Bộ trưởng ban hành.

Điều 7. Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật có trách nhiệm cộng tác chặt chẽ với các Vụ Khoa học và Công nghệ, các Vụ chức năng có liên quan của các Bộ ngành, Sở Khoa học và Công nghệ của các địa phương, các đơn vị cơ sở trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Chương 4

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức thực hiện Quy chế này.

Điều 9. Việc sửa đổi bổ sung Quy chế này do Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 05/2004/QĐ-BKHCN về Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế-kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.541

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.121.230