Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 04/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Số hiệu: 04/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 20/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2014/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 20 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 06/02/2012 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp và Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND Ngày 20/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định trách nhiệm phối hợp giữa Sở Tư pháp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện), Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã) và các cơ quan hành chính nhà nước có liên quan trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Hải Dương, tổ chức và cá nhân có phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp xử lý phản ánh, kiến nghị

1. Việc phối hợp xử lý phản ánh, kiến nghị được thực hiện trên cơ sở nội dung phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

2. Đề cao trách nhiệm và tinh thần chủ động của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức.

3. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong việc xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức.

4. Tuân thủ nghiêm quy trình, thủ tục tiếp nhận, xử lý và công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

1. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Xử lý các phản ánh, kiến nghị về nội dung quy định hành chính liên quan đến hai hay nhiều cơ quan hành chính nhà nước khác nhau mà các cơ quan này không thống nhất được phương án xử lý;

- Xử lý những phản ánh, kiến nghị đã được các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện xử lý hoặc chỉ đạo xử lý nhưng cá nhân, tổ chức vẫn tiếp tục phản ánh, kiến nghị;

- Xử lý những phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan có liên quan để xử lý mọi phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền.

- Trường hợp phản ánh, kiến nghị không thuộc thẩm quyền xử lý của Sở Tư pháp thì trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, Giám đốc Sở Tư pháp có văn bản chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định, đồng thời thông báo bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức biết nội dung phản ánh, kiến nghị đã được chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, thụ lý.

- Trường hợp phản ánh, kiến nghị không bảo đảm một trong các yêu cầu quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 7 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính (sau đây gọi tắt là Nghị định số 20/2008/NĐ-CP) thì Sở Tư pháp không tiếp nhận và trả lời để cá nhân, tổ chức biết.

4. Trên cơ sở kết quả đánh giá, phân loại phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, Giám đốc Sở Tư pháp chuyển phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đến các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP. Việc chuyển văn bản phản ánh, kiến nghị được thực hiện như sau:

a) Đối với phản ánh, kiến nghị về hành vi không tuân thủ các quy định hành chính của cán bộ, công chức, cơ quan hành chính nhà nước:

- Phản ánh, kiến nghị về hành vi của cán bộ, công chức, cơ quan nhà nước thuộc các sở, ban, ngành (bao gồm cả cơ quan ngành dọc do cơ quan trung ương quản lý và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh), văn bản chuyển xử lý phản ánh, kiến nghị được gửi cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó để xử lý và báo cáo kết quả xử lý theo quy định.

- Phản ánh, kiến nghị về hành vi của cán bộ, công chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, văn bản chuyển xử lý phản ánh, kiến nghị được gửi cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện để xử lý và báo cáo kết quả xử lý theo quy định.

- Phản ánh, kiến nghị về hành vi của cán bộ, công chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, văn bản chuyển xử lý phản ánh, kiến nghị được gửi cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện để chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xử lý và báo cáo kết quả xử lý theo quy định.

b) Đối với các phản ánh, kiến nghị về nội dung quy định hành chính:

- Trường hợp các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của cơ quan Trung ương, Sở Tư pháp tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản gửi Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan để kiến nghị giải quyết theo thẩm quyền.

- Đối với các quy định hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, văn bản đề nghị xử lý phản ánh, kiến nghị được gửi cho các sở, ban, ngành có liên quan để tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phương án xử lý.

5. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xử lý phản ánh, kiến nghị của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã. Kịp thời tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh những biện pháp cần thiết để chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức.

Điều 5. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị do Sở Tư pháp chuyển đến và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trực tiếp của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Trường hợp cá nhân, tổ chức trực tiếp phản ánh, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó phải tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị và báo cáo kết quả giải quyết theo quy định tại khoản 4 Điều này;

Trong trường hợp phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính không thuộc thẩm quyền tiếp nhận, xử lý của cơ quan nhà nước thì trong thời hạn hai (2) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận, thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm thông báo hoặc hướng dẫn cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị gửi phản ánh, kiến nghị đến Sở Tư pháp hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết.

2. Xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trong phạm vi thẩm quyền; xử lý phản ánh, kiến nghị về hành vi của cán bộ, công chức (do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước) thuộc quyền quản lý. Trực tiếp hoặc phối hợp với Sở Tư pháp cùng làm việc với cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị để làm rõ các nội dung phản ánh, kiến nghị.

Trường hợp này, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận phản ánh kiến nghị, cơ quan có trách nhiệm xử lý phản ánh, kiến nghị phải xử lý xong phản ánh, kiến nghị và báo cáo gửi về Sở Tư pháp kết quả giải quyết.

3. Lựa chọn hình thức xử lý phản ánh, kiến nghị theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP. Trường hợp phản ánh, kiến nghị phức tạp, liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị hoặc những phản ánh, kiến nghị chưa thống nhất được phương án xử lý thì trong thời hạn ba (3) ngày làm việc kể từ ngày tổng hợp xong các ý kiến chưa thống nhất, cơ quan chủ trì xử lý phản ánh, kiến nghị có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp để thống nhất phương án xử lý;

Trường hợp những phản ánh kiến nghị phức tạp hoặc phản ánh, kiến nghị đã được Sở Tư pháp cùng cơ quan, đơn vị chủ trì xử lý phản ánh, kiến nghị thống nhất phương án xử lý nhưng cá nhân, tổ chức không đồng ý thì thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ trì xử lý phản ánh, kiến nghị phối hợp với Sở Tư pháp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phương án xử lý.

4. Trả lời bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị và báo cáo kết quả giải quyết gửi về Sở Tư pháp trong thời hạn hai (2) ngày làm việc kể từ ngày giải quyết xong phản ánh, kiến nghị.

Điều 6. Công khai kết quả xử lý, phản ánh, kiến nghị

1. Trong thời hạn hai (2) ngày làm việc sau khi có kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị, thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thông báo công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị theo một trong những quy định tại Điều 19 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP .

2. Sở Tư pháp thông báo công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận thông báo công khai kết quả xử lý, phản ánh kiến nghị của Sở Tư pháp chuyển đến để công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Điều 7. Chế độ thông tin, báo cáo

1. Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ 6 tháng, một năm về tình hình, kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu gửi qua Sở Tư pháp tổng hợp. Thời gian gửi báo cáo trước ngày 15 của kỳ báo cáo.

2. Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ 6 tháng, một năm về tình hình, kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thời hạn gửi báo cáo trước ngày 20 của kỳ báo cáo.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Điều khoản thi hành

Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này. Trong quá trình triển khai thực hiện, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã có khó khăn, vướng mắc phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để kịp thời giải quyết./.

 

PHỤ LỤC 1

PHIẾU TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04 /2014/QĐ-UBND ngày 20/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

1. Thông tin về cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị

Tên cá nhân, tổ chức

 

Địa chỉ

 

Số điện thoại

 

Email

 

2. Thời gian tiếp nhận phản ánh, kiến nghị: .

3. Hình thức phản ánh, kiến nghị:

4. Nội dung phản ánh, kiến nghị:

 

 

Cán bộ tiếp nhận
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC 2

SỔ THEO DÕI TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 20/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

Stt

Ngày tháng nhận PAKN

Tên, cá nhân, tổ chức gửi PAKN

ĐC, ĐT cá nhân, tổ chức gửi PAKN

Tóm tắt nội dung PAKN

Hình thức gửi PAKN

Người tiếp nhận PAKN

Kết quả xử lý của Sở Tư pháp

Kết quả xử lý của các cơ quan, đơn vị

Ghi chú

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 04/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.882
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30