Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 04/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 08/2007/QĐ-UBND quy định thủ tục hành chính đang áp dụng tại Phòng Tài nguyên - Môi trường trong lĩnh vực tài nguyên nước do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 04/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Thái Thị Dư
Ngày ban hành: 14/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
UBND QUẬN TÂN BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2010/QĐ-UBND

Tân Bình, ngày 14 tháng 07 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐANG ÁP DỤNG TẠI PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn gin hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực qun lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực qun lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UBND-ĐA30 ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của ông Trần Quốc Tuấn - Trưng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Tân Bình tại Tờ trình số 24/TTr-TNMT(MT) ngày 06/7/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi, bổ sung Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 30/8/2007 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về ban hành Quy định về trình tự, thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất; Cấp giấy phép, gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò, khai thác nước dưới đất và mức thu phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước tại địa bàn quận Tân Bình, như sau:

1. Tiếp tục thực hiện việc đăng ký khai thác nước dưới đất (quy định tại Phần A Mục 1 và 2 của Quy trình, thủ tục đăng ký khai thác nước đất; cấp giy phép gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò, khai thác nước dưới đất, ban hành kèm theo Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 30/8/2007).

2. Về sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính:

2.1. Thủ tục Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất các công trình có lưu lượng khai thác không vượt quá 20 m3/ngày đêm (trường hợp đã có giếng khai thác), mã số hồ sơ 094755 và thủ tục Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất các công trình có lưu lượng khai thác không vượt quá 20 m3/ngày đêm (trường hợp chưa có giếng khai thác), mã số hồ sơ 094761

Quy định tại mục I phần B của Quy trình, thủ tục đăng ký khai thác nước đất: cấp giấy phép gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò, khai thác nước dưới đất, ban hành kèm theo Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 30/8/2007 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, được sửa đổi, bổ sung là: Ủy ban nhân dân quận xem xét, chấp thuận vị trí khai thác sử dụng nước dưới đất các công trình có lưu lượng khai thác không vượt quá 20 m3/ngày đêm cho cá nhân, tổ chức, đồng thời với việc xem xét giao thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất (quy định tại đim 6.2 mục 6 và điểm 7.2 mục 7 theo Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-UBND-ĐA 30 ngày 20/4/2010 của y ban nhân dân thành phố).

2.2. Thủ tục Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất với lưu lượng khai thác không vượt quá 20 m3/ngày đêm, mã số hồ sơ: 094771

Quy định tại phần C của Quy trình, thủ tục đăng ký khai thác nước đất; cấp giấy phép gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò, khai thác nước dưới đất, ban hành kèm theo Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 30/8/2007 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, được sửa đổi, bổ sung là: Ủy ban nhân dân quận kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức cá nhân trong việc chấp hành các quy định về bảo vệ, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thuộc công trình khai thác sử dụng nước dưới đất có lưu lượng không vượt quá 20 m3/ngày đêm (quy định tại điểm 8.2 mục 8 theo Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-UBND-ĐA 30 ngày 20/4/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố).

3. Về bãi bcác thủ tục hành chính:

Thủ tục Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất, mã số hồ sơ: 094787

Quy định tại mục II phần B Quy định tại phần C của Quy trình, thủ tục đăng ký khai thác nước đất; cấp giấy phép gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò, khai thác nước dưới đất, ban hành kèm theo Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 30/8/2007 của y ban nhân dân quận Tân Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân quận Tân Bình, Trưng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi Cục trưởng Chi Cục thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND/TP;
- S
TN-MT;
- TT Q
U;
- TT UBND (3 đ/c);
- P.TP; P.NV;
- VP.UB (C.P/N
Đ);
- T
H (NĐ);
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Thái Thị Dư

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 04/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 08/2007/QĐ-UBND quy định thủ tục hành chính đang áp dụng tại Phòng Tài nguyên - Môi trường trong lĩnh vực tài nguyên nước do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


232

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.32.171